Forbindelsesvejen til motorvejstilslutningen ved Hatting er nu færdig

22. december 2017

Den to km lange forbindelsesvej, som Horsens Kommune står for etableringen af, er færdig før tid. 

Ny formand i Ældrerådet

21. december 2017

Niels Rasmussen i spidsen for 20.000 borgere de næste fire år.

Psykisk syge løfter blikket

21. december 2017

Projekt har givet sindslidende håb for fremtiden.

Psykisk udfordrede unge imponerer i almindelige ansættelser

21. december 2017

Horsensianske virksomheder ansætter psykisk sårbare unge i almindelige fuldtidsstillinger og får top-motiverede medarbejdere.

Enke var først skeptisk over for kommunal indblanding

20. december 2017

Langt de fleste efterladte vil gerne have besøg af kommunen.

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for Voervadsbro

20. december 2017

Du kan se oplægget til Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for Voervadsbro her:

Offentlig høring – Reguleringsprojekt Dagnæs Bæk

20. december 2017

Horsens Kommune har modtaget ansøgning om et reguleringsprojekt på et grønt område ved Sverigesvej, beliggende på matr. nr. 12az, Torsted By, Torsted.

I forbindelse med et projekt til kvælstof fjernelse planlægger vandløbsteamet, Horsens Kommune at foretage en regulering af Dagnæs Bæk gennem et kommunalt ejet, grønt område ved Sverigesvej i udkanten af Horsens Midtby.

Horsens Kommune skal jf. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. offentliggøre en meddelelse om reguleringsprojektet.

Ansøgning om regulering af bækken ses her.

Eventuelle bemærkninger til reguleringsforslaget skal sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø på mailadressen; naturogmiljoe@horsens.dk. senest d. 22. januar 2018.

Pædagoger skaber ro i skolegården

19. december 2017

Nyt initiativ på Brædstrup Skole giver færre konflikter i frikvartererne.

Pædagoger skaber ro i skolegården

19. december 2017

Nyt initiativ på Brædstrup Skole giver færre konflikter i frikvartererne.

Orientering vedrørende pålæg af vejbyggelinje

19. december 2017

Horsens Kommune har besluttet at aflyse byplanvedtægt B. I denne byplan vedtægt er det angivet at ejendomme tilgrænsende bl.a. Ternevej, Bremersalle og Nansensvej er pålagt en vejbyggelinje på 12 meter målt fra vejens midte. I forbindelse med aflysningen af byplanved-tægten blev der udsendte en høring hvori det fremgik, at kommunen ønsker at bibeholde vej-byggelinjer, og at de efter aflysningen, vil blive pålagt efter vejlovens bestemmelser.

Ildsjæle mødtes til en snak om fremtidens Lund/Vinten

18. december 2017

Der var fokus på helhedstænkning og fællesskab, da ildsjæle fra Lund-Vinten-bydelene mødtes til en snak om den nye helhedsplan for byen. 

Sophie Løhde besøger FÆNGSLET

14. december 2017

Horsens Kommune skal give indspil til innovationsministeren.

Forældreindsats giver store cykeloplevelser til de små i Hovedgård

13. december 2017

Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Hovedgård har samlet penge ind til to elcykler med lad, så små børn kan få store naturoplevelser. 

Forslag til lokalplan 2016-17 Boliger, Bjørnshave, Bygholm Bakker, Horsens

12. december 2017

Teknik- og Miljøudvalget har d. 5. december 2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2017-15.

Som led i den fortsatte udvikling af boligområdet Bygholm Bakker, er der udarbejdet forslag til en byggeretsgivende lokalplan for endnu en boligenklave. Det er i overensstemmelse med Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Lokalplanen omfatter boligområdet Bjørnshave med åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). Boligområdet Bjørnshave grænser op til en af områdets øvrige boligområder - Normandshave.

Baggrunden for lokalplanlægningen for området Bjørnshave er, at Horsens Kommune ønsker at udvikle endnu et område i Bygholm Bakker.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning til parcelhuse.

Formålet med lokalplanen for Bjørnshave er, at give mulighed for at etablere en harmonisk bebyggelse, hvor beplantning og lokal afledning og nedsivning af regnvand medvirker til at give stedet en særlig karakter.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Høringsfristen udløber den 16. januar 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Vedtaget Lokalplan 2016-24, Boliger, Sundbakken, Horsens

12. december 2017

Horsens Kommune har den 5. december 2017 endeligt vedtaget Lokalplan 2016-24, Boliger, Sundbakken, Horsens.

Lokalplanen er udarbejdet for at ændre anvendelsesbestemmelserne for området fra offentlige formål til boliger som tæt-lav boliger med tilhørende grønne fællesarealer. Lokalplanen sikrer, at der fortsat er offentlig stiadgang gennem området fra Sundbakken til det rekreative område ”Nørrestrand”.

Lokalplanen kan ses her:


Andreas Steenbergs Plads indvies

11. december 2017

Den historiske plads foran Banegården har fået helt nyt liv.

Horsens Kommune sætter strøm til grønne delebiler

07. december 2017

Horsens Kommune styrker sin klimaprofil med to grønne elbiler, som både medarbejdere og horsensianere kan booke.

Sådan udvikler du dit barns sprog på tre enkle måder

07. december 2017

Størrelsen af små børns ordforråd har enorm betydning for deres senere læring. Med tre simple strategier kan du få dit barn til at sprutte af sproglig udvikling.

Partshøring nedlæggelse af en del af den offentlig vej Gudenåvej/Gl Ryevej.

07. december 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Gudenåvej/Gl Ryevej matr. Nr. 7000m i forbindelse med at ejeren af matr. Nr. 2a Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing, Gudenåvej 1A-C, 8740 Brædstrup har ønsket at erhverve en del af arealet, som i dag ligger som et grusareal. Det resterende areal påtænkes udlejet til Borgerforeningen til fælles formål.  Læs mere her

Horsens Svømmeklub får Handicappris

06. december 2017

Klubben tilbyder som den eneste almene i Danmark hold for handicappede.

Forslag til tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2012-2015 - Separatkloakering af det sydlige Brædstrup B03

06. december 2017

Forslag til tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2012-2015. Tillægget omhandler separatkloakering af det sydlige Brædstrup. Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 31. januar 2018, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. se forslag her
Afgørelse om ej miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 3. januar 2018. se afgørelse her

Vedtaget Tillæg 39 - 2013 Udvidelse af Bydelscenter Haldrupvej / Bygaden, Stensballe

05. december 2017

Byrådet vedtog den 28. november 2017 tillæg nr. 39.

Formålet med tillægget er at udvide den fysiske afgrænsning af bydelscenter Haldrupvej/Bygaden samt at hæve den samlede arealramme for detailhandel indenfor bydelscentret.

Konkret ændrer tillægget kommuneplanens retningslinje for detailhandel, ved at udvide det geografiske område for bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, så det kommer til at omfatte et areal syd for rundkørslen ved Haldrupvej/Bygaden. Rammen for detailhandel øges, så der i alt kan etableres eller indrettes butikker med et samlet bruttoetageareal på maksimalt 5.000 m2. Heraf kan 3.600 m2 placeres i det udvidede område ved Haldrupvej, mens 1.400 m2 er forbeholdt området ved Brådhusvej. De maksimale butiksstørrelser er fastsat til 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgsvarer.

Tillægget kan ses her:

Indvielse af Hanstedholm Økologisk Landbrug

01. december 2017

Borgere i støttet beskæftigelse får mere plads.

Borgmester: Horsens et oplagt hjemsted for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

30. november 2017

Ny pulje af statslige arbejdspladser skal flyttes fra København. Horsens Kommune er klar.

Café for folk med dårlig hukommelse

30. november 2017

Skovly Centret i Hovedgård laver rammer for samvær, hvor alt kan ske.

Endelig vedtagelse Lokalplan 2017-6, Boliger Hyrdetasken, Horsens

28. november 2017

Horsens Kommune har den 21. november 2017 endeligt vedtaget Lokalplan 2017-6, Boliger, Hyrdetasken, Horsens.

Lokalplanen er udarbejdet for at udvide rammerne / anvendelsesbestemmelserne for området fra kun at måtte anvendes til åben-lav boliger til også at kunne rumme tæt-lav boliger.

Lokalplanen kan ses her:


Mulighed for medlemskab i Brugerrådet for Sejlads på Gudenåen.

28. november 2017

Gudenåen er Danmarks længste vandløb, og der er rigtig mange forskellige brugergrupper på og omkring åen.
Der findes et Brugerråd for Sejlads på Gudenåen, hvor brugergrupper og Gudenåkommuner mødes.
Rådets formål er at rådgive i spørgsmål om kommunalbestyrelsernes administration af den bekendtgørelse, der regulerer den ikke-erhvervsmæssige sejlads i Gudenå systemet.

Horsens hædrer kommunens dygtige idrætsfolk

27. november 2017

Prisuddeling i Insero Atrium ved Forum Horsens

Infinite Support, Amsterdam Light Festival

International lyskunst på Rådhustorvet

27. november 2017

Fredag den 1. december åbner borgmester Peter Sørensen tre internationale lyskunstværker i Horsens.

Partshøring om nedlæggelse af del af Sankt Helene Vej, Ove Jensens Alle samt Niels Gyldings Gade

24. november 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af de offentlige veje Sankt Helena Vej, Ove Jensens Alle samt Niels Gyldings Gade. Arealerne der nedlægges kan ses på kortbilag.
De er vist med en skravering og har betegnelserne 20, 21 og 24 på kortet.

Læs mere her

Posterne i nyt Horsens Byråd er fordelt

23. november 2017

Alle partier står bag bred konstitueringsaftale, som samler hele byrådet

Mange nye ansigter i Horsens Byråd

23. november 2017
Horsens Kommunes vælgere har stemt, og fintællingen af stemmerne er afsluttet.
Det betyder, at der nu kan sættes navne på de 27 byrådsmedlemmer, der udgør Horsens Byråd fra 1. januar 2018. 
 

Hvide plader skjuler en arkitektonisk hemmelighed i Horsens midtby

22. november 2017

Med økonomisk støtte fra Horsens Kommune bringer husejer, Alex Pedersen, klassisk dansk arkitektur frem i lyset på Grønnegade 11A. 

Uændret mandatfordeling i Horsens Byråd

22. november 2017

Da stemmerne ved kommunalvalget i Horsens Kommune tirsdag aften var talt op, viste resultatet, at mandaterne var fordelt på helt samme måde som i det siddende byråd – med 13 mandater til Socialdemokratiet, syv til Venstre, tre til Dansk Folkeparti og et enkelt til henholdsvis Enhedslisten, SF, konservative og Liberal Alliance.

Horsens bliver igen vært for FIM Speedway Grand Prix

20. november 2017

AC Horsens, Forum Horsens og BSI Speedway indgår ny aftale om speedway på CASA Arena 

Ældre vil mere end at hækle

17. november 2017

Centerrådet på Plejecenter Præsthøjgården fejrer 25 års jubilæum.

Farvel til museumschefen i Horsens

17. november 2017

Anne Bjerrekær skal være direktør for Det Grønne Museum på Gl. Estrup Herregård på Djursland.

Flere børn skal have kontakt med ældre

16. november 2017

Horsens Kommune vil udbrede venskabet mellem plejecentre og daginstitutioner/dagpleje.

God gang i klippekort på plejehjem

15. november 2017
  • Jeg skal snart på farten igen, siger 94-årige Edith Mathiasen, der er begejstret for ordningen.

Nyt Nørretorv får et grønt twist

14. november 2017

Et fornyet Nørretorv indbyder til pause under blodbøgen midt i byens summen.

Nyt Nørretorv får et grønt twist

14. november 2017

Et fornyet Nørretorv indbyder til pause under blodbøgen midt i byens summen.

Åbne døre til Børnekulturdag på Kulturstationen

13. november 2017

Søndag den 19. november åbner Kulturstationen dørene til en Børnekulturdag fyldt med aktiviteter, koncerter, teater og udstillinger.

Lungedag i Bilka

09. november 2017

Borgerne kan få gratis lungetjek og råd om rygning.

Forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

07. november 2017

Forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding.

Horsens Byråd har d. 24.10.2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-11.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en privat lodsejers ønske, om at skabe mulighed for udstykning til boliger fra en ejendom beliggende øst for Yding Toft i landsbyen Yding.

Denne ejendom er i kommuneplanens rammer udlagt til blandet boligområde. Det meste af den resterende del af Yding er i dag ikke lokalplanlagt, men er udlagt til boligområde, landsbybebyggelse. Med planlægning for samlet bymæssig bebyggelse, i overensstemmelse med kommuneplanen, skal den ældre del af Yding by overføres til byzone. Lokalplanen omfatter derfor hele Yding by, landbrugsparcellerne undtaget. Den gældende lokalplan Y-111, for et boligområde ved Gydekrog aflyses.

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny udstykning, bebyggelse og beplantning sker efter lokalplanens principper.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Høringsfristen udløber den 27. Marts 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Stemmekampagne vækker valgstemning i Horsens

06. november 2017

Breve, billeder af kryds og plakater er en del af den ekstra indsats, som skal løfte stemmeprocenten til kommunalvalget.

Stemmekampagne vækker valgstemning i Horsens

06. november 2017

Breve, billeder af kryds og plakater er en del af den ekstra indsats, som skal løfte stemmeprocenten til kommunalvalget.

Over 200 elever pisker æg og skifter dæk

03. november 2017

8. klasses elever mødes i Horsens til lokalmesterskab i Skills Stafetten 2017.

Forslag til tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015.

02. november 2017

Forslag til tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015. Tillægget omhandler placering af et bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 28. december 2017, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. se forslag her
Afgørelse om ej miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 30. november 2017.

Familien Hede Nielsens Fond støtter camps for ordblinde

31. oktober 2017

HN-Prisen 2017 på en mio. kr. tildeles Horsens Kommune til nye initiativer for børn med dysleksi.

Ny chef for Bibliotek, Borgerservice og Fritid i Horsens Kommune

31. oktober 2017

58-årige Morten Fogh bliver leder for Bibliotek, Borgerservice og Fritid.

Mange hjalp til, da Ingolf kom forbi

31. oktober 2017

Stormen Ingolf pressede søndag vandstanden op i faretruende højder i Horsens Fjord, men der kom heldigvis ikke helt så meget vand, som ventet – og derfor kan man konkludere, at Horsens slap forholdsvis nådigt fra stormfloden søndag aften.

Forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens

31. oktober 2017

Forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 24.oktober 2017 at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens.

Forslag til Lokalplan 2016-14 er udarbejdet som første etape i realiseringen af Natur- og byudviklingsplanen "Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling", som pt. er i offentlig høring.

Lokalplanområdet er ca. 66 ha og giver mulighed for varierede boligformer i en grøn og blå struktur; etageejendomme og punkthuse i 2-4 etager, tæt-lav, parcelhuse og sokkeludstykninger. Derudover giver lokalplanen også mulighed for at rumme liberalt erhverv samt en dagligvarebutik ud mod Egebjergvej.

Lokalplanen er en fleksibel plan, der giver mulighed for stor variation i boligtyper og i antallet af boliger, der kan imødekomme kommunens fremtidige behov.

Lokalplanen vil desuden omfatte den eksisterende bebyggelse, der i dag ligger langs Egebjergvej og Nordre Strandvej.

Udlægget af boliger, liberalt erhverv og dagligvarebutik nord for Nørrestrand knytter sig til Horsens by og fortsætter den eksisterende bystruktur bag eksisterende by.

Etablering af op til 1500 nye boliger samt udvikling af eksisterende og nye naturområder vil bidrage positivt til udviklingen af Horsens by. Etablering af boliger med grønne og blå områder giver offentligheden forbedrede muligheder for at udnytte og opleve landskabet, naturen og kulturhistorien i området.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et boligområde med en varieret bebyggelse, baseret på naturen og landskabets kvaliteter.

Intentionen er at skabe et attraktivt nyt byområde med fokus på bæredygtighed, bl.a. i form af tættere bebyggelse, store fælles friarealer med naturpræg, åben regnvandshåndtering, gode stiforbindelser samt at styrke områdets samlede biodiversitet.

Høringsfristen udløber den 23. Januar 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Forslag til lokalplan 2017-05, Blandede byformål, Sundvej, Horsens

31. oktober 2017

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge anvendelsesbestemmelserne for de enkelte delområder, herunder specielt delområde 4.

Lokalplanen erstatter den gældende Lokalplan og overfører mange bestemmelser til den nye lokalplan. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om den samlede arealramme for detailhandel samt butiksstørrelser.

Lokalplanen giver samtidig mulighed for en omlægning af Langmarksvej og krydset Langmarksvej/Sundvej.

Lokalplanforslaget kan ses her:


Forslag til Udviklingsplan Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling

31. oktober 2017

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 24.oktober 2017 at offentliggøre forslag til Udviklingsplan Nørrestrand- Bæredygtig natur- og byudvikling.

Byrådet har ønsket udarbejdelse af en udviklingsplan for en ny bydel ved Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling.

Horsens vokser og de eksisterende bydele i Horsens er efterhånden fuldt udbyggede. Muligheden for at placere en ny bydel nord for Nørrestrand ved Horsens bringes nu i spil, så der dannes et fornuftigt og bæredygtigt grundlag for den langsigtede byudvikling i Horsens.

Natur- og byudviklingsprojektet for bydelen Nørrestrand er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 6,8 km², hvoraf 2,5 km² udgør fredningen omkring Nørrestrand.

Naturen i området har et helt særligt udviklingspotentiale, der skaber værdi for både naturen, eksisterende beboere i området, i Horsens, samt kommende beboere.

Visionen er at etablere en ny, attraktiv og bæredygtig bydel nord for naturområdet Nørrestrand.

Når den bæredygtige bydel er fuldt udbygget, vil her bo op mod 9.000 mennesker. De vil bo i et unikt landskab med store kulturhistoriske værdier og i tæt samspil med den vilde, uspolerede natur.

Intensionen er at trække naturen ind i bydelen og at strække bydelen mod naturen – på naturens og landskabets egne præmisser.

Udviklingsplanen sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel.

Udviklingen vil ske over mange år, og området vil blive detailplanlagt etapevist med kommune- og lokalplanlægning for de enkelte områder. Udviklingsplanen skal ses som dynamisk og kan rumme skiftende behov og tendenser, ligesom den nødvendigvis skal kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forudsætninger.

Udviklingsplanen for Nørrestrand er et resultat af en proces med inddragelse af bl.a. Teknik- og Miljøudvalget, eksperter, investorer, beboerne i området og interesseorganisationer.

Administrationen i Horsens Kommune vil i høringsperioden arrangere forskellige arrangementer om projektet i Nørrestrand. Følg med dagspressen og på Facebook.

Høringsfristen udløber den 23. Januar 2018.

Udviklingsplanen kan ses her:


Move for Life indtager fire haller i Horsens

30. oktober 2017

Fællesskab, bevægelse og lokalt sammenhold præger projektet Move for Life, der d. 3.-4.-5. november indtager hallerne i Brædstrup, Egebjerg, Østbirk og Torsted.

Vinderforslaget for fremtidens Søndergade er udpeget

30. oktober 2017

Fem arkitektteams har i løbet af sommeren arbejdet intenst på at tegne fremtidens Søndergade. Nu er der udpeget en vinder.

Oversvømmelser ved havnen i Horsens - opdateret 22.45

29. oktober 2017

Vandstanden i Horsens Fjord falder nu ganske langsomt igen, og det forventes, at alle vejspærringer vil være fjernet, så morgentrafikken mandag morgen igennem Horsens indre by kan afvikles uden problemer. 

Nyt Ældreråd i Horsens

26. oktober 2017

Stemmeprocent på 44.

Connie Hedegaard samler det lokale erhvervsliv på FÆNGSLET

25. oktober 2017

Connie Hedegaard inspirerer erhvervslivet den 2. november til en gratis temadag om cirkulær økonomi.

Skoleelever i Horsens stiger i snit

25. oktober 2017

Fremgang for fjerde år i træk.

Flere børn kommer i familiepleje

24. oktober 2017

Horsens Kommune udklækker robuste plejefamilier.

Horsens sætter vilde heste på græs

20. oktober 2017

Konikheste skal hygge sig med skotsk højlandskvæg på et 50 hektar stort naturområde ved Nørrestrand.

Borgermøde om trafikken i Horsens onsdag den 25. oktober

19. oktober 2017

Kom til borgermøde om trafikken i Horsens onsdag den 25. oktober fra kl. 19-21 i Dagnæshallen.

Forslag til Lokalplan 2017-6, Boliger, Hyrdetasken, Horsens.

16. oktober 2017

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 3. oktober 2017 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 2017-6, Boliger, Hyrdetasken, Horsens.

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at udvide rammerne / anvendelsesbestemmelserne således det bliver muligt at opføre både tæt-lav og åben-lav boliger i området.

Lokalplanforslaget kan ses her:


Ophævelse af Byplanvedtægterne B og 14

16. oktober 2017

Byrådet har på sit møde den 26. september 2017 vedtaget at ophæve Byplanvedtægt B og Byplanvedtægt nr. 14 endeligt.

Byplanvedtægt B og Byplanvedtægt nr. 14 aflyses, da de er utidssvarende. Der skal derfor meget ofte dispenseres fra planerne. Dette betyder forlængede sagsbehandlingstider for borgerne og et unødigt ressourceforbrug for administrationen. Aflysningen er således et udtryk for afbureaukratisering.


Kraftigt fald i antallet af jobparate ledige i Horsens Kommune

13. oktober 2017

Antallet af fuldtidsledige er faldet med 5 pct. i løbet af det seneste år.

Nu afsløres fremtidens Søndergade

13. oktober 2017

Input fra over 500 borgere, virksomheder, foreninger m.fl.

Nu afsløres fremtidens Søndergade

12. oktober 2017

Input fra over 500 borgere, virksomheder, foreninger m.fl.

Skræntlaug på stikkerne

12. oktober 2017

Frivillige og Horsens Kommune i fælles kamp for naturskønt område ved Nørrestrand.

Tarmen og hjernens hemmelige forhold

12. oktober 2017

I Forum Horsens/Insero fortæller madvejleder Lise Faurschou Hastrup og Lindy Aldahl fra ’Rigtige Mænd’, hvordan mad- og livstilsændringer booster hverdagen med energi og glæde.

Onsdag den 8. november kl. 19.00 

Tanja Nyborg ny direktør for Uddannelse og Arbejdsmarked

11. oktober 2017

Skifter chefstol i Aarhus Kommune ud med den ledige plads i Horsens Kommunes direktion.

Spot på pauser i skolen

11. oktober 2017

700 elever på Hovedgård Skole knokler med idéer til fremtidens skole.

Afgørelse om nedlæggelse af offentlig vej.

10. oktober 2017

I forbindelse med at vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade ind mod det grønne areal, samt p-pladsen i den vestlige ende af arealet beliggende ved Andr Stenbergs Plads, har Horsens Kommune haft sendt forslaget i høring.

Der har været en høringsfrist fra 28. juli 2017 frem til 1. oktober 2017. Der er ikke indkommet nogle høringssvar til nedlæggelsen. 

Læs mere her

Antallet af voksenlærlinge skal øges markant

09. oktober 2017

HORSENS ALLIANCEN indleder i efteråret en kampagne, der skal sætte fokus på voksenlærlingeordningen.

Lyskunstværk KUBEN

Lyskunstværk åbner i KUBEN

09. oktober 2017

Fredag den 13. oktober åbner et nyt lyskunstværk i KUBEN. Lyskunstværket er del af tre lysprojekter, der kan opleves i Horsens henover efteråret.

Beredskabsmeddelse - Torsted

09. oktober 2017

Vandet i dit vandforsyningsområde er rent igen!

 

Forældrerelationer øger indlæring

05. oktober 2017

Trivselsråd gør eleverne dygtigere på Brædstrup Skole.

Horsens Kommune hæver sit grønne ambitionsniveau

04. oktober 2017

Arbejder på at opfylde klimaindsatser.

Forslag til Kommuneplan 2017

03. oktober 2017

Horsens Byråd har den 26. september 2017 besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Forslaget er i høring indtil den 28. november 2017. Sammen med kommuneplanforslaget fremlægges en miljøvurdering af planen.

Horsens Kommune er i kraftig vækst. Det er vigtigt, at planlægningen følger med og sikrer helhed og sammenhæng i udviklingen. Ikke kun for de nye boliger, der skal findes plads til, men også institutioner, virksomheder, butikker, rekreative områder, trafikanlæg og lignende.

Med forslag til Kommuneplan 2017 ønsker Horsens Byråd at sikre, at der tænkes langsigtet og bæredygtigt, så Horsens Kommune fortsætter med at være et attraktivt sted at bosætte sig, studere, arbejde, besøge og investere i mange år frem. Derfor ser kommuneplanforslaget frem til 2050 med udviklingsbilledet ”Vores kommune 2050”.

Kommuneplanforslaget sætter de overordnede rammer for udviklingen af en lang række temaer, herunder byudvikling, landskab, natur, fritidsformål, det åbne land og infrastruktur. Forslaget består konkret af en hovedstruktur med de overordnede mål for udviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplanlægningen samt en redegørelsen for de overordnede forudsætninger for planlægningen.

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljøvurdering, i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen viser, at ændringerne i kommuneplanforslaget i forhold til Kommuneplan 2013 samlet set ikke vil have en negativ påvirkning af grundvand, landskab, natur m.v.

Klagevejledning

Forslag til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning - LBK nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer. Miljøvurderingen offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Byrådets vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2017 kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af planen kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Kommunens afgørelse ved gennemførelse af en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8, stk. 1., kan påklages efter reglerne i planloven, jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 2.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Find forslag til Kommuneplan 2017 og Miljøvurderingen her.


Forslag til lokalplan for Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens.

03. oktober 2017

Horsens Byråd ønsker en levende og varierende midtby med mange oplevelser.

I forlængelse af helhedsplanen for midtbyen fra 2009 samt Midtbystrategien fra 2016 har Horsens Kommune derfor i sommeren 2017 inviteret til en projektkonkurrence for næste etape af Midtbyforbindelsen, der forbinder Banegården og havnen i Horsens.

Forslag til Lokalplan 2017-02 Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens skal udgøre det planmæssige grundlag for at opdatere Søndergade, Jessensgade og Torvet.

Lokalplan forslaget kan ses her:


Messe gav 23 plejefamilier

28. september 2017

Horsens Kommune har succes med at tiltrække plejefamilier – også de unge.

10.000 kr. for handicapindsats

25. september 2017

Horsens Kommune søger forslag til Handicappris 2017.

Mentorer bryder negative skolestatistikker for anbragte børn

25. september 2017

Egmont Fondens projekt Lær for Livet uddanner frivillige mentorer til at booste anbragte børns skoleglæde og knytte tillidsbånd. 

Mentorer bryder negative skolestatistikker for anbragte børn

25. september 2017

Egmont Fondens projekt Lær for Livet uddanner frivillige mentorer til at booste anbragte børns skoleglæde og knytte tillidsbånd. 

Pop-up-caféer skal skabe dialog om kommende kommuneplan

20. september 2017

Kommuneplan 2017 er præget af mål om sammenhæng, kvalitet og natur. 

Pop-up-caféer skal skabe dialog om kommende kommuneplan

20. september 2017

Kommuneplan 2017 er præget af mål om sammenhæng, kvalitet og natur. 

Plejepersonale rustet til at møde døden

19. september 2017

Masser af samtaler – og konkrete retningslinjer - giver ansatte i Horsens Kommune tryghed i svære situationer.

Forældre skal også forberede sig

18. september 2017

6000 elever, lærere og forældre forventes at vende mange sten på uddannelsesmessen i Horsens.

LabyrintFÆNGSLET

Ny kunstinstallation åbner ved FÆNGSLET

18. september 2017

Fredag den 22. september indvies en ny kunstinstallation, ”Vejen ind, er vejen ud”, ved FÆNGSLET. Installationen er skabt af kunstner Jesper Dalgaard med støtte fra Statens Kunstfond.

Stor kagedyst på FrivilligFestival

18. september 2017

Skovly Centret i Hovedgård inviterer til muntert køkken med masser af mel, sukker og glasur.

Stor kagedyst på FrivilligFestival

18. september 2017

Skovly Centret i Hovedgård inviterer til muntert køkken med masser af mel, sukker og glasur.

Glidende trafik på Høegh Guldbergs Gade inden julehandlen

15. september 2017

Horsens Kommune investerer 1,2 millioner kroner i udskiftningen af seks lyssignaler på Høegh Guldbergs Gade.

Glidende trafik på Høegh Guldbergs Gade inden julehandlen

15. september 2017

Horsens Kommune investerer 1,2 millioner kroner i udskiftningen af seks lyssignaler på Høegh Guldbergs Gade.

Messe for nye plejefamilier

15. september 2017

Horsens Kommune gentager succes med at finde velegnede familier.

Partshøring nedlæggelse af en del af den offentlig vej Vestvejen

15. september 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Vestvejen i forbindelse med at ejeren af matr. Nr. 6dz Torsted By, Torsted har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal.

Faktiske forhold:

Arealet ligger som et græsareal om til Vestvejen. Fra Vestvejen og ned til at arealet er der et større skråningsanlæg, som fortsat skal henligge under vejmatriklen. Mod syd og mod øst er arealet afgrænset af en bæk, mod vest er arealet mere eller mindre sammenhængende med matr. Nr. 6dz, som også for nuværende ligger som et græsareal. 

Arealet kan ses på kortbilag – det er angivet med en rød linje. Se her

Læs hele høringesbrevet her

Ørreder flytter en etage op

14. september 2017

Markant flere ørreder i Gudenåen efter fjernelse af dæmning.

hesten horsens teaterfestival foto: Hanne Nielsen

Masser af teaterfestival - uden billet

13. september 2017

Morsom gadeteater, intim nycirkus eller indersiden af en hest. Det er bare et par af de oplevelser du kan få helt uden billet under Horsens Teaterfestival.

Velfærd højt på dagsordenen i Horsens Kommune

12. september 2017

Samtlige partier i Horsens Byråd står bag aftale om budget 2018

Velfærd højt på dagsordenen i Horsens Kommune

12. september 2017

Samtlige partier i Horsens Byråd står bag aftale om budget 2018

Medlemmer af Ungerådet rykker på ungdomsmiljøet

11. september 2017

Ungerådet Horsens søger nye medlemmer, der har lyst til at gøre en forskel og få erfaring inden for kampagne- og eventkoordinering.  

Medlemmer af Ungerådet rykker på ungdomsmiljøet

11. september 2017

Ungerådet Horsens søger nye medlemmer, der har lyst til at gøre en forskel og få erfaring inden for kampagne- og eventkoordinering.  

Daginstitutioner serverer sunde vaner for små kokke

05. september 2017

Projekt Madsmag giver børn i Østbirks daginstitutioner gode madvaner, dannelse og en sund nysgerrighed med på vejen.

Livsglæde og fællesskaber følger med frivilligt arbejde på Gudenå Hospice

05. september 2017

De frivillige er en vigtig ressource, der er med til at bryde tabu om døden.

Robotterne kommer

01. september 2017

Fagre ny verden afsløres på messen Alder Bedst i Horsens.

Dit Helse – nu i elektronisk udgave

01. september 2017

Dit Helse udkommer nu i 3. udgave – og fremover har du desuden mulighed for at læse den elektronisk på horsens.dk – under Borger/Sundhedsfremme og forebyggelse/Sundhedstilbud  

Kommunen i gang med motorsaven

25. august 2017

Horsens Kommune beskærer bevoksning ved Nørrestrand.

Billigere leje skal sikre god mobil-dækning i hele kommunen

23. august 2017

Teleselskaber slipper billigere i leje af arealer, hvis de stiller mobilmaster op i de yderste dele af Horsens Kommune.

Gæst nr. 100.000 fik blomster af borgmesteren

17. august 2017

Jette Nielsen fra Horsens fik sig en overraskelse, da hun besøgte Den Genfundne Bro for første gang.

Nu åbner Ringvej Syd

17. august 2017

Fredag den 18.august åbner omfartsvejen, der forbinder Vestvejen med Bjerrevej.

Over 100.000 gæster har besøgt Den Genfundne Bro

16. august 2017

I uge 32 steg besøgstallet med 75 % i forhold til samme uge sidste år.

Horsens Teaterfestival

Gratis billetter i tusindvis til Horsens Teaterfestival

14. august 2017

Fra lørdag d. 19. august kan der bestilles gratis billetter til fantastiske teateroplevelser på Horsens Teaterfestival.

Forslag til Lokalplan 2017-03, Boliger, Provstlund III, Lund

14. august 2017

Teknik og Miljøudvalget har d. 8. august 2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2017-03.

Byrådet har delegeret kompetencen til at beslutte visse planer til Teknik og Miljøudvalget.

Ophævelse af badeforbud – Brigsted Stand / Naturplejeplads Vorsø

14. august 2017

Horsens Kommune har den 11. august 2017 meddelt badeforbud ved Brigsted Strand/ Naturplejeplads Vorsø indtil badevandskvaliteten igen er tilfredsstillende.

Horsens Kommune har den 14. august 2017 modtaget tilfredsstillende badevandsresultater og ophævet badevandsforbuddet.

Oplysninger om badevand og seneste badevandsresultater kan ses her

I tilfælde af spørgsmål om badeforbuddet kan ingeniør Tommy Krogh Abrahamsen, tlf. 76292516 kontaktes.

Flere får hjælp inden en sygemelding

11. august 2017

Kommunalt beredskab rykker ud, så ansatte kan blive på jobbet.

Så er programmet til Europæisk Middelalder Festival klar

11. august 2017

Den 25. og 26. august er der Europæisk Middelalder Festival på FÆNGSLET i Horsens for 22. gang. I år er et helt særligt år, da festivalen fejrer, at det er 500 år siden Martin Luther startede reformationen ved at skrive sine berømte 95 teser. Årets reformationstema markeres med flere nye og spændende indslag og aktiviteter for alle aldre, men festivalen byder selvfølgelig også på velkendte indslag som ridderturnering og et væld af musikere, gøglere og bodholdere.  

Flere får hjælp inden en sygemelding

11. august 2017

Kommunalt beredskab rykker ud, så ansatte kan blive på jobbet.

EM-finale-revanche venter i Horsens

08. august 2017

Kvindelandsholdet giver den fuld skrue mod Holland. 

44 husstande om én forening

07. august 2017

Vigtigt at landsbyer har en fælles stemme, mener formand for Foreningen for godt naboskab – Underup og omegn.

Partshøring nedlæggelse af en del af Konsul Jensens Gade

28. juli 2017

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej.

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade ind mod det grønne areal, samt p-pladsen i den vestlige ende af arealet beliggende ved Andr Stenbergs Plads.  Læs mere her

Romeo & Julie danser i Bygholm Park

13. juli 2017

Gratis teater for store børn og voksne.

Partshøring nedlæggelse af en del af Tinghuspladsen

13. juli 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Tinghuspladsen (offentlig P-plads) i forbindelse med at ejeren af ejendommen Østergade 14, 8740 Brædstrup matr. Nr. 3q Brædstrup By, Brædstrup har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal/beplantningsareal.

Ejendommen Østergade 16, har en overgang ud til Tinghuspladsen, denne er der ikke givet tilladelse til og er dermed ulovlig. Dog er skellet fastlagt således at der stadig vil være adgang til ejendommen nr. 16 via Tinghuspladsen.

Arealet der nedlægges har ingen funktionel betydning for p-pladsen, der forsvinder ingen p-pladser eller bliver lavet nogen former for restriktioner på p-pladsen. Arealet som nedlægges påtænkes overført til ejendommen Østergade 14 til brug som have.  Læs mere her

Ny leder i Horsens Krisecenter for Mænd

11. juli 2017

Grethe Holst takker af efter 13 år.

Vildtbanestenen på plads igen

10. juli 2017

Fredet fortidsminde nænsomt rengjort og anbragt i stabilgrus.

Gratis børneteater i Bygholm Park

07. juli 2017

Andersens Kuffert Teater opfører ny version af H. C. Andersens FYRTØJET.

Kontrol skal forebygge sejladsulykker

07. juli 2017

Kommuner og politi i fuld gang med kontrol på Gudenåen.

Den nye ringvej åbner to måneder før tid

06. juli 2017

Motionister og fodgængere kan allerede bruge vejen nu.

For få på cykelhold

06. juli 2017

Nu inviterer Aktivitetscenter Nørrevang til kaffemøde for at få flere med.

Badebro klar til brug

05. juli 2017

Nu kan lokale og turister hoppe i det reneste vand fra ny badebro ved Ring Sø.

Europæisk Middelalder Festival udvider med stort teaterprojekt

30. juni 2017

På årets Europæiske Middelalder Festival kan du opleve et dramatisk teaterstykke om reformationen skrevet specielt til festivalen af den prisvindende dramatiker Jokum Rohde.

Seniorer mangler juniorer

29. juni 2017

Planlægning af bofællesskab for 50+-årige i Sundbakken er i fuld gang.

Midlertidig træallé rykker ind på Søndergade

28. juni 2017

En midlertidig træallé med siddemøbler og lydkulisse flytter henover sommeren ind på Søndergade i Horsens som et testprojekt ifm. Søndergade-omdannelsen.

Forslag til tillæg 48 til Kommuneplan 2013 og Forslag til lokalplan 2017-04, Offentlige formål og erhverv, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens

27. juni 2017

Byrådet har d. 20.juni 2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2017-04 og tillæg til Horsens Kommuneplan 2013-2025.

Det betyder planerne

Formålet med planerne er, at skabe mulighed for blandt at placere Horsens Rådhus i de bygninger, der i dag rummer VIA University College.

Planerne vil med anvendelsesbestemmelser sikre, at den nordlige del af de eksisterende bygninger blandt andet kan anvendes til offentlig administration, f.eks. som rådhus.

Det er også formålet med planerne, at sikre muligheder for udviklingen af Vitus Bering Innovation Park, til udviklingsorienterede virksomheder og iværksætteri, der understøtter området, som et dynamisk og innovativt udviklings- og vidensmiljø.

Lokalplanen og tillægget er i offentlig høring i 8 uger fra den 27. juni til den 22. august 2017.

Lokalplanforslaget kan ses her

Forslag til Kommuneplantillægget kan ses her


Den må gerne fortsætte

26. juni 2017

Nostalgisk band var med til at sætte punktum for fem forrygende festivaldage.

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej.

26. juni 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsvej, 8700 Horsens.

Kommunen har den 25. januar 2017 udsendt en partshøring omkring nedlæggelse af 2 vejstrækninger – henholdsvis Spedalsø torv og Ægirsgade. I den forbindelse er der indkommet et høringssvar fra Horsens Byskole afd. Lindvigsvej partshøringen vedrører alene nedlæggelsen af Ægirsgade . Læs mere her

Småbørnsforældre skal tale om alkohol

22. juni 2017

Sundhedsplejen i Horsens Kommune vil fremover tale med nybagte forældre om deres alkoholvaner.

Peter Sinding Poulsen bliver øverste chef i Horsens Kommune

20. juni 2017

Skifter direktør-stol og bliver nu kommunaldirektør og øverste chef for ca. 7.000 medarbejdere

Indvielse af Jan Trøjborgs Plads

19. juni 2017

På torsdag indvies den nyindrettede plads på Havnetrekanten. Pladsen opkaldes efter Horsens’ tidligere borgmester.

Horsens Kommune henter asbest hos borgerne

16. juni 2017

Nyt gratis tilbud skal gøre det nemmere for folk at komme af med farligt asbest.

Affald sorteres forkert

15. juni 2017

Kampagne om sortering skal hjælpe borgerne på vej.

Hver fjerde kontanthjælpsmodtager får fast arbejde

13. juni 2017

Individuelle samtaler giver oprejsning til ledige i Horsens Kommune.

Kor åbner Kulturfestival

13. juni 2017

30 sangere fra Bakkekoret i Egebjerg synger for, når Horsensegnens Kulturfestival 2017 åbner for fem dage med musik og foredrag.

Gamle bygninger i Midtbyen forventes renoveret for trecifret millionbeløb

12. juni 2017

Stor interesse for tilskud til bygningsrenovering i Horsens centrum.

Troldeunger

Nye sommeraktiviteter åbner på Langelinie

07. juni 2017

Lørdag den 10. juni åbner en række sommerprojekter på Langelinie.

Partshøring om nedlæggelse af offentlig vej , del af Våbensholmvej.

07. juni 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlig vej Våbensholmvej, 8740 Brædstrup. Se kortbilag

Vejen er en grusvej som ligger imellem Lillebuskvej og Stidsmøllevej. Alle tilgrænsende ejendomme/matrikler er ejet af Mattrup Gods A/S. Der er en enkelt boligejendom (ejet af Mattrup Gods A/S) som trafikbetjenes via vejen, samt nogle skovarealer (skovarealerne kan dog trafikbetjenes via en anden offentlig vej) og landbrugsarealer (ejet af Mattrup Gods A/S).
Læs mere her

Elever skal holde læseferie på skolen

06. juni 2017

På Horsens Byskole er eleverne fysisk til stede på skolen op til afgangsprøverne.

Mennesker med misbrug bag sig hjælper andre

02. juni 2017

Bo Trivsel og Horsens Kommune starter korps af mentorer, som skal støtte borgere med misbrug bag sig.

Borgere på banen om bustider

01. juni 2017

Hvornår går bussen? Det kan borgerne i Horsens Kommune nu få indflydelse på.

Forslag til køreplaner for Horsens bybusser – Høring

01. juni 2017

Forslag til køreplaner for Horsens bybusser – Høring


Byrådet vedtog den 28. februar 2017 en ny trafikplan for den kollektive bustrafik – ”Trafikplan 2017”.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer af frekvensen mht. rute 220 og linje 12, da de økonomiske konsekvenser heraf først vil blive behandlet i forbindelse med de politiske drøftelser om budget 2018 som foregår i august/september 2017.

Med baggrund i den nye trafikplan ”Trafikplan 2017” fremlægges nu forslag til nye køreplaner for bybustrafikken i Horsens. Læs mere her

Borgere og virksomheder skylder millioner i skat

31. maj 2017

Horsens Kommune går nu i gang med at inddrive ejendomsskatter for over 3 millioner kr.

Endelave fejrer nyt postnummer med champagne

30. maj 2017

8789 skal give øboerne ny identitet – og pakker til tiden.

Trafikplan 2017 For kollektiv busbetjening

30. maj 2017

Horsens Kommune har i samarbejde med Midttrafik udarbejdet en Trafikplan for den kollektive busbetjening i Horsens Kommune, som planlægges iværksat i primo januar 2018.
Formålet med planen er at optimere busbetjeningen med henblik på at videreudvikle og forbedre den indenfor rammerne af budgettet.

link til : Trafikplan 2017 – Trafikplan for den kollektive busbetjening

Troldeunger

Strandpark-vibrationer på Langelinie

24. maj 2017

Denne sommer bliver Langelinie det nye samlingspunkt for horsensianere, når det grønne græsareal ved havnen omdannes til en strandpark med aktiviteter for store og små.

Lokal krimimor vandt Blixenpris

23. maj 2017

Vibeke Johansen fra Horsens Bibliotek løb med prisen for sit store engagement i Krimimessen Horsens.

Borgere på banen om Gudenåen

16. maj 2017

Horsens Kommune efterlyser input på workshop.

Teknologisk kvantespring for handicappede

15. maj 2017

Stemmestyringssystem skal give fysisk og psykisk handicappede et mere værdigt og aktivt liv.

Orienteringsmøde med Banedanmark om elektrificering og opgradering i Horsens Kommune, den 23. maj 2017.

15. maj 2017

Banedanmark er i gang med at undersøge, hvordan strækningen mellem Fredericia og Aarhus kan blive klar til højere hastigheder og eldrevne tog.
En del af broerne på strækningen er for lave til, at der er plads til både køreledninger og tog under dem. Derfor undersøger Banedanmark mulighederne for at skaffe mere plads under de broer som er for lave. Dette kan enten gøres ved at sænke sporene, hæve broerne, udskifte broerne eller nedlægge broerne. Udførelsen ved den enkelte bro og økonomien er med til at bestemme hvordan man gør.
Banedanmark undersøger ligeledes muligheden for at sætte hastigheden op på strækningen. Dette betyder at visse kurver rettes ud, så der kan opnås højere hastighed på banen.

SMV-prisen 2017 går til Horsens Kommune

11. maj 2017
Horsens Kommune modtager SMV-prisen 2017 for projekt ’Samspil mellem Uddannelse og Erhverv’ – et forbilledligt samarbejde mellem det offentlige og erhvervslivet for at skabe flere faglærte.

Forældre forvirrede over uddannelser

10. maj 2017

Netkursus skal klæde forældrene på til at sparre med deres børn om valg af uddannelse.

Jobfest for sundhedspersonale

09. maj 2017

Vital Horsens Akutpladser ansætter 16 nye medarbejdere.

Offentlig høring – Reguleringsprojekt

08. maj 2017

Horsens Kommune har modtaget ansøgning om et reguleringsprojekt på adressen Egeskovvej 15, 17, 17a,17b og, beliggende på matr. nr. 58a, 58c og 12u, Egebjerg By, Hansted. I forbindelse med afvikling af fremtidig trafik til og fra erhvervsgrundene nr. 17 og nr. 17a på Egebjerg Skovvej, er det nødvendigt at lave en overkørsel af den lille bæk, der krydser nr. 17b på Egebjerg Skovvej, samt flytte bækken 2 steder.

Horsens Kommune skal jf. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. offentliggøre en meddelelse om reguleringsprojektet.

Ansøgning om regulering af bækken ses her.

Eventuelle bemærkninger til reguleringsforslaget skal sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø på mailadressen; naturogmiljoe@horsens.dk. senest d. 9. juni 2017.

200 frivillige i fuld gang med festival

05. maj 2017

Masser af musik og foredrag på Horsensegnens Kulturfestival 2017.

Kampagne mod maddiker

04. maj 2017

Affaldsteamet i Horsens Kommune vil i snak med borgerne om håndtering af deres affaldsposer.

Lokal krimi-kvinde indstillet til Blixenpris

04. maj 2017

Drivkraften bag Krimimessen - Vibeke Johansen fra Horsens Bibliotek – markerer sig som litteraturformidler.

Lokal krimi-kvinde indstillet til Blixenpris

04. maj 2017

Drivkraften bag Krimimessen - Vibeke Johansen fra Horsens Bibliotek – markerer sig som litteraturformidler.

Forslag til Lokalplan 2016-26, Dagligvare butik, Bygaden og Tillæg 39 til Kommuneplan 2013, Udvidelse af Bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, Stensballe.

02. maj 2017

Byrådet har på mødet den 24 april 2017 vedtaget at sende forsalget til planerne, i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013 er at udvide afgrænsning af bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, samt at hæve den samlede arealramme for hvor meget butiksareal, der kan bygges indenfor bydelscentret.

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Haldrupvej/Bygaden i Stensballe.

Realiseringen af lokalplanen vil indebære, at bygherren opkøber og nedriver 5 eksisterende husstande for enden af Højmarksvej, for at få et areal fri til etablering af butik på 1200 m2 + 200 m2 personalefaciliteter, samt anlæg af p-plads til kunderne og en tilkørselsvej til og fra Bygaden.

Høringsfristen udløber den 27. juni 2017

Lokalplanforslaget kan ses her:

Forslag til Tillæg 39 kan ses her:


Forslag til Lokalplan 2016-30 og Tillæg 46 til Kommuneplan 2013, Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens.

02. maj 2017

Forslag til tillæg til kommuneplan 2013-46  og forslag til Lokalplan 2016-30, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at omdanne en tidligere losseplads i Dagnæs op til Dagnæs bæk til bypark.

Horsens Kommune ønsker, at der ved omdannelsen skabes mulighed for at tilføre området overskudsjord, hvorved der skabes et spændende bakket parklandskab med stier, legepladser og andre faciliteter, der understøtter såvel læring og leg, som ophold og andre rekreative aktiviteter i området.  

Der er viden om jordforurening på arealet. Ved omdannelse til bypark vil der blive iværksat nødvendige tiltag for at sikre, at der ikke er risiko for mennesker og miljø.

Lokalplanområdet ligger mellem Bjerrevej og Rypevej i den sydlige bydel Dagnæs, syd for Dagnæs Bæk. Området er ca. 6,4 ha stort og ligger idag i byzone, men uden adgang for offentligheden.

Lokalplanen giver mulighed for indretning af bypark med stier, legepladser og andre faciliteter, der understøtter ophold, læring og leg i området. Indretningen vil tilgodese alle aldersgrupper og henvende sig til såvel borgere, der ønsker at være aktive som andre, der ønsker at opholde sig i bydelens nye grønne oase.

Adgangen til området sker via stiforbindelser fra forskellige retninger, mens adgang med bil er planlagt fra Bjerrevej, hvor der anlægges parkeringsplads.

Det overordnede mål med projektet er, ved at genanvende overskudsjord, at tilføre bydelen en ny herlighedsværdi ved at udnytte et areal, der i dag ligger ubenyttet hen.

Høringsfristen udløber den 27. juni 2017

Forslag til Tillæg 2013-46 kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-30 kan ses her:


VVM afgørelse (nyttiggørelse af overskudsjord)

02. maj 2017

Horsens Kommune har modtaget VVM-anmeldelse af projekt om nyttiggørelse af overskudsjord på Bjerrevej 20, 8700 Horsens. I projektet etableres et rekreativt landskab på en tidligere losseplads (Dagnæs Bækkelund Losseplads). Det rekreative landskab skabes med overskudsjord fra anlægsprojekter i Horsens Kommune.

Ifølge VVM- bekendtgørelsen er visse anlægstyper omfattet af krav om VVM-screening og evt. efterfølgende VVM redegørelse, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Det pågældende projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11b (anlæg til bortskaffelse af affald).

Horsens Kommune har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan ses her:

Bilag 1 VVM anmeldelse kan ses her:

 

 


Horsens Kommune vil af med bøvlet dokumentation

28. april 2017

Agenter skal rydde op i tidskrævende og meningsløse registreringer.

Elever tager godt imod grænseoverskridende undervisning

25. april 2017

I Horsens Kommune bliver elever i udskolingen mere skarpe på uddannelsesvalg, når de kan vælge linje - også på andre skoler.

Horsens skal have ny kommunaldirektør

25. april 2017

Nuværende kommunaldirektør, Niels Aalund, overgår til en stilling som udviklingsdirektør med ansvar for bl.a. realisering af Campusrokaden.

Elever mærker svær overvægt på egen krop

24. april 2017

På Forskningens Døgn 2017 kan HF-elever opleve sig selv som tykke.

Elever mærker svær overvægt på egen krop

24. april 2017

På Forskningens Døgn 2017 kan HF-elever opleve sig selv som tykke.

Gummistøvler dresscode til kommunalpolitisk møde i Horsens

21. april 2017

550 politikere og beslutningstagere kommer helt tæt på teknik- og miljøarbejde i Horsens Kommune.

Tæt på 1000 børn i fængsel

21. april 2017

Skolernes Krimimesse samler i år alle 7. klasser i Horsens til spektakulær messedag på FÆNGSLET.

Fra koma til kondi

20. april 2017

Hofteoperation sendte 90-årige Verner direkte i kørestol. Nu går han til gymnastik.

Flere børn vil ned i vægt

07. april 2017

Svært overvægtige børn og unge får gang i ny livsstil på Overvægtsklinikken i Horsens Kommune.

Flere børn vil ned i vægt

07. april 2017

Svært overvægtige børn og unge får gang i ny livsstil på Overvægtsklinikken i Horsens Kommune.

Ud med røv-til-sæde undervisning - ind med Samspil

29. marts 2017

Elevers møde med fortidens fabriksarbejdere skal ruste dem til fremtidens arbejdsmarked.

Vitus Bering lægger navn til pris

29. marts 2017

Horsens Kommune uddeler spritny pris – VITUS-prisen – på International Festival i maj.

Vitus Bering lægger navn til pris

29. marts 2017

Horsens Kommune uddeler spritny pris – VITUS-prisen – på International Festival i maj.

Søndergade skal forvandles fra gågade til "væregade"

28. marts 2017

Nu indbydes til projektkonkurrence for næste etape af Midtbyforbindelsen, der forbinder banegården og havnen i Horsens.

100 til suppeaften på plejehjem

28. marts 2017

Stor succes med hyggesnak på Plejecenter Nørrevang ved Horsens.

Søndergade skal forvandles fra gågade til "væregade"

28. marts 2017

Nu indbydes til projektkonkurrence for næste etape af Midtbyforbindelsen, der forbinder banegården og havnen i Horsens.

Fleksjobber er rygraden i butikken

24. marts 2017

Ledige langt væk fra arbejdsmarkedet kan både løfte virksomheder socialt og økonomisk.

En løbetur som på månen

20. marts 2017

Nyt løbebånd kan reducere tyngdekraften, så folk, der har mistet gangfunktionen, kommer på benene igen.

Fængselspræst gør elever stille

20. marts 2017

Skolernes Krimimesse konfronterer eleverne på Stensballeskolen med den rå virkelighed.

Fængselspræst gør elever stille

20. marts 2017

Skolernes Krimimesse konfronterer eleverne på Stensballeskolen med den rå virkelighed.

En cirkusoplevelse for livet

16. marts 2017

Alle plejehjemsbeboere i Horsens Kommune tager i Cirkus Arena.

Nu får borgerne grønne poser

13. marts 2017

35.000 husstande i Horsens Kommune modtager nu grønne poser til madaffald.

Nu får borgerne grønne poser

13. marts 2017

35.000 husstande i Horsens Kommune modtager nu grønne poser til madaffald.

De fleste har styr på alkohol

10. marts 2017

Få mennesker henvender sig til Horsens Kommunes landsdækkende og anonyme alkoholrådgivning på nettet.

Flere skal behandles på klinik

09. marts 2017

Sygeplejeydelser i Horsens Kommune vil fremover så vidt muligt foregå på én af kommunens seks klinikker.

Få gode råd til at lette hverdagen med demenssygdom

09. marts 2017

Demensteamet i Horsens Kommune holder Teknologimesse torsdag den 16. marts.

Flere skal behandles på klinik

09. marts 2017

Sygeplejeydelser i Horsens Kommune vil fremover så vidt muligt foregå på én af kommunens seks klinikker.

Flere borgere klager over måger

08. marts 2017

Horsens Kommune opfordrer til at søge om tilladelse til at regulere sølvmåger.

Familiepicnic til Ring Sø

07. marts 2017

Den idylliske Ring Sø ved Brædstrup genoplives med ny badebro, borde og bænke.

Oprydning efter olieforurening på Endelave foreløbig afsluttet

06. marts 2017

Godt 100 ton forurenet ålegræs og olieindsmurte sten er sejlet til destruktion på fastlandet.

SOSU-studerende får sundhedsboost

24. februar 2017

Nyt cafétilbud skal fastholde studerende på Social- og sundhedsuddannelsen.

Kulturinteresserede prøveklud for trivsel

23. februar 2017

Sund By i Horsens vil samle gruppe om fælles oplevelser inden for kunst og kultur.

Kulturinteresserede prøveklud for trivsel

23. februar 2017

Sund By i Horsens vil samle gruppe om fælles oplevelser inden for kunst og kultur.

En vanskelig opgave venter på Endelave

16. februar 2017
Efter, at der i weekenden blev konstateret olieforurening på strandene på sydsiden af Endelave, er omfanget af opgaven langsomt ved at tegne sig. Forventningen er, at flere dage, uger og måske måneders vanskeligt arbejde venter.

Unge lærer at bo alene

15. februar 2017

Projekt Unge Hjemløse i Horsens Kommune giver unge redskaber til at tackle tilværelsen i egen lejlighed.

Nu renses strandene for olieforurening

14. februar 2017

I morges – tirsdag – gik kommunale medarbejdere fra Horsens og Hedensted kommuner i gang med at rense strandene på henholdsvis Endelave og i As Vig og Sandbjerg Vig for olieklumper og ålegræs, der er indsmurt i olie.

Risiko for olieforurening på Endelaves sydkyst, As Vig og Sandbjerg Vig

12. februar 2017

Olieforureningen, som sandsynligvis stammer fra det grundstødte portugisiske fragtskib Victoria, og som fortsat truer Endelaves sydkyst samt strandene ved As Vig og Sandbjerg Vig, betegnes fortsat som en overskuelig forurening med overskuelige miljømæssige konsekvenser.

Suppe samler folk på plejecenter

10. februar 2017

Unge og ældre får tilbud om to timers hygge over en tallerkenfuld suppe og en kop kaffe.

Arkæologisk fund i Horsens vækker international opsigt

09. februar 2017

13.000 år gamle og bearbejdede rensdyrtakker fundet i en gammel istidssø.

Fire nye landsbyer får penge

09. februar 2017

Horsens Kommune uddeler endnu engang 400.000 kr. i forbindelse med Trygge Landsbyer 2017.

Flere iværksættere overlever

06. februar 2017

Antallet af levedygtige virksomheder efter fem år, er højere i Horsens end på landsplan.

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Emil Møllers gade

02. februar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Emil Møllers gade i forbindelse med at ejeren af ejendommen Emil Møllers Gade 69 matr. Nr.1064 Horsens Bygrunde har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et grusareal/befæstetareal i naturlig sammenhæng med matriklen nr. 1064.

Læs mere her 

Borgmester og partiledere svarer på spørgsmål om byens fremtid

01. februar 2017

Horsens Kommune holder syv informationsmøder om midtbyens mange projekter.

Vil du gå til noget? - Så find din information på Fritidsportalen

31. januar 2017

Horsens Kommune lancerer Fritidsportalen.

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Edisonsvej

27. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Edisonsvejj i forbindelse med at ejeren af ejendommen Enghavevej 34 matr. Nr. 11x Tyrsted By, Tyrsted har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal og bruges som indkørsel til ejendommen Enghavevej 34.
Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Spedalsø Torv og hele Ægirsgade

26. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsgade, 8700. 

Læs mere her

Information om opkrævning af virksomhedsgebyrer og dagrenovationslignende affald i 2017

24. januar 2017

Om opkrævning af virksomhedsgebyrer og dagrenovationslignende affald i 2017

Plejehjem bliver royalt

23. januar 2017

Dronning Ingrid genopstår på plejehjem i Brædstrup.

Elever tager bussen til DM i Skills

20. januar 2017

Horsens og Hedensted sender elever fra fire skoler til dyst i Ålborg.

Succes med sortering

17. januar 2017

Knap 40 % af husholdningsaffaldet bliver genanvendt i Horsens Kommune.

Succes med sortering

17. januar 2017

Knap 40 % af husholdningsaffaldet bliver genanvendt i Horsens Kommune.

Naboer kan lufte idéer til rekreativt område

16. januar 2017

Horsens Kommune inviterer til borgermøde om aktiviteter på Bakkelunden i Dagnæs.

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Rylevej

12. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/nedklassificeringen af en del af den offentlig vej Rylevej, 8700 Horsens som ligger som en stikvej til Fuglvangsvej. Læs mere her

Mange vælger Horsens Kommune

10. januar 2017

Ny tilflytterhjemmeside giver svaret på, hvorfor Horsens Kommune vækster.

Teaterdrømmen bliver til virkelighed

10. januar 2017

13-årige Mikkel trodser autismediagnose og går på de skrå brædder med Danmarks største skuespillere.

Brydekampe giver elever selvtillid

05. januar 2017

Institution for sårbare unge har succes med at bruge kropslig kontakt i faget idræt.

Landsbyer får penge - igen

04. januar 2017

400.000 kr. skal sætte yderligere fut i landsbyer ved Horsens.

Horsens Kommune modtager 4 mio. kr. af EU til sikring imod oversvømmelse

02. januar 2017

EU-projekt giver mulighed for at finde de helt rigtige løsninger til at håndtere oversvømmelsesrisiko fra Horsens Fjord og vandløb.Horsens Kommunes byvåben
Horsens Kommune • Rådhustorvet 4
8700 Horsens • Tlf. 7629 2929
CVR-nummer 29189889
horsens.kommune@horsens.dk