Vis emner under Forside

Tilskuds- og udligningssystemet er ændret med virkning fra 2007. De væsentligste ændringer er, at bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal, og der er indført en ny udligningsmetode (nettoudligning), hvor det opgøres, om den enkelte kommune i forhold til en gennemsnitlig skatteprocent vil få over- eller underskud i forhold til kommunens beregnede udgiftsbehov. Finansieringen af denne udligningsmetode sker ved, at bloktilskuddet forlods reduceres med det samlede resultat af sidstnævnte beregning.

Valgmulighed for et statsgaranteret kommunalt udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er bevaret.

På baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en forventet befolkning på 83.273 er de generelle tilskud beregnet til (i mio. kr.):

Udligning i hele landet 919,9
Korrektion af overudligning 0,0
Statstilskud, ordinært 274,5
Statstilskud, betinget 45,0
Tilskud til ugunstigt stillede kommuner 142,8
Udligning af selskabsskat 2,0
Tilskud til Ø-kommuner 7,7
Beskæftigelsestilskud 168,0
Statstilskud vedrørende ældreområdet 8,9
Styrket kvalitet i ældreplejen 11,9
Tilskud fra kvalitetsfonden 30,0
Samlet tilskud 1.610,7
Efterregulering vedr. 2008 56,8
I alt 1.667,5

 

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

På baggrund af ovenstående er udligning vedrørende indvandrede og flygtninge foreløbigt beregnet til (i mio. kr.).

Tilsvar vedrørende udlændinge -52,4
Tilskud vedrørende udlændinge 45,3
Efterregulering 0,1
I alt -7,0


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk