Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 27. maj 2014
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Ansøgning om tilskud til Dyrskuet i Horsens 2014


Sagsnummer
00.01.00-Ø34-2-14
Resume

I lighed med tidligere år søger Foreningen Land & by Østjylland tilskud til afholdelse af Dyrskuet i Horsens.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives tilskud på kr. 40.000,00.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Per Løkken og Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Foreningen Land & By Østjylland har ved skrivelse af 9. april 2014 ansøgt om tilskud til afholdelse af Dyrskuet i Horsens den 13. og 14. juni 2014.

I budget 2014 er på kontoen for ekstraordinære udgifter i lighed med tidligere år reserveret kr. 40.000,00 til formålet.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 1:

Indstillingen tiltrådtes.

Til toppen


2. ØK Bemyndigelse til at afgive stemme ved generalforsamlingen i Billund Lufthavn A/S


Sagsnummer
08.20.00-A00-2-14
Resume

Bemyndigelse til stemmeafgivning på kommunens vegne på generalforsamlingen i Billund Lufthavn.

Indstillingens pkt. 1 og 2 afgøres af Økonomi- og Erhvervsudvalget, og pkt. 3 og 4 afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. borgmesteren bemyndiges til at udøve stemmeretten på kommunens vegne på Billund Lufthavns generalforsamling 12. maj 2014

 2. Byrådets medlemmer orienteres om, at borgmesteren udøver stemmeretten på kommunens vegne

 3. borgmesteren bemyndiges til i indeværende valgperiode at udøve stemmeretten på kommunens vegne på de fremtidige generalforsamlinger i Billund Lufthavn

 4. årsrapporterne fremsendes til Byrådets medlemmer til orientering forud for de kommende generalforsamlinger.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Per Løkken og Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Billund Lufthavn A/S indkalder til generalforsamling den 12. maj 2014. Ejerkommunernes økonomiudvalg og tilhørende embedsmænd er inviteret til at deltage i generalforsamlingen.

Billund Lufthavns direktion anmoder om, at der senest ved generalforsamlingens start gives besked om, hvem kommunen har bemyndiget til at udøve stemmeretten på kommunens vegne.

Idet det ikke kan nås at behandle sagen vedr. bemyndigelse i Byrådet inden generalforsamlingen, fremsendes orientering til Byrådets medlemmer om, at borgmesteren udøver stemmeretten på kommunens vegne ( jf. bestemmelsen i styrelseslovens § 31 stk. 1 om at formanden på kommunalbestyrelsens vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse), såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen.

Borgmester Peter Sørensen er af Horsens Byråd udpeget som repræsentant i Billund Lufthavns bestyrelse.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 3:

Pkt. 1 og 2 vedtoges som indstillet.

Indstillingens pkt. 3 og 4 tiltrådtes.

Bilag

Til toppen


3. ØK Oprettelse af Fælleskommunalt Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner samt udpegning af medlemmer


Sagsnummer
03.09.15-A30-2-14
Resume

Odder Kommune har rettet henvendelse til Horsens Kommune med forespørgsel om, at kommunerne opretter et fælleskommunalt huslejenævn. Udpegning afnævnsmedlemmer og indstilling af formand.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der med virkning fra 1. juli 2014 oprettes et fælleskommunalt huslejenævn sammen med Odder Kommune med navnet Det Fælleskommunale Huslejenævn for Horsens og Odder Kommuner, der træder i stedet for Huslejenævnet for Horsens Kommune

 2. der indstilles til Statsforvaltningen, at Marianne Flinch Skjødt beskikkes som formand for nævnet og Karl-Frederik Bitsch som formandssuppleant

 3. Jørn Still Frederiksen, Horsens Udlejerforening udpeges som udlejerrepræsentant og Svend Nielsen, Horsens Udlejerforening som suppleant for udlejerrepræsentanten

 4. Jan Holm Jensen, Lejernes LO Horsens udpeges som lejerrepræsentant og, Thomas Søndermark, Århus Lejerforening som suppleant for lejerrepræsentanten

 5. Lisbeth H. Eriksen, Ydelsesafdelingen Horsens Kommune udpeges som socialsagkyndig og Anne-Mette Gisselmann, Borgerservice Horsens Kommune som socialsagkyndigsuppleant

 6. at aftale om fælleskommunalt huslejenævn godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Per Løkken og Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Odder Kommune har rettet henvendelse til Horsens Kommune med forespørgsel om, at kommunerne opretter et fælleskommunalt huslejenævn, jf. boligreguleringslovens § 35, stk. 1.

Det er oplyst, at der årligt er ca. 14 sager i Odder Kommune, der skal behandles ved huslejenævnet. Horsens Kommunes Huslejenævn har ca. 120 sager årligt.

Huslejenævnet i Horsens ser positivt på henvendelsen.

Nævnet vil blive sekretariatsbetjent af Horsens Kommune, og der skal årlige aflægges en engangsbetaling fra Odder Kommune på 56.000 kr. Der er udarbejdet en aftale, hvori de nærmere bestemmelser for samarbejdet er reguleret.

I henhold til boligreguleringslovens § 36, stk. 1 skal huslejenævnet bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, jf. boligreguleringslovens § 36, stk. 2. I henhold til § 36, stk. 3 udpeges de to andre medlemmer af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen.

Desuden skal kommunalbestyrelsen endvidere udpege en socialsagkyndig, der tiltræder i sager om tvister efter lejelovens §§ 79a-79c, jf. boligreguleringslovens § 36, stk. 5.

Udlejerforeningerne i kommunerne samt de større lejerforeninger er blevet anmodet om at fremsende indstillinger.

Udpegningen sker for den resterende byrådsperiode, dvs. frem til 31. december 2017.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


4. ØK Fælleskommunalt Beboerklagenævn for Horsens, Hedensted og Odder Kommuner


Sagsnummer
03.12.20-A30-2-14
Resume

Odder Kommune har rettet henvendelse med forespørgsel om muligheden for at indtræde i det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner. Udpegning afnævnsmedlemmer og indstilling af formand.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der med virkning fra 1. juli 2014 oprettes et fælleskommunalt beboerklagenævn sammen med Odder og Hedensted Kommuner med navnet Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens, Hedensted og Odder Kommuner, der træder i stedet for Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommune

 2. der indstilles til Statsforvaltningen at Marianne Flinch Skjødt beskikkes som formand for nævnet og Karl Frederik Bitsch som formandssuppleant

 3. Erik Krogh, Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 udpeges som repræsentant for boligforeningerne og Bent Jacobsen, Lejerbo som suppleant for boligforeningsrepræsentanten

 4. Jan Holm Jensen, Lejernes LO Horsens udpeges som lejerrepræsentant og Lars Kristoffersen, Århus Lejerforening som suppleant for lejerrepræsentanten

 5. Lisbeth H. Eriksen, Ydelsesafdelingen Horsens Kommune udpeges som socialsagkyndig og Anne-Mette Gisselmann, Borgerservice Horsens Kommune som socialsagkyndigsuppleant

 6. at aftale om fælleskommunalt beboerklagenævn godkendes

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Per Løkken og Lone Ørsted deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Odder Kommune har rettet henvendelse med forespørgsel om muligheden for, at indtræde i det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner, jf. almenlejelovens § 96, stk. 1.

Det er oplyst, at der årligt er ca. 4-5 sager i Odder Kommune, der skal behandles ved Beboerklagenævnet. Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner har ca. 15-20 sager årligt.

Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner ser positivt på henvendelsen.

Nævnet vil blive sekretariatsbetjent af Horsens Kommune, og der skal årlige aflægges en engangsbetaling fra de deltagende kommuner. Odder Kommune betaler 16.000 kr. og Hedensted Kommune 12.000 kr. Der er udarbejdet en aftale, hvori de nærmere bestemmelser for samarbejdet reguleres.

I henhold til almenlejelovens § 97, stk. 1 skal beboerklagenævnet bestå af en formand og 2 andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, jf. almenlejelovens § 97, stk. 2. I henhold til § 97, stk. 3 udpeges de to andre medlemmer af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og de større lejerforeninger i kommunen.

Desuden skal kommunalbestyrelsen udpege en socialsagkyndig, der tiltræder i sager om tvister efter almenlejelovens kap. 13, jf. almenlejelovens § 97, stk. 5.

Boligorganisationer med afdelinger i kommunerne samt de større lejerforeninger er blevet anmodet om at fremsende indstillinger.


Udpegningen sker for den resterende byrådsperiode, dvs. frem til 31. december 2017.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


5. ØK Horsens Ungdomsboliger, renovering af selvejende ungdomsboliginstitution Sundbakken 20, godkendelse af skema C


Sagsnummer
03.08.00-G01-1-14
Resume

Horsens Ungdomsboliger fremsender anmodning om godkendelse af skema C vedrørende byggeprojektet med energirenovering af 10 ungdomsboliger på Sundbakken 20.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller at

 1. renoveringen af Sundbakken 20 med en samlet udgift på 2.615.000 kr. godkendes

 2. optagelse af et støttet realkreditlån på 2.600.000 kr. til finansiering af udgifterne med 58,81 % kommunegaranti, svarende til 1.529.060 kr., godkendes

 3. finansiering af restbeløbet som anført i institutionens ansøgning

 4. ydelsesstøtte til renoveringsarbejder, jf. almenboliglovens § 100, stk. 4 godkendes. Det første år udgør kommunens andel af ydelsesstøtten 17.980 kr., som kan afholdes indenfor det eksisterende budget

 5. der garanteres for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift, jf. almenboliglovens § 100.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Per Løkken deltog ikke i sagens behandling.

Susan Gyldenkilde fratrådte under sagens behandling.

Sagsfremstilling

Horsens Ungdomsboliger har den 23. april 2014 fremsendt anmodning om godkendelse af skema C vedrørende afsluttet energirenovering af den selvejende ungdomsboliginstitution Sundbakken 20 og støtte til renovering efter almenboliglovens § 100.


Ejendommen er opført i 1938, og ombygningen til ungdomsboliger er udført i 1988. Der er i alt 10 boliger og et samlet boligareal på 393 m2. Boligerne er fordelt med én 1-værelses, én 1½-værelses- og otte 2-værelses-lejligheder.


Horsens Byråd godkendte den 28. maj 2013 skema A for renoveringen af Sundbakken 20, som har brug for en omfattende energirenovering af facader. Bygningen har meget mangelfulde isoleringsmæssige værdier med tilsvarende dårlig varmeøkonomi.


Varmeomkostningerne i institutionen er næsten dobbelt så høje som i en tilsvarende ejendom og belaster bruttohuslejen voldsomt. Ifølge institutionens oplysninger vil den nu gennemførte energirenovering give en besparelse på ca. 35 % på varmeudgifterne. Bygningen kan opgraderes fra energimærke E til D.

Byggeudgifter kan opgøres til i alt 2.615.000 kr., fordelt med 2.356.000 kr. til håndværkerudgifter og 259.000 kr. til omkostninger og gebyrer.

Horsens Byråd godkendte den 24. september 2013 skema B for energirenovering af Sundbakken 20, med en samlet anskaffelsessum på 2.600.000 kr.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

Skema A Skema B Forskel
Renovering af Sundbakken 20 Inkl. moms Inkl. moms
Anskaffelsessum 2.600.000 2.615.000 15.000
Støttet lån 2.600.000 2.600.000 0
”garanti”, sikkerhed 1.529.060 1.529.060 0
Ydelsesstøtte 1.år 89.900 89.900 0
Kommunens andel 1.år 17.980 17.980 0


Renoveringsudgifterne udgør 2.615.000 kr. og finansieres ved optagelse af realkreditlån på 2.600.000 kr., og restbeløbet dækkes af institutionens egne midler.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 58,81 %, som svarer til 1.529.060 kr.

Ifølge oplysninger fra realkreditinstituttet udgør den samlede ydelse på lånet i det første år 145.500 kr. Låntager skal det første år betale den del af ydelserne på lånet, som svarer til 2,15 % p.a. af byggeudgiften (ekskl. gebyr), svarende til 55.600 kr. og de følgende år reguleres betalingen med 75 % af inflationen.

Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt til energibesparende foranstaltninger i ungdomsboliger. Ombygning og renovering efter almenboliglovens § 100 indebærer, at der fra statens side gives ydelsesstøtte, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og låntagers betaling.

Ydelsesstøtten i det første år udgør 89.900 kr. Kommunen skal godtgøre staten 20 % af ydelsesstøtten, svarende til 17.980 kr., jf. almenboliglovens § 100, stk. 4.

Ifølge oplysninger fra Den Centrale Økonomifunktion kan udgiften til godtgørelsen af statens støtte afholdes indenfor det eksisterende budget for 2014 og overslagsårene.

Ifølge institutionens fremtidige driftsbudget er der ikke behov for lejeforhøjelser i forbindelse med den forestående energirenovering af ejendommen. De fremtidige besparelser i varmeudgiften vil ophæve de forhøjede kapitaludgifter, og dermed vil huslejen forblive på samme niveau. Institutionen oplyser, at intet indikerer at udlejningssituationen vil forringes fremover.

I forbindelse med godkendelse af ombygningen efter § 100 indestår kommunalbestyrelsen for eventuelle underskud på ungdomsboligernes fremtidige drift. Underskud kan dækkes ved ydelse af rentefri lån. Sådanne lån skal afdrages, når driften tillader det.

En godkendelse af ombygningen efter § 100 indebærer, at kommunen garanterer for lejeindtægten. Dette betyder, at der kan blive tale om en årlig udgift på ca. 324.000 kr., hvis ingen af ungdomsboligerne udlejes. Institutionen har tidligere oplyst, at der aldrig har været tomgang i boligerne i institutionen.

Ifølge ungdomsboligdriftsbekendtgørelsens § 21 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


6. ØK Andelsboligforeningen Odinsgaard, Egebjerg Bakke, godkendelse af skema C


Sagsnummer
03.02.00-G01-28-14
Resume

Andelsboligforeningen Odinsgaard ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 60 familieboliger - beliggende på Gl. Kirkevej i Egebjerg (Egebjerg Bakke). I forhold til skema B er den kommunale garanti reduceret med 1.339.000 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. skema C vedrørende opførelsen af 60 familieboliger med en samlet udgift på 107.908.000 kr. godkendes

 2. optagelsen af et støttet lån på 98.196.280 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes

 3. der ydes 62,44 % kommunal garanti, svarende til 61.314.000 kr.

 4. det endelige grundkapitallån på Egebjerg Bakke, udgør 7.553.560 kr. og kan afholdes af det tidligere vedtagne rådighedsbeløb

 5. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Odinsgaard har den 24. april 2014 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 60 familieboliger på Egebjerg Bakke, beliggende Gl. Kirkevej, Egebjerg.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 107,908 mio. kr., fordelt med 25,845 mio. kr. til grundudgifter, 70,994 mio. kr. til håndværkerudgifter og 11,069 mio. kr. til omkostninger og gebyrer.


Horsens Byråd godkendte den 28. juni 2011 skema B for opførelsen af de 60 familieboliger på Egebjerg Bakke. Den samlede anskaffelsessum udgjorde 107.908.000 kr.

I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

Skema B Skema C Forskel
Opførelsen af 60 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms
Anskaffelsessum 107.908.000 107.908.000 0
Støttet lån 98.196.280 98.196.280 0
Kommunal garanti 62.653.000 61.314.000 - 1.339.000
Grundkapitallån 7.553.560 7.553.560 0
Beboerindskud 2.158.160 2.158.160 0
Husleje i kr./m2/år 810 853 43


Den samlede anskaffelsessum udgør 107.908.000 kr. og svarer dermed til skema B. Det giver en anskaffelsessum på 18.608 kr./m2 og ligger 403 kr./m2 under det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved skema B godkendelsen.

Byggeprojektet blev påvirket af, at der blev gjort arkæologiske fund ved museumsgennemgang af arealet som har udsat hele byggeprocessen. Samtidig har der været udfordringer med jordforholdene i det kuperede terræn.

Derudover har der været udfordringer med den omstændighed, at to af de involverede fagentreprenører gik konkurs i byggeforløbet. Det har medført store merarbejder for boligorganisationen og byggeledelsen.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 98.196.280 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 7.553.560 kr. og et beboerindskud på 2.158.160 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 62,44 %, som svarer til 61.314.000 kr. Det er 1.339.000 kr. mindre end ved skema B tidspunktet. Dette er en følge af realkreditinstituttets endelige vurdering af ejendomsværdien.

Den 26. oktober 2010 blev der givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 7.553.560 kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Den 28. juni 2011 blev skema B godkendt med det samme beløb.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 853 kr./m2/år og dermed 43 kr./m2/år højere end ved skema B tidspunktet. Dette skyldes en nødvendig tilpasning af nogle udgiftsposter i afdelingens driftsbudget. Derimod har boligorganisationen kunnet bibeholde huslejen siden de første boliger blev udlejet i november 2012. Huslejen gælder også fortsat i 2014.

Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 82.741 kr./år, svarende til 6.895 kr./måneden. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el, som kan anslås til 112 kr./m2/år, svarende til 905 kr./måned.

Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 78 kr./m2.

Ifølge boligorganisationens oplysning er samtlige familieboliger udlejet. På grund af stor efterspørgsel var boligorganisationen ikke nødt til at annoncere. Især dobbelthusene har været meget eftertragtet.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


7. ØK Langmarksvej - renovering af kunstgræsbane


Sagsnummer
04.00.00-G01-1-14
Resume

Der søges anlægsbevilling til renovering af eksisterende kunstgræsbane ved Langemarksvej, Forum Horsens.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

 1. der gives anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til renovering af kunstgræsbane ved Langmarksvej, Forum Horsens. Midlerne frigives under forudsætning af, at forhold vedrørende miljøgodkendelse er afklaret, inden projektet igangsættes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat midler til etablering af i alt 2 nye kunstgræsbaner i Stensballe og ved Forum Horsens, samt midler til renovering af eksisterende kunstgræsbane, bane 4, ved Forum Horsens.
Der pågår aktuelt afklaring vedrørende krav til spildevandshåndtering vedrørende nye kunstgræsbaner, idet nyere undersøgelser af miljøpåvirkningen fra kunstgræsbaner har medført behov for revurdering af hidtidig praksis på området.
Renoveringen ved udskiftningen af græstæppet på den eksisterende kunstgræsbane, bane nr. 4 på Langmarksvej, ønskes dog igangsat nu, da udskiftningen er en del af en garanti-sag i forhold til leverandøren af det nuværende græstæppe.
Der sker afklaring af miljøkrav, inden renoveringen påbegyndes, og midlerne frigives med forbehold for, at denne sker i henhold til de miljømæssige krav.

/psp

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes, idet bevillingen på 0,9 mio. kr. finansieres af beløbet på 4,5 mio. kr. afsat på investeringsbudgettet i 2014 til kunstgræsbane på Langmarksvej.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


8. TM Byliv 2014


Sagsnummer
01.11.00-P20-5-13
Resume

I budgetaftalen for 2014 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til udvikling af Horsens Midtby, de bynære havneområder og bynære rekreative områder.

Puljen skal anvendes til at udvikle de bynære havnearealer i Horsens og binde havnen sammen med den øvrige midtby samt skabe flere aktiviteter, der trækker folk til.


På den baggrund foreslår Kulturområdet og Teknik- og Miljøområdet gennemførelse af i alt 5 både midlertidige og permanente projekter. De samlede omkostninger ved de 5 projekter vil være 2,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til Byudviklingsplan.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2014 på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af de projekter, som fremgår af sagsfremstillingen, og at projekterne finansieres af rådighedsbeløbet til Byudviklingsplan 2014.

 2. der i vejdriftsbudgettet fra 2015 og frem indarbejdes 50.000 kr. kr. til afledt drift af projekterne.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetaftale 2014, at: "Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. til udvikling af Horsens Midtby, de bynære havneområder og bynære rekreative områder. Der forventes anvendt 5,2 mio. kr. til Kongensgade, 300.000 kr. til færdiggørelse af Vitus Berings Plads, 1 mio. til Husodde Strand og 1 mio. til Bygholm Sø. Det efterlader 2,5 mio. kr. til ”Byliv i Horsens 2014".

Kultur samt Teknik og Miljø har på den baggrund fortsat det gode samarbejde fra midtbyprojekterne i 2013 og lavet et fælles oplæg til ”Byliv i Horsens 2014”.


I oplægget arbejder man videre med den generelle understøttelse af eksisterende områder i byen, men sætter særligt fokus på 5 indsatsområder og den inddragende proces for de parter, som bliver berørt.


De 5 indsatsområder er:

 1. Midtby – Genopsætning af eksisterende aktiviteter og bylivsskabende installationer fra 2013

 2. Banegårdsgrunden inkl. Andreas Steenbergs Plads – et midlertidigt konkurrenceprojekt med blomster - og kunstinstallationer - samt en forskønnelse af Kongensgade anlæggets containerpark, som i anlægsperioden placeres på grunden.

 3. De små gågader – et butiksinddragende bylivsprojekt, hvor erhvervslivet i de små sidegader gennem to workshops inviteres med til selv at forme bylivsaktiviteterne i deres gader.

 4. Lystbådehavnen – et midlertidigt havneudnyttelsesprojekt, som skal skabe større sammenhæng mellem by og havn og samtidig være forstadie og inspiration til de inddragende aktiviteter, man på sigt kan skabe i inderhavnen i fremtiden. Aktørerne på lystbådehavnen inviteres med i processen.

 5. Søndergade - et semi-midlertidigt bylivsprojekt, hvor City Horsens og Horsens Kommune med små tiltag, som f.eks. udelivspladser, bedre pladsoptimering og beplantning forsøger at skabe bedre ophold for turister og gæster på Søndergade.

50.000 kr. af beløbet afsættes til afledt drift.

/CG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 11. marts 2014, pkt. 1:

Vedtaget som indstillet med den tilføjelse, at bylivsprojektet evalueres på Teknik- og Miljøudvalgsmøde i november 2014.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 9:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


9. TM Genopretning af Endelavefærgens økonomi


Sagsnummer
08.00.00-A00-1-13
Resume

Endelavefærgens økonomi har over en årrække været udfordret med væsentlige budgetoverskridelser til følge. Samtidig har en gennemgang af færgens økonomi vist, at der kan forventes endnu større overskridelser i årene frem, hvis der ikke bliver igangsat effektiviseringsinitiativer.


Som en del af budgetaftalen for 2014 blev det derfor besluttet, at der skulle igangsættes et samarbejde med Endelaves beboere om at genoprette Endelavefærgens økonomi.

Der er i samarbejde med beboerforeningen udarbejdet en liste over initiativer, der samlet set kan bringe balance i økonomien fra 2015 og frem.


En analyse har desuden vist, at der med fordel kan arbejdes videre med anskaffelsen af en ny færge med mindre passagerkapacitet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. de i bilag 1 beskrevne effektiviseringstiltag for Endelavefærgen tages til efterretning og igangsættes hurtigst muligt.

 2. der i samarbejde med Endelave beboerforening igangsættes et arbejde med at udarbejde et forslag til en ny færge med mindre passagerkapacitet inden for rammerne af model b og c, som beskrevet i bilag 2.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 blev der konstateret et væsentligt merforbrug på Endelavefærgen. Merforbruget skyldtes primært et lovpligtigt hovedeftersyn.

På den baggrund blev der givet tillægsbevilling på 3 mio. kr. og besluttet, at der skulle igangsættes en analyse af færgens økonomi, der kunne indgå i budgetdrøftelserne i forbindelse med budgettet for 2014. I efteråret 2013 blev der desuden givet yderligere tillægbevilling på 1,5 mio. kr.

Analysen viste, at der siden 2008 har der været et årligt nettomerforbrug på færgen på gennemsnitligt 1,1 mio. kr., og at færgens nettobudget er blevet hævet realt med cirka 37 pct. svarende til 2,5 mio. kr. siden 2008. Hovedforklaringerne på merudgifterne i perioden er stigende løn, brændstof og vedligeholdelsesudgifter samt mindreindtægter fra billetsalg.


Analysen viste også, at der kunne forventes en varig fremadrettet udfordring for færgens driftsøkonomi på cirka 1,1 mio. kr. stigende til 1,6 mio. kr. årligt.


På den baggrund blev det med budgetforliget for 2014 besluttet, at ”der indledes derfor drøftelser med Endelave boligforening om, hvilke initiativer der kan igangsættes for at bringe økonomien i balance”, samt at ”der gennemføres i 2014 en analyse af det økonomiske potentiale ved at udskifte færgen”.

Økonomisk balance for den eksisterende færgedrift
Horsens Kommune indledte i efteråret 2013 et samarbejde med Endelave Beboerforening om udredning af færgens økonomi, de tilhørende statslige tilskud og identifikation af de tiltag, der kan tages i anvendelse for at skabe balance i færgens økonomi. Samtidig har beboerforeningen haft ønsker til færgedriften.


Kommunens udgangspunkt for drøftelserne har været, at færgens nettobudget ligger fast på cirka 9,4 mio. kr., og at der ikke skal ske en budgetforhøjelse selvom det statslige ø-tilskud, som Horsens Kommune modtager, er blevet hævet med cirka 475.000 kr. i 2014 til 8,5 mio. kr. Ø-tilskuddet er begrundet i de særlige udgifter, der er forbundet med at have en eller flere mindre øer som en del af kommunen, herunder særligt færgedriften.Tilskud vedrører også afskrivning på færgen på cirka 2,15 mio. kr., der ikke er indregnet i driftsøkonomien.

Under drøftelserne er der fremkommet en række forslag til effektiviseringstiltag, som er blevet undersøgt, og der er blevet gennemført forsøg. Alle forslagene fremgår af bilag 1.

Som det fremgår af bilag 1 og tabellen nedenfor, er det forventningen, at det med igangsætningen af en række af de undersøgte tiltag er muligt at få økonomien i balance fra 2015 og frem.

Kr. 2014 2015 2016 2017
Balance -460.000 -110.000 -10.000 35.0000


Blandt de vigtigste effektiviseringstiltag skal nævnes, at overfartstiden forlænges med 7 minutter, at administrationen og bookingen effektiviseres med en ny digital løsning, at der foretages en reduktion af passagerkapaciteten i sommermånederne, og at der forventes en fortsat afvikling af overarbejde blandt medarbejderne.

Blandt de ønsker, der har været mulige at imødekomme indenfor nettobudgettet, skal nævnes et simulatorkursus for havneanløb og et forsøg med en betalingsfri måned.

Det skal desuden nævnes, at budgettet fra 2015 gøres rammebelagt, hvilket betyder, at Teknik- og Miljøområdet er forpligtiget til at dække et eventuelt merforbrug. Den eventuelle merudgift på 460.000 kr. i 2014 forventes at kunne dækkes af mindreudgifter på andre ikke-rammebelagte områder indenfor Teknik- og Miljø.

Undersøgelser af en ny færge
Som en del af arbejdet med at genoprette Endelavefærgens økonomi er der gennemført en analyse af den eksisterende færges kapacitet med henblik på at vurdere, om kapaciteten er optimal. Analysen er vedlagt som bilag 2.

Konklusionen af analysen er, at færgens nuværende passagerkapacitet er væsentligt overdimensioneret, mens gods/bil kapaciteten er passende. Den nuværende færge kan medbringe 196 passagerer i vinterhalvåret, 246 i sommerhalvåret og 22 biler hele året.

Passagertallene viser, at ud af 2084 overfarter i 2012 var der 25 eller færre passagerer på 1391 (66,7 pct.) af overfarterne. Og på kun 50 overfarter (2,4 pct.) flere end 100 passager.

Passagerkapaciteten på færgen er afgørende for færgens driftsomkostninger, da kravet til besætningens størrelse primært afhænger af passagerkapaciteten.

På baggrund af passager- og godstallene, er der derfor gennemført beregninger for driftsomkostningerne og anskaffelsessummen forbundet med fire forskellige referencefærger (benævnt A, B, C og D). De fire referencefærger er baseret på eksisterende færger, der betjener andre mindre øer.

Analysen viser, at man ved anskaffelse af en ny færge inden for spændet mellem referencefærge B og C - med en passagerkapacitet på 60-98 om vinteren og 98-147 om sommeren - vil kunne reducere bemandingen væsentligt. Samtidig er de nye færger væsentlige mere brændstofeffektive, og der vil ikke være krav til en maskinmester ombord, som der er med den nuværende færge.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ikke er inddraget en beregning af en højhastighedsfærge til betjening af Endelave, da sikkerheds- og personalekravene til højhastighedsfaretøjer er meget skrappe, samt at anskaffelsessummen og brændstofsforbruget ved selv mindre hurtiggående faretøjer udelukkende til personoverfart er meget højt.

Forventede driftsbesparelser
Alt i alt forventes det, at de årlige lønudgifter forbundet med en ny færge vil ligge i spændet mellem 3,2 og 3,5 mio. kr., hvilket skal sammenlignes med de eksisterende lønudgifter på cirka 6,4 mio. kr.

Den årlige brændstofsudgift vil desuden kunne reduceres til 1,5-1,6 mio. kr., hvilket skal sammenlignes med en årlig brændstofsudgift på cirka 2,4 mio. kr. med forlænget overfartstid for den eksisterende færge indregnet.

Samlet set forventes der således på løn at kunne indhentes en besparelse på mellem 2,9 og 3,2 mio. kr. mio. kr. og 0,8 og 0,9 mio. kr. på brændstof – i alt cirka 4 mio. kr.

Det skal dog bemærkes, at en del af det nuværende vedligehold foretages af en maskinmester på færgen, der ikke vil være ombord på en ny færge. Dette er prissat til en ekstra udgift på 240.000 kr. årligt. Samlet set forventes besparelsen derfor cirka 3,75 mio. kr. om året.

Dette er dog et konservativt skøn, da der ikke er indregnet besparelser på andre områder. Eksempelvis kan der være besparelser på rengøring af mindre areal og vedligeholdelse som følge af et nyt skib. I den forbindelse skal dog bemærkes, at vedligeholdelsen i høj grad er lovbestemt. Samtidig er beregningerne baseret på flere afgange end i dag, og besparelsen vil derfor være større, hvis det nuværende antal afgange bibeholdes.

Prisen for en ny færge
Anskaffelsessummen for færge mellem type B og C forventes at ligge mellem 40 og 45 mio. kr. for en konventionel drevet færge. Færgekøb er omfattet af kommunens automatiske låneadgang, og det vil derfor være muligt, at finansiere købet med låneoptag. Et lån på 40-45 mio. kr. vil medføre en årlig udgift til renter og afdrag på mellem 2 og 2,3 mio. kr. ved en årlig rente på 2 pct.

Det skal samtidig bemærkes, at den eksisterende færge har en vis værdi. Værdien er dog meget svær at fastsætte. En skibsforhandler forventer en værdi på mellem 8 og 10 mio. kr., men samtidig er der gennemført en hovedreparation i 2013 for 5 mio. kr., og værdien kan derfor være op mod 15 mio. kr.

El-færge
Sideløbende med kapacitetsanalysen har Insero A/S, i samarbejde med Horsens Kommune og andre parter, gennemført en undersøgelse af mulighederne for elektrificering af Endelaveoverfarten udfra tre scenarioer. Der er udarbejdet en rapport, der er vedlagt som bilag 3.

Som det fremgår af rapporten, forventes anskaffelsessummen for en el-dreven kompositfærge med tilhørende infrastruktur at være op til 90 mio. kr. Samtidig vil der være tale om et grænseoverskridende projekt, som, hvis det lykkes, vil skabe internationalt genlyd, da der er tale om en betydelig længere overfart, end hvad der på nuværende tidspunkt er blevet elektrificeret.

Det skal samtidig bemærkes, at det norske selskab Fjellstad, der har udviklet eldrevne færger til drift i Norge, vurderer, at de betragter 30 minutter som den maksimale overfartsvarighed, der kan elektrificeres med det eksisterende koncept. Der vil derfor skulle udvikles et selvstændigt færgedesign til Endelaveoverfarten, der har en overfartstid på cirka 60 minutter. Fjellstad vil ikke kunne medvirke til dette på nuværende tidspunkt.

Et udviklingsprojekt af en el-dreven Endelavefærge må derfor vurderes at være forbundet med så væsentlige risici for såvel økonomi og driftssikkerhed, at det ikke synes hensigtsmæssigt, at Horsens Kommune igangsætter et sådan projekt

Samlede regnestykke
Tabellen nedenfor samler op på den samlede forventede besparelse på indkøb af en ny konventionel færge. Det fremgår, at der er en væsentlig besparelse af hente.

Kr.
Reducerede driftsomkostninger (løn og brændstof) 3.750.000 3.750.000
Afdrag og renter på 45 mio. kr. -2.300.000
Afdrag og renter på 30 mio. kr. (indregnet salgsværdi af færge) -1.500.000
Besparelse 1.450.000 2.250.000

Igangsættelse af den videre proces
Det foreslås på denne baggrund, at der indledes et samarbejde med Endelave Beboerforening om konkretisering af et færgeprojekt indenfor rammerne af de beskrevne referencefærger B og C.

Færgen er af altafgørende betydning for beboerne, og det er derfor nødvendigt at inddrage deres behov og ønsker i designet af færgen.

Udvalget og Byrådet vil, på baggrund af dialogen med borgerne på Endelave, få forelagt et forslag til et konkret færgeprojekt med mere præcise estimater over anskaffelsessum og driftsudgifter i løbet af efteråret 2014 eller foråret 2015. Hvis Byrådet derefter beslutter sig for at fortsætte med projektet, vil opgaven gå i udbud og byggeriet starte.

En ny færge kan tidligst forventes at være klar til indsættelse i 2017.

/JH

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. maj 2014, pkt. 1:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 10:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


10. TM Valg af medlemmer til bestyrelser m.v.


Sagsnummer
84.03.03-P27-1-13
Resume

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 11. marts 2014 blev det vedtaget, at indstille 1 medlem og 1 suppleant til Handicaprådet.

Efterfølgende er der modtaget oplysning om, at det valgte medlem ikke kan påtage sig opgaven, hvorfor der skal ske nyvalg.

Sagen afgøres af Byrådet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 11. marts 2014 blev det vedtaget, at indstille 1 medlem og 1 suppleant til Handicaprådet.

Efterfølgende er der modtaget oplysning om, at det valgte medlem ikke kan påtage sig opgaven, hvorfor der skal ske nyvalg.

Bilag med indstilling af medlem er vedlagt.

/WBM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. maj 2014, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 11:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


11. TM Varmeforsyning Metso m. fl. - Varmeprojektforslag


Sagsnummer
13.03.00-P20-4-14
Resume

Varmeprojektforslaget er udarbejdet for at imødekomme virksomheden Metso´s ønske, om at skifte opvarmningsform fra fyringsolie til fjernvarme.

Forslaget giver også mulighed for, at yderligere seks erhvervsvirksomheder og to af Lejerbo´s boligblokke skifter fra olie eller naturgas til fjernvarme.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. ansøgningen om godkendelse af varmeprojektforslaget for fjernvarmeforsyning af Metso m.fl. godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Horsens Varmeværk har ansøgt kommunen om godkendelse Varmeprojektforslaget for Metso m. fl.

Forslaget giver mulighed for frivilligt at konvertere olie og naturgas kunder til fjernvarme i et område ved Vejlevej i Horsens. Forslaget flytter forsyningspligten og områdeafgrænsningen fra DONG til Horsens Varmeværk. Der er ikke tilslutnings- og forblivepligt i projektet, da Horsens varmeværk ikke har behov for den ekstra sikkerhed i projektet. Der vil ikke blive ansøgt om kommunegaranti til projektet.

Projektet er rettet mod syv virksomheder og to af Lejerbos boligblokke. Metso ønsker at blive forsynet med fjernvarme inden udgangen af 2014, og Metso´s deltagelse i projektet er en nødvendighed for en gennemførelse af projektet.

Området er omfattet kommuneplansrammerne HR.02.E.6, HR.02.C.4, og HR.02.B.32 samt lokalplan 244 Boligområde ved Vejlevej/Nygårdsvej og Byplansvedtægten A for Torsvang.

Projektforslaget er i overensstemmelse med Horsens Kommunes Strategiske Energiplan og udbygger fjernvarmenettet i den sydlige del af Horsens Varmeværk forsyningsområde.

Forslaget vil, når det er gennemført, give en reduktion på 296 tons CO2 årligt.

Forslaget har været i høring ved virksomhederne, Dong, Lejerbo og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk. Kun Dong har fremsendt høringssvar, hvor nogle mangler og forkerte forudsætninger bliver beskrevet.

Horsens Varmeværk har på den baggrund fået deres rådgiver til at komme med en revideret beregning.

Brugerøkonomien er positiv for alle, på nær en enkelt virksomhed, som er blevet beregnet til en øget udgift på 2000 kr. årligt. Det skal dog bemærkes, at tilslutningen til fjernvarmen er frivillig. Virksomheden Metso vil spare op til 0.5 mio kr. årligt i varmeudgift ved gennemførelse af projektet. Øvrige vil spare op til 8.000 -60.000 kr. årligt.

Selskabsøkonomien giver, i den reviderede beregning, Horsens Varmeværk et overskud på 14,4 mio. kr. over 20 år.

Samfundsøkonomien er blevet revideret efter DONG fremsendte sit høringssvar, og projektet giver herefter et overskud på 25,6 mio kr. over 20 år.

På baggrund af høringssvaret fra DONG er der udarbejdet en følsomhedsanalyse, hvor varmebehovet reduceres til 2/3 af det angivne behov, hvorefter resultatet bliver et selskabsøkonomisk overskud på 12 mio. kr. og et samfundsøkonomisk overskud på 17 mio. kr. Altså stadig et betragteligt positivt resultat.

Horsens Varmeværk vil i forbindelse med projektet betale kompensation til DONG på ca. 250.000 kr.

Beløbet bliver endeligt fastlagt, når overgang til fjernvarme bliver gennemført.

/CG

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. maj 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 12:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


12. TM Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 4. juni 2014 (standardregulativ) - Vedtagelse


Sagsnummer
07.00.03-P24-1-14
Resume

Udvalget for Teknik og Miljø vedtog i sit møde den 11. marts 2014 at udsende forslag til et nyt regulativ for husholdningsaffald henholdsvis regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring.

Regulativerne har nu været udsendt i offentlig høring i en 4-ugers periode frem til den 15. april 2014, hvor alle har haft mulighed for at komme med indsigelser og bemærkninger til regulativforslagene.

Ved høringsperiodens udløb var der ikke modtaget nogen indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til regulativerne.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. Regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald gældende fra 4. juni 2014 godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. april 2012 og regulativ for erhvervsaffald gældende fra 1. maj 2013 er der foretaget enkelte ændringer i ordningerne for dagrenovation og dagrenovationslignende affald samt ordning for forbrændingsegnet affald for så vidt angår erhvervsregulativet.

Det skal bemærkes, at ændringerne i regulativerne intet har at gøre med den kommende implementering af Horsens Kommunes Affaldshåndteringsplan 2013 – 2024, som forventes implementeret i løbet af 2014 og fremefter. Til den tid forventes regulativerne på ny at skulle opdateres.


I henhold til affaldsbekendtgørelsens kapitel 6 om kommunale affaldsregulativer, skal kommunerne udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen og anvende de paradigmer, som fremgår af bilag6 og 7 i affaldsbekendtgørelsen.

Ved vedtagelsen af regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald gældende fra den 4. juni 2014 ophæves:

 • Regulativ for husholdningsaffald gældende fra 1. april 2012

 • Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 1. maj 2013

I høringsperioden er der ikke modtaget indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til forslag til regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald og der er, som følge deraf, ikke foretaget ændringer i regulativerne efter høringen.

Efter Byrådets godkendelse skal regulativerne offentliggøres ved indrapportering til den nationale regulativdatabase, der er tilgængelig på www.mst.dk.

Regulativerne træder i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabasen den 4. juni 2014.

/NCM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. maj 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 13:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


13. TM Fremrykning af omlægning af mellemdepot og opførelse af omlastestation


Sagsnummer
07.04.10-P20-1-13
Resume

Affald og Trafik ønsker at forcere gennemførelsen af bygge- og anlægsarbejderne vedrørende omlægning af mellemdepotet og etablering af omlastestation til 2014 i stedet for i 2015.


Jf. budgettet er der i 2014 afsat 2 mio. kr. og 7,3 mio. kr i 2015. Det foreslås derfor, at der fremrykkes 7,3 mio. kr. fra 2015 til 2014-budgettet.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. den foreslåede omlægning og udbygning af mellemdepot og omlastestation gennemføres i 2014.

 2. der meddeles anlægsbevilling på i alt 9,3 mio. kr til gennemførelsen af omlægning og udbygning af mellemdepot og omlastestation.

 3. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr fra 2015 til 2014.

 4. rådighedsbeløbene på samlet 9,3 mio. kr finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til omlægning og udbygning af mellemdepot og omlastestation.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

I affaldshåndteringsplanen for 2013-2024 er omtalt følgende tiltag til realisering:


1. Mellemdepot – optimering af pladsens indretning samt belægning af pladsen
2. Etablering af omlastestation


Tiltagene er nødvendige mht. affaldshåndteringsplanen blandt andet for at kunne etablere/udbedre de faciliteter, der skal til for fremover at kunne håndtere og nyttiggøre flere fraktioner af byggeaffaldet (herunder isolering og sanitet) og for at kunne omlaste det kildesorterede organiske affald og emballageaffald, der hentes i dagrenovationsbiler, som det ikke hænger sammen at køre langt med til aftagere af de to fraktioner.


Der er via planens godkendelse bevilget henholdsvis 4,3 og 5 mio. kr. til de to tiltag, hvoraf 2 mio. kr. er afsat til 2014 og 7,3 mio. kr. er afsat i 2015 jf. budgetoversigten.


De to tiltag indgår nu samlet i en plan for omlægning af mellemdepotet på Endelavevej i Horsens, således at omlastestationen placeres i en ny hal, som placeres på en egnet del af området inde på mellemdepotet.


Efter affaldshåndteringsplanens vedtagelse har det vist sig, at det samlede projekt kan og bør gennemføres i 2014 før vinteren 2014/2015 sætter ind med nedbør og frost. Fordelene er, at

 • vintervejrligets påvirkninger af anlægsarbejderne og driften i jordhotellet undgås, herunder problemer med opblødt bund og frossen underbund

 • hurtigere igangsætning med genbrug af flere typer affald

 • sikkerhed for, at omlastestationen er klar til modtagelse af kildesorteret organisk affald og emballageaffald fra starten af juni 2015, som er deadline for færdiggørelsen af ændring afmellemdepot og opførelse af omlastestation.

/NCM

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. maj 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 14:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


14. TM Rekreativ sti fra Amballevej til Vær Kirke


Sagsnummer
05.04.00-P20-1-14
Resume

Menighedsrådet ved Vær-Nebel Kirke har i 2013 sendt forslag om etablering af rekreativ sti fra Amballevej til Vær Kirke.

Stien forslås anlagt samtidig med vejudvidelsesprojekt for Værvej, som Byrådet den 25. marts 2014 besluttede igangsat . Der er bevilliget anlægsmidler til udvidelsen af Værvej, men ikke til stien.

Anlægelse af stien foreslås finansieret af Mellembypuljen, da der som en del af vejprojektet for Værvej skal etableres erstatningsnatur for områder, der inddrages i vejprojektet.

Erstatningsnaturen vil blive etableret i Gedved som et vandhul eller "gadekær", der er omtalt i helhedsplanen for Gedved. Udgifterne til gadekærret svarer til udgifterne til stien til Vær Kirke.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der bevilliges 227.000 kr. til etablering af stien og erhvervelse af arealer i 2014 finansieret af Mellembypuljen.

 2. der indarbejdes i budget for 2015 18.000 kr i afledt drift pr. år til konto for Naturstier under Natur og Miljø.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Menighedsrådet ved Vær-Nebel kirke henvendte sig i 2013 til Trafik og Vej angående trafiksikkerheden for bløde trafikanter ml. Amballevej og Vær Kirke.


Da menighedsrådet blev klar over, at Horsens Kommune arbejdede med udvidelsen af kørebanen uden fortovsstrækning, udarbejdede menighedsrådet forslag til rekreativ sti på cirka 720 m primært for gående.

Menighedsrådet ønsker, at alle trafikanter kan komme sikkert i kirke og at binde stisystemet ved Nørrestrand sammen med denne nye sti. Menighedsrådet vil desuden stille den gamle præstegårdshave til rådighed for offentligheden og opstille borde/bænke med udsigt til Vær sø.


Menighedsrådet har oplyst, at de har drøftet stiforslaget med de tre andre private lodsejere, som udover menighedsrådet ejer arealet, hvor stien skal gå. Det er oplyst, at lodsejerne er positive på nær én, som finder, at stien er unødvendig.

Den ene af lodsejerne er Stensballegård, hvis familiegravsted ligger ved Vær sø. Stensballegård er positiv overfor stiforslaget, såfremt der opsættes et tæt hegn af rafter på 1,6 meters højde på begge sider af lågen mellem to grøfter for at mindske indkig til gravstedet. Sti, broer og raftehegn skal vedligeholdes af Horsens Kommune fremover.


Terrænnet er meget fugtigt, og en del af arealerne er beskyttet natur. Der er derfor risko for, at stien vil fremstå fugtig ved meget vådt vejrlig. Etablering af en sti, der ikke fremtræder fugtig under vejrlig, vil koste cirka 230.000 kr. yderligere.

Da Horsens Kommune i 2014 alligevel skal erhverve arealer til udvidelsen af Værvej på østsiden af Værvej ud til, hvor den foreslåede sti skal gå, og forvaltningen finder stien vil højne trafiksikkerheden og den rekreative oplevelse af det fredede område, bør der tages stilling til stien nu.


Såfremt den vælges etableret, afsættes midler til køb af arealer, inden der erhverves areal til udvidelse af Værvej, så disse to projekter kan ske samtidigt.

Stien foreslås erhvervet ved køb/ekspropriation eller deklaration i en bredde af ca. 1,5 m.
Selve stien udlægges i en bredde af ca. 1,20 m.

Stien foreslås finansieret af puljen til mellembyerne, idet anlægsprojektet for Værvej har betalt 225.000 kr. for erstatningsnatur i form af nyt vandhul i Gedved. Vandhullet - eller "gadekærret" - er en del af helhedsplanen for Gedved og falder derfor indenfor rammerne af mellembypuljens anvendelse. På den baggrund foreslås finansiering fra mellembypuljen.

/FL

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 13. maj 2014, pkt. 10:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 15:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


15. BS Løsning af kapacitetsproblemer på Østbirk Skole


Sagsnummer
00.30.00-Ø00-10-14
Resume

Østbirk Skole vil fra august 2014 og årene frem mangle lokaler til 1-2 klasser. Samtidig er skolen presset på antallet af grupperum og fleksible rum og har dermed reduceret mulighed for at gennemføre en fleksibel og individuelt tilpasset undervisning.

Der foreslås på kort sigt etablering af en pavillonløsning til 4 normalklasser. En langsigtet løsning vil indgå i en igangværende analyse af folkeskolernes udbygningsplaner, som vil blive forelagt udvalget i efteråret 2014.

Etablering af pavillonløsningen indebærer en udgift på 3,0 mio. kr. over 3 år til etablering, nedtagning, leje og afledte driftsudgifter. Udgiften i 2014 foreslås finansieretaf overførte driftsmidler, mens udgiften i 2015-2017 foreslås finansieret i forbindelse med Byrådets budgetlægning for 2015-17 ved en samtidig nedskrivning af midler afsat til anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der etableres en midlertidig pavillonløsning på Østbirk Skole for maksimalt 3 år til en samlet udgift på 3,0 mio. kr.

 2. udgiften til etablering og leje i 2014 svarende til en udgift på 1,4 mio. kr. finansieres af overførte driftsmidler på centrale konti fra 2013.

 3. udgiften til leje af pavillon og afledte driftsudgifter til el, vand, varme m.v. på 0,6 mio. kr. i 2015. 0,6 mio. kr. 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017 finansieres i forbindelse med Byrådets budgetlægning for 2015-2017.

 4. afsatte midler til anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område reduceres tilsvarende med 0,6 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016 og 0,4 mio. kr. i 2017.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Østbirk Skole vil i skoleåret 2014/15 have 463 elever, hvilket er en stigning på 24 elever i forhold til skoleåret 2013/14. Befolkningsprognosen viser, at frem til 2018/19 forventes elevtallet at stige til 494, hvorefter der frem mod skoleåret 2024/25 forventes et fald til nuværende niveau.

Østbirk Skole er i udgangspunktet en 2 sporet skole. I det kommende skoleår er 3. årgang på 61 elever, og dermed skal der oprettes et tredje spor. Skolens 9. årgang forventes at blive på 31 elever, hvorfor det ikke er muligt at sammenlægge årgangen i én klasse. Fra det kommende skoleår vil der således være én klasse mere end i indeværende skoleår.

Skolens bygninger er i mange henseender utidssvarende indrettet, og en del af skolens bygningsmasse er mere end 100 år gammel. Indretningen betyder blandt andet, at der er få lokaler til opdeling af klasser i mindre hold, og dermed giver de fysiske rammer ikke optimale muligheder for at tilrettelægge en fleksibel og individuelt tilpasset undervisning.

Med folkeskolereformen kommer desuden behov for etablering af lokaler til lærerforberedelse, hvilket sætter de bygningsmæssige rammer under yderligere pres.

En ekstern rådgiver har for Horsens Kommune gennemgået bygningerne i lyset af befolkningsprognosen og forventningerne til udviklingen i elev- og klassetallet. Det er vurderingen, at der på kort sigt vil være behov for etablering af 4 klasselokaler, som ud over at give mulighed for at rumme den ekstra klasse fra det kommende skoleår giver mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen i overensstemmelse med målene i folkeskolereformen.

På grund af det akutte behov for etabering af flere undervisningslokaler foreslås opstilling af en midlertidig pavillonløsning på skolens arealer. Etablering af pavillonløsningen indebærer en udgift til etablering og nedtagning på 0,9 mio. kr, udgift til leje af pavillon på 1,4 mio. kr. over 3 år samt årlige driftsudgifter på 0,1mio. kr. til lys, vand og varme m.v. Hertil kommer en udgift på 0,3 mio. kr. til inventar og IT-udstyr.

Udgiften til etablering og leje på 1,4 mio. kr. i 2014 foreslås finansieret af overførte driftsmidler på centrale konti. Udgiften til leje af pavillon og afledte driftsudgifter til lys, vand og varme foreslås finansieret i forbindelse med Byrådets budgetlægning for 2015-2017 gennem en samtidig nedskrivning af midler afsat til anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område.

På længere sigt vil en renovering og ombygning af de nuværende bygninger kunne rumme de ekstra lokaler, og pavillonerne kan dermed nedtages. Renovering og ombygning af Østbirk Skole vil indgå i overvejelserne om prioritering af anlægsrammen på skoleområdet.

Pavillonløsningen etableres i første omgang for en ét årig periode med mulighed for forlængelse med yderligere 2 år, hvis der fortsat er behov for den ekstra lokalekapacitet. Det vil være en forudsætning for forlængelse ud over ét år, at der vil være behov for de ekstra lokaler på grund af fortsat elevtalsstigning eller til genhusning i forbindelse med renovering og ombygning.

I forbindelse med etablering af pavillonløsningen nedrives en tom garagebygning. Udgiften til nedbrydning afholdes af Ejendomscentret.

KK

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 5. maj 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Yunuz Coban og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 16:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


16. KU Kulturudvalgets anlægsbudget 2014


Sagsnummer
00.30.00-S00-45-14
Resume

Byrådet vedtog 8. oktober 2013 Horsens Kommunes budget for 2014.

På investeringsoversigten for 2014 er der bl.a. afsat 3 puljer på Kulturudvalgets område:

1,0 mio.kr. til mindre anlægsinvesteringer, kulturområdet

1,1 mio. kr. til idrætsanlæg/idrætsfaciliteter

0,7 mio. kr. til renovering og modernisering af idrætshaller

Forslag til anvendelse af midlerne fremgår af sagsfremstillingen.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. forslag til anvendelse af puljen "mindre anlægsinvesteringer, kulturområdet" godkendes i henhold til sagsfremstilling.

 2. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til etablering af nye omklædningsrum på Sportsanlæg Stensballe, der finansieres af puljen "renovering og modernisering af idrætshaller" med 0,7 mio. kr. og puljen "idrætsanlæg/idrætsfaciliteter" med 1,1 mio. kr.

 3. punkt 2 fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Kulturudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 8.oktober 2013 Horsens Kommunes budget for 2014.

Kulturafdelingen foreslår, at midlerne til mindre anlægsinvesteringer, kulturområdet, på 1,0 mio. kr. anvendes således:

 • flytning af folkebiblioteksafdelingen i Gedved til Gedved Medborgerhus 0,25 mio. kr.

 • brandsikring af Fængselsmuseets magasin 0,1 mio. kr.

 • flytning af aktiviteter fra Søndergade 15 0,65 mio. kr.

Herudover foreslår Kulturafdelingen, at midlerne til renovering og modernisering af idrætshaller på 0,7 mio. kr. samt midlerne til Idrætsanlæg/idrætsfaciliteter på 1,1 mio. kr. anvendes til etablering af omklædningsrum på Stensballe Idrætsanlæg.

Der foreslås bygget 4 nye omklædningsrum i relation til de eksisterende omklædningsrum, idet anlæggelse af ny kunstgræsbane forstærker behovet for flere omklædningsfaciliteter i relation til Stensballe Idrætsanlæg.

/kuhd

Historik

Kulturudvalget, 24. april 2014, pkt. 1:

Punkt 1 vedtaget som indstillet. Indstillingen tiltrådtes for punkt 2 og punkt 3.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 20. maj 2014, pkt. 17:

Indstillingen tiltrådtes.

Susan Gyldenkilde deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Til toppen


17. VS Projekt netværksfamilietilbud


Sagsnummer
27.00.00-P20-6-14
Resume

Region Midt og Århus Universitetshospital har inviteret Horsens Kommune til at deltage i implementering af et evidensbaseret støttetilbud til psykiatribrugere med langvarige og svære sindslidelser.


Horsens Kommune har fået et tilsagn om en projektbevilling på 352.390 kroner.


Bevillingen er givet fra Social- og Integrationsministeriets pulje: Samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 352.390 kr. til Projekt Netværksfamilietilbud.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivillighed og social inklusion er nogle af de fokusområder, som har høj prioritet i Velfærd og Sundhed. På denne baggrund deltager Horsens Kommune i projekt netværksfamilietilbud, der omfatter implementering af et evidensbaseret støttetilbud til psykiatribrugere med langvarige og svære sindslidelser.


Det overordnede formål med projektet er at undersøge effekter af netværksfamilietilbuddet i forhold til psykiatribrugerens tilfredshed, sociale funktion og forbrug af psykiatriydelser.

Horsens Kommune har fået tilsagn om en projektbevilling på 352.390 kroner.

Bevillingen er givet fra Social- og Integrationsministeriets pulje: Samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

Udover Horsens Kommune deltager Ikast-Brande, Randers og Skanderborg kommuner.

På brugerniveau er målet en forventning om,

 • at netværksfamilietilbuddet øger tilfredsheden for såvel psykiatribrugerne som familierne, der deltager i tilbuddet,

 • at de deltagende psykiatribrugere får et mindre forbrug af psykiatriydelser, opnår bedre social funktion samt et bedre netværk og herigennem bedre social inklusion.

Målet er, at Horsens Kommune indenfor 2 år har etableret kontakt mellem 47 sindslidende og 47 netværksfamilier.

Dokumentation af resultater: Der bliver knyttet et forskningsprojekt til netværksfamilietilbuddet. Via forskningsprojektet vil der blive indsamlet data ved start, efter 12 måneder og efter 24 måneder for hver af de deltagende psykiatribrugere/netværksfamilier, som indvilger i at deltage.

Dokumentation af aktiviteter: Fra de deltagende kommuner sker der løbende indrapportering af igangsatte og eventuelle afsluttede forløb i en web-database, og der foretages hver anden måned en procesevaluering af aktiviteter knyttet til netværksfamilietilbuddet.

Det påhviler de deltagende kommuner at videreføre tilbuddet ved projektperiodens udløb.

/CK

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 23. april 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes

Tina Naldal og Anders Kühnau deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Til toppen


18. VS Udviklingsstrategi 2015 (Rammeaftale)


Sagsnummer
27.69.00-P35-1-13
Resume

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Udkast til Udviklingsstrategi 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.


I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Sagen afgøres i Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. udkast til Udviklingsstrategi 2015 godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Udviklingsstrategi 2015 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland om det forventede behov for tilbud på det sociale område og deres overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Rammeaftalen er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

Nyt i Udviklingsstrategi 2015 (i forhold til 2014) er de nye fokus- og udviklingsområder:

 1. Lovgivningsmæssigt er ministertemaet givet som nyt fokus- og udviklingsområde. Ministertemaet i Rammeaftale 2015 er ”Anbragte børn og unges undervisning / uddannelse”. En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for de udsatte børn og unges trivsel. Det er også nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbringelse af børn og unge sker ofte på tværs af kommunegrænser. Derfor er det vigtigt med fokus på tværgående koordinering. Ministeren opfordrer til, at der under drøftelserne sættes fokus på samarbejdet på tværs af interne skoler og inklusion i det almindelige skolesystem - med afsæt i de forskellige målgruppers behov og ressourcer.

 2. ”Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud” er igen i 2015 et fælles fokus- og udviklingsområde - som i 2014 med ekstra fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region. Et væsentligt element er også nye måder at styre udgiftsudviklingen på. Styring af udgiftsudviklingen har været centralt hos kommuner og region gennem flere år, men der kan med fordel arbejdes videre med nye styringsformer på det specialiserede socialområde.

 1. Socialpsykiatrien er ligeledes fokus- og udviklingsområde i 2015. Mennesker med psykiatriske problemer kan ikke vente på diagnoser – de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres, og i fællesskab skal vi udvikle på sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik – mellem kommuner og region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.

I forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien har kommunerne udarbejdet en vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015. Overordnet set tilkendegiver et flertal af kommunerne en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af Rammeaftale 2015. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

KKR Midtjylland har på møde den 14. marts 2014 behandlet udkast til Udviklingsstrategi 2015. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet.

Udviklingsstrategi 2015 er sendt til høring i Handicaprådet, der behandler sagen på møde 8. mai 2014. Eventuelt høringssvar fra Handicparådet vil tilgå sagen snarest muligt og inden behandlingen i Byrådet.

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 23. april 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Til toppen


19. VS Støtte til løft af ældreområdet - udmøntning af Finanslovsaftalen 2014


Sagsnummer
27.00.00-Ø00-3-13
Resume

Finansloven for 2014 har afsat 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Horsens Kommune kunne ansøge om 14,1 mio. kr. og har ansøgt om hele beløbet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives tillægsbevilling til indtægten på 14,1 mio. kr.

 2. der gives tillægsbevilling til udgiften til iværksættelse af aktiviteterne for 14,1 mio. kr.

 3. Direktionen bemyndiges til at foretage den endelige detailudmøntning jf. bevillingstilsagnet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Ministeriet har nu godkendt Horsens Kommunens ansøgning om "Støtte til løft af ældreområdet" og fremsender nu tilskuddet. Tilskuddet bliver udbetalt efter det godkendte periodiserede budget, således at udbetalingsraterne vil svare til det budgetterede. Det samlede tilskud er på 14,1 mio. kr.

Formelt skal tilskuddet politisk godkendes, inden aktiviteterne kan indværksættes.

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 23. april 2014, pkt. 13:

Indstillingen tiltrådtes.

Jens Pedersen og Lars Skytte Nielsen deltog ikke i sagens behandling

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Til toppen


20. BE Sagsbehandlingsfrister


Sagsnummer
15.00.00-A26-1-14
Resume

Ifølge § 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der i sager på beskæftigelsesområdet må gå, inden der skal være truffet en afgørelse, efter en borger har rettet henvendelse om hjælp.

Efter Horsens Kommunes gældende delegationsplan er det fagudvalgene, der indstiller tidsfrister for afgørelser til godkendelse i Byrådet.

Sagen afgøres i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. de foreslåede tidsfrister for afgørelser inden for Uddannelse og Arbejdsmarkeds område gældende for 2014 godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Beskæftigelsesudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge § 3 i retssikkerhedsloven skal kommunen behandle alle borgerhenvendelser om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Kommunen skal fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I januar 2013 fastsatte Byrådet maksimale tidsfrister for 2013 omfattende de sagsområder, som er omfattet af retssikkerhedsloven (er markeret med kryds i oversigtens 1. kolonne).

De udmeldte tidsfrister er de maksimale tider inden for hvilke, borgere/virksomheder skal kunne regne med at få en afgørelse. Det betyder, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid som oftest vil være lavere end den udmeldte.

Der er nu fulgt op på de udmeldte tidsfrister for 2013. I den udarbejdede oversigt er de sagstyper, hvor der ikke har været vanskeligheder med overholdelse af den udmeldte tidsfrist, markeret med en glad smiley og med en sur smiley, hvor tidsfristen ikke er overholdt.

På baggrund af opfølgningen er der udarbejdet forslag til tidsfrister for afgørelser i 2014.

Ifølge Horsens Kommunes delegationsplan vedtages sagsbehandlingstiderne af Byrådet efter indstilling fra fagudvalgene og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

PSP

Historik

Beskæftigelsesudvalget, 22. april 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 6. maj 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Til toppen