Vis emner under Forside

Forslag til Lokalplan 2016-24, Boliger, Sundbakken, Horsens

21. september 2017

Teknik- og Miljøudvalget vedtog på sit møde den 12. september 2017 af offentliggøre Forslag

til Lokalplan 2016-24, Boliger, Sundbakken, Horsens.

Planforslaget giver mulighed for etablering af ca. 15 tæt-lav boliger.

Lokalplanforslaget kan ses her:


Partshøring nedlæggelse af en del af den offentlig vej Vestvejen

15. september 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Vestvejen i forbindelse med at ejeren af matr. Nr. 6dz Torsted By, Torsted har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal.

Faktiske forhold:

Arealet ligger som et græsareal om til Vestvejen. Fra Vestvejen og ned til at arealet er der et større skråningsanlæg, som fortsat skal henligge under vejmatriklen. Mod syd og mod øst er arealet afgrænset af en bæk, mod vest er arealet mere eller mindre sammenhængende med matr. Nr. 6dz, som også for nuværende ligger som et græsareal. 

Arealet kan ses på kortbilag – det er angivet med en rød linje. Se her

Læs hele høringesbrevet her

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2013-45 og Lokalplan 2016-29, Boliger, Strandkærvej 40, Horsens

05. september 2017

Byrådet vedtog på sit møde den 22. august 2017 endeligt at vedtage Kommuneplantillæg 2013-45 og Lokalplan 2016-29, Boliger, Strandkærvej 40, Horsens.

Planlægningen giver mulighed for etablering af nye tæt-lav boliger samt indretning af boliger i de bevaringsværdige bygninger på ejendommen. Vejadgangen til området kommer primært til ad den private fællesvej, Kløvervej.

Kommuneplantillægget kan ses her:

Lokalplanen kan ses her:


Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 2013-46 og Lokalplan 2016-30, Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens

05. september 2017

Tillæg 46 og lokalplan 2016-30 er den 22. august 2017 vedtaget af Horsens Byråd.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Horsens Kommune.

Kommunen ønsker at omdanne den tidligere Dagnæs Bækkelund losseplads til et attraktivt, grønt og spændende bakkelandskab, til glæde for byens borgere.

Lokalplanområdet ligger mellem Bjerrevej og Rypevej i den sydlige bydel Dagnæs, syd for Dagnæs Bæk.

Lokalplanområdet er ca. 6,4 ha stort og er i dag indhegnet, bevokset og uplejet, uden stier eller andet inventar. Området ligger i byzone, og der i dag ikke adgang for offentligheden.

Lokalplanen giver mulighed for indretning af bypark

Åbningen af området vil udgøre en væsentlig udvidelse af rekreative tilbud for både indbyggere i Dagnæs, som øvrige borgere, foreninger og daginstitutioner, der færdes i området.

Lokalplanen giver mulighed for indretning af bypark med stier, legepladser og andre ting, der skaber ophold, læring og leg i området.

Indretningen vil tilgodese alle aldersgrupper og henvender sig til borgere, der ønsker at være aktive og andre, der ønsker at opholde sig i bydelens nye grønne oase.

Adgangen til området sker via stiforbindelser fra forskellige retninger, mens adgang med bil er planlagt fra Bjerrevej, hvor der anlægges parkeringsplads.

Det overordnede mål med projektet er, ved at genanvende overskudsjord, at tilføre bydelen en ny herlighedsværdi ved at udnytte et areal, der i dag ligger ubenyttet hen.

Den nuværende kommuneplan omfatter den største del af lokalplanområdet og udlægger det til rekreation/fritidsformål.

Ved udarbejdelse af lokalplanen har det været nødvendigt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, så lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillægget udvider afgrænsningen af den rekreative ramme mod nord, så et område langs Dagnæs Bæk kommer med i rammeområde HR.01.G.2.

Kommuneplantillægget kan ses her:

Lokalplanen kan ses her:


Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2012-2015

05. september 2017

Tillægget omhandler oprettelse af et spildevandslaug ved Egebjerg Bakke. Har du bemærkninger til forslaget skal de senest den 31. oktober 2017, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. Forslaget kan ses her

Forslag til tillæg nr. 26 til Spildevandsplan 2012-2015

05. september 2017

Tillægget omhandler oprettelse af et spildevandslaug ved Erhvervspark Vega. Har du bemærkninger til forslaget skal de senest den 31. oktober 2017, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. Forslaget kan ses her

Vælg periode for nyheder
« 2016
september2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori