Vis emner under Forside

I budgettet kan du finde oplysninger om, hvor mange penge der er bevilget til de forskellige dele af kommunen, oplysninger om skatteprocenter, takster og meget andet. Du kan også finde en beskrivelse af de mange forskellige opgaver, som kommunen løser, og de mål, der er koblet til.

Horsens Kommunes byråd vedtog den 9. oktober 2012 budgettet for 2013. Budgettet er præget af den økonomiske krise og de snævre rammer, der er for de offentlige udgifter i disse år.

Aftalen om budgettet for 2013 kan findes på denne hjemmeside.

Horsens Kommunes samlede budgetmateriale kan ses ved at klikke herunder:

Budget 2013-2016 - bind 1 (oversigter, bemærkninger m.v.)

Budget 2013-2016 - bind 2 (taldel)

 

Kommunens indtægter

Kommunens indtægter kommer fra skatter og tilskud fra staten.

Skatteindtægterne udgør den største del af indtægterne. Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, efterfulgt af grundskyld og mindre beløb fra dækningsafgift og selskabsskat. Udskrivningsprocenterne er uændret i 2013, og kommuneskatteprocenten er derfor fortsat 25,2. Grundskyldspromillen er ligeledes fortsat 22,56 promille.

Mens der ikke har været ændringer på forudsætningerne for skatteindtægterne er beregningen af de statslige tilskud blevet ændret. I april 2012 indgik regeringen og Enhedslisten en aftale om en reform af den måde, som skatteindtægterne udlignes mellem kommunerne.

Ordningen betyder, at kommuner med meget høje skatteindtægter afleverer en del af deres skatteindtægter, der fordeles mellem de øvrige kommuner. Som følge af en ændring i de kriterier, der ligger til grund for udligningen af skatteindtægterne, er kommunens indtægter fra udligningen reduceret.

Totalt har kommunen indtægter for lige over 5 mia. kr.

Kommunens udgifter

Langt den største del af kommunens udgifter går til service i form af folkeskoler, dagtilbud, ældrepleje, sociale indsatser o. lign. En mindre del går til overførsler, og endelig er der et begrænset budget til anlæg.

Kommunal service

Horsens Kommune vil i 2013 bruge 3.251 mio. kr. på kommunal service.

I forhold til 2012 er der sket en reduktion af serviceudgifterne på 12,2 mio. kr. Reduktionen er indarbejdet som følge af de tiltag byrådet tidligere år har vedtaget. De samlede serviceudgifter ligger ca. 20 mio. kr. under det loft for serviceudgifterne, som KL udarbejder på baggrund af aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL.

Overførselsudgifterne

Som følge af den økonomiske krise er kommunens udgifter til indkomstoverførsler steget med ca. 26 mio. kr. fra 2012 til 2013. Flere er arbejdsløse og skal have dagpenge eller kontanthjælp. Flere skal aktiveres og i uddannelse, fleksjob eller løntilskud.

Anlæg

I budgettet er der også sat penge af til en række anlægsprojekter. Anlægsprojekterne omfatter såvel nyanlæg som større vedligeholdelsesopgaver. Af større projekter i budgettet kan nævnes midler til en ny hal 2 i Torsted og en daginstitution i Dagnæs.

Samlet vil der brutto blive anvendt 147,9 mio. kr. på anlæg i 2013. Der er tale om en reduktion i forhold til budgettet for 2012.

Den samlede balance

Samlet set er kommunens budget i 2013 i balance. Kassebeholdningen forøges med 28,4 mio. kr., og der sker et nettoafdrag på lån på 76,6 mio. kr. En oversigt over budget 2013 fremgår nedenfor.

 

Budgetoversigt 2013-2016

Nettotal, mio. kr.

Budget 2012

Budget 2013

Budget-overslag 2014

Budget-overslag 2015

Budget-overslag 2016

 

2012-priser vedr. drift og anlæg

2013-priser vedr. drift og anlæg

2013-priser vedr. drift og anlæg

2013-priser vedr. drift og anlæg

2013-priser vedr. drift og anlæg

Udgifter:
Driftsvirksomhed i alt

4.701,7

4.776,8

4.783,4

4.788,9

4.795,6

P/L-reg. vedr. drift

 

 

82,3

166,3

252,0

Renter, netto

32,0

36,0

36,0

36,0

36,0

Afdrag på lån 89,7 91,6

91,9

91,6

91,6

Bidrag til regionen 10,5 10,5

10,8

11,1

11,4

Udgifter i alt 4.833,9 4.914,9

5.004,4

5.093,9

5.186,6

     
Indtægter:    

Kommunal udligning

1.197,3

1.149,9

1.124,4

1.154,4

1.193,5

Statstilskud

290,5

212,6

195,9

204,7

194,6

Særlige tilskud

321,8

360,2

325,2

310,7

311,4

Efterregulering af tilskud

 23,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommunal indkomstskat

2.808,9

2.996,4

3.092,3

3.179,0

3.258,5

Efterregulering af skat

-139,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Øvrige skatter

292,6

313,6

311,0

327,0

342,5

Finansforskydninger

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Indtægter i alt

4.796,3

5.033,6

5.049,7

5.176,7

5.301,5

           
Driftsoverskud før anlæg

-37,6

118,7

45,3

82,8

114,8

           
Skattefinansierede anlægsudgifter, netto

22,6

105,3

78,8

106,4

124,8

           
Optagelse af lån

57,5

15,0

25,0

25,0

25,0

           
Forøgelse af kassebeholdning  

28,4

 

1,4

15,0

Forbrug af kassebeholdning

2,6

 

8,5

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Den Centrale Økonomifunktion

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: okonomi@horsens.dk
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk