Vis emner under Forside
03. oktober 2017

Horsens Byråd har den 26. september 2017 besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Forslaget er i høring indtil den 28. november 2017. Sammen med kommuneplanforslaget fremlægges en miljøvurdering af planen.

Horsens Kommune er i kraftig vækst. Det er vigtigt, at planlægningen følger med og sikrer helhed og sammenhæng i udviklingen. Ikke kun for de nye boliger, der skal findes plads til, men også institutioner, virksomheder, butikker, rekreative områder, trafikanlæg og lignende.

Med forslag til Kommuneplan 2017 ønsker Horsens Byråd at sikre, at der tænkes langsigtet og bæredygtigt, så Horsens Kommune fortsætter med at være et attraktivt sted at bosætte sig, studere, arbejde, besøge og investere i mange år frem. Derfor ser kommuneplanforslaget frem til 2050 med udviklingsbilledet ”Vores kommune 2050”.

Kommuneplanforslaget sætter de overordnede rammer for udviklingen af en lang række temaer, herunder byudvikling, landskab, natur, fritidsformål, det åbne land og infrastruktur. Forslaget består konkret af en hovedstruktur med de overordnede mål for udviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplanlægningen samt en redegørelsen for de overordnede forudsætninger for planlægningen.

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljøvurdering, i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen viser, at ændringerne i kommuneplanforslaget i forhold til Kommuneplan 2013 samlet set ikke vil have en negativ påvirkning af grundvand, landskab, natur m.v.

Klagevejledning

Forslag til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning - LBK nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer. Miljøvurderingen offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Byrådets vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2017 kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af planen kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Kommunens afgørelse ved gennemførelse af en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8, stk. 1., kan påklages efter reglerne i planloven, jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 2.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Find forslag til Kommuneplan 2017 og Miljøvurderingen her.


Vælg periode for nyheder
« 2017
seneste 2018
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori