Vis emner under Forside

Velkommen til 1. behandling af budget 2008 og overslagsårene 2009-11.

I fredags indgik alle byrådets partier en bred aftale om budgettet for 2008 og overslagsårene 2009-2011.

Økonomiudvalget har i dag indarbejdet aftalen i budgetforslaget, og jeg er utrolig glad for, at det igen ved byrådsmedlemmernes fælles anstrengelser og indsats er lykkedes at lave et bredt budgetforlig, der har opbakning fra samtlige medlemmer af byrådet.

Det er et fantastisk vigtigt signal at sende til omverdenen:

I Horsens Byråd står vi sammen, når det gælder store og væsentlige spørgsmål.

Jeg vil gerne derfor gerne takke byrådets medlemmer for viljen til at finde kompromisser og tænke i nye løsninger.

Jeg mener, at vi med dette budgetforlig signalerer, at Horsens Kommune vil agere offensivt og ambitiøst for at fastholde kommunens position som et dynamisk og kreativt kraftcenter.

Horsens Kommune er med sine knap 80.000 borgere blandt landets største, og kommunen er ifølge Danmarks Statistiks Danmarks hurtigst voksende kommune med en vækst på mere end 20 pct. frem til 2030. Det vil sige, at kommunens indbyggertal ifølge Danmarks Statistik vil vokse fra de nuværende knap 80.000 borgere til ca. 96.000 borgere om 23 år.

Samtidig er Horsens by nu landets 8. største og har overhalet Vejle. Dette kombineret med, at Horsens Kommune har et stigende antal studerende, mange nye private og offentlige arbejdspladser, faldende arbejdsløshed, store bolig- og erhvervsarealer under byggemodning, et optimalt omdømme og en placering midt i det østjyske vækstområde, giver et usædvanligt godt udgangspunkt for fortsat udvikling og vækst.

Såvel oplæg til kommuneplanstrategien som oplæg til vision for Horsens Kommune understøtter ambitionerne om, at Horsens Kommune skal være en kommune med oplevelser, dynamik, vækst og kvalitet. Oplæggene, som er i offentlig høring, indeholder mål og visioner for kommunens udvikling de kommende år.

Budgetaftalen skaber optimale rammer for fortsat vækst og velstand – blandt andet gennem et dynamisk jordforsyningsprogram med et varieret udbud af byggegrunde, smukke byrum og en dejlig natur, en aktiv erhvervs- og kulturpolitik og god kvalitet i den offentlige service.

Horsens Kommune adskiller sig på mange områder fra de fleste af landets øvrige 97 kommuner. Og som tidligere nævnt også på et meget væsentligt punkt – nemlig som vækstkommune. Vi er helt i top i Danmark, når det gælder vækst som følge af demografiske ændringer. Væksten er i høj grad koncentreret om, at der kommer flere børn – mange flere børn i børnepasning og i skolerne. Heldigvis ledsages de mange børn af forældre, der er i arbejde og betaler skat. Derfor har vi for 2008 valgt at selvbudgettere vores udskrivningsgrundlag til ca. 10,1 mia. kr.

Både de gamle og de nytilflyttede skatteydere kommer af dette beløb til at betale en indkomstskat til kommunen på 25,2 %. i 2008 – uændret i forhold til 2007.

Det giver et godt og nødvendigt bidrag til de nye store udgifter, der følger af den kraftige befolkningstilvækst.
Det er nemlig ikke billigt at give kvalitet og yde god service til stadig flere borgere. Ifølge et notat fra KL stiger det demografiske udgiftspres fra 2007 til 2008 med 105 kr. pr. indbygger i gennemsnit i Danmark. I Horsens stiger det yderligere 205 kr. pr. indbygger – altså med 310 kr. i forhold til sidste år.

En anden indtægtskilde er ejendomsskatten – den såkaldte grundskyld – hvor der i 2008 skal betales 22,56 0/00 af grundværdien, også uændret skat.

Vi førstebehandler i dag et budgetforslag, som er præget af dynamik, kvalitet og endnu flere oplevelser i alle farver til borgerne.
Det er et ekspansivt budget med et enormt stort investeringsprogram og med ekstra ressourcer til de svageste grupper i kommunen. Samtidig præsenterer vi et enormt jordforsyningsprogram, så vi kan imødekomme alle behov for såvel erhvervsjord som nye boligområder.

Men lad mig kort gennemgå nogle af ingredienserne i budgetaftalen:

Vi fastholder en høj service på børnepasning

og skoler og daginstitutioner udbygges, så det voksende behov for plads kan dækkes. Dagplejepasningens kvalitet styrkes med flere gæstedagplejere og flere lejestuelokaler for dagplejerne i institutionerne. Der afsættes 1,5 mio. kr. til flere gæstedagplejere.
Nye institutioner bygges som hovedregel som integrerede institutioner, og der bruges godt 50 mio. kr. på daginstitutionsbyggeri i 2008 – blandt andet skal der bygges en ny børnehave i Østbirk, og i Brædstrup skal det hidtidige bibliotek ombygges og indrettes til børnehave.

Alle børn i 0.- 3. klasse har i dag et tilbud om pasning i en Skolefritidsordning. Det tilbud vil vi gerne udvide, så vi får et kommunedækkende fritidstilbud til alle børn i 4. og 5. klasse.
Fritidstilbuddet til alle børn på 4. og 5. klassetrin er tæt forbundet med beslutningen om at tilføre ressourcer til et øget timetal i 4. og/eller 5. klasse.

Et øget timetal hænger også rigtig godt sammen med sidste års budgetlægning, hvor alle partier også var enige om at styrke fagligheden i kommunens folkeskoler.

Samtidig investerer vi fortsat kraftigt i bygningsmæssig kvalitet i folkeskolerne. En ny Vestbyskole er på vej, vi har netop taget 1. spadestik til byggeri af helt ny indskolingsafdeling på Gedved Skole og vi går i gang med 3. og sidste etape af en gennemgribende renovering og udvidelse af Brædstrup Skole – for blot at nævne nogle af anlægsarbejderne. I alt afsættes 95 mio. kr. til skolebyggeri i 2008.

På ældreområdet vil vi fastholde en rigtig god pleje til de af vore medborgere, der har mest behov. Det samme gælder for handicappede og udsatte grupper. Vi har heldigvis også her et fantastisk dygtigt personale, der udfører et flot arbejde som jeg synes, vi kan være stolte af.

Samtidig er der enighed om at igangsætte renoverings- og ombygningsarbejder, så gamle og utidssvarende boliger ombygges til attraktive og velindrettede plejeboliger. Der bygges plejeboliger i Malteriet - og Lindehøj og Præsthøjgården skal bygges om. I Gedved skal det gamle rådhus ombygges til plejeboliger til erstatning for Nørrelide i Gedved, ligesom Birkebo i Østbirk skal gennemgå en renovering.

Der er også enighed om at investere i udviklingen af såvel Brædstrup som Horsens midtbyer.

I 2008 og 2009 investeres ca. 30 mio. kr. i Brædstrup i et meget spændende udviklingsprojekt med grønne områder og en grøn forbindelse til Folkeparken. Specielt udvikles området omkring det tidligere rådhus og Brædstrup Skole. Biblioteket flyttes til større lokaler på det tidligere rådhus. Det nuværende bibliotek til- og ombygges til børnehave og udendørs legeplads. Borgerservice fastholdes på det tidligere rådhus. Og Brædstrup Skole renoveres og udbygges.

I kommunens største by, Horsens, ligger der en oplagt opgave i at "samle op" på byrummene eller "oplevelsesbåndet" fra Banegården til Horsens Havn. Hele Banegårdsområdet og hele havneområdet er i disse år i stor udvikling. Ikke mange byer har denne enestående mulighed for at udvikle to centrale bydele samtidigt og sætte dem sammen i et sammenhængende bybånd.

I 2008 gennemføres den overordnede planlægning ved gennemførelse af en idefase med efterfølgende planlægning gennem en arkitektkonkurrence.
I alt afsættes 15 mio. kr. i 2008 og 30 mio. kr. om året de efterfølgende tre år til omdannelse af Horsens by. Samtidig afsættes 2,0 mio. kr. til havneplanlægning – blandt andet arkitektkonkurrence, offentlighedsproces og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Den største trafikmæssige investering de kommende år er omfartsvejen syd om Horsens, men forligspartierne er enige om, at indsatsen for forbedret trafiksikkerhed med særlig fokus på skolebørn skal styrkes.

Samtidig afsættes penge til forbedring af trafikafvikling i kryds samt bekæmpelse af trafikstøj.

Horsens Kommune har fået et image helt i top. Det er positivt og understøtter ambitionen om vækst og udvikling. Forligspartierne er enige om at tage fælles ansvar for at understøtte det positive image ved blandt andet at styrke PR-gruppens budget med 2 mio. kr. Styrkelsen sker foreløbigt for en 4-årig periode.
Hertil kommer, at den nuværende ”dynamikpulje” på 0,7 mio. kr. overføres til PR-gruppen. PR-budgettet bliver herefter 4,8 mio. kr.

Samtidig er Horsens Kommune indstillet på at indskyde 1/3 af startkapitalen – op til 5 mio. kr. – i det nydannede Eventselskab ”Horsens & Friends A/S” med Frank Panduro som direktør.

Budgetforliget indebærer en realvækst i serviceudgifterne på ca. 1,9 pct. og ligger således noget over landsgennemsnittet.

Afslutningsvis vil jeg gerne understrege følgende:

For det første, at det er samlet byråd, der står bag budgetforslaget – vi er enige.

Og for det andet, at vi i byrådet bestræber os på hele tiden at forbedre serviceniveauet for alle kommunens borgere, hvilket også er lykkedes med dette budgetforslag.

Jeg glæder mig overordentlig meget over det brede budgetforlig, og jeg ser frem til gennemførelsen af de store planer, der er sat i scene.

Jeg glæder mig også til det fortsatte politiske samarbejde samt samarbejdet med de ansatte.

Jeg vil benytte denne lejlighed til at sende en tak for indsatsen til de mange ansatte i kommunen, som hver dag bidrager til at yde en god service til borgerne og som er kommunens ansigt udadtil.

Jeg vil samtidig takke de medarbejdere, som har været involveret i budgetlægningen og som har medvirket til, at vi kunne nå frem til en flot aftale om den politiske og økonomiske udvikling de kommende år i vores kommune.

Jeg vil herefter overgive budgetforslaget til byrådets positive drøftelse og samtidig indstille, at sidste frist for ændringsforslag fastsættes til 26. september 2007 kl.12.00 og fristen for underændringsforslag fastsættes til den 3. oktober 2007 kl.12.00.


Indholdsansvarlig Lars Bjørn Petersen, lbpe@horsens.dk