Vis emner under Forside

Budgettet er det centrale kommunale dokument, der indeholder en samlet beskrivelse af kommunens opgaver, udgifter og indtægter. I budgettet kan du finde oplysninger om, hvor mange penge der er bevilget til de forskellige dele af kommunen, oplysninger om skatteprocenter, takster og meget andet. Du kan også finde en beskrivelse af de mange forskellige opgaver, som kommunen løser, og de mål, der er koblet til.

Horsens Kommunes byråd vedtog den 4. oktober 2016 budgettet for 2017. Bag aftalen om budgettet for 2017 stod Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance, mens Enhedslisten stod udenfor.

Budgetaftalen er udarbejdet indenfor den af byrådet vedtagne økonomiske politik. Den økonomiske politik indebærer bl.a. at der ikke planlægges med underskud i de enkelte år. Det vil sige, at det skattefinansierede område skal vise et overskud, der som minimum finansierer afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, som ikke kan lånefinansieres. Med andre ord skal indtægterne være større end udgifterne. I årene 2018 til 2020 opereres dog med et mindre underskud på mellem 1,8 og 2,7 mio. kr.

Se Horsens Kommunes samlede materiale vedr. budget 2017-2020.

Kommunens indtægter

Kommunens indtægter kommer fra skatter og tilskud og udligning fra staten. Totalt budgetteres med indtægter for ca. 5,4 mia. kr. i 2017.

Skatteindtægterne udgør den største del af indtægterne. Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat fra kommunens borgere, efterfulgt af grundskyld og mindre beløb fra selskabsskat, dødsboafgift m.m. Kommuneskatteprocenten er uændret 25,2 i 2017, grundskyldspromillen ligger fortsat på 22,56 promille. Dækningsafgiften er dog blevet fjernet i 2017. Dækningsafgiften er løbende blevet reduceret som følge af Horsens-Alliancen, der er en aftale mellem Horsens Kommune, DI, Business Horsens og LO Horsens-Hedensted om at bringe flere ledige i arbejde og dermed finansiere fjernelsen af dækningsafgiften. Provenutabet fra nedsættelsen af dækningsafgiften reduceres de første år som følge af en tilskudsordning, hvor kommunen får refunderet en andel af beløbet i årene 2017-2020.

I forhold til 2016 er der desuden sket ændringer i de statslige tilskud. I økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen indgår et årligt effektiviseringskrav på 1 mia. kr., hvoraf kommunerne beholder halvdelen. For Horsens Kommune betyder det et årligt bidrag på 7,8 mio. kr. i hele budgetperioden. Effektiviseringskravet erstatter det omprioriteringsbidrag på 1%, der indgik i økonomiaftalen for 2016.

Horsens Kommune modtager et særtilskud til likviditet på 83,6 mio. kr. i 2017 mod 85 mio. kr. i 2016 og 59 mio. kr. i 2015. Dette skaber en usikkerhed i indtægterne for 2018 og frem, idet niveauet ikke kendes efter 2017. Særtilskuddet forventes at blive reduceret, og der er budgetteret med 60 mio. kr. fra 2018 og frem.

Kommunens udgifter

Langt den største del af kommunens udgifter går til service i form af folkeskoler, dagtilbud, ældrepleje, sociale indsatser o. lign. En mindre del går til overførsler samt aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, og endelig er der et begrænset budget til anlæg.

Kommunal service

Horsens Kommune vil i 2017 bruge 3.519 mio. kr. på kommunal service. I faste priser ligger det 86 mio. kr.  over serviceudgifterne i budget 2016.

Overførselsudgifterne

Der er i budget 2017 et svagt fald i overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2016. I 2017 budgetteres med 1.313 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen

I 2017 budgetteres med 301 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Anlæg

I budgettet er der sat penge af til en række anlægsprojekter. Anlægsprojekterne omfatter såvel nyanlæg som større vedligeholdelsesopgaver. I 2017 har Horsens Kommune indført en otteårig investeringsplan for at kunne planlægge med en længere tidshorisont. Investeringsoversigten rummer en samlet vejplan på 502 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i kommunen. Herunder blandt andet en omfartsvej syd om Horsens og en motorvejstilslutning ved Hatting. Derudover er der afsat 549 mio. kr. til udbygning og forbedring af de fysiske rammer på folkeskole- og dagtilbudsområdet.

Samlet vil der brutto blive anvendt 325 mio. kr. på anlæg i 2017. I årene 2018 til 2020 vil der brutto blive anvendt mellem 277 og 300 mio. kr. årligt.

Den samlede balance

Samlet set er kommunens budget i 2017 i balance. Kassebeholdningen forøges med 2,6 mio. kr., og der sker et nettoafdrag på lån på 33,4 mio. kr. I årene 2018 til 2020 reduceres kassebeholdningen med mellem 1,8 og 2,7 mio. kr. årligt. mens nettoafdraget på lån fortsætter med i alt 252,3 mio. kr. over de tre år.

 

Budgetoversigt 2017-2020

Nettotal, mio. kr.

Budget 2017

Budget-

overslag 2018

Budget-

overslag 2019

Budget-

overslag 2020

2017-priser vedr. drift og anlæg

Driftsudgifter:

Driftsvirksomhed i alt

5.154,3

5.115,8

5.110,3

5.097,9

P/L-regulering vedr. drift

0,0

101,2

204,4

309,2

Renter, netto

17,0

17,0

16,9

16,9

Afdrag på lån

126,7

130,8

133,9

135,1

Bidrag til regionen

11,7

12,2

12,6

13,1

Drift i alt

5.309,6

5.377,0

5.478,1

5.572,1

Indtægter:

Kommunal udligning

1.249,3

1.168,8

1.169,4

1.177,6

Statstilskud

109,3

119,6

118,9

97,0

Særlige tilskud

344,9

315,0

311,5

309,3

Kommunal indkomstskat

3.361,7

3.537,5

3.667,6

3.806,1

Øvrige skatter

339,2

339,9

357,9

376,4

Indtægter i alt

5.404,3

5.480,9

5.625,2

5.766,4

Driftsoverskud før anlæg

94,7

104,0

147,1

194,3

Skattefinansierede anlægsudgifter, netto

185,4

172,0

197,1

230,2

 

Optagelse af lån

93,3

65,9

48,3

33,3

Forøgelse af kassebeholdning

2,6

-2,2

-1,8

-2,7

 


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk