Vis emner under Forside

Hvis du vil være taxivognmand – og udføre taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport – skal du have en tilladelse fra kommunen. Her kan du læse om kravene som skal opfyldes før det er muligt at få en tilladelse.

I Horsens Kommune er der pt. ingen ledige taxitilladelser opslået.

 

Generelle krav for ansøgning om tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport:

For at få en tilladelse skal du opfylde følgende krav om:

  • Faglige kvalifikationer
  • Økonomi
  • Restancer til det offentlige
  • Vandel og god skik.

Faglige kvalifikationer

Inden for de seneste 10 år skal du have gennemgået et kursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Hvis du i de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der udfører personbefordring, kan du fritages for at gennemføre et kursus. Så skal du alene bestå den afsluttende prøve på et vognmandskursus.

Økonomi

Du skal have en vis egenkapital for at få tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport. Ved ansøgning om én tilladelse skal du dokumentere at have egne kontante midler på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse. Hvis du ikke har den fornødne egenkapital, kan du i stedet stille en tilsvarende sikkerhed gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

Restancer til det offentlige

Du kan ikke få en tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Vandel og god skik

Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.

Du skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om særlige omstændigheder ved tidligere konkurs eller betalingsstandsning kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.

Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Særlige vilkår for handicappede:

Ansøgere, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få beskæftigelse, har fortrinsret til ledige taxitilladelser. Det er dog under forudsætning af, at ansøgerne opfylder lovgivningens krav til økonomi, faglighed og adfærd. Hvis handicappede imidlertid ikke kan udføre de arbejdsfunktioner, der normalt påhviler førere af taxier, har de ikke fortrinsret.

 

Virksomhedsform

Taxikørsel og limousinekørsel kan kun drives som personligt ejet virksomhed, mens sygetransport kan drives såvel som personligt ejet virksomhed som i selskabsform.

Drives sygetransportvirksomheden i selskabsform, dvs. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab, kommanditselskab m.fl., skal selskabet have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift inden for sygetransport. Selskabet skal opfylde kravene til økonomi, restancer og god skik. Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk