Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen

 • Naturafgræsningen skal foregå på arealer som er fredede, beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven eller udpeget som Natura 2000-område
 • Produktionsarealet (vinterstalden) må ikke overstige 200 m2 og skal overholde afstandskravene
  • Mindst 100 m til nabobeboelse
  • Mindst 100 m til kategori 1- eller 2-naturområde
 • Produktionsarealet må kun bruges til det anmeldte dyrehold og skal overholde kravene:
  • Dyreholdet må kun bestå af andre dyretyper end dem der i forvejen er på husdyrbruget
  • Dyreholdet må kun bestå af ammekøer med kalve (< 6 mdr.), kvier, stude, slagtekalve (> 6 mdr.), for, geder eller heste
  • Ved naturafgræsningen skal der fjernes flere næringsstoffer end der tilføres
  • Dyreholdet må kun være opstaldet fra 1. oktober til 15. maj
 • Produktionsarealet kan etableres i ny eller eksisterende bygning

Ved opførelse af ny tilbygning skal følgende betingelser overholdes

 • Bygningen må ikke være større end nødvendigt
 • Bygningen skal opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse
 • Eksisterende ventilationsafkast må ikke flyttes tættere på:
  • Kategori 1- og 2-natur, der ligger indenfor 300 m af tilbygningen
  • Kategori 3-natur, der ligger indenfor 100 m af tilbygningen
  • Ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, der ligger indenfor 100 m af tilbygningen
 • Bygningen skal fremstå i samme byggestil som eksisterende staldanlæg
 • Bygningsbredden må ikke overstige det eksisterende staldanlægs bredde med mere end 5 %, dog maks. 2 m
 • Bygningshøjden må ikke overstige eksisterende stalds højde med mere end 1,5 m

Ved anvendelse af eksisterende stalde må der ikke renoveres eller ændres, så staldsystemet får øget ammoniakemission

For mere information herom, henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

 


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk