Vis emner under Forside

Budgettet er det centrale kommunale dokument, der indeholder en samlet beskrivelse af kommunens opgaver, udgifter og indtægter.  I budgettet kan du finde oplysninger om, hvor mange penge der er bevilget til de forskellige dele af kommunen, oplysninger om skatteprocenter, takster og meget andet. Du kan også finde en beskrivelse af de mange forskellige opgaver, som kommunen løser, og de mål, der er koblet til.

Horsens Kommunes byråd vedtog den 8. oktober 2013 budgettet for 2014. Bag aftalen om budgettet for 2014 stod Socialdemokraterne, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Budgetaftalen er udarbejdet indenfor den af byrådet vedtagne økonomiske politik. Den økonomiske politik indebærer bl.a. at der ikke planlægges med underskud i enkelte år og at det skattefinansierede område skal vise et overskud, der som minimum finansierer afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, som ikke kan lånefinansieres. Med andre ord skal indtægterne være større end udgifterne.

Budgetaftale 2014 kan findes på denne hjemmeside.

Horsens Kommunes samlede budgetmateriale kan ses ved at klikke her.

Kommunens indtægter

Kommunens indtægter kommer fra skatter og tilskud og udligning fra staten. Totalt har kommunen indtægter for lige over 5 mia. kr.

Skatteindtægterne udgør den største del af indtægterne. Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat fra kommunens borgere, efterfulgt af grundskyld og mindre beløb fra dækningsafgift, selskabsskat, dødsboafgift etc..

Kommuneskatteprocenten er uændret 25,2 i 2014 og grundskyldspromillen ligger fortsat på 22,56 promille. Dækningsafgiften er dog nedsat fra 6 promille i 2013 til 4,5 promille i 2014. Nedsættelsen følger af indgåelse af en aftale mellem Horsens Kommune, BI, Business Horsens og LO Horsens-Hedensted om at bringe flere ledige i arbejde, der kan finansiere nedsættelsen af dækningsafgiften.

I forhold til 2013 er der desuden sket ændringer i forhold til de statslige tilskud. Med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2014 er der sket ændringer i det bloktilskud, som kommunerne hvert år modtager fra staten. For Horsens Kommune betyder det, at kommunes bloktilskud til serviceudgifter blevet nedsat med 30 mio. kr., mens tilskuddet til anlæg er blevet øget med cirka tilsvarende 30 mio. kr. Derudover kommer der et særtilskud i 2014 på 45 mio. kr.

Fra 2015 forventes særtilskuddet at blive afskaffet og anlægstilskuddet at blive reduceret, hvilket betyder at Horsens Kommune alt andet lige forventer mindre indtægter fra tilskud på 60 mio. kr. i 2015 i forhold til 2014. Dette er der taget højde for i budgetlægningen.

Kommunens udgifter

Langt den største del af kommunens udgifter går til service i form af folkeskoler, dagtilbud, ældrepleje, sociale indsatser o. lign. En mindre del går til overførsler, og endelig er der et begrænset budget til anlæg.

Kommunal service

Horsens Kommune vil i 2014 bruge 3.264 mio. kr. på kommunal service.

I forhold til 2013 er der sket en reduktion af serviceudgifterne på 5,6 mio. kr. De samlede serviceudgifter ligger ca. 25 mio. kr. over det loft for serviceudgifterne, som KL udarbejder på baggrund af aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL. Det skyldes hovedsagligt, at Horsens Kommune har et større demografisk udgiftspres end landsgennemsnittet.

Overførselsudgifterne

Der er i budget 2014 et næsten uændret samlet niveau for overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2013. Dette dækker dog over faldende udgifter til forsikrede ledige og stigende udgifter til de øvrige overførselsområder.

Anlæg

I budgettet er der også sat penge af til en række anlægsprojekter. Anlægsprojekterne omfatter såvel nyanlæg som større vedligeholdelsesopgaver. Af større projekter i budgettet kan nævnes 350 mio. kr. til gennemførslen af Vejplan 2020, der bl.a. indbefatter ringvej nord og syd om Horsens, motorvejsafkørsel ved Hatting osv., 270 mio. kr. til folkeskolens fysiske rammer og midler til bedre vejvedligeholdelse.

Samlet vil der brutto blive anvendt 179 mio. kr. på anlæg i 2014, hvilket er en stigning i forhold til 2013. Anlægsniveauet vil desuden stige til cirka 250 mio. kr. årligt frem mod 2019.

Den samlede balance

Samlet set er kommunens budget i 2014 i balance.

Kassebeholdningen forøges med 28,4 mio. kr., og der sker et nettoafdrag på lån på 75,4 mio. kr. 

Budgetoversigt 2014-2017

Nettotal, mio. kr.

Budget 2014

Budget-

overslag 2015

Budget-

overslag 2016

Budget-

overslag 2017

                               2014-priser vedr. drift og anlæg

Driftsudgifter:

 

 

 

 

Driftsvirksomhed i alt

4.804,2

4.769,6

4.750,2

4.736,2

P/L-regulering vedr. drift

0,0

86,4

173,8

262,2

Renter, netto

21,6

19,8

18,6

16,9

Afdrag på lån

118,1

118,1

118,4

117,6

Bidrag til regionen

10,7

11,1

11,4

11,7

Drift i alt

4.954,6

5.005,1

5.072,3

5.144,6

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Kommunal udligning

1.148,7

1.091,7

1.115,6

1.146,8

Statstilskud

254,6

169,5

178,5

166,6

Særlige tilskud

284,0

281,3

281,2

279,0

Kommunal indkomstskat

3.075,4

3.249,8

3.328,2

3.406,5

Øvrige skatter

302,1

320,0

334,2

348,1

Indtægter i alt

5.064,7

5.112,2

5.237,7

5.347,0

 

 

 

 

 

Driftsoverskud før anlæg

110,1

107,1

165,4

202,4

Skattefinansierede anlægsudgifter, netto

124,4

120,4

173,2

156,9

 

 

 

 

 

Optagelse af lån

42,7

15,0

15,0

15,0

 

 

 

 

 

Forøgelse af kassebeholdning

28,4

1,7

7,2

60,5

 

 

 

 

 

Anlægspulje, udvikling og kapacitet

25,0

 

 

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Den Centrale Økonomifunktion

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: okonomi@horsens.dk
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk