Vis emner under Forside

På denne side kan du læse om, hvad retten til aktindsigt betyder, og hvordan du får aktindsigt i en sag.

Retten til aktindsigt

Alle borgere har ret til at søge om aktindsigt. Ansøgninger om aktindsigt behandles efter Lov om Offentlighed i Forvaltningen, som omfatter alle dele af den kommunale virksomhed. Borgere, der er part i en sag, har en videregående ret til aktindsigt. Reglerne herom findes i Forvaltningsloven.

Sådan får du aktindsigt

Ansøgningen om aktindsigt fremsendes til vedkommende forvaltning eller institution.

Alt efter sagens karakter og omfang afgør Kommunen selv, om aktindsigt gives ved gennemsyn på stedet eller ved at kopier af sagsakterne sendes med digital post.

En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Ansøgeren skal  have en begrundelse herfor samt en angivelse af, hvornår afgørelsen kan træffes.

En borger kan søge om aktindsigt skriftligt, mundtligt, pr. telefon eller e-mail. Der er ikke bestemte krav til, hvordan ansøgningen skal formuleres, men det skal være muligt at afgøre, hvilke oplysninger eller dokumenter det drejer sig om. Borgeren behøver altså ikke at kende et journalnummer eller vide præcis, hvad sagen hedder for at få aktindsigt, ligesom borgeren ikke behøver at begrunde ønsket om aktindsigt.

I Horsens Kommune hjælper medarbejderne med at finde frem til de oplysninger, borgeren ønsker.

Har du spørgsmål om aktindsigt, kan kommunens juridiske afdeling kontaktes.

Interne arbejdspapirer m.v.

Retten til aktindsigt omfatter alle dokumenter og oplysninger, som indgår i kommunens sagsbehandling.

Der er dog dokumenter og oplysninger, der er undtaget fra retten til aktindsigt.

Det drejer sig bl.a. om interne arbejdsdokumenter, ligesom kommunen ikke må udlevere oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold eller oplysninger, der for eksempel afslører private virksomheders produktionshemmeligheder. Også afgørende hensyn til offentlige interesser kan efter en konkret vurdering medføre at visse dokumenter undtages for aktindsigt.

Meroffentlighed

Lov om Offentlighed i Forvaltningen angiver mindstekravene til, hvad borgerne har ret til at få indsigt i. I Horsens Kommune ønsker vi størst mulig åbenhed i den kommunale forvaltning. Derfor giver vi gerne aktindsigt i mere, end loven kræver, når ikke det strider mod andre hensyn som for eksempel bestemmelserne om tavshedspligt.

Indsigtsret efter persondataloven

Fremsætter en borger begæring herom, skal Kommunen oplyse, om der behandles oplysninger om vedkommende. Såfremt kommunen behandler sådanne oplysninger, skal borgeren have oplysning om.

  • hvilke oplysninger der behandles
  • formålet med behandlingen
  • hvem der modtager oplysningerne
  • hvorfra oplysningerne stammer.

Begæringen skal snarest besvares. Er den ikke besvaret efter 4 uger, skal kommunen oplyse grunden hertil og det forventede tidspunkt for besvarelsen.


For yderligere oplysninger kontakt

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: horsens.kommune@horsens.dk
www.horsenskommune.dk
Indholdsansvarlig Jesper Bøje, jkb@horsens.dk