Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 24. juni 2014
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund


Sagsnummer
81.00.15-P22-1-14
Resume

I trepartsaftalen 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for andelen af medarbejdere, der skal være indvandrere/efterkommere.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. afrapporteringen på måltallene for 2013 tages til efterretning

 2. måltallene for 2014 godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Claus Kvist Hansen stemte imod.

Sagsfremstilling

I trepartsaftalen 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for andelen af medarbejdere, der skal være indvandrere/efterkommere.

Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

For den enkelte kommune betyder det, at:

 • Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder på baggrund af data fra KL

 • Måltallene besluttes politisk for eksempel i en integrationspolitik eller i et møde i kommunalbestyrelsen

 • Kommunalbestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt.

De fem fagområder, der som minimum skal indgå i måltallene foruden måltal for kommunen samlet set, opdeler de kommunalt ansatte i følgende fem fagområder:

 1. Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.)

 2. Børne- og ungeområde (pædagoger, dagplejere m.fl.)

 3. Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabs- og brandpersonale m.fl.)

 4. Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.)

 5. Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.).

Overordnet mål

Det fremgår både af Personalepolitikken for Horsens Kommune samt Integrationspolitikken fra 2009, at Horsens Kommune som arbejdsplads vil tilstræbe at afspejle den mangfoldighed, der eksisterer i befolkningssammensætningen i kommunen.

Opfølgning på tidligere fastsat måltal

Måltallene for 2013 så således ud:

Horsens Admini-strativt område Børn & unge området Teknisk område samt service Under- visnings-området Ældre, sundhed og handicap Total
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) 25 84 93 24 132 358
Kommunalt ansatte, total 1041 2222 818 1201 2151 7433
Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst blandt de kommunalt ansatte (%) 2,40% 3,78% 11,37% 2,00% 6,14% 4,82%

Andele af ansatte i Horsens Kommune med ikke-vestlig baggrund udgjorde i 2013 4,83 %, hvilket betyder, at måltallet i forhold til kommunen som helhed er opfyldt.

Andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund fordelt på de fem fagområder ser for 2013 således ud:

Horsens (615), 2013 Admini-strativt område Børn & unge området Teknisk område samt service Under- visnings-området Ældre, sundhed og handicap Total
Etniske danskere 1.076 2.267 750 1.066 1.894 7.053
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) 29 88 111 16 122 366
Indvandrere/efterkommere (Vestlig herkomst) 19 35 30 22 48 154
Kommunalt ansatte, total 1.124 2.390 891 1.104 2.064 7.573
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) 29 88 111 16 122 366
Kommunalt ansatte, total 1.124 2.390 891 1.104 2.064 7.573
Andel ansatte med ikke-vestlig herkomst blandt de ansatte i kommunen 2,58% 3,68% 12,46% 1,45% 5,91% 4,83%

Måltal for 2014

Der skal fastsættes måltal for 2014. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde andelen af hele arbejdsstyrken i Horsens med ikke-vestlig herkomst i 2013: 5,08 %.

Det foreslås, at differencen mellem 4,83 % og 5,08 %, fordeles forholdsmæssigt mellem de 5 fagområder efter antallet af ansatte.

Måltal for 2014:

Horsens Admini-strativt område Børn & unge området Teknisk område samt service Under- visnings-området Ældre, sundhed og handicap Total
Indvandrere/efterkommere (Ikke-vestlig herkomst) 32 94 113 19 127 385
Kommunalt ansatte, total 1124 2390 891 1104 2064 7573
Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst blandt de kommunalt ansatte (%) 2,84% 3,93% 12,68% 1,72% 6,15% 5,08%

Hovedudvalget har den 28. april 2014 behandlet måltallene for 2014 og havde ingen bemærkninger til de foreslåede måltal.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. juni 2014, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådtes.

Kristian Dyhr, Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


2. ØK Budgetopfølgning pr. 30. april 2014


Sagsnummer
00.30.14-S00-1-14
Resume

Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014.

Der forventes samlet set et merforbrug på de rammebelagte udgifter på 1,1 mio. kr. Merforbruget udgøres af et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. korrektion af overførsel på Kulturudvalget, et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalget vedr. korrektion af overførsel, overtagelse af administration af ældreboliger på Skovly og tilpasning af budgetter på Trafik og Vej samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Velfærds- og Sundhedsudvalget vedr. tilpasning af løn- og prisfremskrivning jf. bilag 1.

På de ikke rammebelagte områder forventes der et merforbrug på 15,4 mio. kr. Merforbruget udgøres af et merforbrug på Beskæftigelsesudvalget på netto 0,6 mio. kr., fordelt på et mindreforbrug til forsørgelse på 11,1 mio. kr. og et merforbrug på aktivitet på 11,7 mio. kr., mindreudgifter på Teknik- og Miljøudvalget på 2,4 mio. kr. vedr. korrektion af overførsel fra 2013 samt en merudgift på Velfærds- og Sundhedsudvalget på 17,2 mio. kr. vedr. førtidspensioner jf. bilag 1.

På det skattefinansierede område søges der således tillægsbevilling til budget 2014 til et samlet forventet merforbrug 16,5 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling til budget 2014 på i alt -8,5 mio. kr. vedr. tilskud til skattenedsættelse.

Der søges om tillægsbevilling til budget 2014 på 0,15 mio. kr. i forbindelse med indførelse af et grunddataprogram jf. bilag 2.

I alt medfører budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 et forbrug af likvide aktiver på 8,2 mio. kr.

Der er desuden foretaget budgetopfølgning på anlæg pr. 30. april 2014. Anlægsbudgettet for 2014 forventes overholdt.

I forbindelse med budgetopfølgningen foretages der en række budgetneutrale omplaceringer jf. bilag 3.

I forbindelse med indkøb af 2 flytbare klinikker ønsker Tandplejen at overføre 1,275 mio. kr. fra drift til anlæg.

Teknik og Miljø fremsender forslag til ændring af takstbeskrivelse vedr. Langelinieanlægget.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 tages til efterretning

 2. der gives tillægsbevillinger til budget 2014 i henhold til specifikationen i bilag 1 til det skattefinansierede rammebelagte område på 1,1 mio. kr. og det ikke-rammebelagte område på 15,4 mio. kr., i alt 16,5 mio. kr., finansieret af likvide aktiver

 3. der gives tillægsbevilling til budget 2014 på i alt -8,5 mio.kr. vedr. tilskud til skattenedsættelse. Indtægten tilføres likvide aktiver

 4. der gives tillægsbevilling til budget 2014 på i alt 0,15 mio. kr. til grunddataprogram jf. bilag 2, finansieret af likvide aktiver

 5. der foretages budgetneutrale omplaceringer i henhold til specifikationen i bilag 3

 6. der overføres 1,275 mio. kr. fra drift til anlæg til indkøb af nye klinikker til Tandplejen

 7. taksten vedr. Langelinieanlægget ændres som foreslået

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Som en del af den løbende økonomistyring i Horsens Kommune gennemføres der to gange om året en budgetopfølgning på kommunens samlede økonomi. Budgetopfølgningen er drøftet i de respektive udvalg, dog får Teknik- og Miljøudvalget forelagt budgetopfølgningen til orientering d. 18. juni 2014 og Velfærds- og Sundhedsudvalget får forelagt budgetopfølgningen til orientering d. 25. juni 2014. Budgetlægningen fremlægges nu samlet for Økonomi- og Ervhervsudvalget og Byrådet.

Budgetopfølgningen er baseret på forbruget pr. 30. april 2014.

Budgetopfølgningen viser overordnet set, at der forventes et merforbrug på de skattefinansierede rammebelagte områder på i alt 1,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på det skattefinansierede ikke-rammebelagte områder samlet forventes merudgifter på i alt 15,4 mio. kr.

Det samlede forventede merforbrug på det skattefinansierede område på i alt 16,5mio. kr. finansieres af likvide aktiver.

Budgetopfølgningen for de enkelte udvalg er nærmere beskrevet i bilag 1.

Anlægsopfølgning pr. 30. april 2014

Samlet set forventes der budgetoverholdelse i 2014.

Tilskud til skattenedsættelse

Som følge af sænkningen af dækningsafgiften er Horsens Kommune tildelt et tilskud til skattenedsættelse på 8,5 mio. kr. Det svarer til 75 pct. af det mistede skatteprovenu. Udmeldingen af skatteprovenuet skete efter vedtagelsen af budget 2014. Tilskuddet tilføres likvide aktiver.

Grunddataprogram

I oktober 2012 indgik regeringen og KL en aftale om at forbedre de offentlige registre med grunddata.

Kommunens BBR-register skal være grundstenen i grunddataprogrammet. I den forbindelse afsættes 0,5 mio. kr. til BBR-registeret. Samtidig indhøstes skønnede effektiviseringsgevinster på i alt 0,35 mio. kr. på de enkelte direktørområder jf. bilag 2. Nettoudgiften på i alt 0,15 mio. kr. i 2014 finansieres af likvide aktiver.

Budgetneutrale omplaceringer

Der foretages budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg og mellem de enkelte politikområder indenfor det enkelte udvalg jf. bilag 3.

Ændring af takstbeskrivelse

Teknik og Miljø fremsender forslag til ændring af takstbeskrivelse vedr. takst for Langelinieanlægget.

Det foreslås, at takstbeskrivelsen ændres pr. 1. maj 2015 fra:

Langelinieanlægget, leje pr. forestillingsdag 500,00 kr. til:

Langelinieanlægget, leje pr. forestillingsdag/opholdsdag, kommercielle arrangementer 500,00 kr.

Årsagen til den ønskede ændring er, at den nuværende tekst giver anledning til tvivl om, hvorvidt der skal betales for ophold udover selve forestillingsdagene. Taksten er beregnet ud fra en forventning om, at der betales pr. opholdsdag og ikke kun på de dage, hvor forestillingerne foregår.

/AN/

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


3. ØK Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelses- og regionsmedlemmer


Sagsnummer
00.01.00-A26-2-14
Resume

Statsforvaltningen har anmodet om en nærmere redegørelse for Byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionens indstiller, at

 1. forslag til redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelses- og regionsmedlemmer godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har anmodet om en nærmere redegørelse for Byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab.

Anmodningen om en redegørelse er foranlediget af, at Uffe Thorndahl har foretaget en undersøgelse af kommunernes og regionernes administration af reglerne i lov om kommunernes styrelse § 16 om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Han har på baggrund heraf offentliggjort en rapport, der rejser kritik af flere kommuners og regioners administration af reglerne.

Statsforvaltningen har oplyst, at undersøgelsen omfatter alle de kommuner og regioner, som ifølge Uffe Thorndahls undersøgelse har udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Af Uffe Thornsdahls rapport fremgår følgende vedrørende Horsens Kommune:

”Horsens kommune
Der er et medlem, der modtager tabt arbejdsfortjeneste, det er ingeniør Per Løkken (C), der i 2012 har modtaget 61.820 kr.

Per Løkken driver sit eget konsulentfirma Løkken Consult.
Det kan være et enmandsfirma, hvor det i Per Løkkens fravær er nødvendigt, at have en vikar til at passe telefonen. Hvis det ikke er tilfældet, så er det mest sandsynlige, at Per Løkken som andre konsulenter blot udfører arbejdet på lidt andre tidspunkter, og derfor ikke lider noget tab overhovedet i forbindelse med sit hverv i kommunalbestyrelsen. Af firmaets hjemmeside fremgår imidlertid, at firmaet ikke har nogen fastansatte, så bedømt på dette grundlag forekommer udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste at være i overensstemmelse med styrelseslovens § 16, stk.5.”

Forslag til redegørelse til Statsforvaltningen er vedlagt som bilag.

/CLY

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


4. ØK Midtjysk Boligselskab, afd. 10, Drosselvej/Mågevej, godkendelse af låneoptagelse til renoveringsprojekt


Sagsnummer
03.02.00-G01-14-14
Resume

Midtjysk Boligselskab fremsender anmodning om godkendelse af låneoptagelse til finansiering af renovering af badeværelser i afd. 10, Drosselvej/Mågevej.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. låneoptagelsen for realkreditlån op til 827.000 kr. godkendes

 2. der ikke ydes kommunal garanti for lånet

 3. huslejestigningen godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Midtjysk Boligselskab har den 29. april 2014 fremsendt anmodning om godkendelse af låneoptagelse i afd. 10, Drosselvej/Mågevej. Lån optages til renovering af badeværelserne.

Afdelingen er beliggende på Drosselvej 14-20 og Mågevej 14-20 og består af i alt 8 familieboliger og et samlet bruttoetageareal på 800 m2. Boligerne blev opført i 1953/54, og afdelingen består af 8 fritstående enfamiliehuse på 100 m2.

Afdelingen har gennemgået et generationsskifte inden for de sidste år med mange fraflytninger, dog uden problemer med genudlejningen.

Ifølge boligforeningen er de samlede renoveringsudgifter budgetteret til 827.000 kr. og finansieres ved optagelse af et realkreditlån.

Der søges om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Realkreditinstituttet har ikke stillet krav om kommunegaranti for lånet. Der ydes ikke grundkapitallån eller kapitaltilskud.
Boligforeningen har under sidste års styringsdialog gjort opmærksom på den tiltrængte renovering af badeværelserne. Udover altanudskiftninger i 2008 er stort set alle vinduer og døre skiftet samt gasfyr. Desuden er tagbelægningen skiftet i 2001.

Den årlige merydelse på grund af låneoptagelsen skal finansieres med en huslejeforhøjelse på 560 kr./måned. Den nuværende gennemsnitlige husleje i afdelingen er på 583 kr./m2/år. Efter byggeprojektets afslutning vil huslejen stige til omkring 650 kr./m2/år. Boligorganisationen vurderer den fremtidige husleje som rimeligt set i relation til afdelingens beliggenhed og vedligeholdelsesniveau. Administrationen er enig heri.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en boligorganisations optagelse af et realkreditlån, jf. almenboliglovens § 29.

Horsens Kommune skal godkende huslejeforhøjelsen i forbindelse med renoveringen.
Ifølge almenboliglovens § 37 skal afdelingsbestyrelsen forelægge de overordnede rammer for en sådan renovering for afdelingens beboere. Såfremt huslejestigningen udgør over 15 %, skal godkendelse ske ved urafstemning. Huslejestigningen udgør 11,53 %. Beboerne blev på afdelingsmødet den 22. oktober 2013 orienteret om projektet samt de økonomiske konsekvenser og har godkendt renoveringen. Efterfølgende har organisationsbestyrelsen også vedtaget renoveringsprojektet.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. juni 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes.

Kristian Dyhr, Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


5. ØK Hærvejens Boligforening, afd. 4, Galgebjergvej, Voerladegaard, salg af 4 boliger til Skanderborg Kommune


Sagsnummer
03.02.00-G01-31-14
Resume

Hærvejens Boligforening har oplyst, at de har fundet en køber til 4 af de i alt 18 almene familieboliger i deres afd. 4. De anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af salget. Salget har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen, da købesummen er den på overtagelsestidspunktet værende restgæld på boligerne.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. salg af 4 almene familieboliger på Galgebjergvej i Voerladegaard godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Hærvejens Boligforening har orienteret om, at de har fundet en køber til 4 af de i alt 18 almene familieboliger i deres afd. 4. De 4 boliger er beliggende på Galgebjergvej 26-32 i Voerladegaard, Skanderborg. Da resten af boligerne i afd. 4 er beliggende i Horsens Kommune, er der tidligere truffet aftale om, at tilsynsforpligtelsen for de 4 boliger udføres af Horsens Kommune. Ejendommene er opført i 1981, og det samlede boligareal udgør 240 m2.

Boligforeningen oplyser, at salget af boligerne er begrundet i den nuværende uhensigtsmæssige indretning af fællesboligarealer. Samtidig ligger de 4 boliger langt væk fra boligforeningens øvrige boliger, hvilket gør det særligt omkostningskrævende at servicere disse 4 boliger.

Skanderborg Kommune har interesse i at købe boligerne med henblik på at ommærke dem til almene ældreboliger og efterfølgende integrere dem i deres kommunale almene ældreboliger på Solsikken, Voerladegaard.

De bestående lejekontrakter fortsætter efter reglerne og vilkårene i almenlejeloven.

Salg kræver også ministeriets godkendelse. Hærvejens Boligforening har til hensigt at fortsætte uændret med drift af deres 14 boliger på Villavej i Brædstrup samt Digevej og Østervænget i Nim.

Salget har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen, da købesummen er den på overtagelsestidspunktet værende restgæld på boligerne.

Ifølge almenboliglovens § 27, stk. 1 og 2, skal ethvert frasalg af fast ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen. Efterfølgende skal ministeriet også godkende salget.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. juni 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.

Kristian Dyhr, Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


6. ØK Midtjysk Boligselskab, afd. 32, Hovedgård, , godkendelse af skema C


Sagsnummer
03.02.00-G01-30-14
Resume

Midtjysk Boligselskab har den 6. maj 2014 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende den omfattende renovering af afd. 32, beliggende på Daugårdsvej, Hovedgård. Afdelingen er ibrugtaget i 1974-1976 og bestod oprindeligt af 37 familieboliger i tæt/lav byggeri med et samlet areal på 2.974 m2. Under renoveringen blev 9 boliger nedlagt.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. renoveringen af afdelingen med en samlet udgift på 57.851.816 kr. godkendes

 2. optagelse af et støttet realkreditlån på 40.521.000 kr. til finansiering af udgifterne til afhjælpning af byggeskaderne med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden, godkendes

 3. optagelse af et ikke støttet realkreditlån på 12.909.000 kr. til delvis dækning af udgifterne til forbedrings- og opretningsarbejder med 14,57 % kommunegaranti, godkendes

 4. finansiering af restbeløbet på 4.422.000 kr. som anført i ansøgningen godkendes

 5. huslejeforhøjelsen godkendes

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Midtjysk Boligselskab har den 6. maj 2014 fremsendt endeligt byggeregnskab og anmodning om godkendelse af skema C i forbindelse med den omfattende renovering af afd. 32, Hovedgård, som ligger på Daugårdsvej. Afdelingen bestod oprindeligt af 37 fritliggende enfamiliehuse med egen carport.

Horsens Byråd godkendte den 23. februar 2010 skema B for renoveringen af afd. 32 i Hovedgård herunder godkendelse af nedrivning af de 9 mest fugtskadede boliger og frasalg af den berørte del af matriklen. Afdelingen er opført i to etaper og ibrugtaget i 1974 og 1976, med et samlet areal på 2.974 m2.

Afdelingen har gennem mange år haft problemer med fugt i boligerne, der medfører skimmelsvamp, og en del af lejlighederne har derfor ikke kunnet udlejes. Midtjysk Boligselskab har sammen med Landsbyggefonden udarbejdet en renoveringsplan for afdelingen. Fonden har den 14. november 2007 givet foreløbig tilsagn om støtte til renovering, jfr. almenboliglovens § 91.

Landsbyggefonden har den 16. marts 2009 og den 18. december 2009 fremsendt fornyet vurdering om støtte til renovering, som erstatning for det tidligere tilsagn. Landsbyggefonden har accepteret et betydeligt større beløb til den støttede del af projektet (byggeskader).


Renoveringen kan opdeles i byggeskader samt forbedring og opretning. Arbejderne er baseret på renoveringen af et prøvehus. Renoveringssagen har givet anledning til en række udfordringer undervejs, og forløbet har vist, at husene var i meget ringere stand end forventet. I 2010 blev renoveringen stoppet, da der blev konstateret skimmelvækst i krybekældrene.


Boligselskabet har efterfølgende i overensstemmelse og tæt samarbejde med Landsbyggefonden gennemgået hver enkelt bolig og renoveret dem individuelt og gennemgribende for at sikre 100 % fjernelse af skimmelvækst og asbest.

I januar 2014 godkendte Landsbyggefonden sagens økonomi samt finansiering. Det fremgår af den nedenstående oversigt, hvad de endelige udgifter i de fremsendte skema C udgør:

Skema B Skema C Forskel
Renovering af afd. 32 Inkl. moms Inkl. moms
Samlede anskaffelsessum 30.746.900 57.851.816 27.104.916
Byggeskader med støtte fra Landsbyggefonden 22.324.000 40.521.000 18.197.000
Ustøttet sag 8.422.900 17.330.816 8.907.916
Støttet lån 22.324.000 40.521.000 18.197.000
Kommunal garanti 22.324.000 40.521.000 18.197.000
Regaranti fra Landsbyggefonden 11.162.000 20.260.500 9.098.500
Ustøttet lån 6.778.000 12.909.000 6.131.000
Kommunal garanti 0 1.880.840 1.880.840
Kapitaltilførsel (1/5-ordning) 9.435.000 9.435.000 0
Kommunens andel 1.887.000 1.887.000 0
Boligorganisations egetbidrag 1.644.000 4.421.816 2.777.816
Husleje i kr./m2/år 662 720 58


Midtjysk Boligselskab har behov for tilskud til at imødegå huslejestigningen på baggrund af ovenstående og har indgivet ansøgning til Landsbyggefonden, jfr. almenboligloven § 92, stk. 1 og stk. 3 og § 97, hvori der er etableret støttemuligheder for almene boligafdelinger med alvorlige vanskeligheder.

Selvom renoveringsudgifter i forhold til skema B er steget meget, så er selve kapitaltilførselssagen uforandret. Kommunens andel af kapitaltilførslen er fortsat 1,887 mio. kr. som det blev vedtaget ved skema B godkendelsen d. 23. februar 2010. Det er kun boligorganisationens egen finansiering, der er steget.

Kommunen stiller garanti for realkreditlån til finansiering af renoveringsarbejderne. Kommunen skal garantere for 100 % på det støttede lån, hvoraf Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af et eventuelt tab på lånet. Kommunen skal garantere for 14,57 % på det ustøttede lån, uden regaranti fra Landsbyggefonden.


Huslejen før påbegyndelse af renoveringen har været 662 kr./m2/år. På baggrund af den ustøttede del af de samlede udgifter forekom der efter afsluttet renovering en huslejestigning på 45 kr./m2/år i alle lejemål, idet moderniseringen medførte samme forøgelse af brugsværdien pr. lejemål. Såfremt huslejestigningen udgør over 15 %, skal godkendelse ske ved urafstemning. Huslejestigningen udgjorde 8,76 %.

I de efterfølgende år forhøjes huslejen i takt med inflations- og omkostningsudviklingen. Huslejen i 2013 udgjorde 738 kr./m2, og den nuværende husleje er på 753 kr./m2.

Ifølge boligselskabet er der nu efter renoveringen en meget tilfreds beboergruppe. Hele afdelingen samt området fremstår flot og nutidigt. Alle boliger er udlejet, og for første gang i flere år er der venteliste i afdelingen.

Som der blev oplyst ved godkendelsen af skema A, skulle der ske en delvis finansiering af anskaffelsessummen ved frasalg af areal og boliger. Boligselskabet har den 28. oktober 2008 fået tilsagn fra Horsens Byråd om delvis nedrivning af afdelingen, jf. almenboliglovens § 27, stk.1. Nedrivning af boliger kræver også Ministeriets tilladelse.


Det daværende Indenrigs- og Socialministeriet samt boligorganisationens øverste myndighed godkendte nedrivningen af de 9 boliger, jf. driftsbekendtgørelsens § 6, stk. 2.

De forandrede vilkår på ejendomsmarkedet har medført, at boligselskabet endnu ikke har frasolgt grunden. Det er mest realistisk, at et frasalg sker til en ny afdeling til opførelse af nye almene familieboliger på grunden. Dette vil imidlertid forudsætte et kommunalt indskud i landsbyggefonden.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 91 og § 98.

Horsens Kommune skal godkende huslejeforhøjelsen.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


7. ØK Lejerbo Horsens, Vejlevej, 2. fase, ansøgning om godkendelse af skema B


Sagsnummer
03.02.00-G01-12-14
Resume

Lejerbo Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 32 almene familieboliger - beliggende på Vejlevej 6C og 6D.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. skema B vedrørende opførelsen af 32 almene familieboliger med en samlet udgift på 59.148.000 kr. godkendes

 2. optagelsen af et støttet lån på 52.050.240 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes

 3. der ydes 62,34 % kommunal garanti, svarende til 32.448.000 kr.

 4. der ydes et kommunalt grundkapitallån på 5.914.800 kr.

 5. huslejestørrelsen godkendes

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Lejerbo Horsens har den 23. maj 2014 fremsendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 32 almene familieboliger på Vejlevej, 2. fase.


Horsens Byråd godkendte den 29. april 2014 skema A for opførelsen af familieboligerne, beliggende på Vejlevej 6C og 6D. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 5.914.800 kr. til indskud i Landsbyggefonden.


Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 15,401 mio. kr., håndværkerudgifterne til 36,383 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 7,364 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 59,148 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum efter gennemført licitation er uændret i forhold til skema A.

Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således:

Skema A Skema B Forskel
Opførelsen af 32 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms
Anskaffelsessum 59.148.000 59.148.000 0
Støttet lån 52.050.240 52.050.240 0
Kommunal garanti Udover 60 % af ejendoms værdi 32.448.000 -
Grundkapitallån 5.914.800 5.914.800 0
Beboerindskud 1.182.960 1.182.960 0
Husleje i kr./m2 931 931 0


Opførelsen af de 32 familieboliger er beregnet til at koste 59,148 mio. kr., svarende til 20.050 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 2.950 m2. Maksimumsbeløbet i 2014 for opførelsen af familieboliger i området er 18.930 kr./m2 samt et energitillæg på 1.120 kr./m2 for etagebyggeri. Dermed udnytter byggeriet maksimumsbeløbet fuldt ud, hvilket indebærer, at anskaffelsessummen ikke kan stige ud over det godkendte beløb.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 52.050.240 kr. og et kommunal grundkapitallån på 5.914.800 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 1.182.960 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der foreløbig bliver tale om en kommunal garanti på 62,34 %, som svarer til 32.448.000 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 931 kr./m2/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig udgør 85.652 kr./år, svarende til 7.137 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som kan anslås til ca. 1.142 kr./måned.

Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 43 kr./m2/år.

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst, og tinglysning foreligger.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


8. ØK Domea Horsens, Godsbanegade, ansøger om godkendelse af skema B


Sagsnummer
03.02.00-G01-13-14
Resume

Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger - beliggende på Godsbanegade. I forhold til skema A er grundkapitallånet steget med 10.200 kr.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger med en samlet udgift på 104.314.000 kr. godkendes

 2. optagelsen af et støttet lån på 91.796.320 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes

 3. der ydes 60,06 % kommunal garanti, svarende til 55.132.870 kr.

 4. der søges tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 10.200 kr. til grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på projektet Godsbanegade. Tillæg til rådighedsbeløb finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden

 5. huslejestørrelsen godkendes

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Domea Horsens har den 21. maj 2014 fremsendt ansøgning om godkendelsen af skema B vedrørende opførelsen af 60 almene familieboliger på Godsbanegade.


Horsens Byråd godkendte den 24. september 2013 skema A for opførelsen af familieboligerne, beliggende på Godsbanegade. Der blev givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 10.421.200 kr. til indskud i Landsbyggefonden.


Det fremgår af det fremsendte skema B, at grundudgifterne er opgjort til 25,725 mio. kr., håndværkerudgifterne til 65,036 mio. kr. og øvrige omkostninger og gebyrer til 13,553 mio. kr., i alt en anskaffelsessum på 104,314 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum er efter gennemført licitation steget med 0,102 mio. kr. i forhold til skema A.

Der er sket en lille ændring i bruttoetagearealet i forhold til skema A. Projektet er udvidet med 5 m2 som ifølge boligorganisation skyldes de samlede præciseringer, der er sket i projekteringsforløbet fra skitsefasen til forprojektet. Derfor er anlægsbudgettet også øget.

Licitationsformen er totalentreprise i begrænset udbud og anskaffelsessummen kan opgøres således:

Skema A Skema B Forskel
Opførelsen af 60 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms
Anskaffelsessum 104.212.000 104.314.000 102.000
Støttet lån 91.707.000 91.796.320 89.320
Kommunal garanti Udover 60 % af ejendoms værdi 55.132.870 -
Grundkapitallån 10.421.200 10.431.400 10.200
Beboerindskud 2.083.800 2.086.280 2.480
Husleje i kr./m2 902 902 0


Opførelsen af de 60 familieboliger er beregnet til at koste 104,314 mio. kr., svarende til 19.850 kr./m2, ved et samlet bruttoetageareal på 5.255 m2. Maksimumsbeløbet i 2014 for opførelsen af familieboliger i området er 18.930 kr./m2 samt et energitillæg på 1.120 kr./m2 for etagebyggeri. Dermed ligger byggeriet 200 kr./m2 under maksimumsbeløbet.

Udgiften finansieres delvis ved optagelse af et realkreditlån på 91.796.320 kr. og et kommunal grundkapitallån på 10.431.400 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med beboerindskud på 2.086.280 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der foreløbig bliver tale om en kommunal garanti på 60,06 %, som svarer til 55.132.870 kr. Den kommunale garanti kan ikke opgøres endeligt før byggeriet er opført. Når byggeriet er opført og vurderet, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien).

Boligorganisationens driftsbudget viser, at huslejen vil være på 902 kr./m2/år. Huslejen for en gennemsnitlig bolig udgør 79.376 kr./år, svarende til 6.614 kr./måned. Hertil kommer forbrug for vand, varme og el, som kan anslås til ca. 850 kr./måned.

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Godkendelsen er betinget af, at det senest ved byggeriets påbegyndelse dokumenteres overfor kommunalbestyrelsen, at der foreligger et tinglyst endeligt skøde på ejendommen, jf. § 22 i støttebekendtgørelsen.

På den baggrund vil der først blive udsendt tilsagnsbrev om Skema B, når dokumentation for endelig adkomst og tinglysning foreligger.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


9. ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, v/Bolig Horsens, Østergade 37 – anmodning om godkendelse af skema C


Sagsnummer
03.02.00-G01-32-14
Resume

Horsens Andelsboligforening af 1954 ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 6 almene familieboliger - beliggende på Østergade 37. I forhold til skema B er den kommunale garanti nedsat med 1.111.043 kr. og grundkapitallånet med 192.600 kr.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. skema C vedrørende opførelsen af 6 familieboliger med en samlet udgift på 10.373.000 kr. godkendes

 2. optagelsen af et støttet lån på 9.128.240 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes

 3. der ydes 62,36 % kommunal garanti, svarende til 5.692.370 kr.

 4. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb 2014 på – 192.600 kr. på byggesagen Østergade 37, og at besparelsen på 192.600 kr. foreslås som tillæg til rådighedsbeløb 2014 til puljen indskud i Landbyggefonden

 5. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Andelsboligforening af 1954 har den 2. juni 2014 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 6 familieboliger beliggende på Østergade 37 A-D.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 10,373 mio. kr., fordelt med 1,201 mio. kr. til grundudgifter, 7,478 mio. kr. til håndværkerudgifter og 1,694 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.


Horsens Byråd godkendte den 29. januar 2013 skema B for opførelsen af de 6 familieboliger på Østergade 37. Den samlede anskaffelsessum udgjorde 12.299.000 kr.


I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

Skema B Skema C Forskel
Opførelsen af 6 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms
Anskaffelsessum 12.299.000 10.373.000 -1.926.000
Støttet lån 10.823.120 9.128.240 - 1.694.880
Kommunal garanti 6.803.413 5.692.370 - 1.111.043
Grundkapitallån 1.229.900 1.037.300 - 192.600
Beboerindskud 245.980 207.460 - 38.520
Husleje i kr./m2/år 896 812 -84


Den samlede anskaffelsessum udgør 10.373.000 kr. og ligger dermed 1.926.000 kr. lavere end ved skema B. Det giver en anskaffelsessum på 16.132 kr./m2, som ligger 2.308 kr./m2 under det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved skema B godkendelsen.

Ifølge boligorganisationen er byggesagen forløbet meget tilfredsstillende uden store udfordringer.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 9.128.240 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 1.037.300 kr. og et beboerindskud på 207.460 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 62,36 %, som svarer til 5.692.370 kr. Det er dermed 1.111.043 kr. lavere end ved skema B tidspunktet.

Den 28. august 2012 blev der givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2012 på 1.756.300 kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Den 29. januar 2013 blev skema B godkendt med 1.229.900 kr. Reduceringen var hovedsageligt begrundet i, at regeringen i november 2012 har nedsat den kommunale grundkapital fra 14 % til 10 %.

Ifølge den faldende anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden 1.037.300 kr. Det giver dermed en besparelse på 192.600 kr. i forhold til skema B. Beløbet skal tilbageføres til Horsens Kommune.


Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 812 kr./m2/år og dermed 84 kr./m2/år lavere end ved skema B tidspunktet. Dette skyldes den lavere anskaffelsessum.

Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 86.884 kr./år, svarende til 7.240 kr./måned. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el, som kan anslås til 142 kr./m2/år, svarende til ca. 1.200 kr./måned.

Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 47 kr./m2.

Boligorganisationen oplyser, at boligerne blev hurtigt udlejet. Boligerne er en del af naboafdelingen, der nu i alt omfatter 57 familieboliger.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 127.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


10. TM Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2013, Tillæg 3 og Lokalplan 2014 - 1, Boliger, Ternevej


Sagsnummer
01.02.05-K04-2-14
Resume

Sagen omhandler endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2013, Tillæg 3 og

Lokalplan 2014 - 1, Boliger, Ternevej.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Kommuneplan 2013, Tillæg 3, Boliger, Ternevej vedtages endeligt og offentliggøres.

 2. Lokalplan 2014 - 1, Boliger, Ternevej vedtages endeligt og offentliggøres med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 25. marts 2014 at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2013, Tillæg 3 og forslag til Lokalplan 2014 - 1, Boliger, Ternevej, med den tilføjelse, at den planlagte stiforbindelse anlægges.

Bestemmelse om anlæggelse af stiforbindelsen blev indarbejdet i lokalplanplanforslaget, hvorefter planforslagene blev offentligjort.


Ved høringsperiodens afslutning den 27. maj 2014 var der ikke indkommet høringssvar.

Regulativ for Husholdningsaffald, gældende fra den 4. juni 2014, forudsætter to affaldsbeholdere pr. husstand, hvis der vælges en decentral indsamling. Teknik og Miljø vil på den baggrund foreslå, at følgende bestemmelse tilføjes:

§7.10

Affaldsbeholdere kan placeres centralt på en fælles affalds-ø, som angivet på Kortbilag 4, eller decentralt ved den enkelte bolig. Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet set fra vejene. Afskærmningen skal bestå af beplantning eller et fast hegn/mur, der harmonerer med byggeriets arkitektur og materialeholdning.

Teknik og Miljø har endvidere, efter aftale med Horsens Museum, foretaget redaktionelle ændringer af lokalplanens tekst om fortidsminder.

Kommuneplantillægget og lokalplanen med forslag til ændringer indgår i bilaget Ændringer 2014.06.03.Lokalplan 2014 - 1 Boliger, Ternevej.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 18. juni 2014, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. juni 2014, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Til toppen


11. TM Forslag til Lokalplan 2014 - 3, Erhverv, Gasvej 16, Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-4-14
Resume

Punktet omhandler vedtagelse af forslag til Lokalplan 2014 - 3, Erhverv, Gasvej 16, Horsens.

Lokalplanen vil give mulighed for at ændre den nuværende anvendelse af den bevaringsværdige bygning fra museumsformål til kontorformål eller lignende.

Bygningen kan renoveres. Projekt for renovering skal godkendes af Horsens Kommune.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. forslag til Lokalplan 2014 - 3, Erhverv, Gasvej 16, Horsens vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Danmarks Industrimuseum vil afvikle Vognmuseet, beliggende Gasvej 16 og afhænde matriklen.

Den potentielle nye ejer ønsker mulighed for at renovere bygningen med henblik på anvendelse til kontorformål eller lignende.

Dette er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan nr 151, som udlægger arealet til museumsformål mv.

Formålet med lokalplan 2014 - 3, Erhverv, Gasvej 16 er derfor at ændre anvendelsesbestemmelsen til erhvervsformål, at sikre at området bevarer sine arkitektoniske og historiske kvaliteter, samt at sikre at der etableres attraktive udendørsarealer.

Der foreligger skitser til renovering af bygningen og udearealerne. Endeligt projekt skal godkendes af Horsens Kommune.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 18. juni 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. juni 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Til toppen


12. TM Forslag til Lokalplan 2014 - 5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker


Sagsnummer
01.02.05-P16-5-14
Resume

Sagen omhandler vedtagelse af forslag til Lokalplan 2014 - 5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker.

Lokalplanen vil supplere den gældende lokalplan 1 - 2012 for området nord for Bygholm Sø med bestemmelser om, at boligenklaven Billeshave skal anvendes til åben - lav boligbebyggelse i 1-2 etager med mulighed for grunde på 900 - 1100 m2.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. forslag til Lokalplan 2014 - 5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Byråd vedtog i september 2012 "Helhedsplan, Lokalplan 1 – 2012, Området nord for Bygholm Sø", som fastlagde planmæssige rammer for arealets gradvise omdannelse til bolig- og erhvervsformål.

Formålet med lokalplan 1-2012 er bl. a.:

 • at den samlede bebyggelse indgår harmonisk i landskabet og afspejler tidens bedste arkitektur

 • at fastlægge placering af bebyggelsesenklaver, opført i velafsluttede helheder med hver sin identitet og med en grøn karakter

Lokalplanen har fokus på de bærende, overordnede værdier og strukturer uden at fastlåse udformningen af bebyggelse, boligveje, friarealer mv.

Efter vedtagelsen af lokalplan 1 – 2012, har Horsens Kommune udført stamvejen Bygholm Bakkers østlige tilslutning til Silkeborgvej i form af et signalreguleret kryds, og der er udført en underført faunapassage for mindre dyr i områdets nordøstlige hjørne.

I 2014 påbegyndes byggemodning af de første etaper af stamvejen Bygholm Bakker, Rosenkrantzvej og Brahesbakke, herunder etablering af støjvold og etablering af vejafvanding med lokal afledning og nedsivning.

Disse anlæg er i overensstemmelse med den gældende Lokalplan 1 – 2012.

Samtidig udføres byggemodning af boligenklaven Billeshave med henblik på salg af parcelhusgrunde.

I lokalplan 1 – 2012 er den pågældende enklave udlagt til boliger i form af etagebyggeri, åben-lavt eller tæt-lavt byggeri, men det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde en lokalplan, der fastlægger en nærmere udformning af den valgte udstykning til åben - lavt boligbyggeri. Desuden er der, på grund af de nuværende markedsforhold, ønske om at ændre på bestemmelserne om grundstørrelser og bygningshøjder.

Formålet med nærværende lokalplan 2014 – 5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker er derfor at fastlægge bestemmelser om udstykning og bebyggelsens omfang, placering og udformning, således at der åbnes for at etablere en boligenklave med grunde på ca 1.000 m2, én – og to etagers boliger med indbyrdes harmoniske former og materialer, en overordnet grøn karakter samt lokal afledning og nedsivning af regnvand.

Lokalplanen supplerer og korrigerer Lokalplan 1 - 2012 Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø for boligenklaven Billeshave.

Økonomi

Der er indhentet en mæglervurdering på salg af henholdsvis 24 små parcelhusgrunde på ca. 600 m2 og 18 større grunde på 900-1.000 m2.

Mægler vurderer, at salgbarheden ved små grunde med krav om 2 plans byggeri er lavere end ved større grunde uden krav om 2 plans byggeri, samt at liggetiderne vil være noget længere.

Mægler vurderer, at de 18 større grunde kan sælges i størrelsesorden kr. 850.000 til kr. 900.000 pr. stk., og de 24 små grunde kan sælges i størrelsesorden kr. 550.000 til kr. 600.000.

Anvender man en middelpris, ser regnestykket således ud:

18 grunde a kr. 875.000 15.750.000
24 grunde a kr. 575.000 13.800.000
Forventet gevinst 1.950.000

Samlet set forventes derfor en økonomisk gevinst på 1,95 mio. kr. ved omlæggelsen fra 24 mindre grunde til 18 større grunde. Økonomi- og Erhvervsudvalget fastsætter den endelige salgspris.

De anslåede samlede omkostninger forbundet med udstykningen Billeshave bygger på en række forudsætninger, da der i regnestykket skal indregnes en andel af fællesudgifter til infrastruktur samt grundkøb. Der er væsentlige usikkerhedsmomenter ved overslaget, men på nuværende tidspunkt er det forventningen, at de samlede omkostninger, inkl. grundkøb, er på cirka 700.000-800.000 kr. pr. grund ved 18 grunde.

CAG/JEHE

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 18. juni 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. juni 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Til toppen


13. TM Vedtagelse af forslag til lokalplan 2014-2 - Boliger på Dahliavej i Horsens


Sagsnummer
01.02.05-P16-2-14
Resume

Der er udarbejdet et lokalplanforslag for et område til åben-lav og tæt-lavt boligbyggeri på Dahliavej i Horsens.

Lokalplanen vil erstatte to delområder i lokalplan 9-2007, dervar udlagt til hhv. etage- og punkthuse.

Grundejeren ønsker at ændre anvendelsen for disse to områder til åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. lokalplanforslaget vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Lokalplanen vil erstatte to delområder i lokalplan 9-2007, dervar udlagt til hhv. etage- og punkthuse.

Grundejeren ønsker at ændre anvendelsen for disse to områder til åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav bebyggelse.

Den nye lokalplanviderefører i al væsentlighed indholdet i lokalplan 9-2007 hvad angår formål med lokalplanen, bestemmelser om udformning af bebyggelse, grønne områder, grundejerforening mv.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 18. juni 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. juni 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Til toppen


14. TM Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2013-2, bydelscenter, Silkeborgvej, Horsens


Sagsnummer
01.02.03-P16-5-14
Resume

Der er udarbejdet nye rammer for området, da der har været ønske om mulighed for bredere anvendelsesmuligheder.

Konkret er der ønsker om, at stedet kan anvendes til fritidsaktiviteter for ungdomsskolen.

Området var tidligere udlagt til erhvervsformål og til butiksformål i detailhandelsplanen.

De nye anvendelsesbestemmelser er: Bydelscenter med mulighed for butikker, erhverv, boliger, offentlige og rekreative formål.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Kommuneplantillægget vedtages endeligt og offentliggøres.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Planforslaget blev vedtaget på Byrådets møde den 25. februar 2014 og var i offentlig høring i perioden 2. april til den 28. maj 2014.

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser, der har givet anledning til ændringer af planen.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 18. juni 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. juni 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Til toppen


15. TM Keldhøj, større grunde og beplantning af grønning


Sagsnummer
01.00.00-P00-5-14
Resume

For at efterkomme efterspørgslen på større byggegrunde og gøre området mere attraktivt for kommende købere, er der udarbejdet et forslag til sammenlægning af de ledige grunde på Keldhøj, færdiggørelse af området sammen med et forslag til beplantning på den tilstødende grønning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. parceller på Keldhøj sammenlægges, som vist på medfølgende skitse, og området færdiggøres.

 2. den kommunalt ejede grønning beplantes, der anlægges en sti over grønningen, plantes træer langs Eslundvej og etableres hastighedsdæmpende bump på Eslundvej, som vist på medfølgende skitse.

 3. der gives tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 1,01 mio. kr. til færdiggørelse, beplantning af grønning, anlæg af sti mv. Tillæg til rådighedsbeløb finansieres af puljen til nye byggemodninger.

 4. der indarbejdes afledte driftsudgifter på 31.000 kr. pr. år. i budgettet for 2015 og frem.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Sidste sommer (2013) blev der fra politisk side udtrykt ønske om at få sat mere gang i salget af grunde i de mindre byer, samt at der blev undersøgt alternativer til at sætte priserne på grundene ned.

På det tidspunkt var Helhedsplanen for Nim under udarbejdelse.

Grundsalget har næsten været gået i stå siden 2008.

Lokalrådet havde – og har – et stort ønske om at få flere tilflyttere til Nim, blandt andet af hensyn til at opretholde børnetallet i skole og børnehave og havde foreslået, at der skulle gives mulighed for større grunde end dem, der er til salg på Keldhøj, da der er er erfaring for, at der er efterspørgsel på sådanne grunde i Nim. Grundene i Keldhøj er ca. 1200 m2.

Kommunen fik udarbejdet et forslag til, hvordan udstykningen af Keldhøj kunne ændres, så grundene blev større, der blev indarbejdet fællesarealer, den tilstødende grønning blev udformet og beplantet, og vejene blev gjort færdige, så området samlet blev mere attraktivt. Helhedsplanen og det nye forslag til Keldhøj blev præsenteret på et borgermøde. Efterfølgende var der 4 familier, der ønskede at købe en grund, hvis forslaget blev realiseret.

Forslaget og de økonomiske konsekvenser blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalget den 10. oktober 2013, og sagens behandling blev udsat.

Udgiften var beregnet til i alt 3.070.000 kr, hvoraf ca 2.000.000 kr. var ekstraudgifter til beplantning, fællesarealer mv.

Desuden var der afledte driftsudgifter 44.000 kr. pr. år frem til år 2018, derefter 40.000 kr. pr. år. De afledte driftsudgifter skyldes, at det blev vurderet, at man ikke kunne kræve fællesarealerne overtaget af grundejerne, da det ikke var en del af deres købsbetingelser.

På Teknik- og Miljøudvalget den 3. december 2013 blev udvalget forelagt 5 modeller for de muligheder, kommunen har i området, hvoraf udvalget vedtog model 5:

 • Model 1 - status quo

 • Model 2 - fællesrådet opkøber området til den pris, Brædstrup Kommune købte det for i sin tid

 • Model 3 – området anvendes til almene boliger

 • Model 4 – forslaget fra 10. oktober følges

 • Model 5 – der laves større parceller, og parcellerne udvides ind i grønningen. Desuden inddrages naboarealet til boligformål (er udlagt til boligformål i kommuneplanen).

Formålet med at vælge model 5 var, at:

 • Opfylde efterspørgslen på større grunde.

 • Tilvejebringe ekstra 3-5 grunde ved at inddrage en del af grønningen på Keldhøj.

 • Grundejerforeningen kunne overdrages driften af den resterende del af den kommunalt ejede grønning. Ved at udvide bebyggelsen ud i den kommunalt ejede grønning og herefter overdrage den resterende del af denne til grundejerforeningen, blev udgifterne til driften af fællesarealerne fordelt på flere og dermed billigere for den enkelte.

Ulempen ved model 5 er, at:

 • Der skal udarbejdes en ny lokalplan, hvorved salget sættes i stå under dens udarbejdelse og vedtagelse.

 • Tilvejebringelse af de ekstra grunde på Keldhøj vil reducere det grønne friareal væsentligt - et areal der er centralt i Nim, som en del af adgangen til selve Keldhøj, der er byens højeste punkt.

 • De nuværende beboere på Keldhøj kan have en berettiget forventning om at kunne bevare deres udsigt og tilknytning til grønningen, og dermed ikke være positive overfor en ny lokalplan.

Forvaltningen foreslår i stedet følgende:

 • De resterende parceller sammenlægges i princippet som vist på vedhæftede skitse og indenfor den gældende lokalplans rammer. Antallet af salgbare parceller reduceres fra 20 til 11. Vejene færdiggøres.

 • Der er ikke noget grønt fællesareal, og dermed forbundet udgift, til de 11 parceller, hvilket vurderes at styrke salgbarheden.

 • Den kommunalt ejede grønning og Eslundvej beplantes og udformes som vist på skitsen og beholdes som kommunal ejendom. Grønningen kan ikke kræves overtaget af grundejerforeningen, men ligger centralt i byen og vil fungere, som et nærrekreativt område med en forbindelsessti, der skaber sammenhæng mellem den nordlige og sydlige del af byen. Stien foreslås belyst.

 • Der anlægges ”bump” på Eslundvej, som hastighedsdæmpende foranstaltning, især af hensyn til børns skolevej.

 • Plejen af den kommunalt ejede grønning tilrettelægges, så udgiften reduceres mest muligt.

 • Når behovet opstår, udarbejdes der en særskilt lokalplan for naboarealet, hvor eventuelle fællesarealer kan overdrages til denne bebyggelses grundejerforening.

Ovenstående er drøftet med repræsentanter for Lokalrådet, som er positivt indstillet.

Økonomi

Udgifter i kr. Indtægter i kr.
Købspris jord 0
Byggemodning (udført) 7.625.000
Færdiggørelse 920.000
Grønning, sti mv. 790.000
Hidtil solgte grunde 3.875.000
Forventet salgsindtægt 6.600.000
Samlet 9.335.000 10.475.000
Forventet overskud 1.140.000

De samlede udgifter til færdiggørelse, beplantning af grønning, anlæg af sti m.v. forventes at blive 1.710.000 kr. Der er tidligere afsat midler til færdiggørelse vedr. Keldhøj, hvoraf der resterer 700.000 kr.

Afledte driftsudgifter for Keldhøj efter overdragelse i den hidtidige udformning 18.750 kr/ år
(heraf udgør udgifter til belysning 18.750 kr). Afledte udgifter for grønning, beplantning, sti mv. 12.250 kr/ år (heraf udgør udgift til belysning på sti 7.500 kr pr. år). Driftudgifter udgør samlet 31.000 kr/ år (heraf udgør udgifter til belysning 26.250 kr)


Der er ikke indhentet mæglervurdering på den forventede salgsindtægt.

Ved de nuværende 20 grunde var der en forventning om en salgsindtægt på 10.750.000 kr. Denne forventning må betegnes som ret optimistisk, da de sidste dobbeltgrunde er solgt med et prisnedslag på 35%.

Tidligere prisnedslag må forventes at afspejle markedsprisen, hvorfor salgsindtægten forventes at ligge omkring 7.000.000 kr.

I forbindelse med salg må påregnes mindre udgifter til ommatrikulering.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 18. juni 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes med den tilføjelse, at den planlagte stiføring ændres i overensstemmelse med henvendelse fra beboer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. juni 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Til toppen


16. TM Varmeforsyning af Egedal, Varmeprojektforslag


Sagsnummer
13.03.00-P20-5-14
Resume

Varmeprojektforslaget er udarbejdet for hele lokalplanområdet ”Egedal, Boligområde, Egebjerg. Lokalplan 1 - 2013, Horsens”.

Der er i dag tre naturgasfyrede ejendomme i området, som vil blive tilbudt frivilligt at skifte til fjernvarme.

Forslaget flytter forsyningspligten og områdeafgrænsningen fra DONG til Horsens Varmeværk. Der er ikke tilslutnings- og forblivepligt i projektet. Der vil ikke blive søgt om kommunegaranti. Det er en privat udstykning.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. ansøgningen om godkendelse af varmeprojektforslaget for fjernvarmeforsyning lokalplanområde 1 i Egedal godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Varmeværk har ansøgt kommunen om godkendelse af varmeprojektforslaget Egedal.


Forslaget giver mulighed for frivilligt at konvertere 3 naturgaskunder til fjernvarme, samt at de fremtidige ca. 25 ejendomme i udstykningen bliver forsynet med fjernvarme.

Forslaget flytter forsyningspligten og områdeafgrænsningen fra DONG til Horsens Varmeværk. Der er ikke tilslutnings- og forblivepligt i projektet, fordi størstedelen af området ikke er bebygget, og ejeren af ejendommene vil være pålagt brug af kollektiv varmeforsyning via lokalplanen. Der vil ikke blive søgt om kommunegaranti, da det er en privat udstykning.


Området er omfattet af kommuneplansrammerne HR.06.E.2 og HR.06.B.8 samt lokalplan 1 Egedal, Boligområde, Egebjerg. Lokalplanteksten er i §9.02: Området forsynes med kollektiv varme med mulighed for solvarme.


Projektforslaget er i overensstemmelse med Horsens Kommunes Strategiske Energiplan og udbygger fjernvarmenettet i den nordlige del af Horsens Varmeværks forsyningsområde. Varmeværket har i samarbejde med rådgiveren for udstykkeren lavet forslaget.


Forsyningen af området vil ske fra Varmeværkets træfyrede satellitstation på Egevej, via en 500 meter transmissionsledning til området.

Horsens Varmeværk etablerer først transmissionsledingen på Gl. Kirkevej, når der er er et varmebehov, som er stort nok.

Indtil varmebehovet er stort nok, opfylder Horsens Varmeværk deres forsyningspligt ved at etablere små el-units ved hver ejendom eller ved at opstille et midlertidigt varmeværk i udstykningen.

Forsyningsmetoden afgøres i takt med den hastighed, området bebygges.


Forslaget har været i høring ved DONG samt de tre ejendomme, der ligger i naturgasområdet. Kun Dong har fremsendt høringssvar. DONG beder om kompensation på 7.580 kr. pr. ejendom, som betales af varmeværket og mener derudover, at de oplyste priser for de nuværende naturgaskunder er for høje.


Brugerøkonomien for de nuværende naturgaskunder kan forbedres med 1.612 kr. om året. DONG mener ikke, at den besparelse er korrekt beregnet. Det er dog frivilligt, om de tre ejendomme ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen.

Øvrige nye ejendomme på ca. 160 m² vil få en beregnet årlig varmeudgift på ca. 12.500 kr. + 3.160 kr. årligt til finansiering af investeringen i 15 år.


Selskabsøkonomien giver i den reviderede beregning Horsens Varmeværk et overskud på 1.036 mio. kr. over 20 år.
Samfundsøkonomien viser et overskud på 1,381 mio kr. over 20 år.


Horsens Varmeværk vil i forbindelse med projektet betale kompensation til DONG på 22.740 kr.

/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 18. juni 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. juni 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Til toppen


17. TM Varmeforsyning af Tyrsted - Kirkevej, Varmeprojektforslag


Sagsnummer
13.03.00-P20-6-14
Resume

Varmeprojektforslaget er udarbejdet for lokalplanområdet, Lokalplan 5 - 2013, Horsens by ”boliger ved Kirkevej”.

Forslaget giver fjernvarmeforsyning fra Dagnæs-Bækkelund Varmeværk til udstykningen af 14 nye boliger ved Kirkevej i Tyrsted.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Ansøgningen om godkendelse af varmeprojektforslaget for fjernvarmeforsyning af lokalplan 5 - 2013, Horsens by ”boliger ved Kirkevej” godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Dagnæs-Bækkelund Varmeværk har ansøgt kommunen om godkendelse af varmeprojektforslaget ”Fjernvarmeforsyning af nyt udstykningsområde i Dagnæs-Bækkelund”.


Forslaget giver mulighed for fjernvarmeforsyning til de fremtidige ca. 14 ejendomme i udstykningen ved Kirkevej i Tyrsted.

Der er ikke tilslutnings- og forblivepligt i projektet, fordi området ikke er bebygget, og ejerne af ejendommene vil være pålagt brug af kollektiv varmeforsyning via lokalplanen.

Der vil blive søgt kommunegaranti.


Området er omfattet af kommuneplansrammerne HR.01.B.39 samt lokalplan 5 - 2013, Horsens by ”boliger ved Kirkevej” . Lokalplanteksten er i §9.02: "Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning."
Projektforslaget er i overensstemmelse med Horsens Kommunes Strategiske Energiplan og udbygger fjernvarmenettet i den sydlige del af Horsens by.


Forsyningen af området vil ske fra det eksisterende fjernvarmenet på Søndrevej, via Toftevænget i en ny 300 meter lang forsyningsledning til området ved Kirkevej. I den nye udstykning nedgraves derudover et ca. 300 meter langt distributionsnet.


Forslaget har været i høring ved DONG samt Landinspektør Bonefeld og Bystrup.

Dong har fremsendt høringssvar, de skriver ”forslaget giver ingen anledning til bemærkninger”. Landinspektør Bonefeld og Bystrup har ingen bemærkninger til forslaget, men ønsker dog at diskutere detailplanlægningen af distributionsledningerne med varmeværket.

I projektforslaget er fjernvarmen stillet op imod individuelle jordvarmeanlæg.

På grund af naturgas- og affaldsforbruget i fjernvarmeproduktionen, øges CO2 udledningen med 769 tons over 20 år, i forhold til jordvarmeanlægget, som blot havde udledt 98 tons CO2 over 20 år.


Brugerøkonomien for klasse 2015 lavenergihuse på ca. 160 m² vil udløse en beregnet årlig fjernvarmeudgift på ca. 12.000 kr. årligt + 5.257 kr. årligt til finansiering af investeringen i 20 år.

Et varmepumpeanlæg har en varmeudgift på ca. 5.100 kr. årligt + 13.039 kr. årligt til finansiering af investeringen i 20 år.

Der er derfor en lille besparelse til hver ejendom til fordel for fjernvarmen på 892 kr. årligt de første 20 år.

Selskabsøkonomien giver Dagnæs-Bækkelund Varmeværk et overskud på 0.7 mio. kr. over 20 år.
Samfundsøkonomien viser et overskud på 1,162 mio. kr. over 20 år.

I en følsomhedsanalyse, hvor 20 % af tilslutningen fjernes, eller anlægsudgifter stiger med 20 % for begge anlægstyper, viser projektet stadigt et positivt samfundsøkonomisk overskud, gevinsten for samfundet bliver henholdsvis 0.811 mio. kr. og 1.357 mio. kr.


/CAG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 18. juni 2014, pkt. 9:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 23. juni 2014, pkt. 9:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling

Bilag

Til toppen


18. BS Anlægsregnskab vedrørende Horsens Byskole, afdeling Fussingsvej, udvidelse af udskolingsafdelingen


Sagsnummer
82.00.00-Ø00-1-14
Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for ”Ny skolestruktur, Horsens Byskole, afd. Fussingsvej – en udvidelse af udskolingsafdeling”.

Anlægsregnskabet for udvidelse af Byskole, afdeling Fussingsvejs udskolingsafdeling viser et forbrug på 19,518 mio. kr. – et mindre forbrug på 442.494 kr. i forhold til rådighedsbeløbet. Anlægsregnskabet fremsendes til behandling.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. anlægsregnskab for anlægsbevilling 800299 ”Ny skolestruktur, Horsens Byskole, afd. Fussingsvej, udvidelse af udskoling" godkendes.

 2. mindreforbrug på 442.494 kr. overføres til anlægspulje på Børne- og Skoleudvalgets område til uforudsete udgifter ved anlægsprojekter.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i forbindelse med budget 2012 en ny struktur for skolerne i
Horsens Midtby, herunder at der skal gennemføres en udvidelse af udskolingsafdelingen på Slotsskolen på Fussingsvej fra de nuværende 2 spor til 5 spor.

Den 13. december 2011 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 18 mio. kr. til gennemførelse af en udvidelse af skolen på Fussingsvej på ca. 1.490 m2. og en mindre ombygning af bl.a. personale- og forberedelsesrum i den nuværende skole.

Udvidelsen blev udbudt i totalentreprisekonkurrence medio december 2011 med licitation primo februar og opstart umiddelbart efter. I totalentreprisen indgik, at byggeriet skulle stå færdigt til ibrugtagning med skolestart for skoleåret 2012/13.

Ved licitationen viste det sig, at udgiften til inventar ikke kunne afholdes indenfor den givende anlægsbevilling. Byrådet godkendte den 24. april 2012 en tillægsbevilling på 1,961 mio. kr. til inventar omfattende inventar til faglokaler, borde og stole til fællesområder, smartboards, projektorer etc. til udskolingsafdelingen.

Den samlede anlægsbevilling er således på i alt 19,961 mio. kr.

Udvidelsen er ibrugtaget til skolestarten i august 2012, og det samlede byggeri er afsluttet og afleveret i løbet af efteråret 2012.

Anlægsregnskabet viser et forbrug på projektet på i alt 19.518.506 kr., altså et mindre forbrug på 442.494 kr. på den samlede anlægsbevilling.

Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse.

JN

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2014, pkt. 9:

Indstillingen tiltrådtes.

Per Løkken og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 10:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


19. BS Anlægsregnskab, udbygning af Torstedskolen med ny fagfløj/udvidelse af overbygning


Sagsnummer
82.20.04-Ø00-1-14
Resume

Fremlæggelse af anlægsregnskab for ”Udbygning af Torstedskolen med ny fagfløj /udvidelse af overbygning”.

Anlægsregnskabet for ”Udbygning af Torstedskolen” viser et forbrug på 13,675 mio. kr. – svarende til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Anlægsregnskabet fremsendes til behandling.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. anlægsregnskab for anlægsbevilling 800314 ”Udbygning af Torstedskolen" godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 25. januar 2011, at Torstedskolen fremadrettet skal være overbygningsskole for Hattingskolen.

For at kunne løse opgaven godkendte Byrådet den 23. august 2011 en anlægsbevilling på 12,675 mio. kr. til gennemførelse af den fremlagte og tre-delte plan for Torstedskolen omfattende henholdsvis:

En ny fagfløj mod Vejlevej, idet den tidligere pedelbolig nedrives og af to omgange ombygning i de eksisterende lokaliteter for nyindretning med klasselokaler, ungdomsmiljøer, nye toiletter og renovering af skolekøkkenet.

Ombygningen og afledte interne rokader på skolen sikrer samtidig, at de pladsmæssige problemstillinger i forhold til førskoleordningen løses.

Det samlede anlægsprojekt var ved start planlagt til at være afsluttet efteråret 2012.

I forbindelse med opførelse af den ny fagfløj konstateredes der i midlertidig en større olieforurening efter en nedgravet olietank ved den tidligere pedelbolig.

Byrådet godkendte den 13. december 2012 en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til afholdelse af omkostningerne i forbindelse med oprensning og bortskaffelse af olieforurenet jord.

Den samlede anlægsbevilling er således på i alt 13,675 mio. kr.

Opførelsen af den nye fagfløj afsluttedes med en del forsinkelse som følge af olieforureningen i løbet af efteråret 2012.

De planlagte og efterfølgende ombygninger i skolen igangsattes og gennemførtes efter en revideret tidsplan udarbejdet i samarbejde med Torstedskolen.

Anlægsregnskabet viser et forbrug på projektet på i alt 13.676.398 kr. svarende til det meddelte rådighedsbeløb og anlægsbevillingen.

Det samlede anlægsprojekt for ”Udvidelse af Torstedskolen” afsluttedes endeligt i efteråret 2013 med en del forsinkelse og et merforbrug som følge af oprensning efter olieforureningen.

Anlægsregnskabet fremsendes til godkendelse.

JN

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Per Løkken og Andreas Boesen deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 11:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


20. VS Embedslægetilsyn 2013


Sagsnummer
27.12.16-K08-1-14
Resume

Sundhedsstyrelsen repræsenteret ved Embedslægen har gennemført 20 tilsynsbesøg på plejecentre i Horsens Kommune i 2013.

Sammenlignet med sidste år er der sket fremskridt på mange plejecentre.

Det har betydet, at 7 plejecentre først modtager tilsyn i 2015.
På øvrige plejecentre har sundhedsforholdene generelt været tilfredsstillende

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen repræsenteret ved Embedslægen har gennemført 20 tilsynsbesøg på plejecentre i Horsens Kommune i 2013.

På 7 plejehjem var der så få fejl og mangler, at der ikke skal være tilsyn i 2014. Det drejer sig om:

 • Plejecentret Egebakken

 • Gefionshave

 • Gedvedhus

 • Orions Hus

 • Præsthøjgården, Slotsgården

 • Sundhedscenter Ceres – demens

 • Malteriet


Embedslægeinstitutionens vurdering ved tilsynene i 2013 var:
Der blev ikke fundet alvorlige fejl og mangler, som medførte opfølgende besøg.

 1. 11 plejehjem (55%) havde fejl og mangler, som indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden.

 2. 9 plejehjem (45%) havde fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler.


Sammenlignet med sidste år er der sket fremskridt på mange plejecentre. Særligt er der sket fremskridt omkring dokumentation af de sundhedsfaglige forhold, men der er dog fortsat behov for at have fokus på dette område.


Sundhed og Omsorgs konsekvente kvalitetsarbejde i forbindelse med akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel har haft indvirkning på det positive resultat.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange plejecentre der blev stillet krav til inden for tilsynets områder på baggrund af de konstaterede fejl og mangler. Der kan være stillet flere krav inden for samme område.

Krav Antal plejeboliger
Sundhedsadministrative forhold
Instrukser 8
Sundhedsfaglige forhold
Sygeplejefaglige optegnelser 16
Medicinhåndtering 15
Patientrettigheder 9
Sundhedsrelaterede forhold
Hygiejne 3
Ernæring 15
Fysisk aktivitet og mobilisering 14


Rapporten har været fremlagt til høring hos lederne af de tre sundhedscentre, driftschefen for Sundhed og Omsorg.
Rapporten fremlægges til orientering på mødet i Ældrerådet den 20. maj 2013.

/IBF

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 21. maj 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.

Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. juni 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Kristian Dyhr, Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


21. VS Status ventetid træning efter Serviceloven


Sagsnummer
27.36.16-K07-1-14
Resume

På baggrund af aktuelle ventetider på træning efter serviceloven fremlægges forslag til ventetider for træning fordelt på de 4 hovedydelser: Dagrehabilitering, Døgnrehabilitering, Distriktstræning (holdtræning) og Distriktstræning (træning i borgerens hjem). Det foreslås, at ventetiderne fastsættes, så de kan garanteres for 90% af forløbene. Forslaget er udgiftsneutralt.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende ventetider til træning efter serviceloven:

 1. Dagrehabilitering (intensivt holdtræning): 1½ måned

 2. Døgnrehabilitering (intensivt træningsophold): 2 måneder

 3. Distriktstræning (holdtræning på træningscenter): 4 uger

 4. Distriktstræning (træning i borgerens hjem): 3 uger.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

En del af kommunens træningsindsats foretages som ’Træning efter sundhedsloven’ træning efter sygehusophold ordineret af sygehuslægen i en genoptræningsplan, samt ’Vederlagsfri Fysioterapi’ til borgere med særlige diagnoser). Træning efter sundhedsloven er ikke indeholdt i sagen.

En anden del kommunens træningsindsats foretages som ’Træning efter serviceloven’ som er genoptræning til afhjælpning af fysiske funktionsnedsættelser forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. Formålet er at vedligeholde eller forbedre færdigheder hos borgeren.

Horsens Kommune har i forbindelse med levering af hjemmehjælp yderligere fokus på træning af færdigheder i tilbud om aktiverende træning/”Direktør i eget liv”, hvor en terapeut varetager hjemmehjælpsydelserne med sin terapeut-kompetence. Hvis der er et træningsbehov, aktiveres dette særskilt via Myndighedsafdelingen som træning efter serviceloven som ’aktiverende træning og støtte’.

Den primære borgergruppe, der modtager træningen efter serviceloven, er ældre borgere.

Omfanget af træning efter serviceloven er steget i takt med kommunens ekstra fokus på området formuleret som i mestringsstrategien, bl.a. Direktør i eget liv, hvor borgeren støttes i at mestre hverdagen med så lidt afhængighed af andre (eksempelvis hjemmehjælp) som muligt.

Opgørelse og offentliggørelse af ventetid til træning efter serviceloven er ikke et lovkrav. Det skønnes imidlertid, at kendskab til ventetiderne er vigtig, især for de borgere der venter på træningens igangsættelse.

Den kommunale træning efter serviceloven foregår i Vital Horsens, som igen er fordelt på 4 træningscentre: Vital Horsens Langmarksvej; Vital Horsens Ceres; Vital Horsens Præsthøjgården; og Vital Horsens Vesterled (Brædstrup).

Træningen er opdelt i 4 hovedydelser:

 • Dagrehabilitering, hvor ydelsen er intensiv træning på hold. Dagrehabilitering foregår p.t. på Vital Horsens Langmarksvej. Der er igangsat strukturændring i Vital Horsens, hvorefter dagrehabilitering også vil kunne leveres i Vital Horsens Vesterled.

 • Døgnrehabilitering, hvor ydelsen er intensivt individuel træningsophold.

 • Distriktstræning, hvor ydelsen er underopdelt i 2 ydelser: (a) Træning i træningscenter; og (b) individuel træning i borgerens eget hjem.

De gennemsnitlige ventetider til træning efter serviceloven har udviklet sig positivt og har ligget nogenlunde konstant i de sidste 3 år.

Nedenfor vises en oversigt over de gennemsnitlige ventetider i 2013. Af oversigten fremgår, hvor mange borgere, der har modtaget ydelserne. Ventetiden illustreres i uger, hvor der er angivet hvor mange procent af borgerne, der er opstartet forløb inden for perioden:

Hovedydelse Gennem- snitlig ventetid 2013 Antal borgere 2013 Antal borgere i perioden fra visitation er afsluttet til træningen er opstartet
1 uge 2 uger 3 uger 4 uger
Dagrehabilitering Intensiv træning på hold 28,5 dage 62 Ikke opgjort
Døgnrehabilitering Intensivt individuelt træningsophold 34 dage 32 Ikke opgjort
Distriktstræning Holdtræning på træningscenter 9,6 dage 109 39% 64% 76% 87%
Distriktstræning Individuel træning i borgerens hjem 13 dage 599 60% 84% 93% 96%


Hidtidige praksis har været at udarbejde opgørelse af de gennemsnitlige ventetider. Opgørelserne har været brugt som måltal. ’Gennemsnitlige ventetider’ dækker over, at nogle borgere venter mindre end den gennemsnitlige tid, mens andre venter længere. For nogle borgeres vedkommende startes træning akut med få dages ventetid, mens andre – af diagnosemæssige eller personlige årsager venter længere. I 2013 er 50 borgere (Distriktstræning) startet på træningen samme dag, som visitationen var afsluttet.

Da gennemsnitlige ventetider ikke er anvendeligt i forhold til borgernes forventninger til træningens opstart, er i stedet opgjort de maksimale ventetider til de forskellige træningstyper. Da kommunen ikke tidligere har haft praksis for at opgøre ventetiden på de maksimale tider, er fremsat et forslag, som vil kunne opfyldes i 90 % af forløbene. Ventetiderne fremgår af nedenstående skema.

Hovedydelse Ventetid Træningssted
Vital Horsens Langmarks- vej Vital Horsens Ceres Vital Horsens Præsthøj- gården Vital Horsens Vesterled
Dagrehabilitering Intensiv træning på hold 1½ måned X
Døgnrehabilitering Intensivt individuelt træningsophold 2 måneder X
Distriktstræning Holdtræning på træningscenter 4 uger X X X X
Distriktstræning Individuel træning i borgerens eget hjem 3 uger X X X XForslaget er udgiftsneutralt.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 21. maj 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Anne Lene Løvbjerg deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. juni 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Kristian Dyhr, Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


22. BE Resultatrevision 2013


Sagsnummer
15.00.15-P15-1-14
Resume

Direktørområdet har udarbejdet Resultatvision 2013, der har været i høring i Beskæftigelsesregionen og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Hverken Beskæftigelsesregionen eller LBR har kommentarer til resultatrevisionen.

Formålet med resultatrevisionen er at vise resultaterne af indsatserne, herunder:

 • hvordan jobcentret klarer sig i forhold til sidste år og andre jobcentre.

 • om jobcentret kan spare penge ved at ændre på indsatsen.

 • om der er områder, hvor jobcentret kan forbedre indsatsen.

Resultatrevisionen består af følgende fire dele:

A. Beskæftigelsesministerens mål

B. Besparelsespotentialet

C. Resultatoversigten

D. Opfølgning på mål og resultatkrav for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra langtidsledighedspuljen ("puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktiviering")

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Beskæftigelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentrene udarbejder hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år.

Resultatrevisionen består af følgende fire dele:

A. Beskæftigelsesministerens mål. Jobcentrets resultater sammenholdes med resultaterne for sammenlignelige jobcentre.
B. Besparelsespotentialet viser, hvor mange penge kommunen potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem 16-66 år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau, som kommunens rammevilkår tilsiger.
C. Resultatoversigten, hvor de nyeste data om indsats og resultater på beskæftigelsesområdet er samlet. I oversigten sammenholdes udviklingen i jobcentrets indsats og resultater med den tilsvarende udvikling i sammenlignelige jobcentre.
D. Opfølgning på mål og resultatkrav for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra langtidsledighedspuljen ("puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktiviering").

Resultatrevisionen fremgår af bilaget og viser blandt andet, at

 • Horsens Kommune har haft et fald på 2,5 % i antal unge på offentlig forsørgelse samlet set fra december 2012 til december 2013. Herunder har der været en stigning i antal på kontanthjælp (nuværende uddannelseshjælp) på 2,1 %.

 • Horsens Kommune har haft en fald på 43 % i tilgangen til førtidspension. Faldet er lidt mindre end på landsplan og i sammenlignelige kommuner.

 • Horsens Kommune har haft et resultatkrav om maksimalt 650 langtidsledige personer i december 2013. I december 2013 var tallet 630 personer, og resultatkravet er dermed opfyldt.

 • graden af virksomhedssamarbejde er faldet fra 44 % til 43 %. Faldet er mindre end i sammenlignelige kommuner, og samarbejdsgraden for Horsens Kommune er højere end i sammenlignelige kommuner.

Beskæftigelsesregionen har ingen kommentarer til resultaterne, men peger på tre områder, som alle jobcentre fortsat har behov for at udvikle indsatsen. Det drejer sig om:

 1. Kommunal koordineret og tværgående indsats for borgere med komplekse problemstillinger.

 2. Flere unge skal have en uddannelse.

 3. Samarbejdet med virksomhederne skal fortsat styrkes.

Beskæftigelsesregionens svar fremgår af bilag.

FF

Historik

Beskæftigelsesudvalget, 20. maj 2014, pkt. 4:

Til efterretning.

Claus Kvist Hansen og Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 3. juni 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Kristian Dyhr, Hans Bang-Hansen og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


23. Lukket punkt: ØK Turistinfoskærme i Horsens Kommune


Sagsnummer
24.05.00-S55-1-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Til toppen


24. ØK Arealoverførsel


Sagsnummer
82.02.00-G10-7-14
Resume

I forbindelse med ombygningen overdrages et fortovsareal på 76 m2 beliggende Vitus Berings Plads 5, som tilhører Egnsinvest A/S til Horsens kommune. Samtidig overdrages et delareal på ca. 37 m2 med tre parkeringspladser til Egninvest, som vil blive privat parkering for Egnsinvest.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. et delareal på ca. 37 m2 beliggende Vitus Berings Plads 11 i Horsens overdrages til Egnsinvest A/S mod at Egnsinvest A/S overdrager 76 m2 fortov beliggende Vitus Beringsplads 5, Horsens til Horsens Kommune.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 25. marts 2014 efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttet at give tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 5,2 mio. til Kongensgades forskønnelse herunder ombygning af p-pladsen Vitus Berings Plads Vest.

I forbindelse med ombygningen overdrages et fortovsareal på 76 m2 beliggende Vitus Berings Plads 5, som tilhører Egnsinvest A/S til Horsens kommune. Samtidig overdrages et delareal på ca. 37 m2 med tre parkeringspladser til Egninvest, som vil blive privat parkering for Egnsinvest.

Købesummen udgør 0,00 kr., idet værdien af de 3 parkeringspladser, der tilgår Egnsinvest, vurderes at ligge væsentligt under markedsprisen på private parkeringspladser generelt, da overdragelsen er betinget af, at parkeringspladserne kun må benyttes til kundeparkering, og parkeringspladserne ikke må udlejes eller sælges. Værdien af fortovsarealet, når det er inddraget i det samlede parkeringsareal, vurderes derfor at svare til den værdi af de 3 parkeringspladser inkl. de tilknyttede betingelser.

Vedlagt rids over arealoverførelsen.

CLY/HHY

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 13:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


25. ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-15-14
Resume

Ejendommen Gudenåvej 8, søges solgt efter offentligt udbud.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2014 til indtægten på 125.000 kr. til salg af tidl. forsamlingshus Gudenåvej 8, Sdr. Vissing for salget og udgiften på 12.000 kr. til handelsomkostninger mv.

 2. nettoindtægten på 113.000 kr. modsvares på konto for Salgsindtægter for diverse ejendomme.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Ejendommen har været udbudt jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendommen.


Ejendommen er beliggende Gudenåvej 8, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup på matr. nr. 5f og 5l, Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing. Ejendommen er opført i 1926 og er tidligere anvendt til forsamlingshus.
Der er to bygninger på grundene. Bygningen 1 er et udhus og bygning 2 består af to dele, hvor af en del er indrettet som forsamlingshus og den anden del er en gymnastiksal. Ejendommens samlet areal udgør 308 m2, hertil er udnyttet tagetage på 58 m2. Ejendommen er opført med delvis kælder på 22m2.

Ejendommen har ikke været i anvendelse siden 2012. Den seneste offentlige ejendomsvurdering pr. 01.10.2011 udgør 310.000 kr., heraf grundværdi 229.040 kr.

Horsens Kommune overtog ejendommen 1. oktober 2012, som led i et mageskifte med en del af ejendommen Sdr. Vissingvej 26B (Den tidligere skole i Sdr. Vissing), der herefter anvendes til forsamlingshus af Sdr. Vissing borgerforening. Det faste inventar i form af toiletter og køkken er flyttet fra ejendommen til det nye forsamlingshus på Sdr. Vissingvej 26B. Derudover er tagetagen i generelt dårlig stand bl.a. på grund af en vandskade.

Administrationen indstiller, at der sælges til det højestbydende bud.

Der er kommet to købstilbud. Måtte der fremkomme flere bud, vil disse blive forelagt samtidigt.

Tilbudsgiverne er gjort bekendt med, at ejendommen sælges til højestbydende.

Der er vedlagt de to købstilbud.

Tilbudsgiver 1 byder 125.000 kr. Tilbudsgiver er nabo til ejendommen og vil rive bygningerne ned efter overtagelse.

Tilbudsgiver 2 byder 120.000 kr. Tilbudsgiver vil bruge de nuværende bygninger i forbindelse med deres drift af forskellige gøgler- og cirkusaktiviteter herunder et børnecirkus samt undervisning.

CLY/HHY

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 14:

Indstillingen tiltrådtes med bemærkning om, at salget sker under forudsætning af, at køber forpligtes til at foretage nedrivning af ejendommen.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


26. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-22-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Til toppen


27. ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-21-14
Resume

Ejendommen Vrøndingvej 6 søges solgt efter offentligt udbud.

Ejendommen har været udbudt til salg til 2.100.000 kr., men har været vanskelig at sælge bl.a. på grund af tværgående højspændingsledninger over ejendommen. Administrationen har derfor udbudt arealet igen uden mindstepris.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb til budget 2014 til indtægten på 1.350.000 kr. til salg af Vrøndingvej 6 for salget og udgiften på 30.000 kr. til handelsomkostninger mv. og

 2. nettoindtægten på 1.320.000 kr. modsvares på konto for Salgsindtægter diverse ejendomme mv.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Ejendommen har været udbudt jf. bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendommen. Ejendommen er udbudt uden mindstepris og til højeste bud.


Der er tale om en erhvervsareal på 10.000 m2 beliggende Vrøndingvej 6, Lund, 8700 Horsens (matr. nr. 6al, Lund By, Tamdrup), som udgør et restareal beliggende mellem allerede bebyggede erhvervsarealer.

Arealet blev solgt første gang i 2009, men handlen gik tilbage, da køber ikke overholdt sine forpligtelser mht. at påbegynde bebyggelse af arealet. Der er dog udført kloakering på arealet.


Henover parcellens sydlige hjørne er der udspændt højspændingsledninger. Der er et deklarationsareal på i alt 35,5 meter omkring højspændingsledningen, som ikke må bebygges Desuden må der ikke arbejdes indenfor en afstand af 15 m fra højspændingsledningen. Dette medfører et bælte/en respektafstand på 45,5 m bredde, knap 23 meter på hver side af højspændingsledningen, hvilket begrænser køber anvendelse af arealet, idet ca. 2000 m2 dermed ikke kan bebygges. Derudover har det udførte kloakarbejde på grunden medført en stor jordvold af overskudsjord, der optager ca. 1/4 af grunden.

Der er kommet et købstilbud. Måtte der fremkomme flere bud inden byrådsmødet, vil disse blive forelagt samtidigt.

Administrationen indstiller, at der sælges til det vedlagte bud, som vurderes at afspejle markedsprisen.

Vedlagt er købstilbud.

CLY/HHY

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 17. juni 2014, pkt. 16:

Indstillingen tiltrådtes.

Betina Steufer deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


28. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-25-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Til toppen


29. Lukket punkt: ØK Salg af fast ejendom


Sagsnummer
82.02.00-G10-26-14
Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Til toppen