Vis emner under Forside
27. juni 2017

Horsens Kommune har anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje indenfor området for lokalplan 2016-16 Boliger, Provstlund II, Lund.

Lokalplanområdet ligger under 300 m fra den privatejede Provstlund Skov, og en del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

Horsens Kommune har ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet, begrundet med den administrative forenkling dette vil medføre for kommunen.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har lagt vægt på at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de landskabelige interesser, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at beskytte.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har valgt at reducerer skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet.

Styrelsens afgørelse kan ses her.

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni  2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.


Vælg periode for nyheder
« 2016
seneste 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori