Vis emner under Forside
Spørgsmål og svar om byggeri

Herunder finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om byggeri – og om hvad der findes af muligheder og forhold på ejendomme.

Hvor langt er min byggesag?

Såfremt din ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse af byggeri er indsendt via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, kan du følge din sags status og fase, når du er logget ind i Byg og Miljø. Har en anden søgt om tilladelse på dine vegne i Byg og Miljø, skal du sikre dig at ansøger har givet dig læseadgang til sagen i Byg og Miljø.

(Når du opretter din profil i Byg og Miljø er det vigtigt at du husker at krydse af, at du skal kontaktes via enten e-mail eller sms, når der er nyt på din sag. Det er på denne måde du bliver gjort opmærksom på eventuelle ændringer – eksempelvis når kommunen beder om yderligere oplysninger fra dig eller sender dig din byggetilladelse).

Såfremt din sag ikke er indsendt via Byg og Miljø, må du kontakte Byggesag for at få oplyst status. Send en e-mail til byggesag@horsens.dk og husk at anføre sagsnummeret på den sag, du ønsker at vide mere om.

Hvornår kræver mit byggeri en tilladelse eller anmeldelse?

Byggeri der kræver anmeldelse til kommunen:

Det er i alle tilfælde en forudsætning at byggeriet overholder byggeretten (dvs. afstands- og højdekrav mm., jf. BR10/BR15, kap. 2.2)

Du skal anmelde dit byggeri via det digitale system Byg og Miljø.

Kommunen har pligt til at reagere på din anmeldelse inden for 14 dage. Byggeriet skal være begyndt inden et år efter kommunens godkendelse, ellers bortfalder godkendelsen.

Vær opmærksom på at du selv er ansvarlig for at dit byggeri overholder bestemmelser i bygningsreglementet, lokalplan, eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen. Såfremt dit projekt er i strid med nogle af bestemmelserne, vil projektet kræve en byggetilladelse. Se eventuelt mere på siden Byggeri – Går du i byggetanker?

Byggeri der kræver tilladelse. Du skal ansøge om dit byggeri hvis:

 • du bygger nyt boligareal
 • du udvider dit boligareal
 • du ændrer benyttelsen væsentligt
 • du bygger garage, carport, overdækket terrasse eller anden mindre bygning, hvor det samlede areal af dit færdige byggeri er over 50 m2. Klik og læs mere om reglerne for garage, carport, udhus m.m.
 • byggeriet ikke overholder byggeretten (dvs. afstands- og højdekrav mm., jf. BR10/BR15, kap. 2.2)
 • du skal bygge en integreret garage, carport eller udhus. (Integreret betyder at carporten er beliggende under samme tagkonstruktion som boligen. Vær opmærksom på, at disse bygninger skal overholde de samme afstandskrav mod skel, som gælder for boliger).

Du skal ansøge om tilladelse til dit byggeri via det digitale system Byg og Miljø.

En ansøgning betyder, at byggeriet ikke må begyndes, før der er givet byggetilladelse fra kommunen. Kommunens sagsbehandlingstid varierer. Læs mere om vores sagsbehandling og servicemål under Byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider.

En byggetilladelse er gyldig i 1 år. Hvis byggeriet ikke er begyndt inden 1 år, bortfalder tilladelsen.

Hvornår kan jeg bygge uden anmeldelse eller ansøgning?

Bygningsreglementet giver mulighed for at udføre byggearbejde uden ansøgning til kommunen i visse tilfælde. Vær dog opmærksom på at du altid skal oplyse Bygnings- og boligregisteret BBR om ændringerne.

Du skal desuden være opmærksom på at selvom et byggearbejde kan udføres uden ansøgning, så skal det stadig overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet, lokalplaner og eventuelle deklarationer og servitutter tinglyst på ejendommen.

Hvis dit byggeprojekt ikke er i strid med ovennævnte, kan du udføre arbejdet uden anmeldelse eller tilladelse fra kommunen i følgende tilfælde:

1. For enfamiliehuse, rækkehuse samt dobbelthuse:

 • Ombygninger og andre forandringer, der ikke medfører en udvidelse af etagearealet eller anden væsentlig anvendelsesændring. Eksempelvis indretning af ekstra toilet eller opdeling af rum til to værelser. Selvom du har en eksisterende sokkel, du kan bygge på, skal du som udgangspunkt søge alligevel
 • Byggearbejder ved småbygninger på højst 10 m2. Dog kun når de placeres minimum 2,5 meter fra anden bebyggelse og maksimalt 2 bygninger pr. grund. Læs mere på siden Småbygninger på højst 10 m2
 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende under 35 m2 (eller 20 m2 ved rækkehuse). Læs mere på siden Garage, carport, udhus m.m.
 • Nedrivning af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse
 • Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse og terrasser i tilknytning til enfamiliehuse, såfremt de placeres minimum 2,5 meter fra skel.

2. Byggearbejder ved campinghytter og kolonihavehuse

3. Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og CE-mærkede tagantenner

4. Konstruktioner og anlæg, som indeholder brugerbetjente funktioner, såsom IT-standere, betalings- og selvbetjeningsautomater og lignende publikumsrettede servicefunktioner

5. Nedrivning/fjernelse af alle ovenstående byggeprojekter.

Hvis dit byggeprojekt er i strid med bestemmelserne i Bygningsreglementet, lokalplaner eller eventuelle deklarationer og servitutter tinglyst på ejendommen, kræver dit projekt en dispensation. Denne kan du søge via Byg og Miljø. Du må ikke påbegynde arbejdet, før du har fået tilladelse af kommunen.

Kan jeg selv søge byggetilladelse eller skal jeg henvende mig til en rådgiver?

Har du mange spørgsmål og tvivl omkring projektet og ansøgningen kan det altid betale sig at søge rådgivning!

Det kan være en udfordring at planlægge, ansøge og udføre et byggeprojekt. Du er som ejer af en ejendom ansvarlig for, at dit byggeprojekt overholder gældende lovgivning fra ansøgning til udførelse. Overvej omfanget af den ansøgning eller det byggeprojekt, du skal i gang med. Herefter kan du vælge selv at planlægge og udføre projektet/ansøgningen, eller du kan vælge at tilknytte én eller flere rådgivere.

Eksempler på rådgivere kan være:

 • Ingeniører
 • Arkitekter
 • Bygningskonstruktører
 • Firmaer, der skal udføre byggeriet
 • Forhandlere af produktet

Kommunen kan ikke fungere som bygherrerådgiver.

Kan min byggetilladelse blive forlænget?

Nej, din byggetilladelse kan ikke blive forlænget.

En byggetilladelse bortfalder, hvis arbejdet ikke er startet inden et år efter, at du har modtaget tilladelsen. Kommunen har ikke mulighed for at forlænge gyldigheden. Hvis du ikke er påbegyndt byggearbejdet inden et år, skal du altså ansøge igen om en ny byggetilladelse, hvis du stadig ønsker at udføre byggearbejdet. Der gælder tilsvarende regler for anmeldelsessager.

Kan jeg bare bygge nyt på en eksisterende sokkel?

Nej, du må ikke bare bygge nyt på eksisterende sokkel.

Hvis et byggeri er fjernet helt ned til soklen, betragtes det som nedrevet, og du skal søge om en ny byggetilladelse, hvis du vil opføre noget nyt ovenpå.

Det er kun i tilfælde af brand, at du kan stille visse krav, omkring genopførelse på den samme sokkel.

Må jeg drive liberalt erhverv fra egen bolig?

I enfamiliehuse kan en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. Forudsætningerne er:

 • at det er erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, som f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende erhverv samt dagpleje og lignende
 • at virksomheden kun beskæftiger ejeren af ejendommen
 • at der ikke opsættes skilte mv. på ejendommen
 • at det ansøgte ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på ejendommen
 • at hvis der fremkommer berettigede klager fra omkringboende, kan kommunen forlange erhvervet nedlagt.

Hvis de ovennævnte kriterier er opfyldt må du udøve liberalt erhverv i dit enfamiliehus uden at skulle anmelde eller have tilladelse fra kommunen.

Bemærk dog:
Der må ikke drives liberalt erhverv, hvis man ikke selv tager bopæl på ejendommen og hvis området er udlagt til boligformål.

Det kræver tilladelse at udøve liberalt erhverv ved tofamilieshuse og etageboligbyggeri med vandret lejlighedsskel.

Hvad gør jeg hvis jeg vil ændre anvendelsen på min ejendom – fx inddrage garage til beboelse?

En anvendelses-ændring kan eksempelvis være at inddrage garagen til bolig, ændre fra erhverv til bolig eller sammenlægge lejemål.

Det kræver en byggetilladelse at foretage en anvendelses-ændring. Du søger tilladelse via Byg og Miljø.

Hvilke afstandskrav gælder for garager, carporte, udhuse m.m. i forhold til skel?

Læs om reglerne under Garage, carport, udhus m.m.

Hvor høj må min carport i skel være?

Læs om reglerne under Garage, carport, udhus m.m.

Hvad gælder for min ejendom?

Gå til selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø for at se, hvad der gælder for din ejendom, herunder eventuel

 • Lokalplan
 • Kommuneplan
 • Jordforurening
 • Naturbeskyttelse
 • Tinglysning
 • Fredning.

Fremsøg din adresse i Byg og Miljø, som henter oplysningerne fra forskellige databaser.

Hvordan finder jeg de foreliggende tegninger over min ejendom?

Kommunens arkiv for sager vedrørende byggeri, kloakering m.m.er tilgængeligt på FilArkiv. Gå til FilArkiv for at finde det materiale der foreligger for din ejendom.

Kræves der en byggetilladelse for at inddrage loftsrum til beboelse?

Man kan i nogle tilfælde inddrage loftet til beboelse uden at skulle indgive anmeldelse eller ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Det gælder, hvis man bor i et hus opført efter 1. januar 1976, som har en såkaldt udnyttelig tagetage. Denne vil da allerede være regnet med i etagearealet. Se på din BBR-meddelelse om dette gælder for din ejendom. Gå til www.ois.dk for at se din BBR-meddelelse.

Se eksempel på hvordan det ser ud på din BBR-meddelelse hvis du har en udnyttelig tagetage.


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk