Vis emner under Forside
PCB-holdigt affald
Beskrivelse af PCB
PCB (PolyChlorerede Biphenyler) er en gruppe kemiske forbindelser i materialer, som tidligere har haft stor udbredelse inden for byggeriet. Stoffet blev anvendt og indgik i fugematerialer, facademalinger, betonblandinger herunder gulvmasse og forskellige elektroniske komponenter. PCB er mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de steder, hvor de har været anvendt samt i indeluften og i jorden.
PCB er et miljøfremmed stof, der ophobes i miljøet. Det har vist sig at være miljø- og sundhedsskadeligt i et sådant omfang, at anvendelsen blev forbudt i 1977. Der ses dog eksempler på anvendelse af PCB til forsegling i termovinduer frem til 1980. PCB-holdigt affald skal derfor indsamles og bortskaffes til miljøgodkendte anlæg. Efterfølgende behandling kan enten ske ved termisk destruktion (forbrænding ved høj temperatur) eller deponering.

Hvornår skal du som bygherre være opmærksom?
Da PCB typisk blev anvendt i byggebranchen i perioden ca. 1950 – 1977 stilles der krav om screening af PCB i bygninger eller anlæg fra netop denne periode, se afsnittet Anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.
Hvis du skal skifte termoruder eller fuger i bygninger fra denne periode, skal du være særlig opmærksom på, om der er PCB i de anvendte fuger. I nogle elinstallationer kan PCB forekomme frem til 1986.

Analyser for og anmeldelse af PCB-holdigt affald
I forbindelse med nedrivning eller renovering af bygninger eller anlæg undersøges elastiske fuger, termoruder, maling og gulvmasse mv. Er ovenstående materialer fra perioden 1950 – 1977, eller er der tvivl om oprindelsen, udtages prøver til analyse for PCB-indhold. Antallet af prøver skal være dækkende. Det anbefales på et tidligt tidspunkt, efter at der er påvist PCB ved screening, at inddrage firma med dokumenteret erfaring med identifikation, afhjælpning og håndtering af PCB, som dels kan bistå med planlægning af indsatsen, dels kan forestå det praktiske arbejde med evt. prøvetagning, aftaler med laboratorier mv. Identifikation og afhjælpning af et PCB-problem er kompliceret, idet det ofte omfatter mange fagdiscipliner og kræver erfaring.

Udtagning af prøver og eventuelt afværgeforanstaltninger mv. bør derfor ikke foretages af personer uden særlig faglig indsigt. Der er i Danmark allerede en række virksomheder med erfaring inden for området.
Du kan eventuelt søge på www.google.dk, og bruge søgeordet ”PCB sanering”.

I forbindelse med identifikation af PCB skal det kontrolleres, om PCB har spredt sig til bygningsdele omkring fugerne eller omkring det materiale, der er konstateret PCB i.

Konstateres PCB i forbindelse med nedrivning eller renovering af bygninger eller anlæg, skal bortskaffelsen af dette tillige anmeldes til Teknik og Miljø, se afsnittet Anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

Hvordan håndteres og bortskaffes PCB-holdigt affald?
Når PCB-holdigt affald skal håndteres og bortskaffes skelnes der mellem koncentrationen af PCB og typen af affaldet.

Farligt affald med mere end 50 mg/kg (50 ppm) PCB.
Fugemateriale, rammer fra termovinduer, murværk eller andet affald med mere end 50 mg/kg PCB er farligt affald. Farligt PCB affald anvises til behandling via. Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), se afsnittet Øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald.

Deponeringsegnet affald (murværk og ikke forbrændingsegnet bygge- og anlægsaffald) med mindre end 50 mg/kg (50 ppm) PCB.
Murværk og andet andet deponeringsegnet affald med indhold på 0,1 mg/kg – 50 mg/kg PCB skal afleveres på godkendt deponi til:

Horsens Deponeringsanlæg
Endelavevej 32
8700 Horsens

Læs mere om mere om affald til deponering.

Forbrændingsegnet affald med mindre end 50 mg/kg (50 ppm) PCB.
Forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg/kg - 50 mg/kg PCB skal bortskaffes til forbrænding på miljøgodkendt anlæg.

Læs mere om 
affald til forbrænding.


Ved håndtering og arbejde med PCB-holdige materialer gælder særlige regler, se nyttige links nederst på denne side.

Nyttige links:
PCB-guiden
Arbejdstilsynet (PCB på byggepladsen)
Branchemiljørådet for Bygge & Anlæg
PCB vejledning fra Dansk Asbestforening
Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen nr. 1/2011

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk