Vis emner under Forside

Spildevandsslam og andre forskellige typer af affaldsprodukter indeholder næringsstoffer og organisk materiale, og må anvendes som gødning. Anvendelsen er underlagt en række restriktioner, fordi affaldsprodukterne kan indeholde tungmetaller, miljøfremmede stoffer og smittekim. 

Udspredningen reguleres af bekendtgørelse om anvendelse af affaldsstoffer til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen)

Hvis du vil udbringe slam eller lignende affaldsprodukter på dine marker, skal det anmeldes  til Horsens kommune inden udspredningen. Spildevandsslam og andre typer af affaldsprodukter indeholder næringsstoffer og organisk materiale, der kan anvendes som gødning. Gødningen anvendes til gødskningsformål og indgår i den samlede gødningsplanlægning med den forventede frigjorte mængde plantenæringsstof. 

Kvælstof skal medregnes med en udnyttelse på 45 % inkl. eftervirkninger. 
Fosfor skal medregnes således, at der med affaldsstoffer og husdyrgødning maksimalt udbringes 30 kg/ha/år som middel over enhver 3 års planperiode. Fosfor udbragt i handelsgødning medregnes ikke. 
 
Når du indgår en aftale om levering af affald til udbringning på landbrugsjord i Horsens Kommune, skal affaldsproducenten sende følgende til Horsens Kommune:

• Underskrevet kopi af aftalen om levering
• Indholdet i affaldet
• Kort med angivelse af, hvor affaldet skal spredes

Horsens Kommune skal herefter behandle oplysningerne indenfor 8 dage. Hvis du indenfor denne periode ikke hører andet, er det i orden at udbringe affaldet på din jord. Kommunen foretager en screening af udbringningen, hvor der især er fokus på sårbart grundvand, arealernes placering i forhold til Natura 2000 områder samt en vurdering af om slambekendtgørelsens regler er opfyldt. Se evt. kommunens vejledning om opbevaring og udspredning afslam her , og læs mere om spildevandsslam ved Miljøstyrelsen

Slam skal nedpløjes eller nedharves inden 6 timer efter udbringningen. 

Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i bioaskebekendtgørelsen Ved indgåelse af aftale om levering af aske til en jordbruger i Horsens Kommune, skal askeproducenten sende kopi af leveringsaftalen, deklaration samt kort med angivelse af, hvor og hvor meget aske der udspredes, til kommunen senest 8 dage før levering. Hvis du indenfor denne periode ikke hører andet, er det i orden at udbringe affaldet på din jord.Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk