Vis emner under ForsideBorgmester Peter Sørensen holdt denne tale ved nytårskuren den 7. januar 2016.


Velkommen til nytårskuren 2016 her i Forum Horsens.

Det er jo fantastisk, at så mange har lyst til at deltage i dette traditionsrige arrangement, hvor vi skal have et par forhåbentligt gode timer i hinandens selskab.

Jeg vil gerne starte med at invitere jer med på en lille flyvetur og dermed give jer en mulighed for at se nogle både smukke og spændende områder i vores dejlige kommune – steder, som er væsentlige for udviklingen i de kommende år. Dejlige billeder, som man ikke kan undgå at nyde og føle sig noget stolt over. Jeg ved, at rigtig mange af jer har det på nøjagtig samme måde, for jeg oplever jo igen og igen, at I brænder for vores kommune.

I brænder for at være med til at gøre en forskel – og I brænder for at gøre vores kommune et endnu bedre sted at bo og drive virksomhed i.

Helt overordnet er jeg både stolt og beæret over at være borgmester i en kommune med så stort et potentiale, med så meget medspil og med så meget dynamik.

Min tale i år handler først og fremmest om, at vi nu for alvor er i gang med at bygge den nye Horsens Kommune – at vi sammen er i gang med at bygge fremtidens Horsens Kommune.

En kommune, der er i konstant vækst og udvikling – en kommune som SKAL være i vækst - og som også på alle områder skal kunne håndtere vækst og udvikling.

En kommune, der trods en ny økonomisk virkelighed med færre økonomiske ressourcer, leverer og skal levere høj kvalitet til vores børn, unge og ældre.

Og en kommune, der sammen med erhvervslivet, organisationerne, uddannelserne, foreningerne og borgerne tackler fremtidens krav og udfordringer.

Det er store ord – og meget ambitiøse ord. Men det er i høj grad osse ord, der 100 procent er dækkende for den virkelighed, vi står i her ved indgangen til 2016.

Vi er en vækstkommune – og vi tiltrækker både nye virksomheder og nye borgere i HELE vores kommune.

Ifølge Danmarks Statistik stiger antallet af arbejdspladser ganske pænt, og betydeligt mere end i de fleste andre kommuner.

Og her er ikke medregnet de seneste nyheder på den front – eksempelvis at Maskinfabrikken HEDEMA flytter til Horsens, at inkasso-virksomheden Lindorff Danmark har samlet sine aktiviteter i Horsens – og at et meget stort antal iværksætter-virksomheder er startet.

Alt i alt er der tale om rigtig mange nye arbejdspladser.

Og senest er det blevet offentliggjort, at HM Entreprenør A/S flytter alle sine aktiviteter og ca. 125 medarbejdere til Horsens.

I skal lige høre, hvad Michael Mortensen fra HM Entreprenør A/S selv siger: Tak til Michael – og velkommen til Byggebyen Horsens - jeg er sikker på, at I nok skal være klar.

Ligesom jeg er helt sikker på, at der bliver nok at tage fat på.

Lad mig eksempelvis nævne, at vi i Horsens Kommune har sat gang i et kæmpestort varme- og energiprojekt, der de kommende år skal levere fjernvarme til 10.000 nye husstande.

Et fantastisk projekt, som giver os enorme miljøgevinster – samtidig med, at vi – borgerne i Horsens og omegn - bliver herrer i eget hus – vi får vores egen energiforsyning, hvilket er en meget stor styrke.

Jeg vil gerne slå fast, at dette projekt først og fremmest er et miljøprojekt, der skal erstatte olie og naturgas og som vil reducere vores CO2-udledning væsentligt. Det er helt afgørende, at vi passer på vores miljø og ikke lader vores efterkommere sejle deres egen sø.

At der så også er en række positive sideeffekter gør bare projektet endnu bedre. Udvidelsen af fjernvarmenettet og investeringerne i den forbindelse vil nemlig også skabe hundredvis af nye arbejdspladser – og forhåbentlig også skabe grobund for at rigtig mange af vores virksomheder vil investere, udvikle og tjene penge.

Vores varme bliver god for både miljøet og økonomien. Og jeg ved, at varme- og energiomkostningerne betyder meget, når vi snakker om at tiltrække nye borgere og nye virksomheder.

Vi udbygger også vores infrastruktur – faktisk har byrådet afsat 350 mio. kr. til en ambitiøs vejplan, der skal sikre, at vækst i såvel befolkning som erhvervslivet går hånd i hånd med en forbedret fremkommelighed.

2016 vil således være året, hvor vi tager hul på omfartsvejen syd om Horsens og forhåbentlig også får sat arbejdet med en ny motorvejsafkørsel ved Hatting i gang.

Og samtidig udlægger vi nye store boligområder i Egebjerg, Torsted, Gedved og flere steder rundt i kommunen.

Projekter, der både i forhold til bosætning og fremkommelighed fremtidssikrer vores kommune som vækstkommune.

Her vil jeg da også nævne, at kampen for en udvidelse af E45 til seks spor her i det østjyske område fortsætter med uformindsket kraft.

Jeg og de øvrige borgmestre i Business Region Aarhus – og i det hele taget erhvervslivet i Østjylland - benytter enhver lejlighed til at fortælle ministre og politikere på Christiansborg, at en udvidelse af motorvejen er en forudsætning for at bevare Østjylland som Danmarks absolutte vækstcenter nr. 2 – efter Storkøbenhavn.

Det er ikke kun i forhold til nye arbejdspladser, vi oplever vækst. Også antallet af borgere i vores kommune vokser. I 2015 er vi blevet 1.359 flere, så vi nu er lige knap 87.800 borgere i Horsens Kommune - ja faktisk er vi aldrig tidligere vokset så meget i løbet af et enkelt år.

Heldigvis fødes der også rigtig mange børn i vores kommune – lige knap 1000 er det blevet til – så fødselstallet er højt og stabilt

Det høje fødselstal og vores store befolkningsvækst stiller selvfølgelig også krav til vores service, og da vi ved, at rigtig mange forældre efterspørger vuggestuepladser, opretter vi 100 nye pladser rundt i kommunen i år.

Det er vigtigt for vores fortsatte vækst, at vi kan tilbyde den form for pasning, forældrene til enhver tid efterspørger.

Vi sælger også fortsat rigtig mange både kommunale og private parcelhusgrunde. Vi har i 2015 solgt 73 kommunale grunde – lidt flere end året før – plus 60 grunde i en samlet pakke på Munksbakke i Bygholm Bakker.

Hertil kommer minimum 50 private grunde i blandt andet Horsens, Lund, Hovedgård og Gedved.

Som I kan høre, er jeg og byrådet meget fokuseret på vækst – og det er der en rigtig god grund til.

Vækst er helt afgørende for vores fremtidige velfærd – ja vækst er en forudsætning for, at vi trods årlige effektiviseringer fortsat kan levere velfærd og omsorg af høj kvalitet.

Jeg har sagt det flere gange tidligere: Vi får ikke flere penge fra staten til velfærd – hverken nu eller flere år frem.

Det betyder, at vores velfærdsmodel, som vi kender den, er udfordret – og derfor er vi nødt til hele tiden at videreudvikle og gentænke, hvordan vi sikrer, at de, der har størst behov får den fornødne hjælp og støtte.

Det er nødvendigt for både den enkelte borgers trivsel og for vores samlede økonomi, at alle borgere får mulighed for at deltage og bidrage til samfundet. Alle har ret til at deltage og alle har pligt til at deltage.

Det kræver, at forskellige samfundsgrupper og organiseringer danner alliancer og spiller sammen på nye måder.

Der har eksempelvis aldrig tidligere været så mange frivillige i patientforeninger, idrætsklubber, foreningslivet og på de kommunale institutioner, som på eget initiativ tager en stor tørn.

Der er et stort og aktivt civilsamfund i Horsens Kommune – og de mange frivilliges indsats er uvurderlig.

Kommunens rolle bliver i fremtiden langt mere at understøtte og facilitere gode løsninger - og mindre end nu at levere service.

For eksempel plejer vi ikke bare de ældre - vi støtter dem i at bevare deres personlige styrke til at forblive direktører i eget liv. Vi inspirerer til at danne nye fællesskaber til gavn for den ældre og andre.

Her vil jeg gerne slå fast, at en sådan udvikling ikke kan foregå uden dygtige medarbejdere. Tingene sker ikke af sig selv – men de sker blandt andet fordi vores medarbejdere har de rette kompetencer.

Og gennem de seneste fem år har vi i Horsens Kommune haft ca. 5200 medarbejdere på uddannelse og efteruddannelse.

Fremtidens velfærdssamfund er et samfund, der skaber stærke og uafhængige borgere, som indgår i deres egne fællesskaber.

Det handler i fremtiden om, at alle selv skal være med til at skabe det gode liv - for færre offentlige udgifter. Det handler ikke om, at alle skal løbe endnu hurtigere for at levere endnu flere ydelser.

For velfærd handler ikke om ydelser - men om et godt liv.

Kommune betyder ikke ”velfærdsydelser”, men ”velfærds-fællesskaber”.

Så fremtiden i vores kommune er også, at initiativer og projekter fødes hos eksempelvis vores borgere og foreninger - og derefter udvikles i et tæt samarbejde med kommunen, som understøtter og leverer den nødvendige ekspertviden og de nødvendige tilladelser.

Hør lige her, hvad der sker i Brædstrup lige nu: Tak til Thomas – og til borgerne i Brædstrup. Tak for, at I er et godt eksempel på, hvordan borgerne indgår i deres egne fællesskaber og selv er med til at skabe ”det gode liv”.

Og apropos unge mennesker og vækst i Brædstrup, så kan jeg da lige nævne, at et privat firma har vist interesse for at købe og udvikle 35 parcelhusgrunde på Galgehøj. Grunde som netop er kommet i udbud.

Som nævnt skal vi videreudvikle og gentænke vores velfærdssamfund.

Det kræver, at også arbejdsmarkedets parter, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og kommunen samarbejder på nye måder – om nye måder at løse udfordringerne på.

OG det gør vi så – i meget høj grad – for vi har et helt enestående samarbejde mellem alle involverede parter.

Og udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet – ja de er meget forskelligartede – og de forandrer sig hele tiden.

Vi har fortsat for mange af vores borgere på overførselsindkomst, og den problematik arbejder vi med i HORSENS ALLIANCEN, hvor vi samarbejder om at flytte borgere væk fra offentlig forsørgelse og samtidig reducerer dækningsafgiften.

Samtidig står vi over for en ny problematik, som også adresseres i HORSENS ALLIANCEN - nemlig at sikre tilstrækkelig og velkvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder.

Jeg mener, at vi i Horsens Kommune er på forkant med denne problematik, fordi vi har et så veludviklet samarbejde med virksomhederne.

En udfordring – som rigtig mange taler om og har en holdning til - er strømmen af flygtninge til Europa og Danmark.

Det er klart, at de mange flygtninge udfordrer vores system. Men i stedet for kun at fokusere på problemerne, så lad os også se på mulighederne.

Alt tyder på, at vi i løbet af nogle få år for alvor kommer til at mangle hænder i den danske arbejdsstyrke - ja nogle analyser taler om sekscifrede tal.

Vi arbejder hver eneste dag på at få flere af vores egne borgere i beskæftigelse, og vi arbejder på, at vores udenlandske studerende bliver boende her i kommunen. Men vi ved, at det ikke rækker, og derfor skal vi også fokusere på at få sluset flygtninge ind i arbejdslivet og ind i de sociale fællesskaber.

Og det er vi faktisk ret gode i Horsens – at invitere indenfor – og få de nye borgere i beskæftigelse eller uddannelse – rent faktisk bedre end sammenlignelige kommuner og landet som helhed.

For det er det, vi kan i Horsens Kommune – skabe nye fællesskaber og derved skabe det gode liv – og det er det, vi SKAL. Det er en opgave, vi er blevet pålagt, og det er en opgave, vi kan og skal løse i fællesskab.

Vækst er en afgørende forudsætning for at levere velfærd og kerneopgaver af høj kvalitet.

Og derfor har vi på bedste Horsens-manér netop etableret en VÆKSTALLIANCE, der har som mål at sikre de bedst mulige forudsætninger for at skabe solide og veldrevne virksomheder, der vokser.

Mulighederne for vækst afhænger i høj grad af, at der er optimale rammevilkår for at drive virksomhed i kommunen.

VÆKSTALLIANCEN skal derfor have fokus på, at Horsens bliver én af landets bedste erhvervskommuner, på at tiltrække nye virksomheder og på at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Vi samarbejder for at finde fælles løsninger på vores fælles udfordringer.

Og det er stadig nøgleordene for byrådet og for mig: I Horsens Kommune gør vi tingene sammen – vi løfter i flok. Det er blevet vores DNA – vores identitet.

En god erhvervsudvikling og en god erhvervskommune går hånd i hånd med uddannelse af vores unge mennesker.

Og her ser jeg og byrådet vores vel nok absolut største udfordring.

Vi har derfor en klar målsætning om, at flere af vores unge skal have en ungdomsuddannelse, og at alle unge i folkeskolen skal have flere udfordringer og valgmuligheder, som kan bringe dem endnu længere end i dag.

Og for mig er det mere end en målsætning – jeg vil utrætteligt arbejde for, at vi opnår konkrete og målbare resultater.

Alle elever SKAL blive endnu dygtigere, og alle elever SKAL have optimale muligheder for at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Det skal ske via et styrket samarbejde mellem skolerne, større ambitioner, større vægt på faglighed og ikke mindst et langt tættere samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

Vi har investeret i efteruddannelse af vores faglærere og skoleledere og nu skal der leveres - forstået på den måde, at endnu flere af vores unge skal tage en ungdomsuddannelse.

Ellers er der vist bare at sige, at det ser ud til, at væksten for alvor accelererer i Horsens Kommune – bremserne er sluppet.

Det mærkes blandt andet i vores teknik- og miljøafdeling, som har haft forrygende travlt i 2015.

Jeg hører igen og igen historier om dårlig service og lange sagsbehandlingstider på byggeansøgninger, men lad mig her sige det helt klart og tydeligt – det er en myte.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nede på godt 12 dage, og bruger-undersøgelser viser, at graden af tilfredshed er endog meget høj.

Horsens Byråds investering i en hurtig, effektiv og dialogbaseret byggesagsbehandling har i høj grad båret frugt.

Så vi er på vej. Målsætningen er fortsat, at vi skal blive bedre, og at vi skal være blandt Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner, men vi er på vej.

Og så er vi – som allerede nævnt - i fuld gang med også at planlægge og bogstavelig talt bygge fremtidens Horsens.

På den store Campusgrund ved Horsens Banegård arbejdes der med planerne om at skabe et uddannelsesmæssigt kraftcenter - med masser af forskellige uddannelsesinstitutioner samlet centralt i Horsens.

Og så har vi jo vores havn – hvor visionen for hele havneprojektet er at skabe det gode liv for alle vores borgere – gennem mangfoldighed i boliger, rekreative områder, lystbådehavn, cafeer, erhvervsejendomme og meget mere.

CASA’s Gejsere rejser sig på Havnetrekanten og senere følger byggeriet af et helt nyt domicil for CASA – placeret mellem det smukke Stykgodspakhus og den ligeså smukke Toldbod.

Og også på nordhavnen er nye byggeprojekter på vej – blandt andet fra Bech Gruppen. Se lige med her: Tak til Claus Bundgaard. Og tak til de virksomheder og selskaber, som ser mulighederne i vores havn og som investerer i udviklingen af vores by.

Det overordnede mål er, at havnen bliver en reel forlængelse af den nuværende bykerne og drømmen er, at havnen bliver en dynamo og løfter hele byen og bymidten.

Apropos dynamo og store projekter, så er jeg nødt til at nævne FÆNGSLET – som stille og roligt udvikler sig til en turistperle med internationalt format.

Fængselsmuseet udbygges fortsat – og med knap 22 mio. kr. fra Nordea Fonden i år og næste år er vejen banet for at skabe verdens bedste fængselsmuseum.

På FÆNGSLET bor også Horsens & Friends, som i efterhånden rigtig mange år har været en vigtig aktør i forhold til brandingen af vores kommune.

Horsens og Friends står fortsat bag masser af koncerter, events og tv-shows – og Horsens som Grand Prix By 2016 var ikke blevet en realitet uden vores eventselskab. Tak til Horsens & Friends.

Også på det sportslige område er der grund til at kippe med flaget.

AC Horsens er på rette spor – og vi er mange som håber på et flot fodboldforår. Og så glæder vi os til sommer, hvor vi igen skal have en fantastisk speedway-aften.

Vores stærke baskethold fra HIC præsterede i 2015 at vinde både pokalturnering og mesterskab – og holdet suser fortsat der ud af.

I øvrigt med deltagelse i endnu en pokalfinale – lige her i Forum Horsens – om godt en uge. Flot gået – og stort tillykke.

Og så er der et yderst velbegrundet håb om, at Horsens skal til OL i Rio til sommer. Eller … at Anne-Marie Rindom fra Horsens Sejlklub skal.

Hun har netop vundet VM i Laser Radial – og er efterfølgende også blevet nomineret til Årets Sportsnavn i Danmark. Det er en helt usædvanlig præstation – og jeg glæder mig til at følge Anne-Marie – og måske et par Horsens-sejlere mere – ved det kommende OL.

Som I kan høre er jeg en meget stolt og glad borgmester – i en kommune fyldt med engagement og ambitioner.

Jeg er utrolig glad for det gode samarbejde i vores byråd. Der er bred politisk enighed om stort set alle overordnede strategiske beslutninger, og der er bred enighed om økonomisk ansvarlighed og en stram styring af økonomien, pengene skal passe. En stor tak til byrådet for det gode klima og det gode samarbejde, som er helt afgørende for, at vi lykkes.

Og det er fantastisk at være borgmester i en kommune, hvor så mange er sammen om at skabe det gode liv.

Sammen er vi i fuld gang med at bygge fremtidens Horsens Kommune.

Godt nytår til jer alle! 


 
Indholdsansvarlig Lars Bjørn Petersen, lbpe@horsens.dk