Vis emner under Forside

SPØRGSMÅL


Hvorfor skal jeg betale fast affaldsgebyr?

Kan min virksomhed frit anvende genbrugspladserne?

Hvis min virksomhed benytter en kommunal ordning, skal den så betale fast affaldsgebyr?

Jeg har intet affald, skal jeg så betale fast affaldsgebyr?

Jeg betaler en vognmand for at afhente mit erhvervsaffald. Skal jeg så også betale fast affaldsgebyr?

Min håndværksvirksomhed ligger i Vejle, men lige nu arbejder jeg på en byggeplads i Horsens. Kan jeg komme af med mit affald på genbrugspladsen i Horsens?

Min virksomhed er ophørt eller er inaktiv - hvorfor skal jeg betale?

Min branchekode er forkert - Hvad skal jeg gøre?

Hvorfor skal min branche betale fast affaldsgebyr?

Opkræver andre kommuner også dette gebyr?

Min virksomhed har fået flere regninger?

Jeg er ansat i et udenlandsk firma og arbejder i Horsens lige nu. Kan jeg aflevere affald på genbrugspladserne i Horsens Kommune?

Jeg har brug for en kvittering, der viser, at jeg afleverer mit farlige affald på genbrugspladsen. Kan jeg få det?

Hvilke mængder af affald kan afleveres på genbrugspladserne?

Hvilke køretøjer må komme på genbrugspladserne?

Betaler alle virksomheder administrationsgebyr for jord?

Kan min virksomhed klage over en afgørelse truffet af Horsens Kommune om fritagelse for betaling af fast affaldsgebyr?

SVAR


Hvorfor skal jeg betale fast affaldsgebyr?
Folketinget har vedtaget Affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012) som siger, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos alle virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger. Gebyret dækker omkostninger forbundet med administration af indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder, udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplaner og informationsmateriale, planlægning, konkrete anvisninger om håndtering af affald og udgifter til Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase og affaldssystem. Alle virksomheder skal som udgangspunkt betale gebyret.

Kan min virksomhed frit anvende genbrugspladserne? 
Fra 1. januar 2012 er kommet nye regler for virksomhedernes brug af genbrugspladserne hvilket betyder, at det er blevet frivilligt for erhverv at benytte genbrugspladsordningen.

For at benytte genbrugspladserne skal din virksomhed være tilmeldt ordningen, og din virksomhed skal sende en SMS før hvert besøg. Kun de virksomheder der betaler for ordningen, må benytte genbrugspladserne i kommunen.

Læs mere om, hvordan du tilmelder dig ordningen her

Hvis min virksomhed benytter en kommunal ordning, skal den så betale fast affaldsgebyr?
- Ja, hvis din virksomhed benytter en kommunal affaldsordning, skal den betale fast affaldsgebyr, uanset om den eventuelt er eller kan fritages på forhånd.

Jeg har intet affald, skal jeg så betale fast affaldsgebyr? 
- Ja, i langt de fleste tilfælde. Alle virksomheder producerer som udgangspunkt affald, og har dermed en affaldsproduktion som f.eks. lysstofrør, mobiltelefoner, it-udstyr, kontorartikler, fagblade, brevpapir og vareprøver mv., som på et tidspunkt skal bortskaffes. Her er kommunen forpligtet til at anvise affaldet. Gebyret dækker bl.a. kommunens udgifter til administration af anvisningsordninger i forbindelse med bortskaffelsen af dette affald.

Kommunen kan fritage virksomheder for betaling af fast affaldsgebyr, hvis kommunen vurderer, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. Kommunen vurderer dog, at hovedparten af de virksomheder, der ikke har en egentlig affaldsproduktion, allerede er dækket af de fælles nationale fritagelsesmuligheder, hvor visse brancher og virksomhedstyper med én eller ingen ansatte på forhånd er fritaget ud fra deres registrering i CVR.
I praksis er det derfor yderst sjældent, at en virksomhed kan fritages med begrundelsen, at virksomheden ingen affaldsproduktion har. 

Jeg betaler en vognmand for at afhente mit erhvervsaffald. Skal jeg så også betale fast affaldsgebyr?
- Ja. Selvom din virksomhed benytter et privat vognmandsfirma til at hente dit affald, skal virksomheden betale fast affaldsgebyr. Det faste affaldsgebyr dækker ikke afhentning af affald fra den enkelte virksomhed, men dækker kommunens omkostninger forbundet med administration af indsamlings- og anvisningsordninger for virksomheder, udarbejdelse af affaldsregulativer, affaldsplaner og informationsmateriale, planlægning, konkrete anvisninger om håndtering af affald og udgifter til Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase og affaldssystem. Virksomheden skal således stadig betale vognmanden for, at han afhenter og fjerner affaldet og kører dette til behandling på godkendt modtageanlæg.
Ligeledes skal virksomheden, ud over det faste affaldsgebyr, betale for brugen af kommunale indsamlingsordninger.

Min håndværksvirksomhed ligger i Vejle, men lige nu arbejder jeg på en byggeplads i Horsens. Kan jeg komme af med mit affald på genbrugspladsen i Horsens? 
Ja, det kan du godt. Du skal blot være opmærksom på, at du først skal være tilmeldt genbrugspladsordningen, før du kan benytte genbrugspladserne i Horsens Kommune. Læs mere om genbrugspladsordningen her

Min virksomhed er ophørt eller er inaktiv - hvorfor skal jeg betale?
Hvis virksomheden ikke er afmeldt CVR, vil der blive opkrævet fast affaldsgebyr. Det er alene virksomheden, der kan afmelde sin registrering - kommunen kan ikke afmelde en virksomhed i CVR. Du kan se oplysninger om din virksomhed på www.cvr.dk og kan ændre oplysninger på www.indberet.virk.dk med digital signatur eller ved at ringe til Erhvervsstyrelsen på tlf. 72 20 00 30.

Min branchekode er forkert - Hvad skal jeg gøre?
Kommunen får oplysninger fra CVR. Det er virksomhedens egen forpligtelse at sørge for, at CVR-oplysningerne er korrekte. Du kan se oplysninger om din virksomhed på www.cvr.dk og kan ændre oplysninger på www.indberet.virk.dk eller ved at ringe til Erhvervsstyrelsen på telefon 72 20 00 30.

Hvorfor skal min branche betale fast affaldsgebyr?
Miljøstyrelsen har udvalgt brancherne efter de aktiviteter, der generelt frembringer affald. Horsens Kommune kan ikke dispensere fra denne liste, da den fremgår af bekendtgørelsen.

Opkræver andre kommuner også dette gebyr?
Ja, alle landets kommuner opkræver også et affaldsgebyr. Der har tidligere været stor forskel på opkrævningsmodeller og -formen og hvilke virksomheder, der opkræves fra. Med de nye nationale regler er opkrævningsmodellen ens i hele landet. Gebyrets størrelse er derimod ikke ens, da omkostningerne til for eksempel administration er forskelligt fra kommune til kommune.

Min virksomhed har fået flere regninger? 
Virksomheden skal betale fast affaldsgebyr for hver af de underafdelinger, der er beliggende Horsens Kommune, dvs., at der betales et affaldsgebyr for hvert P-nummer (produktionsenhedsnummer), virksomheden har. 

Jeg er ansat i et udenlandsk firma og arbejder i Horsens lige nu. Kan jeg aflevere affald på genbrugspladserne i Horsens Kommune?
Ja, det kan du godt, men du skal først betale et gebyr for adgangen. Henvend dig hos Teknik og Miljø, Affald og Genbrug, på telefon 76 29 26 56.

Jeg har brug for en kvittering, der viser, at jeg afleverer mit farlige affald på genbrugspladsen. Kan jeg få det?
Hver gang din virksomhed afleverer farligt affald på genbrugspladsen skal medbringes "Kvittering for aflevering af farligt affald" i 2 eksemplarer. Pladsmanden kvitterer for det farlige affald. Det andet affald, du afleverer på genbrugspladserne, får du ikke en kvittering for. Læs mere om genbrugspladsordningen her.

Hvilke mængder af affald kan afleveres på genbrugspladserne? 
Virksomheder må aflevere affald, der i karakter svarer til det, private husholdninger har adgang med. Der må højst afleveres 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed. Du skal være opmærksom på, at din virksomhed først skal være tilmeldt genbrugspladsordningen, før den kan anvende genbrugspladserne i Horsens Kommune. Læs mere om genbrugspladsordningen her.

Hvilke køretøjer må komme på genbrugspladserne?
Der er adgang med biler på op til 3.500 kg + eventuelt en trailer på genbrugspladserne.

Betaler alle virksomheder administrationsgebyr for jord?
Alle virksomheder, der betaler fast affaldsgebyr i henhold til Affaldsbekendtgørelsen, skal betale administrationsgebyr for jord. Virksomheder, der ikke opkræves fast affaldsgebyr, vil omvendt ikke blive opkrævet administrationsgebyr for jord. Du kan læse mere om administrationsgebyret for jord.

Kan min virksomhed klage over en afgørelse truffet af Horsens Kommune om fritagelse for betaling af fast affaldsgebyr?
I henhold til Affaldsbekendtgørelsens* § 93, kan der ikke klages over Horsens Kommunes afgørelser om fritagelse fra betaling af fast affaldsgebyr, til anden administrativ myndighed.
Spørgsmål om, hvorvidt en kommune overholder eksisterende lovgivning for offentlige myndigheder, kan dog indbringes for Statsforvaltningen.
Statsforvaltningen er ikke en klageinstans, men udøver et retligt tilsyn over for kommunerne og beslutter selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.
Statsforvaltningen kan ikke tage stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen.
En anden mulighed er at lægge civilt søgsmål. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens** § 101. Fristen regnes fra modtagelsen af afgørelsen.

*Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (Affaldsbekendtgørelsen)
**Bek. nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 56
E-mail: virksomhedsgebyr@horsens.dk
Åbningstider:

mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk