Vis emner under Forside

Forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2012-2015.

24. maj 2017

Forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2012-2015. Tillægget omhandler plan for indsatser overfor oveløbsbygværker udpeget i Statens Vandområdeplan. Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 19. juli 2017, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. Afgørelse om miljøscreening kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 21. juni 2017. Tillæg ses her

Endelig vedtagelse af tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og lokalplan 2016-1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens.

16. maj 2017

Byrådet har d. 24. april 2017 vedtaget tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og lokalplan 2016-1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens endeligt.

Planerne skal skabe et samlet planmæssigt grundlag for omdannelsen af Nordhavnen til bymæssige formål m.v. Planerne er grundlæggende i overensstemmelse med Byrådets visioner, som beskrevet i målene for byomdannelse i Kommuneplan 2013 og Masterplan - Horsens Havn 2010.

Planerne sikrer den overordnede struktur og infrastruktur og viderefører intentionerne om kanal, sigtelinier fra den eksisterende by, adgangen til vandet, opholdsmuligheder, promenade, destinationer, udadvendte stueetager, klimaforhold og parkering.

Planerne muliggør etablering af den overordnede infrastruktur i området. Planerne danner samtidig baggrund for efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner, der åbner for omdannelse af hovedparten af Nordhavnen til en ny, attraktiv bydel med boliger, erhverv, butikker, service, restauranter, en ny kanal, en ny ø i fjorden, rekreative anlæg m.v.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planernes indvirkning på miljøet. Miljørapporten offentliggjordes sammen med planforslaget. Ved den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan ses via links i planerne.

Kommuneplantillægget kan ses her.

Lokalplanen kan ses her.


Endelig vedtagelse af lokalplan 2016-23, Blandet boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens.

16. maj 2017

Byrådet har på sit møde d. 24. april 2017 vedtaget lokalplan 2016-23, Blandet boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens endeligt.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et udbud, som bygger på de tre hovedmålsætninger i Masterplan - Horsens Havn 2010: Byen for alle - Rammer for det gode liv - Adgang til vandet.

Intentionen er at skabe en levende bydel i den centrale del af Nordhavnen med op til 77.000 m2 bebyggelse i form af leje- og ejerboliger i varierende størrelse. Hertil kommer kontorer, dagligvarebutik, restaurant, hotel, cafeer m.v.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for etablering af 1. etape af kanalen, adgang til vandet, opholdsmuligheder, promenade, mulighed for multiareal på vandfladen, destinationer, byggemuligheder, udadvendte stueetager, bygningshøjder, bygningsplacering, klimaforhold, parkering mv. På kanten af og ud i havnebassinet ved kanalens begyndelse etableres en gruppe relativt høje bygninger. En af disse vil være på op til 20 etager og vil stå som et vartegn for den nye bydel.

Den bevaringsværdige bygning, der i dag anvendes af Nopa, tillades nedrevet.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Miljørapporten offentliggjordes sammen med planforslaget. Ved den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan ses via links i planerne.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens.

Lokalplanen kan ses her.


Offentlig høring – Reguleringsprojekt

08. maj 2017

Horsens Kommune har modtaget ansøgning om et reguleringsprojekt på adressen Egeskovvej 15, 17, 17a,17b og, beliggende på matr. nr. 58a, 58c og 12u, Egebjerg By, Hansted. I forbindelse med afvikling af fremtidig trafik til og fra erhvervsgrundene nr. 17 og nr. 17a på Egebjerg Skovvej, er det nødvendigt at lave en overkørsel af den lille bæk, der krydser nr. 17b på Egebjerg Skovvej, samt flytte bækken 2 steder.

Horsens Kommune skal jf. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. offentliggøre en meddelelse om reguleringsprojektet.

Ansøgning om regulering af bækken ses her.

Eventuelle bemærkninger til reguleringsforslaget skal sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø på mailadressen; naturogmiljoe@horsens.dk. senest d. 9. juni 2017.

Forslag til ophævelse af byplanvedtægterne B og 14

03. maj 2017

Horsens Byråd har på sit møde den 25. april 2017 besluttet at sende forslag om Ophævelse af  Byplanvedtægt B og Byplanvedtægt nr. 14 i høring. Høringsbrevet sendes til direkte parter i sagen – beboere i områderne samt tilstødende 7 omkringliggende ejere af ejendomme.

Byplanvedtægt B kan læses her:

Byplanvedtægt 14 kan læses her:

Høringsfristen udløber den 25. juli 2017.

Høringsbrevet kan ses her:

Vedtagne Lokalplan 2016-25 og Tillæg 38 til Kommuneplan 2013, Dagligvare butik, Sundvej, Horsens

02. maj 2017

Byrådet har d. 24. april 2017 vedtaget Kommuneplantillæg 38 og Lokalplan 2016-25, Dagligvare butik, Sundvej, Horsens, endeligt.

Kommuneplantillægget, udvider området for bydelscenter Sundvej, og hæver arealrammen for detailhandelen, det betyder at der inden for bydelscenteret kan bygges flere butikskvadratmeter.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af dagligvarebutik på 2200 m2, på Sundvej 90-94, og udlægger området til centerformål, bydelscenter.

Kommuneplantillægget kan ses her.

Lokalplanen kan ses her.

 

Forslag til Lokalplan 2016-26, Dagligvare butik, Bygaden og Tillæg 39 til Kommuneplan 2013, Udvidelse af Bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, Stensballe.

02. maj 2017

Byrådet har på mødet den 24 april 2017 vedtaget at sende forsalget til planerne, i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013 er at udvide afgrænsning af bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, samt at hæve den samlede arealramme for hvor meget butiksareal, der kan bygges indenfor bydelscentret.

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Haldrupvej/Bygaden i Stensballe.

Realiseringen af lokalplanen vil indebære, at bygherren opkøber og nedriver 5 eksisterende husstande for enden af Højmarksvej, for at få et areal fri til etablering af butik på 1200 m2 + 200 m2 personalefaciliteter, samt anlæg af p-plads til kunderne og en tilkørselsvej til og fra Bygaden.

Høringsfristen udløber den 27. juni 2017

Lokalplanforslaget kan ses her:

Forslag til Tillæg 39 kan ses her:


Forslag til Lokalplan 2016-30 og Tillæg 46 til Kommuneplan 2013, Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens.

02. maj 2017

Forslag til tillæg til kommuneplan 2013-46  og forslag til Lokalplan 2016-30, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at omdanne en tidligere losseplads i Dagnæs op til Dagnæs bæk til bypark.

Horsens Kommune ønsker, at der ved omdannelsen skabes mulighed for at tilføre området overskudsjord, hvorved der skabes et spændende bakket parklandskab med stier, legepladser og andre faciliteter, der understøtter såvel læring og leg, som ophold og andre rekreative aktiviteter i området.  

Der er viden om jordforurening på arealet. Ved omdannelse til bypark vil der blive iværksat nødvendige tiltag for at sikre, at der ikke er risiko for mennesker og miljø.

Lokalplanområdet ligger mellem Bjerrevej og Rypevej i den sydlige bydel Dagnæs, syd for Dagnæs Bæk. Området er ca. 6,4 ha stort og ligger idag i byzone, men uden adgang for offentligheden.

Lokalplanen giver mulighed for indretning af bypark med stier, legepladser og andre faciliteter, der understøtter ophold, læring og leg i området. Indretningen vil tilgodese alle aldersgrupper og henvende sig til såvel borgere, der ønsker at være aktive som andre, der ønsker at opholde sig i bydelens nye grønne oase.

Adgangen til området sker via stiforbindelser fra forskellige retninger, mens adgang med bil er planlagt fra Bjerrevej, hvor der anlægges parkeringsplads.

Det overordnede mål med projektet er, ved at genanvende overskudsjord, at tilføre bydelen en ny herlighedsværdi ved at udnytte et areal, der i dag ligger ubenyttet hen.

Høringsfristen udløber den 27. juni 2017

Forslag til Tillæg 2013-46 kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-30 kan ses her:


Vedtagne Lokalplan 2016-9 og Tillæg 31 til kommuneplan 2013, Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens.

02. maj 2017

Tillæg 31 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-9 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hulvej Skole om at sikre mulighed for fysisk udvikling af områdets eksisterende skole. Formålet med tillæg 31-2013 til Kommuneplan 2013 er at hæve bebyggelsesprocenten fra 150 til 190 og dermed give mulighed for at fortætte eksisterende bebyggelse.

Det er intentionen med Lokalplan 2016-9 at fastlægge områdets anvendelse til institutionsformål og give mulighed for en fremtidig optimering af skolens fysiske forhold og dermed skabe bedre forhold for skolens elever.

Lokalplanen søger, gennem sine bestemmelser, at tage hensyn til kulturmiljøet ved Nordre Kirkegård (vestlig for lokalplanens afgrænsning) med bestemmelser vedrørende nybyggeri og tilbygningers placering, udformning samt terrænregulering i skolegården.

Tillæg 31 kan ses her:

Lokalplan 2016-9 kan ses her:


VVM afgørelse (nyttiggørelse af overskudsjord)

02. maj 2017

Horsens Kommune har modtaget VVM-anmeldelse af projekt om nyttiggørelse af overskudsjord på Bjerrevej 20, 8700 Horsens. I projektet etableres et rekreativt landskab på en tidligere losseplads (Dagnæs Bækkelund Losseplads). Det rekreative landskab skabes med overskudsjord fra anlægsprojekter i Horsens Kommune.

Ifølge VVM- bekendtgørelsen er visse anlægstyper omfattet af krav om VVM-screening og evt. efterfølgende VVM redegørelse, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Det pågældende projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11b (anlæg til bortskaffelse af affald).

Horsens Kommune har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan ses her:

Bilag 1 VVM anmeldelse kan ses her:

 

 


Vælg periode for nyheder
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori