Vis emner under Forside

Byrådet - Referat

Dato: 25. februar 2014
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. ØK Hvervsfortegnelse 2014-2017


Resume

På det konstituerende møde den 10. december 2013 godkendte Byrådet udpegninger til en række kommissioner, bestyrelser, nævn mv., som Byrådet i følge lovgivningen skal foretage på det konstituerende møde.

Ud over udpegninger i henhold til lovgivningen udpeger Byrådet repræsentanter til en række øvrige bestyrelser mv. De stående udvalg fremsender indstillinger til udpegninger hertil til godkendelse i Byrådet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling


Det indstilles, at

 1. den fremsendte hvervsfortegnelse godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 10. december 2013 godkendte Byrådet udpegninger til en række kommissioner, bestyrelser, nævn mv., som Byrådet i følge lovgivningen skal foretage på det konstituerende møde.

Ud over udpegninger i henhold til lovgivningen udpeger Byrådet repræsentanter til en række øvrige bestyrelser mv. Økonomiudvalget vedtog den 25. november 2013, at disse udpegninger foretages af Byrådet i januar/februar 2014 efter indstilling fra de relevante stående udvalg.

Der foreligger nu indstillinger fra fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget om udpegningerne.

Udvalgenes forslag er indarbejdet i den samlede hvervsfortegnelse, som er vedlagt som bilag. Det fremgår af hvervsfortegnelsen, hvilket udvalg der har afgivet indstilling om den enkelte udpegning. Det er markeret, hvilke udpegninger der allerede er vedtaget på det konstituerende møde den 10. december 2013.

Ud over indstillingerne fra udvalgene og vedtagelserne på det konstituerende møde er der i hvervsfortegnelsen indarbejdet forslag til:

 • repræsentation i Gudenåkomiteen. Med godkendelsen bekræftes den hidtidige praksis, hvorefter formanden og næstformanden for Teknik og Miljøudvalget udpeges til hhv. medlem og suppleant.

 • suppleanter til Horsens Erhvervshavn samt valgbestyrelserne for hhv. kommunalvalg og folketingsvalg mv. (medlemmerne blev udpeget på det konstituerende møde)

 • ændring i repræsentation i Gunnar Andersens Familiefond (ændring i forhold til indstilling fra Børn- og Skoleudvalget)

 • sammensætning af Det Lokale Beskæftigelsesråd

 • sammensætning af Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Horsens og Hedensted Kommuner

 • sammensætning af Huslejenævnet

 • medlemmer af Handicaprådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

 • anden stedfortræder til Vurderingsankenævn Midt- og Østjylland ift. udpegningen på det konstituerende møde

Endelig er der i hvervsfortegnelsen indarbejdet følgende korrektioner ift. udvalgsindstillingerne:

- udpegning til bestyrelsen for Mogens Zielers Fond er udtaget af hvervsfortegnelsen, da fonden er ophørt.

-der er foretaget en korrektion vedr. Sprogcenter Midt, hvor der skal vælges ét medlem, men hvor der var indstillet 2 medlemmer.

-der er korrigeret for, at Horsens Kommune ikke skal udpege repræsentant til Social og Sundhedsskolen i perioden 2014-2017.

/BYGH

Historik

Indstillingerne om udpegninger er besluttet på møderne i

Teknik- og Miljøudvalget den 14. januar og 5. februar 2014

Beskæftigelsesudvalget den 21. januar 2014

Børn- og Skoleudvalget den 20. januar 2014

Kulturudvalget den 23. januar 2014

Velfærds- og Sundhedsudvalget 22. januar 2014 (Anders Kühnau deltog ikke i mødet)

Økonomi- og Erhvervsudvalget 21. januar 2014

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes, idet der inden fremsendelse til Byrådets behandling korrigeres for, at der ved en fejl er indstillet en repræsentant fra Dansk Industri i stedet for fra Dansk Erhverv.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


2. ØK Rettelse i vedtægter for Viceskoledirektør Gunnar Andersens Familiefond


Resume

Bestyrelsen for Gunnar Andersens Familiefond fremsender forslag til tilføjelse i vedtægter.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling


Direktionen indstiller, at

 1. rettelse i vedtægter vedtages som indstillet.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Gunnar Andersens Familiefond fremsender forslag til en rettelse i fondens vedtægter. Bestyrelsen stiller forslag til, at følgende tilføjes under pkt. 3 i vedtægterne:
"Hvis skolens bygninger overgår til andet formål, skal "gaven" følge børnene til anden folkeskole. Hvis ingen elever flyttes, eller hvis de flyttes til flere forskellige folkeskoler, træffes beslutningen om placering af "gaverne" af fondens bestyrelse."

/HA

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. februar 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Bjarne Sørensen og Betina Steufer deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


3. ØK Udbud af daglige bankforretninger


Resume

Kontrakten med Sydbank vedrørende daglige bankforretninger udløber pr. 31. oktober 2014.

De daglige bankforretninger udbydes for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år gældende fra 1. november 2014.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. administrationen bemyndiges til at foretage udbud af daglige bankforretninger på nedenstående vilkår.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Kontrakten med Sydbank vedrørende daglige bankforretninger udløber pr. 31. oktober 2014.

Horsens Kommune skal derfor i udbud med de daglige bankforretninger.

Den Centrale Økonomifunktion anbefaler, at

 • opgaven udbydes for en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år gældende fra 1. november 2014

 • opgaven udbydes med muligheden for en trækningsret på 500 mio. kr. (likviditetsoptimering)

 • tilbudsgiver ved tilbudsafgivelsen som minimum har nedenstående rating ved enten Moody’s eller Standard & Poors:

Moody´s Standard & Poors
Short Term Rating P-2 A-2
Long Term Rating Baa1 BBB+
 • kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris.

Udbuddet omfatter alene finansielle tjenesteydelser i forbindelse med daglige finansielle forretninger. Samtlige bankkonti, som Horsens Kommune har brug for til den daglige drift, er omfattet af aftalen.

Udbuddet omfatter bl.a.:

 • Alle betalingstransaktioner

 • Adgang til online-banking system

 • Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, konto til kontooverførelser, nationalbankoverførsler, valutaveksling o. lign.

 • Oprettelse af op til xx konti, hvor Horsens Kommune administrerer betalingen af regninger for borgere, der er sat under administration.

Udbuddet omfatter ikke:

 • Transaktioner, der jævnfør lovgivningen, skal foregå via OBS-kontoen

 • Tidsindskud og låneoptagelse

 • Repo-forretninger

 • Rådgivning om formue-/gældspleje

 • Administration af legater

/NN

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. februar 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes.

Bjarne Sørensen og Betina Steufer deltog ikke i mødet.

Til toppen


4. ØK Ansøgning om kommunal garantistillelse fra Horsens Vand A/S


Resume

Horsens Vand A/S søger om kommunal garantistillelse for en låneramme på 20 mio kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling


Direktionen indstiller, at

 1. der stilles en kommunal garanti for en låneramme op til 20 mio. kr., i det omfang investeringsudgifterne er omfattet af lånebekendtgørelsen (investeringsudgifterne ved indvinding og distribution af brugsvand samt ved kloakering og rensningsanlæg).

 2. der opkræves stiftelsesprovision på 1% og 0,5%i årliggarantiprovision af restgælden pr. 31/12

 1. der søges en indtægtsbevilling på 200.000 til hovedkonto 7 Renter og finansiering i 2014, og den tilgår likvide aktiver.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Vand A/S søger om kommunal garantistillelse for en låneramme på 20 mio kr.

Horsens Vand har i forbindelse med budget 2014 og takstfastsættelsen for 2014 udarbejdet en strukturplan for perioden 2014-2023.

Som følge af strukturplanen er det nødvendigt med låneoptagelse på 20 mio. kr. i 2014 til afdækning af likviditetsbehovet til anlægsinvesteringer.

Formålet med garantistillelsen er at sikre mulighed for lånefinansiering og gode lånevilkår.
Kommunen påtager sig en risiko i forbindelse med garantistillelsen, og der bør derfor opkræves en garantiprovision.

Konkret i forhold til Horsens Vand A/S's anmodning vil det være naturligt med en risikoafdækning, idet lovgivningen fordrer en skrap adskillelse mellem selskabet og Horsens Kommune. Derudover er der administrationsomkostninger forbundet med administrationen af garantien.


Det anbefales, at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% af hovedstolen og 0,5%i årliggarantiprovision af restgælden pr. 31/12.

Provisionens størrelse vurderes at være i overensstemmelse med kravet om, at opkrævningen skal ske på markedsvilkår og således ikke skal opfattes som en udlodning efter stoploven. Udgiften til provisionen skal ses i sammenhæng med, at lånene (og garantien) typisk har en lang løbetid, som den samlede udgift bør fordeles over.

/NR

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


5. ØK Lejerbo Horsens, Afd. 092-0 – Flintebakken, ansøger om godkendelse af skema A til renovering af afdelingen


Resume

Lejerbo Horsens fremsender skema A vedrørende renovering af afd. 092-0, Flintebakken. Boligblokkene er opført i 1978 og består af 316 familieboliger.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. renoveringen af afdelingen med en samlet udgift på 73.705.000 kr., fordelt med 28.534.000 kr. til opretning (støttet) og 45.171.000 kr. til forbedrings- og moderniseringsarbejder (ustøttet) godkendes

 1. optagelse af et støttet realkreditlån på 28.534.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne

 1. optagelse af et ustøttet realkreditlån på 45.171.000 kr. til delvis finansiering af udgifterne

 1. der ydes kommunal garanti for den del af lånene, som ved lånets optagelse får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi

 1. huslejeforhøjelsen godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Lejerbo Horsens har den 6. januar 2014 fremsendt anmodning om støtte til renovering af afd. 092-0, Flintebakken, beliggende på Flintebakken 2-148.

Afdelingen består af 4 afsnit med i alt 316 familieboliger og et bruttoetageareal på 22.761 m2. Afdelingen er opført i 1978 og består af 2-rumsboliger på hhv. 62 og 67 m2 og 3-rumsboliger på hhv. 78 og 86 m2.

Bebyggelsen har ifølge boligorganisationen byggetekniske problemer og skader på afdelingens murværk (facader og sålbænke), udvendige trapper og altaner.

Renoveringssagen er anmeldt i Landsbyggefonden, og der er afsat støttede lån til opretningsarbejder. Boligorganisationen har under sidste års styringsdialog også gjort opmærksom på det forestående større renoveringsprojekt.

Renoveringen kan opdeles i opretning samt forbedring og modernisering. Opretning i form af reparation af facader/sålbænke, reparation af altaner samt udskiftning af udvendige trapper. Forbedring og modernisering, i form af udskiftning af vandinstallationer og renovering af badeværelser og installation af vandmålere samt delvis udskiftning af vinduer og døre.

Boligorganisationens byggetekniske rådgiver har oplyst, at der blev foretaget en beregning af energibesparelsen i forbindelse med den delvise udskiftning af vinduer i afdelingen. Beregningen viser en årlig varmebesparelse i afdelingen på knap 230.000 kWh, svarende til en årlig driftsbesparelse på ca. 92.000 kr.

Udgiften til renoveringen er budgetteret med 73.705.000 kr. og finansieres med et støttet lån på 28.534.000 kr. og et ustøttet lån på 45.171.000 kr. Kommunen skal garantere for den del af lånene, der ved lånets optagelse overstiger 60 % af ejendommens værdi. Ved optagelse af støttede lån er der 50 % regaranti af Landsbyggefonden.

Boligorganisationen har besluttet at give afdelingen ydelsesstøtte fra organisationens dispositionsfond på 1.750.000 kr. pr. år i foreløbig 15 år. Herudover bliver der brugt 150.000 kr. fra afdelingens egne henlæggelser. Disse tiltag er i forbindelse med besparelser på driften og dermed nedbringelse af huslejen.


Iværksættelse af arbejder i en afdeling skal forelægges for afdelingens beboere, jf. almenboliglovens § 37, stk. 1. Lejerbo Horsens oplyser, at beboerne har godkendt arbejdernes iværksættelse samt de økonomiske konsekvenser på et ekstraordinært beboermøde den 12. september 2013.

Afdelingen er karakteriseret som velfungerende, og boligerne er eftertragtede. Der er en stabil udlejningssituation og ingen tomgang. Efter overstået renovering er afdelingen for så vidt fremtidssikret, og der er ikke planlagt yderligere større vedligeholdelsesarbejder de næste 10-15 år udover udskiftning af de vinduer, der ikke bliver skiftet i denne omgang.

Huslejen er for nuværende 730 kr./m2/år. Efter gennemførelse af projektet vil huslejen stige med 103 kr./m2/år. Dog kan man trække vandopkrævningen på 35 kr./m2 fra, da vandforbrug fremover opkræves individuelt og ikke længere er en del af huslejen. Dermed andrager den gennemsnitlige husleje kr. 798 kr./m2.

Boligorganisationen anser huslejen som acceptabel og regner ikke med, at der vil opstå udlejningsproblemer fremover.

Såfremt huslejestigningen udgør over 15 %, skal godkendelse ske ved urafstemning. Huslejestigning udgør 14,11 %. Beboerne har godkendt huslejestigning på det ekstraordinære beboermøde den 12. september 2013.

Horsens Kommune skal godkende huslejeforhøjelsen i forbindelse med renoveringen.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og erhvevsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


6. ØK Horsens Andelsboligforening af 1954, Afd. 3, Væbnervej, ansøger om godkendelse af skema B til renovering af afdelingen


Resume

Horsens Andelsboligforening af 1954 ansøger om godkendelse af skema B vedrørende renovering af afd. 3 - Væbnerparken - beliggende på Væbnervej. I forhold til skema A steg anskaffelsessummen med 476.000 kr.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling


Direktionen indstiller, at

 1. skema B vedrørende renovering af afd. 3 med en samlet udgift på 5.492.500 kr., godkendes

 1. optagelsen af et støttet lån på 4.722.900 kr. til delvis finansiering af udgifterne, uden kommunegaranti, godkendes

 1. optagelsen af et ustøttet lån på 231.100 kr. til delvis finansiering af udgifterne, uden kommunegaranti, godkendes

 1. finansieringen af restløbet på 538.500 kr. som anført i ansøgningen, godkendes

 1. huslejeforhøjelsen godkendes

 1. der gives bemyndigelse til administrationen om at godkende skema C, hvis anskaffelsessummen er mindre eller lig med skema B.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Andelsboligforening af 1954 har den 7. januar 2014 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema B vedrørende renovering af afd. 3, Væbnerparken, beliggende på Væbnervej 5-37 og 10-54.

Horsens Byråd godkendte den 25. juni 2013 skema A for renovering af Væbnerparken. Bebyggelsen har ifølge boligforeningen byggetekniske problemer og skader på afdelingens tage, foranlediget af fejlkonstruktion og forkert materialevalg. Der er behov for udskiftning af tegltag til tagpaptag med udhæng.

Efter Byrådets godkendelse af skema A har Landsbyggefonden også givet tilsagn til renovering og afsat støttede lån på i alt 4.478.000 kr. Resten af anskaffelsessummen (538.000 kr.) finansieres med afdelingens egne midler - henlæggelser og boligforeningens egen trækningsret.

Kommunen har ikke påtaget sig en kommunal garanti for lånet. Der ydes ikke grundkapitallån eller kapitaltilskud.

Det fremgår af det fremsendte skema B, at hele anskaffelsessummen er steget med 476.000 kr. efter afholdt licitation. Boligorganisationens rådgiver forklarer stigningen med, at kalkulationen på skema A tidspunktet var baseret på byggeomkostningsindex af 4. kvartal 2010.

Opretningsarbejder (støttet) er steget med 244.900 kr. og forbedringsarbejder (ustøttet) med 231.100 kr. Til dækning af de forhøjede forbedringsarbejder optager boligorganisationen et mindre ustøttet lån.

Licitationsformen er hovedentreprise i begrænset udbud, og anskaffelsessummen kan opgøres således:

Skema A Skema B Forskel
Renovering af Væbnerparken Inkl. moms Inkl. moms
Anskaffelsessum 5.016.500 5.492.500 476.000
Støttet lån 4.478.000 4.722.900 244.900
Ustøttet lån 0 231.100 231.100
Boligorganisations bidrag 538.500 538.500 0
Kommunal garanti 0 0 0
Kapitaltilskud 0 0 0
Huslejeforhøjelse i kr./m2 63 63 0Huslejen er for nuværende på 749 kr./m2/år. Ved skema A ansøgningen blev der vedtaget, at den gennemsnitlige husleje efter gennemførelse af projektet andrager 812 kr./m2.

Boligorganisationen oplyser, at det på trods af merudgifter efter licitationen og optagelse af ustøttet lån ikke er nødvendigt med en yderligere huslejestigning. Der vil snart opstå besparelser i afdelingens driftsbudget på grund af udamortiseret forbedringslån, som kan bruges til finansiering af merydelsen.

Såfremt huslejestigningen udgør over 15 %, skal godkendelse ske ved urafstemning. Huslejestigning udgør 8,27 %. Beboerne har godkendt huslejestigningen på det ekstraordinære beboermøde den 6. juni 2013. Boligorganisationen har orienteret bestyrelsen og beboerne om licitationens udfald og merudgifter.

Horsens Kommune skal godkende huslejeforhøjelsen i forbindelse med renoveringen.

Optagelse af realkreditlån skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens § 29.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


7. ØK Domea Horsens, Rødtjørnen, anmodning om godkendelse af skema C


Resume

Domea Horsens ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 40 familieboliger - beliggende på Rødtjørnen. I forhold til skema B steg den kommunale garanti med 102.547 kr. og grundkapitallånet med 18.690 kr.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. skema C vedrørende opførelsen af 40 familieboliger med en samlet udgift på 66.155.000 kr. godkendes

 1. optagelsen af et støttet lån på 60.201.050 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes

 1. der ydes 59,46 % kommunal garanti, svarende til 35.795.544 kr.

 1. det endelige grundkapitallån på Rødtjørnen, udgør 4.630.850 kr., 4.612.160 kr. kan afholdes af det tidligere vedtagne rådighedsbeløb og tillæg på 18.690 kr. finansieres af puljen til indskud i Landsbyggefonden

 1. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Domea Horsens har den 14. januar 2014 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 40 familieboliger på Rødtjørnen, beliggende Rødtjørnen 22A–36 E.

Byggeregnskabet udviser, at udgiften kan opgøres til 66,155 mio. kr., fordelt med 13,286 mio. kr. til grundudgifter, 45,868 mio. kr. til håndværkerudgifter og 7,384 mio. kr. til omkostninger og gebyrer. Derudover har der været lejeindtægter i byggeperioden på 0,383 mio.


Horsens Byråd godkendte den 14. december 2010 skema B for opførelsen af de 40 familieboliger på Rødtjørnen. Den samlede anskaffelsessum udgjorde 65.889.000 kr.
I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

Skema B Skema C Forskel
Opførelsen af 40 familieboliger Inkl. moms Inkl. moms
Anskaffelsessum 65.889.000 66.155.000 266.000
Støttet lån 59.958.000 60.201.050 243.050
Kommunal garanti 35.692.997 35.795.544 102.547
Grundkapitallån 4.612.160 4.630.850 18.690
Beboerindskud 1.317.840 1.323.100 5.260
Husleje i kr./m2/året 845 847 2


Den samlede anskaffelsessum udgør 66.155.000 kr. og steg dermed med 266.000 kr. i forhold til skema B. Det giver en anskaffelsessum på 18.635 kr./m2 og ligger 325 kr./m2 under det gældende maksimumsbeløb for familieboliger ved skema B godkendelsen.

Byggeprojektet har haft store udfordringer i byggeforløbet, fordi entreprenøren gik konkurs, hvilket har indebåret ekstraudgifter til ny entreprenør, teknisk rådgivning og byggelånsrenter som følge af den opståede forsinkelse.

Det maksimale lån til dækning af byggeudgifterne er 60.201.050 kr., og lånet steg dermed med 243.050 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunal grundkapitallån på 4.630.850 kr. og et beboerindskud på 1.323.100 kr.

Realkreditinstituttet har oplyst, at der bliver tale om en kommunal garanti på 59,46 %, som svarer til 35.795.544 kr. Det er 102.547 kr. mere end ved skema B tidspunktet. Dette er en følge af realkreditinstituttets endelige vurdering af ejendomsværdien.

Den 31. august 2010 blev der givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på 4.612.160 kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Den 14. december 2010 blev skema B godkendt med det samme beløb.

Ifølge den højere anskaffelsessum ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden 4.630.850 kr. Det giver dermed en merudgift på 18.690 kr. i forhold til skema A og B tilsagn. Beløbet kan dækkes af puljen til indskud til Landsbyggefonden.

Boligorganisationens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 847 kr./m2/år. Huslejen for den gennemsnitlige bolig udgør 75.383 kr./år, svarende til 6.282 kr./måned. Hertil kommer skønnede forsyningsudgifter til vand, varme og el, som kan anslås til 116 kr./m2/år, svarende til 860 kr./måned.

Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 52 kr./m2.

Ifølge boligorganisationens oplysning er samtlige familieboliger udlejet. Cirka halvdelen af boligerne blev udlejet til personer fra Domeas venteliste, og resten blev udlejet i forbindelse med åbent hus arrangementer. Der er på nuværende tidspunkt 86 personer noteret på ventelisten, hvoraf 39 er aktive.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


8. ØK Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Blumersgade, godkendelse af skema C


Resume

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 ansøger om godkendelse af skema C vedrørende opførelsen af 23 familieboliger og 21 ældreboliger - beliggende på Blumersgade. I forhold til skema B er den kommunale garanti steget med 204.539 kr.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. skema C vedrørende opførelsen af 23 familieboliger og 21 ældreboliger med en samlet udgift på 83.175.000 kr. godkendes

 1. optagelsen af et støttet lån på 75.689.250 kr. til delvis finansiering af udgifterne godkendes

 1. der ydes 61,87 % kommunal garanti, svarende til 46.828.939 kr.

 1. det endelige grundkapitallån på Blumersgade, udgør 3.032.750 kr. til familieboliger og 2.789.500 kr. til ældreboliger, i alt 5.822.250 kr. og kan afholdes af det tidligere vedtagne rådighedsbeløb

 1. huslejefastsættelsen og fordelingen godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 har den 27. januar 2014 fremsendt anmodning om godkendelsen af skema C og dermed den endelige anskaffelsessum vedrørende opførelsen af de 23 familieboliger og 21 ældreboliger på Blumersgade 6A-B og 8 A-B.


Horsens Byråd godkendte den 26. april 2011 skema B for opførelsen af de 23 familieboliger og 21 ældreboliger på Blumersgade. Den samlede anskaffelsessum udgjorde 83.175.000 kr.


I forhold til skema B kan udgifterne opgøres således:

Skema B Skema C Forskel
Opførelsen af familie- og ældreboliger Inkl. moms Inkl. moms
Anskaffelsessum 83.175.000 83.175.000 0
Støttet lån 75.689.250 75.689.250 0
Kommunal garanti 46.624.400 46.828.939 204.539
Grundkapitallån 5.822.250 5.822.250 0
Beboerindskud 1.663.500 1.663.500 0
Husleje i kr./m2/året 819 819 0

Den samlede anskaffelsessum udgør 83.175.000 kr. Det samlede bruttoetageareal for familieboligerne udgør 2.317 m2 og for ældreboligerne 1.783 m2, i alt 4.100 m2. Det gældende maksimumsbeløb ved skema B godkendelsen er 18.040 kr./m2 for familieboliger og 21.770 kr./m2 for ældreboliger samt et energitillæg på 1.070 kr./m2 for etagebyggeri.

Projektets anskaffelsessum ligger dermed i forhold til familieboliger 355 kr./m2 under maksimumsbeløbet og i forhold til ældreboliger 489 kr./m2 under maksimumsbeløbet.

Det maksimale lån til dækning af udgiften er herefter 75.689.250 kr. Den resterende del af anskaffelsessummen bliver finansieret med et kommunalt grundkapitallån på 5.822.250 kr. og et beboerindskud på 1.663.500 kr.

Realkreditinstituttet har nu oplyst, at den endelige kommunale garanti udgør 61,87 %, som svarer til 46.828.939 kr. Det er 204.539 kr. højere end ved skema B tidspunktet. Dette er en følge af realkreditinstituttets endelige vurdering af ejendomsværdien.

Den 14. december 2010 blev der givet anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til budget 2010 på i alt 5.822.250 kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden. Den 26. april 2011 blev skema B godkendt med det samme beløb. Ifølge anskaffelsessummen ved skema C udgør det endelige indskud i Landsbyggefonden 5.822.250 kr.

Boligforeningens driftsbudget viser, at den endelige husleje er på 819 kr./m2/år. Huslejen for en familiebolig udgør i gennemsnit 82.719 kr./år, svarende til 6.893 kr./måned. Huslejen for en ældrebolig udgør i gennemsnit 69.615 kr./år, svarende til 5.801 kr./måned. Hertil kommer forsyningsudgifter til vand, varme og el som kan anslås til 129 kr./m2/år, svarende til 1.085 kr./måned for en familiebolig og 914 kr./måned for en ældrebolig.

Det fremgår af boligforeningens driftsbudget, at de skønnede varmeudgifter i den nye afdeling vil udgøre ca. 64 kr./m2.

Boligorganisationen oplyser, at samtlige 23 familieboliger og 21 ældreboliger har været udlejet helt fra starten.

Ifølge almenboliglovens § 29 skal optagelse af realkreditlån godkendes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. almenboliglovens § 98.

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelsen og fordeling ved afdelingens ibrugtagelse, jf. almenlejelovens § 9, stk. 3.

Cly/anfo

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


9. ØK Hvidtjørnen 110, Horsens - forholdsmæssigt afslag for funderingsudgift


Resume

Horsens Kommune har modtaget et krav om refusion af merudgift til fundering af parcelhusgrund beliggende Hvidtjørnen 110, 8700 Horsens på grund af utilstrækkelige jordbundsforhold.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der meddeles køberet forholdsmæssigt afslag i den allerede betalte købesum på110.000 inkl. moms.

 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 88.000 kr. ekskl. moms til budget 2014 til refusion af merudgiften. Rådighedsbeløbet modregnes på puljen vedr. salg af boligjord.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har modtaget et krav om refusion af merudgift til fundering af parcelhusgrund beliggende Hvidtjørnen 110, 8700 Horsens.

I forbindelse med projektering af købers byggeri har deres entreprenørfundet og dokumenteret utilstrækkelige jordbundsforhold, som kræver en ekstra fundering i forhold til, hvad der er sædvanligt ved byggeri af et tilsvarende hus. Årsagen er primært, at der tidligere har været en adgangsvej på grunden, og det betyder, at der skal ske udskiftning ned til 2,20 meter for en væsentlig del af byggeriet. Køber har projekteret et sædvanligt hus på grunden. Horsens Kommune har som sædvane ladet foretaget en boreprøve på grunden. Boreprøven er imidlertid taget uden for det område, hvor køber har valgt at lade sit byggeri opføre.

Administrationen har modtaget dokumentation for købers krav om forholdsmæssigt afslag i prisen begrundet i den nødvendige ekstra fundering. Teknik og Miljø har bekræftet, at ekstra fundering som foreslået udført, er nødvendig. Som følge af ovenstående lider Horsens Kommune således ikke noget egentligt tab, da de faktiske jordbundsforhold ville have medført en betydelig lavere salgspris, hvis jordbundsforholdene var kendt på salgstidspunktet.

CLY/ltl

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


10. ØK Brombærhegnet 5, Horsens - forholdsmæssigt afslag for funderingsudgift


Resume

Horsens Kommune har modtaget et krav om refusion af merudgift til fundering af parcelhusgrund beliggende Brombærhegnet 5, 8700 Horsens på grund af utilstrækkelige jordbundsforhold.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der meddeles køberet forholdsmæssigt afslag i købesummen på71.161 kr.inkl. moms.

 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 56.929 kr. ekskl. moms til budget 2014 til refusion af merudgiften. Rådighedsbeløbet modregnes på puljen vedr. salg af boligjord.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har modtaget et krav om refusion af merudgift til fundering af parcelhusgrund beliggende Brombærhegnet 5, 8700 Horsens.

I forbindelse med projektering af købers byggeri, har deres entreprenørfundet og dokumenteret utilstrækkelige jordbundsforhold, som kræver en ekstra fundering i forhold til, hvad der er sædvanligt ved byggeri af et tilsvarende hus. Køber påtænker at opføre et sædvanligt hus på grunden. Horsens Kommune har som sædvane ladet foretaget en boreprøve på grunden. Boreprøven er imidlertid taget uden for det område, hvor køber har valgt at lade sit byggeri opføre.

Administrationen har modtaget dokumentation for købers krav om nedslag i prisen begrundet i den nødvendige ekstra fundering. Teknik og Miljø har bekræftet, at ekstra fundering som foreslået udført, er nødvendig. Som følge af ovenstående lider Horsens Kommune således ikke noget egentligt tab, da de faktiske jordbundsforhold ville have medført en betydelig lavere salgspris, hvis jordbundsforholdene var kendt på salgstidspunktet.

CLY/ltl

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 9:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Til toppen


11. TM Evaluering af Udvalgsplan 2013 pr. 31/12 2013


Resume

Evaluering af Udvalgsplan 2013.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Evalueringen af Udvalgsplan 2013 vil blive gennemgået på Teknik- og Miljøudvalgets møde, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål hertil.

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 5. februar 2014, pkt. 1:

Indstillingen tiltrådtes.

Kristian Dyhr kom kl. 09.10 og deltog i sagens behandling.

Dan Ingemann Jensen kom kl. 09.15 og deltog i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 10:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


12. TM Projektplan 2014 for Teknik og Miljø


Resume

Teknik og Miljø har udarbejdet vedlagte Projektplan 2014.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. projektplan 2014 godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Projektplan 2014 vil blive gennemgået på Teknik- og Miljøudvalgets møde, og der vil blive mulighed for at stille spørgsmål hertil. De enkelte punkter vil blive gennemgået i den rækkefølge, der fremgår af projektplanen.

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 5. februar 2014, pkt. 2:

Indstillingen tiltrådtes, dog ændres Yding under punktet landdistrikter fra igangsætning til færdiggørelse.

Tina Naldal forlod mødet kl. 13.10 og deltog ikke i sagens beslutning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 11:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


13. TM Forslag til kommuneplantillæg 2-2013 for bydelscenter på Silkeborgvej


Resume

Anvendelsemulighederne for området ønskes udvidet.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. forslag til kommuneplantillæg 2-2013 vedtages og offentliggøres.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Der ønskes mulighed for bredere anvendelsesmuligheder for området. Konkret er der ønsker om, at stedet kan anvendes til fritidsaktiviteter for Ungdomsskolen.


Det foreslås derfor, at anvendelsesbestemmelser fastlægges til bydelscenter, der vil give mulighed for butikker, erhverv, boliger, offentlige og rekreative formål.

Eventuelle indkomne bemærkninger vil blive præsenteret og evt. indarbejdet ved den endelige vedtagelse.

/PH

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 5. februar 2014, pkt. 4:

Indstillingen tiltrådtes.

Tina Naldal deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 12:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


14. TM Projektforslag for fjernvarmeforsyning for Bygholm Bakker 2014


Resume

Projektforslag fra Horsens Varmeværk indeholdende 2 elementer: Fjernvarmeforsyning af det lokalplanlagte område iBygholm Bakker samt distributionsledninger fra Schüttesvej ad Lovbyvej til lokalplanområdet.

Som reference indeholder projektforslaget individuel forsyning med varmepumper.

Projektforslagets økonomi for fjernvarme viser et samfundsøkonomisk overskud på 25,4 mio. over 20 år, et selskabsøkonomisk overskud på 1,5 mio./år ved fuld udbygning af Bygholm Bakker.

Brugerøkonomien viser en fordel på 1.158 kr./år i forhold til individuelle varmepumper.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. det samlede projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

På baggrund af bestemmelserne i Lokalplan 1-2012 for Området nord for Bygholm Sø (Bygholm Bakker) har Horsens Kommunebedt Horsens Varmeværk om et projektforslag for kollektiv forsyning af Bygholm Bakker.


I projektbekendtgørelsen (nr. 374 af 15.08.2013) fastslås i § 7, at Byrådet ikke længere kan godkende projektforslag for kollektiv varme baseret på naturgas.

Horsens Varmeværk har udarbejdet et projektforslag efter bestemmelserne i varmeforsyningslovgivningen.

Projektforslaget indeholder 2 elementer: Fjernvarmeforsyning af det lokalplanlagte område iBygholm Bakker samtdistributionsledninger fra Schüttesvej ad Lovbyvej til lokalplanområdet. Som reference indeholder projektforslaget individuel forsyning med varmepumper.

Konsekvensberegningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der er således foretaget referenceberegninger på individuelle varmepumper samt den eksisterende produktion på Horsens Varmeværk.

Byrådet skal godkende det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt.

Projektforslagets økonomi for fjernvarme viser et samfundsøkonomisk overskud på 25,4 mio. over 20 år. Herudover viser projektforslagetet selskabsøkonomisk overskud på 1,5 mio./år ved fuld udbygning af Bygholm Bakker.

Ved beregning af brugerøkonomien er der for et parcelhus på 130 m² med et forbrug på 8.475 kWh/år, en fordel på 1.158 kr./år i forhold til individuelle varmepumper.

På grund af den øgede el-produktion fra Horsens Kraftvarmeværk viser beregningerne dogøgede miljøpåvirkninger. Ses der udelukkende på CO2-regnskabet medfører projektet dog en reduktion på 461 t/år.

Projektforslaget har været i høring blandt relevante forsyningsselskaber. DONG's bemærkninger har medført, at det oprindelige projektforslag, der indeholdt eventuel etablering af en biomassekedel, suppleres med et tillæg til projektforslaget.

Tillægget omhandler bl.a. udtagning af den nævnte biomassekedel og konsekvenserne heraf. Projektforslaget omfatter herefter det oprindelige projektforslag af 22.08.2013 med tillæg til side 5, 7-8,10-16 & 21-27.

Projektforslaget er i fuld overensstemmelse med Horsens Kommunes 'Strategiske Energiplan'.

/SD

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 5. februar 2014, pkt. 5:

Indstillingen tiltrådtes.

Tina Naldal deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 13:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


15. TM Varmeforsyning for Bygholm Bakker, projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt


Resume

Projektforslaget er udarbejdet for at sikre den økonomisk og miljømæssigt optimale opvarmningsform i Bygholm Bakker, ogsåledes at Horsens Varmeværks nuværende og fremtidige forbrugere ikke belastes økonomisk af udbygningen afBygholm Bakker.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. projektforslaget for tilslutnings- og forblivelsespligt for fjernvarmeforsyningen af Bygholm Bakker godkendes, dog under forudsætning af at projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker godkendes.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Fra Horsens Varmeværk foreligger projektforslag efter varmeforsyningslovens bestemmelser for gennemførelse af tilslutnings- og forblivelsespligt for området Bygholm Bakker.

Projektforslaget skal sikre, atder opnås tilslutning til kollektiv varmeforsyning i Bygholm Bakker,og sikre den økonomisk og miljømæssigt optimale opvarmningsform i Bygholm Bakker, samtat nuværende og fremtidige forbrugere hos Horsens Varmeværk ikke belastes økonomisk af udbygningen af Bygholm Bakker.


Projektforslaget er i overensstemmelse med Horsens Kommunes Strategiske Energiplan.
Projektforslaget er udarbejdet ifølge varmeforsyningslovgivningens tilslutningsbekendtgørelse (nr. 690 af 21.06.2011).


Efter bestemmelserne i Lokalplan 1 - 2012, Området nord for Bygholm Sø, er der i § 9.02 godkendt krav om kollektiv varmeforsyning med mulighed for solvarme. Kravet gælder ifølge planloven kun for ny bebyggelse og supplerer projektforslaget om tilslutnings- og forblivelsespligt.


Projektforslaget har været udsendt i høring blandt relevante forsyningsselskaber samt alle lodsejere inden for forsyningsområdet. Der er ikke ved høringsfristens udløb indkommet indlæg ud over fra DONG, som meddeler, at der ikke er bemærkninger til projektforslaget.

/SD

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 5. februar 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Tina Naldal deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 14:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Bilag

Til toppen


16. TM Frigivelse af økonomiske midler til Gedved Vandværk


Resume

Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2014 på 467.580 kr. til finansiering af Gedved Vandværks udgifter i forbindelse med undersøgelse af mulighed for lokalisering af en ny kildeplads, jf. tidligere indgået aftale med Horsens Kommune.

Rådighedsbeløbet kan finansieres af Erhvervsbyggemodning Horsens Nord (Egeskovvej nord for Højvangsvej).

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. kommunen betaler Gedved Vandværks udgifter på467.580 kr. ekskl. moms, til dækning af vandværkets udgifter i forbindelse med undersøgelse af muligheden for lokalisering af en ny kildeplads, jf. tidligere indgået aftale.

 2. rådighedsbeløbet finansieres af Erhvervsbyggemodning Horsens Nord (Egeskovvej nord for Højvangsvej).

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Gedved by forsynes med drikkevand fra Gedved Vandværk. Gedved Vandværk indvinder vand fra 4 boringer, som alle er beliggende inde i Gedved by. Gedved Vandværk har her adgang til grundvand i rigelige mængder, som har en god kvalitet. Gedved Vandværks kildeplads er, af det tidligere Vejle Amt, vurderet som ikke-bevaringsværdigt på grund af dens placering inde i byen og de grundvandstrusler, der knytter sig til en by.

Erhvervs- og boligområdet vest for Gedved by blev på baggrund af et ønske fra daværende Gedved Kommune, medtaget i Vejle Amts Regionplan 2005. Området ligger delvist indenfor indvindingsoplandet til Gedved Vandværk. Ifølge regionplanen må der som hovedregel ikke ske udlæg af nye områder til byudvikling indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indenfor et vandværks indvindingsopland.

Området blev derfor medtaget i regionplanen på en række særlige betingelser, herunder at området kunne inddrages i kommuneplanen, når der var sikkerhed for, at der kunne findes godt og tilstrækkeligt vand andetsteds til vandværket.

Ny Horsens Kommune indgik derfor den 21. november 2006 en aftale med Gedved Vandværk om, at vandværket ville medvirke til etablering af en ny kildeplads under forudsætning af, at Ny Horsens Kommune etablerer en ny råvandsledning fra vandværket og frem til en ny kildeplads eller betaler 1.870.575 kr. ex. moms til vandværket til etablering af den nye råvandsledning. Omkostningerne blev betragtet som en del af erhvervsområdets byggemodningsomkostninger.

På baggrund af den indgåede aftale fik Gedved Vandværk i begyndelsen af januar 2008 udført en boring, som viste sig ikke at være egnet til drikkevandsboring på grund af et for dårligt ydende grundvandsmagasin.

Horsens Kommune indgik den 16. januar 2008 en yderligere aftale med Gedved Vandværk om, at kommunen også ville bidrage økonomisk til de nødvendige undersøgelser for at finde en egnet kildeplads til vandværket. Denne aftale blev indgået umiddelbart efter at vandværket havde udført den første boring, som ikke var egnet til indvinding af grundvand. Omkostningerne blev ligeledes betragtet, som en del af erhvervsområdets byggemodningsomkostninger.

Formålet med indgåelse af aftalerne har for Horsens Kommune været, at kommunen kunne sælge byggegrunde indenfor erhvervsområdet, når der var fundet en egnet kildeplads til Gedved Vandværk.

På baggrund af den indgåede aftale fik Gedved Vandværk i august 2009 udført endnu en boring, som viste sig heller ikke at være egnet til drikkevandsboring, ligeledes på grund af et dårligt ydende grundvandsmagasin.

Forvaltningen har meddelt tilladelse til begge boringer og har ligesom vandværket vurderet, at de udpegede boresteder var optimale ud fra kommunes kendskab til grundvandsforholdene.

Gedved Vandværk har den 29. september 2011 fremsendt dokumentation og en opgørelse over vandværkets udgifter til udførelse af de to boringer. Vandværket forventer, at kommunen betaler med henvisning til de indgåede aftaler i henholdsvis 2006 og 2008. De samlede omkostninger er opgjort til 467.580 kr. ex. moms.

Forvaltningen og Gedved Vandværk har i forlængelse heraf aftalt, at en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem vandværket og kommunen kunne afvente resultatet af Naturstyrelsen grundvandskortlægning af det store drikkevandsområde umiddelbart øst for Gedved by. Naturstyrelsens grundvandskortlægning blev afsluttet i foråret 2013.

Gedved Vandværk har den 8. november 2013 igen bedt kommunen om dækning af de udgifter, som vandværket har afholdt i deres forsøg på at lokalisere en ny kildeplads.

Status pr. januar 2014 er, at det ikke er lykkedes at finde en anden egnet kildeplads til Gedved Vandværk. Hvorvidt der på et senere tidspunkt gøres flere forsøg er ikke afklaret endnu.

Det foreslås, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 467.580 kr. til dækning af de udgifter, som Gedved Vandværk har afholdt, og som alene er udløst af kommunens behov og ønske om at udnytte det planlagte erhvervsområde vest for Gedved by. Omkostningerne bør afholdes i henhold til aftale af 16. januar 2008 indgået mellem Gedved Vandværk og Horsens Kommune.

Det foreslås, at rådighedsbeløbet finansieres af Erhvervsbyggemodning Horsens Nord (Egeskovvej nord for Højvangsvej).

Fremadrettet skal det afklares med Naturstyrelsen, om betingelserne for ibrugtagning af erhvervsområdet og boligområdet vest for Gedved by opretholdes, eller om resultaterne fra Naturstyrelsens grundvandskortlægning muliggør en ophævelse af betingelserne. Denne afklaring forventes at ske i forbindelse med det kommende tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2013.

/CSP

Historik

Teknik og Miljøudvalget, 5. februar 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Tina Naldal deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 15:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Betina Steufer og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen


17. VS Styrkelse af mellemledernes kompetencer


Resume

Horsens Kommune har modtaget tilsagn om 200.000 kr. til projekt ”Styrkelse af mellemledernes kompetencer”. Bevilling er givet fra Socialstyrelsen som opfølgning på Ældrekommissionens beretning fra foråret 2012.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der meddeles en udgiftsbevilling på 200.000 kr. til Sundhedscenter Lindehøjs budget 2014 til projekt ”Styrkelse af mellemledernes kompetencer”

 2. der meddeles en indtægtsbevilling på - 200.000 kr. til Sundhedscenter Lindehøj budget 2014 til projekt ”Styrkelse af mellemledernes kompetencer”.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har inviteret Horsens Kommune til deltagelse i projektet ”Styrkelse af mellemledernes kompetencer”, der er et af fem projekter i programmet ”Fem projekter om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem”. Programmet blev etableret som opfølgning på Ældrekommissionens beretning fra foråret 2012.

Projektet drives af Socialstyrelsen. Udover Horsens Kommune deltager Thisted Kommune og Aabenraa Kommune i projektet. Udvalget for Sundhed og Socialservice er orienteret om deltagelsen i projektet på mødet i august 2013.

Formålet med projektet er at styrke mellemledernes ledelseskompetencer, og der udvikles kompetenceudviklingsforløb for mellemlederne på plejehjem.

I Horsens Kommune er mellemlederne de assisterende områdeledere. Fokus er på styrkede ledelseskompetencer, som understøtter kommunens strategier på området. Sammen med de deltagende kommuner udvikles i projektet kompetenceudviklingsforløb for målgruppen, som kobles til kommunens HR-strategi. De deltagende kommuners mellemledere tester det udviklede forløb.

Projektet er opstartet i september 2013, og undervisningen opstartes for Horsens Kommunes vedkommende primo marts 2014.

Projektstøtten skal ses som dækning af personaleudgifter til mødedeltagelse i planlægningsfasen, transportudgifter og lignende. Socialstyrelsen betaler for al undervisning i forløbet med midler fra det overordnede projektbudget.

Projektet søges afviklet som et jobrotationsprojekt i samarbejde med Horsens Kommunes jobcenter.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. januar 2014, pkt. 13:

Indstillingen tiltrådtes.

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. februar 2014, pkt. 6:

Indstillingen tiltrådtes.

Bjarne Sørensen og Betina Steufer deltog ikke i mødet.

Til toppen


18. VS Styrket rekruttering og samarbejde med frivillige på plejecentre – pilotprojekt i samarbejde med Socialstyrelsen


Resume

Socialstyrelsen har inviteret Horsens Kommune til at deltage i et projekt med fokus på at styrke rekrutteringen og samarbejdet med frivillige på plejehjem/plejecentre.

På denne bagrund har Horsens Kommune fået et tilsagn om en projektbevilling på 404.900 kr.

Bevilling er givet fra Socialstyrelsen som opfølgning på Ældrekommisionens beretning fra foråret 2012.


Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der meddeles en udgiftsbevilling på 404.900 kr. til Sundhedscenter Søndergårdens budget 2014 til projekt ”Styrket rekruttering og samarbejde med frivillige på plejehjem” Der gives tillægsbevilling til 2014 på 283.284 kr.

 2. der meddeles en indtægtsbevilling på - 404.900 kr. til Sundhedsfremme og forebyggelse budget 2014 til projekt ”Styrket rekruttering og samarbejde med frivillige på plejehjem”

 3. ændringer i 2015 indarbejdes i budget 2015. De resterende 121.616 kr.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Horsens Kommune har en lang tradition for brugen af frivillige på ældreområdet. Bl.a. på denne baggrund har Socialstyrelsen inviteret Horsens Kommune til at deltage i projektet ”Styrket rekruttering og samarbejde med frivillige på plejehjem”.

Projektet indgår i programmet ”Fem projekter om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem”, som blev etableret som opfølgning på Ældrekommissionens beretning fra foråret 2012.

Projektet drives af Socialstyrelsen, og udover Horsens Kommune deltager Glostrup Kommune og Odense Kommune. Udvalget for Sundhed og Socialservice er orienteret om deltagelsen i projektet på mødet i august 2013.

Formålet med projektet er at opnå en større viden om, hvordan man styrker rekrutteringen, organiseringen og samarbejdet med frivillige på plejehjem/plejecentre. Fokus er primært på at udvikle nye løsninger for inddragelse af civilsamfundet. Ved at inddrage frivillige i et større omgang i livet på plejehjem bliver det muligt at tilbyde beboerne et mere varieret tilbud af aktiviteter og muligheder for mere socialt samvær.

Projektet skal afdække, hvilke behov, barriere og muligheder der er på plejehjem/plejecentre i forhold til samspillet med civilsamfundet. Gennem projektet skal der udvikles innovative og konkrete løsninger i samarbejde med kommunerne. Løsningerne skal implementeres i kommunerne.


Projektet er opstartet i september 2013 og afsluttes i december 2015.

Projektet er opdelt i følgende underfaser:

 1. Projektopstart september 2013 – december 2013

 2. Afdækningsfase december 2013 – maj 2014

 3. Udviklingsfase maj 2014 – december 2014

 4. Implementeringsfase september 2014 – december 2015

 5. Udbredelsesfase oktober 2015 – december 2015

Samlet vil Horsens Kommune i projektfasen modtage 404.900 kr. som udmøntes med:

År Beløb
2014 283.284 kr.
2015 121.616 kr.
I alt 404.900 kr.

/TC

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. januar 2014, pkt. 14:

Indstillingen tiltrådtes.

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. februar 2014, pkt. 7:

Indstillingen tiltrådtes.

Bjarne Sørensen og Betina Steufer deltog ikke i mødet.

Til toppen


19. VS Aflastning børn med særlige behov - afgørelse fra Ankestyrelsen


Resume

Ankestyrelsen har den 23. maj 2013 truffet en principafgørelse (nr. 85-13) om, at bestemmelsen om aflastning iht. servicelovens § 84, stk. 1 jf. § 44, går forud for anvendelsen af servicelovens § 41 om nødvendige merudgifter, når der er tale om aflastning på grund af et barns nedsatte funktionsevne, og aflastningen sker af hensyn til den øvrige familie.

Afgørelsen forventes at medføre merudgifter for Horsens Kommune på ca. 1,1 mio. kr., da udgifter iht. § 41 er omfattet af reglerne om 50% statsrefusion, hvilket udgifter iht. § 84 ikke er.

Der ansøges på denne baggrund om, at der sker en budgetomplacering på 2,2 mio. kr. fra § 41 til § 84.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der gives en tillægsbevilling i 2014 og frem på 2,2 mio. kr. til fkt. 05.28.21 aflastning finansieret af forventede mindreudgifter på fkt. 05.57.72 merudgiftsydelse

 2. budgetændringerne for 2015 og frem indarbejdes i forbindelse med behandlingen af de tekniske korrektioner til budget 2015.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med barnets reform 1. januar 2011 blev det præciseret i serviceloven, at aflastning/afløsning til forældre til børn med nedsat funktionsevne også kan bevilges efter servicelovens § 84 stk. 1. Tidligere var det praksis, at afløsning/aflastning i hjemmet blev bevilget efter servicelovens § 41 (hjemmepasning).

Konsekvenserne af ændringen er fastlagt i Ankestyrelsens afgørelse fra maj 2013 (85-13), hvor Ankestyrelsen fastslår, at aflastning for børn og unge skal bevilges efter servicelovens § 84, stk. 1, jf. § 44, når aflastning sker af hensyn til den øvrige familie.

Aflastning/afløsning er hidtil primært blevet bevilget efter servicelovens § 41, hvortil der er 50 % statsrefusion. Fremadrettet vil der derfor være en øget kommunal omkostning i forbindelse med bevilling af aflastning/afløsning i hjemmet.

Ændringen har ingen betydning i forhold til antallet af bevillinger til aflastning/afløsning. Den øgede omkostning skyldes alene, at der ikke er statsrefusion på aflastning/afløsning efter § 84.

Kommunerne har ikke modtaget økonomisk kompensation (DUT) for ændringen, da ministeriet mener, at ændringen bare er en præcisering af, at § 84 hele tiden også har været gældende i forhold til børn og unge med nedsat funktionsevne.

Der forventes i 2013 udgifter til aflastning bevilget iht. § 41 på 2,3 mio. kr. Antallet af modtagere forventes at være 60. Der forventes samme udgiftsniveau og samme antal modtagere i 2014 og frem. Det betyder, at Horsens Kommune må forvente merudgifter på ca. 1,1 mio. kr. som følge af Ankestyrelsens principafgørelse.


Som følge af principafgørelsen er der en finansieringssammenhæng mellem § 41 og § 84. Det foreslås derfor, at der i 2014 og frem flyttes et budgetbeløb på 2,2 mio. kr fra § 41 (ikke rammebelagt) til § 84 (rammebelagt) svarende til de faktiske udgifter.

Det administrative bevillingsskema findes på sagen.

/SG

Historik

Velfærds- og Sundhedsudvalget, 22. januar 2014, pkt. 16:

Indstillingen tiltrådtes. Udvalget anbefaler, at § 41 området flyttes fra det 'ikke rammebelagte' område til det 'rammebelagte' område.

Anders Kühnau deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 4. februar 2014, pkt. 8:

Indstillingen tiltrådtes.

Bjarne Sørensen og Betina Steufer deltog ikke i mødet.

Til toppen


20. BS Omprioritering af anlægsmidler på dagtilbudsområdet


Resume

De afsatte anlægsmidler på dagtilbudsområdet for 2014 og 2015 foreslås omprioriteret, så beslutningen i budgetaftale 2014 om etablering af 20 ekstra vuggestuepladser i midtbyen løses i sammenhæng med etableringen af Søndermark Børneenhed. Omprioriteringen løfter også økonomien til etablering af Ny Daginstitution Dagnæs til et niveau, som gør det muligt at få konditionelle bud på løsning af opgaven på et niveau, der er i overensstemmelse med sædvanlig standard i Horsens Kommunes daginstitutioner.

Samtidig indstilles det, at budgetaftalens analyse af dagtilbuddene i midtbyen skal se distrikt Vestbyen og distrikt Midtbyen under ét, samt at eventuelle bygningsmæssige og pædagogiske fordele ved en samlet bygningsmæssig løsning for Børnehuset Vestbyen og Horsens Byskoles afdeling Fussingsvej afdækkes.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

 1. der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2014 til udarbejdelse af en samlet analyse af dagtilbuddene i midtbyen og de fremtidige muligheder. Rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til dagtilbud i midtbyen i 2014.

 1. der søges tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på i alt 3 mio. kr. i 2014 til Søndermark Børneenhed som en del af fremtidens pasningstilbud i midtbyen herunder den ønskede udvidelse med 20 nye vuggestuepladser. Rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til dagtilbud i midtbyen i 2014.

 1. der søges tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på i alt 4 mio. kr. til Ny daginstitution Dagnæs. Rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til dagtilbud i midtbyen, 1 mio. kr. fra 2014 og 3 mio. kr. fra 2015.

 1. Eventuelle afledte driftsudgifter til Søndermark Børneenhed og Ny Daginstitution Dagnæs finansieres inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme.

 1. anvendelse af de resterende anlægsmidler i 2015 på dagtilbudsområdet (9,5 mio. kr.) revurderes sammen med afsatte midler for 2016 (12,5 mio. kr.) i forbindelse med budgetlægningen for 2015.

 1. den kommende analyse af dagtilbuddene i midtbyen og de fremtidige muligheder ser distrikt Vestbyen og distrikt Midtbyen under ét.

 1. det i den kommende analyse af dagtilbuddene i midtbyen afdækkes, om der er anlægsøkonomiske og pædagogiske fordele ved at tænke Horsens Byskoles afd. Fussingsvej og Børnehuset Vestbyen ind i en samlet bygningsmæssig løsning.

Beslutning

Vedtaget som indstillet af Børne- og Skoleudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Anders Kühnau og Per Løkken deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Efter vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2014 og overslagsår har to forhold vist sig at udløse behov for omprioritering af de budgetterede midler.

 1. Søndermark Børneenhed, som nu er projekteret færdig og under udførelse, er blevet tilpasset, så den indeholder de ønskede 20 nye vuggestuepladser i Midtbyen jf. budgetaftalen for 2014 (se nedenfor).

 2. Etableringen af Ny Daginstitution Dagnæs har efter licitationen vist sig ikke at kunne udføres inden for den afsatte anlægsøkonomi på 20 mio. kr. Det vurderes, at anlægsøkonomien i projektet skal udvides til 24 mio. kr., hvis der skal kunne opnås konditionelle bud på løsning af opgaven og i en kvalitet, som er i overensstemmelse med sædvanlig standard i Horsens Kommunes daginstitutioner.

Af budgetaftalen for 2014 fremgår det:

"Forligspartierne er derfor enige om at undersøge muligheden for at samle og udvide pasningstilbuddene i Horsens Midtby på færre matrikler og samtidig benytte muligheden til at gennemføre en udviklingsproces om fremtidens dagtilbud, der kan danne skole for fremtidige institutionsbyggerier i Horsens Kommune. I processen skal der inkluderes forældre, medarbejdere og forskere.

Forligspartierne er også enige om, at der skal etableres 20 nye vuggestuepladser i 2014.

Der afsættes et foreløbigt anlægsbudget på i alt 30 mio. kr. over årene 2014-2016. Beløbet går dels til en samling af pasningstilbuddene i midtbyen og dels til en udvidelse af kapaciteten med 20 pladser."

I anlægsoversigten fra vedtagelsen af budget 14 er de 30 mio. kr. fordelt således:

2014: 5 mio. kr.

2015: 12,5 mio. kr.

2016: 12,5 mio. kr.

For at kunne løse problemstillingerne omkring de 20 nye vuggestuepladser på Søndermark Børneenhed og etableringen af Ny Daginstitution Dagnæs foreslås følgende omplacering af anlægsmidlerne i 2014 og 2015:

2014 (anlægsbudget 5 mio. kr.)

 • 3 mio. kr. anvendes på Søndermark Børneenhed, som både er en del af fremtidens pasningstilbud i midtbyen og samtidig indeholder den ønskede udvidelse med 20 nye vuggestuepladser.

 • 1 mio. kr. anvendes til udarbejdelse af en samlet analyse af dagtilbuddene i midtbyen og de fremtidige muligheder. Analysen bør tage samlet stilling til mulighederne i distrikt Vestbyen og distrikt Midtbyen under ét. Den bør også afdække, om der er anlægsøkonomiske og pædagogiske fordele ved at tænke Horsens Byskoles afd. Fussingsvej og Børnehuset Vestbyen ind i en fælles bygningsmæssig løsning.

 • 1 mio. kr. anvendes til etableringen af Ny Daginstitution Dagnæs.

2015 (anlægsbudget 12,5 mio. kr.)

 • 3 mio. kr. anvendes til etableringen af Ny Daginstitution Dagnæs.

 • anvendelsen af de resterende anlægsmidler i 2015 (9,5 mio. kr.) revurderes sammen med de afsatte midler for 2016 (12,5 mio. kr.), når den samlede analyse af dagtilbuddene i midtbyen er færdiggjort.

Oversigt i tabelform:

/JN

Historik

Børne- og Skoleudvalget, 3. februar 2014, pkt. 3:

Indstillingen tiltrådtes.

Yunuz Coban deltog ikke i mødet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 18. februar 2014, pkt. 16:

Indstillingen tiltrådtes.

Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet.

Betina Steufer og Bjarne Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen