Vis emner under Forside

Enhver ændring på et husdyrbrug kræver en forudgående tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven. I visse tilfælde kan du dog undgå dette, når du skal bygge eller vil ændre dyreholdet på din bedrift. En væsentlig forudsætning for dette er, at der ikke sker en forøget påvirkning af omgivelserne, hvilket bl.a. sikres ved overholdelse af nogle generelle betingelser i ”anmeldeordningen”.

Du kan læse mere om anmeldeordningen her på hjemmesiden. Har du derudover spørgsmål til miljøvurderingen rettes disse til landbrugsteamet, mens spørgsmål af bygningsmæssig karakter kan rettes til byggesag.

Hvis kommunen vurderer, at projektet ikke er til skade for miljøet (herunder også de landskabelige værdier), kan dette realiseres uden tilladelse eller miljøgodkendelse, men du skal dog stadig have en byggetilladelse, som evt. kan søges samtidig. 

Du skal som anmelder dokumentere, at betingelserne for at bruge ordningen er opfyldt og fremsende den nødvendige dokumentation.

Når en anmeldelse modtages sikrer kommunen sig, at det anmeldte overholder betingelserne for brug af den pågældende anmeldeordning og, at det anmeldte ikke er i strid med anden lovgivning.

På baggrund af vurderingen, træffes afgørelse om, at det anmeldte kan bringes til udførelse som anmeldt, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16a og 16b.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan følgende anmeldes:

Halmlade_maskinhal_malkeanlaeg_malkestald_kornlager_foderlager

Ensilageplads_eller_ensilagesilo

Vinteropstaldning_af_dyrehold_til_naturafgraesning

Dyrehold_af_hobbybetonet_karakter

Skift_mellem_dyretyper

Skift_i_miljoeteknologiske_loesninger

Afproevning_af_miljoeeffektive_teknologier_eller_teknikker

Emissionsorienteret_produktionstilpasning_slagtesvin

Skift_mellem_dyretyper_staldsystemer_og_miljoeteknologi

Alle kan se afgørelser truffet efter anmeldeordningen

I forbindelse med sagsbehandlingen foretager kommunen en nabohøring, og når der er truffet afgørelse i sagen annonceres denne på https://dma.mst.dk/

Alle afgørelser bliver annonceret på hjemmesiden med klagefrist. Udover lovens klageberettigede organisationer, er afgørelserne tilgængelige for alle borgere i klageperioden. Horsens Kommune skal dog gøre opmærksom på, at klager kun bliver taget i betragtning, hvis den der klager har en væsentlig individuel interesse i sagen.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk