Vis emner under Forside

Budgettet er det centrale kommunale dokument, der indeholder en samlet beskrivelse af kommunens opgaver, udgifter og indtægter. I budgettet kan du finde oplysninger om, hvor mange penge der er bevilget til de forskellige dele af kommunen, oplysninger om skatteprocenter, takster og meget andet. Du kan også finde en beskrivelse af de mange forskellige opgaver, som kommunen løser, og de mål, der er koblet til.

Byrådet i Horsens Kommune vedtog den 10. oktober 2017 budgettet for 2018. Bag budgetaftalen for 2018 stod samtlige partier i byrådet.

Se Horsens Kommunes samlede budgetmateriale vedr. budget 2018-2021.

Kommunens indtægter

Kommunens indtægter kommer fra skatter samt tilskud og udligning. Totalt set budgetteres med indtægter for ca. 5,5 mia. kr. i 2018.

Skatteindtægterne udgør den største del af indtægterne med i alt 3,8 mia. kr. Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat fra kommunens borgere, efterfulgt af grundskyld samt beløb fra selskabsskat, dødsboafgift m.m. Kommuneskatteprocenten er uændret 25,2 i 2018, mens grundskyldspromillen fortsat er 22,56.

I økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen blev der aftalt et samlet årligt effektiviseringskrav på 1 mia. kr., hvoraf de 0,5 mia. kr. tilfalder staten til brug for prioritering på tværs af den offentlige sektor. I økonomiaftalen for 2018 blev det dog aftalt, at de 0,5 mia. kr. i 2018 går tilbage til kommunerne. Horsens Kommunes andel af 0,5 mia. kr. svarer til 7,8 mio. kr. Det er i budgettet antaget, at kommunerne i årene 2019-2021 ikke tilbageføres nogle af de 0,5 mia. kr.

Ud over det ordinære statstilskud modtager landets kommuner i 2018 samlet set 3,5 mia. kr. i tilskud til styrkelse af likviditeten. Horsens Kommune modtager heraf 82,6 mio. kr. Det er usikkert, hvorvidt dette særtilskud vil fortsætte efter 2018. Særtilskuddet forventes som minimum at blive reduceret, og der er budgetteret med 60 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.

Kommunens udgifter

Horsens Kommune budgetterer med driftsudgifter for i alt 5,4 mia. kr. i 2018. Den største del af kommunens driftsudgifter er serviceudgifter, dvs. udgifter til f.eks. folkeskoler, ældrepleje, dagtilbud, sociale indsatser og meget andet. Herudover har kommunen udgifter til indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. I de 5,4 mia. kr. indgår også renter og afdrag på kommunens gæld for 145 mio. kr. Desuden vedtages en investeringsoversigt med kommunens forventede anlægsudgifter.

Serviceudgifter

Udgifterne til kommunal service i Horsens Kommune i 2018 forventes at blive 3,58 mia. kr.

Overførselsudgifter

Der budgetteres med overførselsudgifter for i alt 1,391 mia. kr. i 2018.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

I 2018 budgetteres med 308,9 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Anlæg

Horsens Kommune arbejder med en 8-årig investeringsoversigt. I 2018 budgetteres med et skattefinansieret bruttoanlægsniveau på 336 mio. kr. Til sammenligning var niveauet i 2017 323 mio. kr. Anlægsniveauet er stigende frem mod 2020. Samlet set er der over de næste 8 år afsat 2,7 mia. kr. brutto til anlæg i Horsens Kommune.

Den samlede balance

Samlet set er kommunens budget i 2018 i balance. Kassebeholdningen forøges med 6,7 mio. kr., og der sker et nettoafdrag på lån på 42,3 mio. kr. I årene 2019 til 2021 forøges kassebeholdningen samlet set med 59,5 mio. kr., mens nettoafdraget på lån fortsætter med i alt 250,6 mio. kr. over de tre år.

 

Budgetoversigt 2018-2021

Nettotal, mio. kr.

Budget 2018

Budget-

overslag 2019

Budget-

overslag 2020

Budget-

overslag 2021

2018-priser vedr. drift og anlæg

Driftsudgifter:

Driftsvirksomhed i alt

5.246,7

5.259,0

5.297,3

5.333,5

Årlig 1% effektivisering 2019-2021  0,0  -32,1  -64,8  -97,8

P/L-regulering vedr. drift

0,0

111,5

225,9

342,8

Renter, netto

12,5

12,3

12,2

12,2

Afdrag på lån

133,0

131,3

130,9

131,1

Bidrag til regionen

12,0

12,4

12,8

13,2

Drift i alt

5.404,3

5.494,4

5.614,2

5.734,2

Indtægter:

Kommunal udligning

1.254,7

1.189,1

1.176,6

1.174,9

Statstilskud

101,6

92,7

73,3

48,4

Særlige tilskud

351,7

323,6

318,7

316,7

Kommunal indkomstskat

3.479,3

3.686,6

3.848,8

4.026,0

Øvrige skatter

324,7

349,0

367,4

387,2

Indtægter i alt

5.512,1

5.641,1

5.784,8

5.953,1

Driftsoverskud før anlæg

107,8

146,7

170,6

218,2

Skattefinansierede anlægsudgifter, netto

191,8

240,7

112,0

266,1

 

Optagelse af lån

90,7

84,5

40,6

17,6

Forøgelse af kassebeholdning

6,7

-9,5

99,2

-30,2

 

 


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk