Vis emner under Forside

Affald anses for farligt hvis det udgør brandfare, sundhedsfare, miljøfare eller smittefare.
Eksempler på farligt affald kan være spildolie, syrer og baser, opløsningsmidler, maling-, lak- og limrester, PCB (PolyChlorerede Biphenyler), bekæmpelsesmidler, spraydåser, trykflasker og klinisk risikoaffald.
Farligt affald skal indsamles og behandles efter de bestemmelser, der er gældende i dansk lov. Farligt affald er defineret og reguleret i Miljøministeriets "Lov om miljøbeskyttelse" nr. 358 af 6. juni 1991 med senere ændringer, samt Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (Affaldsbekendtgørelsen).

Horsens Kommunes Regulativ for erhvervsaffald indeholder følgende ordninger for farligt affald:
• § 12 Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald
• § 13 Ordning for klinisk risikoaffald
• § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen, kan virksomheder søge om fritagelse fra den kommunale ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald. Ansøgning skal som udgangspunkt ske på virk.dk ved udfyldelse af ansøgning (åbner nyt vindue). I forbindelse med den efterfølgende sagsbehandling, vil virksomheden kunne blive bedt om fremsendelse af supplerende dokumentationsmateriale.

Anmeldelse af farligt affald
Virksomheder, offentlige eller private institutioner, der frembringer farligt affald, bortset fra eksplosivt affald, skal anmelde affaldet til Kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal ske på virk.dk (udfyld anmeldelsen) (åbner nyt vindue).

Farligt bygge- og anlægsaffald, som eksempelvis fremkommer ved renovering og nedrivning af bygninger eller anlæg, skal anmeldes til Teknik og Miljø inden byggearbejdet påbegyndes. Læs mere om anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Klassificering af farligt affald

Bilag til affaldsbekendtgørelsen vedr. farligt affald og klassificering kan ses her: Bilag 2 - Bilag 4

Nyttige links:
Modtagestation Syddanmark I/S
Miljøstyrelsen
Retsinformation
WEEE-system


 
Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk