Vis emner under Forside

Prognose over udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat

Indkomståret 2007

Udgangspunktet for beregning af kommunal indkomstskat 2009 er det forventede indkomstskatteprovenu i 2007. Nedenstående vurdering er foretaget medio august 2008.

I SKAT's statistiksystem pr. 11. august 2008 for indkomståret 2007 indgår 68.390 skatteydere for Horsens Kommune. Udskrivningsgrundlaget udgør i alt 9.702,0 mio. kr. Der forventes et totalt antal skatteydere på 69.589. Der er derfor ca. 1.199 skatteydere, som endnu ikke indgår i statistikken pr. 11. august 2008.

De manglende skatteydere forventes i gennemsnit at have et udskrivningsgrundlag på 140.000 kr., i alt 167,9 mio. kr.

Det totale udskrivningsgrundlag for 2009 tillagt prisregulering og en skønnet stigning i antal skatteydere på ca. 700 årligt forventes herefter at blive 10.279,3 mio. kr. svarende til et provenu på 2.590,4 mio. kr.

Indkomståret 2008 og 2009

Som udgangspunkt for prognosen for 2009 er anvendt Kommunernes Landsforenings skøn over indkomstudviklingen september 2008.

Der er indregnet følgende stigning:

2007/2008 2008/2009
Udskrivningsgrundlag 1,9 % 1,2 %

Udskrivningsgrundlag og indkomstskat i 2007, 2008 og 2009 forventes herefter at være:

2007 Stigning 2008 Stigning 2009
kr. % kr. % kr.
Udskrivningsgrundlag 9.869.914.000 2,4 10.107.373.000 1,7 10.279.312.000
Personlig kommunal indkomstskat 2.480.309.388 2.547.057.996 2.590.386.624

For 2009 er der i budgettet indregnet en skatteprocent på 25,2 og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, som beregnes på grundlag af den forventede slutligning for kommunal indkomstskat 2007, der vil blive opgjort i maj 2009.

Når der vælges selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, betyder det for kommunen, at der efter den endelige opgørelse vil blive foretaget efterregulering i år 2012.

Nedenfor er de budgetterede udskrivningsgrundlag for 2007, 2008 og 2009 sammenlignet med det nu forventede udskrivningsgrundlag.

kr. Indkomstår 2007 Indkomstår 2008 Indkomstår 2009
Budgetteret udskrivningsgrundlag 9.638.398.000 10.216.777.000 10.279.312.000
Nu forventet udskrivningsgrundlag 9.869.914.000 10.107.373.000

Personfradragsstørrelserne er i nedenstående indkomstår fastlagt således:

kr. Indkomstår 2007 Indkomstår 2008 Indkomstår 2009
Alm. personfradrag 39.500 41.000 42.900
Unge under 18 år 29.300 30.600 32.200

Virkning af skatteloftet i 2009

Samlet skatteprocent:

%
Kommuneskat, Horsens 25,20
Kirkeskat 0,89
Sundhedsbidrag 8,00
Staten - Bundskat 5,04
Staten - Mellemskat 6,00
Staten - Topskat 15,00
I alt 60,13
Skatteloft 59,0% + kirkeskat 0,89 % 59,89
Skatteloft-nedslag i topskatten 0,24

Skatteloftet på 59% bevirker, at en stigning i den kommunale skatteprocent ikke vil påvirke den del af indtægterne, der i 2009-grænser ligger over 347.200 kr. med fuld styrke. Det vil sige, at indtægter under 347.200 kr. vil blive procentvis hårdere ramt af en stigning i kommuneskatteprocenten.

Ejendomsskatter

Kommunernes udskrivning af ejendomsskatter i budgetåret 2009 skal ske på grundlag af vurderingsresultaterne pr. 1/10-2006. Denne vurdering er en kontantvurdering.

Af offentlige ejendomme, der efter lovens §7 er fritaget for grundskyld, kan der opkræves dækningsafgift af grundværdien med halvdelen af den promille, hvormed kommunal grundskyld pålignes de øvrige ejendomme i kommunen, dog højst med 15 promille.

Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi kan udskrives med en promille, der fastsættes af byrådet indenfor et maksimum på 8,75. Vedrørende forretningsejendomme kan der af forskelsværdien opkræves dækningsafgift med en promille fastsat af byrådet indenfor et maksimum på 10.

I budget 2009 er grundskyldpromillen for Horsens Kommune uændret på 22,56.

Ejendomsskatter 2008 2009
Promille kr. Promille kr.
Kommunal grundskyld 22,56 145.300.000 22,56 159.200.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi:
Statens ejendomme 11,28 843.000 11,28 1.002.000
Kommunale ejendomme 11,28 785.000 11,28 387.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75 12.017.000 8,75 10.240.000
Dækningsafgift af forretningsejendomme 6,00 46.600.000 6,00 51.020.000
I alt 205.545.000 222.029.000

Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34, dog må grundskyldpromillen for produktionsjord højst udgøre 12,3.

Dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme kan opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldpromille, og dækningsafgift af forskelsværdien kan højst udgøre 8,75 promille.


Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk