Vis emner under Forside
Byggegrube

Før du går i gang med renovering eller nedrivning skal du anmelde arbejdet til kommunen hvis:

  • Byggearbejdet omfatter mere end 10 m² af en bygning eller et anlæg eller der frembringes mere end 1 ton affald.
  • Du skal fjerne asbestholdige materialer.
  • Du skal af med farligt affald, f.eks. bly i maling, PCB mv.
Kommunen skal have din anmeldelse senest 14 dage før renoverings- eller nedrivningsarbejdet påbegyndes (læs mere om selvbetjening i Byg og Miljø). Supplerende dokumentationsmateriale som f.eks. miljøkortlægning eller kortbilag over udlægning af materialer skal indsendes sammen med din anmeldelse.

PCB-screening af bygninger eller anlæg fra perioden 1950 - 1977
Hvis en bygning et anlæg eller dele heraf er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977, eller hvis der er udskiftet termoruder i samme periode (sidstnævnte uafhængig af areal og affaldsmængde), skal du jf. § 78 i Affaldsbekendtgørelsen foretage en screening af bygningen eller anlægget eller dele heraf. Screeningen foretages ved at besvare screeningsspørgsmålene under de enkelte affaldsafsnit i anmeldelsen. 

Hvis screeningen viser, at du kan svare JA til ét af spørgsmålene (dvs. har vinket af med flueben), skal der foretages en miljøkortlægning af PCB-holdigt materiale.

Screeningen har til formål at få klarlagt, om der er sandsynlighed for, at bygningen eller anlægget indeholder PCB-holdigt materiale
(Poly-Chlorerede Biphenyler).
Kortlægningen har til formål at identificere og beskrive, hvor PCB materialet er, i hvilke mængder det forekommer og hvordan det bortskaffes. Screeningen og kortlægningen af PCB er et led i Regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. Læs mere om håndtering af PCB-holdigt affald.

Udover PCB kan der forekomme andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer som er vigtige at få identificeret, udsorteret og bortskaffet korrekt (fx asbest, bly, cadmium, kviksølv mv.)

Det er bygherren der har ansvaret for at reglerne efterleves herunder at affaldet sorteres og behandles korrekt.

Vejledning i anmeldelse af bygge- og anlægsaffald beskriver anmeldelses- og kortlægningsforløbet.

Affald til genanvendelse
Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgå i produktionen af nye materialer.

Læs mere om
sortering af bygge- og anlægsaffald til genanvendelse. Skal du bortskaffe rene materialer til genanvendelse, anmeldes dette under de enkelte affaldsafsnit i anmeldelsen.

Har du bygge- og anlægsmaterialer som du ønsker at genbruge direkte, det kan f.eks. være en hoveddør, et vindue, mursten eller lignende, beskrives dette i afsnittet om "Direkte genbrugelige materialer". Anvendes forarbejdede uforurenede sten-, tegl- og betonmaterialer som erstatning for primære råstoffer, bedes vedlagt en situationsplan med angivelse af placering af materialerne og lagtykkelsen. Ved anvendelse af nedknusningsanlæg, skal den midlertidige aktivitet anmeldes til Natur og Miljø.

Affald til forbrænding
Affald til forbrænding er typisk beskidte emballager af pap, plastik, flamingo og papirsække samt gulvtæpper, linoleum, træ mv., som ikke kan genanvendes eller skal deponeres.

Horsens Kommune har truffet aftale med:

Fjernvarme Horsens a.m.b.a.
Endelavevej 7
8700 Horsens

om forbrænding af stort og småt brændbart affald fra virksomheder i Horsens Kommune.

Læs mere om affald til forbrænding

Affald til forbrænding anmeldes under de enkelte affaldsafsnit i anmeldelsen.

Affald til deponering
Deponeringsegnet affald er affald, der ikke egner sig til genanvendelse eller forbrænding. Fra renovering eller nedrivning kan der typisk være tale om:

Asbest
Isolering (glas- og stenuld)
Sanitet
Blød PVC (vinylgulve, paneler, presenninger, tagfolier (undertage))
Skorstenssten
Glaseret tegl
Puds og mørtel
Sand fra sandblæsning af overflader
Blandet bygningsaffald
Ikke farligt bygge- og anlægsaffald med miljøproblematiske stoffer, som ikke kan brændes eller genanvendes

Deponeringsegnet affald skal afleveres til:

Horsens Deponeringsanlæg
Endelavevej 32
8700 Horsens

Læs mere om affald til deponering

Asbestholdigt affald og øvrigt affald til deponi anmeldes under de enkelte affaldsafsnit i anmeldelsen.

Farligt affald til specialbehandling
Ved renovering og nedrivning kan der være bygningsdele, der indeholder stoffer i så høje koncentrationer, at det betegnes som farligt affald.  Eksempler på farligt affald er angivet herunder.

Stof

Indhold mere end

Bly

2.500 mg/kg

PCB

50 mg/kg (PCB-total)

Kviksølv

1.000 mg/kg (uorganisk)

Når koncentrationerne er højere end værdierne angivet i ovenstående skema, er der tale om farligt affald. Bortskaffelse af farligt affald gennemføres som en anvisningsordning, hvor Horsens Kommune anviser affaldet til specialbehandling via. Modtagestation Syddanmark I/S eller Fortum Waste Solutions A/S. Læs mere om øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald.

Farligt affald anmeldes under de enkelte affaldsafsnit i anmeldelsen.

Grænseværdier og modtageanlæg
Hvorvidt byggeaffaldet kan genbruges eller om det skal forbrændes, deponeres eller bortskaffes til specialbehandling som farligt affald afhænger af koncentrationerne.

Der findes i dag ingen nationale grænseværdier for hvornår materialer kan betragtes som ”rene uforurenede materialer”. Grænseværdierne i nedenstående skema for ”Rent materiale” er dem, som branchen og de fleste kommuner almindeligvis anvender. Grænseværdierne for farligt affald er i henhold til gældende nationale grænseværdier. Værdierne er vejledende.

Det er bygherrens pligt at sikre, at materialer der bortskaffes til genanvendelse er uforurenede. Materialer der fremstår med misfavninger eller anden synlig/lugtbar påvirkning, bør normalt undersøges. Materialer skal som udgangspunkt frasorteres, hvis de har et indhold af miljøfremmede stoffer, der overstiger værdierne for ”Rent materiale”.

Stof (x)

”Rent materiale” mg/kg (ppm)

Deponi1 eller
Forbrænding2 
mg/kg (ppm)

Farligt affald3

mg/kg (ppm)

PCB (total)

< 0,1

0,1 < x < 50

> 50

Bly

< 40

40 < x < 2.500

> 2.500

Kviksølv (uorganisk)

< 1

1 < x < 1.000

> 1.000

Chrom (VI)

< 20

20 < x < 1.000

> 1.000

Cadmium

< 0,5

0,5 < x < 1.000

> 1.000

Nikkel

< 30

30 < x < 1.000

> 1.000

1 Modtageanlæg deponi: Horsens Deponeringsanlæg, læs mere om affald til deponering

2 Modtageanlæg forbrænding: Fjernvarme Horsens a.m.b.a., læs mere om affald til forbrænding

3 Specialbehandling farligt affald: Modtagestation Syddamark I/S (Motas), læs mere om øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald

Værdierne er målt som den maksimale koncentration (mg/kg TS) i materialet, dvs. ved kilden. I hvilket omfang rensning er påkrævet og hvordan materialer kan bortskaffes, vil i det aktuelle tilfælde blive anvist af kommunen. Der bør altid måles på det intakte materiale inden dette nedknuses og forureningen fortyndes/opblandes.

For tørstofindholdet analyseres efter egnet metode eller oplukning i henhold til DS 259.

For oplysninger om stoffer der ikke findes på listen kan kommunen kontaktes.

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk