Vis emner under Forside
Budgettet er det centrale kommunale dokument, der indeholder en samlet beskrivelse af kommunens opgaver, udgifter og indtægter. I budgettet kan du finde oplysninger om, hvor mange penge der er bevilget til de forskellige dele af kommunen, oplysninger om skatteprocenter, takster og meget andet. Du kan også finde en beskrivelse af de mange forskellige opgaver, som kommunen løser, og de mål, der er koblet til.

Horsens Kommunes byråd vedtog den 6. oktober 2015 budgettet for 2016. Bag aftalen om budgettet for 2015 stod et samlet byråd bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten.

Budgetaftalen er udarbejdet indenfor den af byrådet vedtagne økonomiske politik. Den økonomiske politik indebærer bl.a. at der ikke planlægges med underskud i enkelte år. Det vil sige at det skattefinansierede område skal vise et overskud, der som minimum finansierer afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, som ikke kan lånefinansieres. Med andre ord skal indtægterne være større end udgifterne. I de sidste overslagsår opereres dog med et mindre underskud som beskrevet under den samlede balance nedenfor.

Budgetaftale 2016 kan findes på denne side.

Horsens Kommunes samlede materiale vedr. budget 2016 kan ses her.

Kommunens indtægter

Kommunens indtægter kommer fra skatter og tilskud og udligning fra staten. Totalt budgetteres med indtægter for ca. 5,3 mia. kr. i 2016.

Skatteindtægterne udgør den største del af indtægterne. Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat fra kommunens borgere, efterfulgt af grundskyld og mindre beløb fra dækningsafgift, selskabsskat, dødsboafgift etc.

Kommuneskatteprocenten er uændret 25,2 i 2016 og grundskyldspromillen ligger fortsat på 22,56 promille. Dækningsafgiften er dog nedsat fra 3 promille i 2015 til 1,5 promille i 2016. Nedsættelsen følger af Horsens-Alliancen, der er en aftale mellem Horsens Kommune, BI, Business Horsens og LO Horsens-Hedensted om at bringe flere ledige i arbejde, og dermed finansiere nedsættelsen af dækningsafgiften. Provenutabet fra nedsættelsen af dækningsafgiften reduceres de første år som følge af en tilskudsordning, hvor kommunen får refunderet en andel af beløbet i årene 2016-2019.

I forhold til 2015 er der desuden sket ændringer i forhold til de statslige tilskud. I økonomiaftalen for 2016 mellem KL og regeringen indgår et årligt omprioriteringsbidrag på 1% af kommunernes serviceudgifter. For Horsens Kommune betyder det et årligt bidrag på 37 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. dog tilbageføres til kommunen i 2016. Derudover et særtilskud til styrkelse af likviditet blevet hævet således at Horsens Kommune modtager 85 mio. kr. i 2016 hvilket er 26 mio. kr. mere end i 2015.

Omprioriteringsbidraget og særtilskuddet til likviditet skaber en usikkerhed i indtægterne fra 2017 og frem, idet niveauet ikke kendes efter 2016. Særtilskuddet forventes at blive reduceret, og der er budgetteret med 41 mio. kr. mindre fra 2017 og frem. Tilsvarende er det usikkert hvor stor en del af omprioriteringsbidraget, der tilbageføres til kommunerne. Der budgetteres med at der tilbageføres 20 mio. kr. fra 2017 og frem, hvilket medfører et omprioriteringsbidrag på ca. 58 mio. kr. i 2019.

Kommunens udgifter

Langt den største del af kommunens udgifter går til service i form af folkeskoler, dagtilbud, ældrepleje, sociale indsatser o. lign. En mindre del går til overførsler, og endelig er der et begrænset budget til anlæg.

Kommunal service

Horsens Kommune vil i 2016 bruge 3.372 mio. kr. på kommunal service. I faste priser ligger det 20 mio. kr. over serviceudgifterne i budget 2015.

Overførselsudgifterne

Der er i budget 2016 et svagt fald i overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2015. Det maskeres dog af, at en refusionsreform medfører øgede udgifter, der modsvares af et øget bloktilskud. I 2016 budgetteres med 1.387 mio. kr.

Anlæg

I budgettet er der sat penge af til en række anlægsprojekter. Anlægsprojekterne omfatter såvel nyanlæg som større vedligeholdelsesopgaver. Horsens Kommune opererer med en seksårig investeringsplan for at kunne planlægge med en længere tidshorisont. Af større projekter i investeringsplanen kan nævnes omfartsvej syd om Horsens samt en motorvejsafkørsel ved Hatting til i alt 120 mio. kr. samt vejvedligeholdelse for 157 mio. kr. og 180 mio. kr. reserveret til nye vejanlæg. Derudover er der afsat 225 mio. kr. til folkeskolens fysiske rammer og 80 mio. kr. til 100 nye vuggestuepladser samt en fornyelse af daginstitutionskapaciteten i midtbyen i Horsens. Den samlede investeringsoversigt kan ses i det samlede materiale vedr. budget 2016 på siderne 11-23.

Samlet vil der brutto blive anvendt 234 mio. kr. på anlæg i 2016. Frem til 2019 stiger det til 265 mio. kr. årligt.

Den samlede balance

Samlet set er kommunens budget i 2016 i balance.

Kassebeholdningen forøges med 1,7 mio. kr., og der sker et nettoafdrag på lån på 76 mio. kr. I 2017 balancerer økonomien, og ligeledes med betydelige nettoafdrag på lån. I 2018 og 2019 budgetteres dog med et kassetræk på henholdsvis 7,3 og 33,7 mio. kr. som følge af usikkerhederne omkring særtilskud og omprioriteringsbidrag i overslagsårene.

Budgetoversigt 2016-2019

Nettotal, mio. kr.

Budget 2016

Budget-

overslag 2017

Budget-

overslag 2018

Budget-

overslag 2019

2016-priser vedr. drift og anlæg

Driftsudgifter:

Driftsvirksomhed i alt

5.021,5

4.999,1

4.982,5

4.973,5

P/L-regulering vedr. drift

0,0

95,4

187,9

282,3

Renter, netto

18,7

17,0

17,0

16,9

Afdrag på lån

124,0

124,0

125,0

126,0

Bidrag til regionen

11,3

11,6

11,9

12,2

Drift i alt

 5.175,4

 5.247,0

5.324,2

5.410,8

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Kommunal udligning

1.229,4

1.139,7

1.115,0

1.082,6

Statstilskud

104,8

166,2

145,7

124,8

Særlige tilskud

360,3

329,3

323,3

322,5

Kommunal indkomstskat

3.256,7

3.414,1

3.527,0

3.648,3

Øvrige skatter

362,1

351,9

369,2

388,9

Indtægter i alt

5.313,2

5.401,3

5.480,2

5.567,1

Driftsoverskud før anlæg

137,8

154,3

156,0

156,3

Skattefinansierede anlægsudgifter, netto

 184,1

 198,8

 208,3

 215,1

 

       

Optagelse af lån

 48,0

 45,0

 45,0

 25,0

         
Forøgelse af kassebeholdning

 1,7

 0,5

 -7,3

-33,7


For yderligere oplysninger kontakt

Den Centrale Økonomifunktion

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: okonomi@horsens.dk
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk