Vis emner under Forside

Alle typer dokumenter, der indeholder følsomme og/eller fortrolige oplysninger, der kan henføres til personer, skal sendes som sikker e-post.

Her er en række typiske eksempler på følsomme og fortrolige personoplysninger:

 • CPR-numre
 • Racemæssig eller etnisk baggrund
 • Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Helbredsforhold
 • Seksuelle forhold
 • Strafbare forhold
 • Væsentlige sociale problemer, f.eks. langvarig arbejdsløshed
 • Andre rent private forhold, f.eks.
 • Interne familieforhold og -stridigheder
 • Selvmord og selvmordsforsøg
 • Ulykkestilfælde
 • Bortvisning af medarbejdere
 • Personlighedstest

Oplysninger, der typisk betragtes for værende almindelige, er nogle gange af følsom karakter, hvis offentligheden ikke har krav på at kende dem. Eksempler herpå er følgende:

 • Indtægts- og formueforhold
 • Restancer/ rykkere
 • Lønindeholdelse
 • Personers kontonumre
 • Skrivelser vedr. klagesager
 • Arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold
 • Disciplinære foranstaltninger i personalesager
 • Antal fraværsdage og fraværsperioder
 • Begrundelsen for fravær
 • Bedømmelser af personale
 • Fratrædelsesgrund
 • Skatteforhøjelse eller –nedsættelse
 • Modtagere og betalere af underholdningsbidrag
 • Lån og bestillinger af bøger mv. på biblioteker
 • Eksamenskarakterer og bedømmelser af elever
 • Særlige undervisningsforanstaltninger
 • Kontanthjælpsmodtager
 • Hjemmehjælpsberettigede samt ansøgere
 • Boligydelse
 • Dagpenge
 • Ledighed
 • Om person er i eller har været i jobtræning
 • Dagpengerefusion i forbindelse med barsel
 • Personer på amtsinstitutioner og i beskyttede virksomheder
 • Bevillings- og tilskudsoplysninger, f.eks. vedrørende medicin, hjælpemidler, insulin til sukkersyge, tandpleje, vådliggertillæg mv.

Hvilke personoplysninger, der er følsomme, er defineret i Persondatalovens §§ 7 og 8, lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Hvilke personoplysninger, der er fortrolige, skal forstås i overensstemmelse med Forvaltningslovens §§ 27 og 28, jf. lov nr. 571 af 19. dec. 1985, Forvaltningslov, samt Straffelovens § 152, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 21. sept. 2004.

Der findes i dag ingen sikkerhedskrav i lovgivningen i forhold til behandling af fortrolige oplysninger, der ikke kan henføres til personer. Den Digitale Taskforce anbefaler imidlertid, at disse oplysninger ligeledes sendes med sikker e-post.

I bekendtgørelsen om undtagelser fra pligten til anmeldelse i den offentlige forvaltning (udstedt i medfør af persondataloven) omtales en række oplysninger, som må anses for at være af fortrolig karakter. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt en oplysning er fortrolig, kan bekendtgørelsen besvare spørgsmålet.


Indholdsansvarlig Syss Gejhede Olsen, sgo@horsens.dk