Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen

 • Anlægget skal være erhvervsmæssigt nødvendigt
 • Anlægget skal ligge i tilknytning til eksisterende bebyggelse
 • Det samlede grundplan må ikke overstige 3000 m2, ekskl. vejarealer og kantbelægning
 • Anlæg mindre end 3000 m2 (eller mindre end 1000 m2) må ikke placeres indenfor:
  • 150 m (100 m) fra byzone, sommerhusområde og område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
  • 100 m (75 m) fra nabobeboelse
  • 50 m fra vandløb (herunder dræn) og søer
 • Eksisterende terræn må ikke ændres mere end +/- 1 m
 • Maks. højde på 3 m, medmindre pladsen er omkranset af eksisterende bygninger/anlæg og ikke er højere end laveste eksisterende bygning m.v.
 • Der skal etableres afskærmende beplantning omkring anlægget senest 31. december året efter etableringen. I visse situationer kan der afviges fra dette krav

For mere information herom, henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk