Vis emner under Forside

Regulativet gælder for alle erhvervsvirksomheder samt offentlige og private institutioner i Horsens Kommune. Regulativet beskriver affaldsproducentens pligter og rettigheder.

Formålet med regulativet er at sikre en miljømæssig forsvarlig sortering og bortskaffelse af erhvervsaffald med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker, samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Ved ikrafttrædelse af affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010, blev indført nye paradigmer. Formålet med regulativerne er bl.a. at opnå ensartethed i regulativreguleringen på nationalt plan. Se gældende Affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012.

Regulativ for erhvervsaffald er opbygget af en generel del og en særlig del. Den generelle del omfatter almindelige bestemmelser, som i vid udstrækning allerede er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen. Den særlige del indeholder Horsens Kommunes ordninger for erhvervsaffald, hvori bl.a. retningslinjer for sortering, indsamling og behandling af affaldet fremgår.

Folketingets nye organisering af affaldssektoren fra og med 2010 betyder, at kommunerne ikke længere må etablere indsamlings- og anvisningsordninger for erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse defineres efter Affaldsbekendtgørelsen som kildesorteret erhvervsaffald, som kan forberedes til genbrug, genanvendelse eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse eller forbehandling med henblik på en af de nævnte behandlingsformer. Læs mere om affald til genanvendelse.

Virksomheder, der betaler gebyr for brugen af genbrugspladserne, må dog fortsat aflevere bl.a. genanvendeligt erhvervsaffald på genbrugspladserne på fastlandet og Containerpladsen på Endelave, jf. ordning § 11 og § 22 i regulativet. 

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 4. juni 2014 er blevet ændret på flere punkter som et led i implementeringen af initiativerne i Affaldshåndteringsplan 2013 – 2024.

Regulativet træder i kraft fra og med 28. september 2015.

Her kan du læse mere om ændringerne i nyt Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 1. maj 2017 (Standardregulativ) i forhold til tidligere gældende regulativ fra 28. september 2015.

Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra 1. maj 2017 er opbygget af 2 dele:

Den generelle del indeholder almindelige bestemmelser om: 

§ 1. Formål m.v.
§ 2. Lovgrundlag
§ 3. Definitioner
§ 4. Registrering af udenlandske virksomheder
§ 5. Gebyrer
§ 6. Klage m.v.
§ 7. Overtrædelse og straf
§ 8. Bemyndigelse
§ 9. Ikrafttrædelse

Den særlige del indeholder Horsens Kommunes ordninger for erhvervsaffald herunder: 

§ 10. Ordning for dagrenovationslignende affald
§ 11. Ordning for genbrugspladserne
§ 12. Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
§ 13. Ordning for klinisk risikoaffald
§ 14. Ordning for ikke-genanvendeligt PVC-affald
§ 15. Ordning for forbrændingsegnet affald
§ 16. Ordning for deponeringsegnet affald
§ 17. Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere
§ 18. Ordning for miljøfarligt affald på Endelave (Miljøkasseordningen)
§ 19. Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer
§ 20. Ordning for imprægneret træ
§ 21. Ordning for bygge- og anlægsaffald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse
§ 22. Ordning for Containerpladsen på Endelave.
§ 23. Ordning for husholdningslignende affald fra kommunale institutioner og virksomheder

På Miljøstyrelsens nationale database for affaldsregulativer – NSTAR (Nationale Standard AffaldsRegulativer), kan Regulativ for erhvervsaffald, (åbner nyt vindue) gældende fra 1. maj 2017 endvidere hentes.

For affald fra private husholdninger i Horsens Kommune henvises til Regulativ for husholdningsaffald, gældende fra 28. september 2015.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk