Vis emner under Forside

Betingelserne for at få en alkoholbevilling findes i Lov om Restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv.

Hvem kan få alkoholbevilling

Alkoholbevilling kan kun gives til personer, der opfylder følgende betingelser:

 • er fyldt 21 år, eller hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, 18 år 
 • ikke være umyndig eller under værgemål
 • ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs
 • ikke har forfalden gæld til det offentlige på  50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed
 • ikke er dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet

Alkoholbevilling kan kun gives til selskaber mv., der opfylder følgende betingelser:

 • Selskabet må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed. 
 • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være fyldt 21 år. Hvis en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget er afsluttet skal ansøgeren være fyldt 18 år.
 • Derudover må direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke:
  • være umyndig eller under værgemål
  • have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra drift af restaurationsvirksomhed, eller 
  • være dømt for forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2

Kriterier, når der gives alkoholbevilling

Når Bevillingsnævnet giver en alkoholbevilling, skal nævnet tage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

Der lægges især vægt på følgende:

 • Adfærd

  Det er Sydøstjyllands Politis bevillings- og tilladelsessektion, der undersøger de relevante personers vandel. Det sker bl.a. via kriminalregisteret og forespørgsler til andre politikredse, hvor ansøgeren har haft bevilling.

 • Forretningsmæssige kvalifikationer

  Bevillingsnævnets sekretariat foretager en vurdering af ansøgerens kendskab til tilsvarende eller andre erhvervsområder og pågældendes evne til at sikre god og retvisende regnskabsførelse

 • Økonomi
  Der skal være en forsvarlig driftskapital. Bevillingsnævnet forventer, at driftskapitalen som minimum kan dække de første 3 måneders driftsudgifter. Sekretariatet undersøger, om der er gæld til det offentlige vedrørende restaurationsdrift, jf. kriterierne for næringsbrev. Der skal afleveres et driftsbudget, hvor der er en realistisk sammenhæng mellem omsætningen og driftsudgifterne. Ansøger skal dokumentere lånte beløb til køb, forpagtning og drift via et låne-dokument og udskrift af bankkonti, hvoraf det fremgår, at beløbet er indsat.
 • Beliggenhed
  Der kan lægges vægt på byplanmæssige forhold, beliggenhed i forhold til skoler og lignende, ligesom der kan tages hensyn til koncentrationen af restaurationsvirksomheder i området i øvrigt.
 • Forsvarlig drift
  Bevillingsnævnet vurderer, om der kan frygtes uforsvarlig restaurationsdrift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer.

 Bevillingsnævnet lægger desuden vægt på, at der ikke er en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomheder med alkoholbevilling, at der ikke er andre konkrete forhold, fx sociale eller politimæssige forhold, som gør det betænkeligt, at give alkoholbevilling.

Restaurations- og Bevillingsstrategi
Sydøstjyllands Politikreds har i samarbejde med Horsens, Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted og Skanderborg Kommune udarbejdet en Restaurations- og Bevillingsstrategien, der gælder for alle kommunerne i politikredsen.

Her kan du bl.a. se hvilken praksis, der gælder for bevillinger i de forskellige dele af Horsens Kommune – herunder Horsens Bymidte.


Du kan se Restaurations- og bevillingsstrategien her.


For yderligere oplysninger kontakt

Bevillingsnævnet

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 35 40
E-mail: tere@horsens.dk
Indholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk