Vis emner under Forside

Bevillingsnævn - Referat

Dato: 17. august 2017
Lokale: Mødelokale 8
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Orientering om den nye Restaurationslov


Sagsnummer
22.01.01-G01-48-15
Sagsfremstilling

Folketinget har ved lov nr. 386 af 26. april 2017 vedtaget en ændring af Restaurationsloven. Den nye restaurationslov indeholder bl.a. nye krav til bevillingsnævnets sammensætning samt ændrer de krav, der stilles ansøger i forbindelse med ansøgning om alkoholbevilling.

 

Loven er trådt i kraft den 1. juli 2017.

 

Den nye restaurationslov medfører, at bevillingsnævnet udvides med et sagkyndigt medlem. Det sagkyndige medlem skal så vidt muligt have viden om virksomhedsøkonomi for at sikre, at bevillingsnævnene har den fornødne virksomhedsøkonomiske indsigt. Sekretariatet har bedt Torben Skov Nielsen, som er økonomisk konsulent hos Horsens Kommune, om at indtræde som repræsentant i nævnet. Ændringen af loven medfører derudover, at det ikke længere er et krav, at politidirektøren er medlem af nævnet, idet den nye lov blot foreskriver, at politiets repræsentant i nævnet skal være valgt af politidirektøren.

 

Loven medfører tillige ændringer i de krav, som ansøger skal opfylde for at opnå en alkoholbevilling. Således er alderskravet for ansøger i Restaurationslovens § 13, stk. 1, nr. 1 nedsat fra 25 år til 21 år samt fra 23 år til 18 år for ansøgere der har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget. Derudover er det i lovens § 13, stk. 1, nr. 4 nærmere anført, at ansøger ikke må have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som hidrører fra drift af restaurationsvirksomhed. I den tidligere bestemmelsen var der ikke krav om, at gælden skulle hidrøre fra drift af restaurationsvirksomhed. Endvidere er i lovens § 13 indsat en bestemmelse i stk. 3 om, at bevillingnævnet har mulighed for at fravige lovens § 13, stk. 1, nr. 4, såfremt ansøger er givet henstand eller har indgået en afdragsordning. I vilkårene i alkoholbevillingen vil bevillingen kunne gøres betinget af, at aftalen om henstand eller afdrag overholdes. Sekretariatet bemærker i denne forbindelse, at Bevillingsnævnets praksis hidtil har været at anse kravet, om at ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som opfyldt, såfremt der har været indgået en aftale om henstand eller afdrag.

 

Ydermere medfører lovændringen, at bevillingen gives for et tidsrum af 8 år, men kan, når omstændighederne taler herfor, gives for et tidsrum af 4 år eller 2 år. Bevillingen kan iøvrigt begrænses og betinges af vilkår, f.eks. et vilkår om tilladelse til kun at servere øl eller bordvine. Lovændringen medfører, at nævnet ikke længere har mulighed for at meddele bevillinger for mindre end 2 år, hvilket bl.a. begrundes med hensynet til erhvervslivet. Det fremgår videre, at bevillingen kan begrænses til 4 år med begrundelse i f.eks. at virksomhedens karakter indebærer, at der er øget risiko for støj eller ordensmæssige problemer (diskoteker o. lign.), eller ved fornyelser, hvor der tidligere har været ordensmæssige problemer af et vist omfang. Som begrundelse for begrænsning af bevillingen til 2 år er anført, at der f.eks. er tale om førstegangsansøgere eller en skrøbelig økonomi.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen


2. Lukket punkt: Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, Horsens - Fornyelse


Sagsnummer
22.01.01-G01-19-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


3. Lukket punkt: Amazing Restaurant, Fugholm 12, Horsens - Alkoholbevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-7-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


4. Lukket punkt: Byens Spisehus,Torvet 26, Horsens - Alkoholbevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-18-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


5. Lukket punkt: Endelave Øko Café og Specialiteter, Søndermølle 29, Endelave, Horsens - Alkoholbevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-14-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


6. Lukket punkt: Cafe Aladdin, Graven 20, Horsens - Alkoholbevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-13-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


7. Lukket punkt: Olivias, Jessensgade 5, kld., Horsens - Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse


Sagsnummer
22.01.01-G01-12-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


8. Lukket punkt: Restaurant Børsen, Lichtenbergsgade 10, Horsens - Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse


Sagsnummer
22.01.01-G01-15-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


9. Lukket punkt: Single Rock Café Horsens, Vestergade 7B, 3. sal, Horsens - Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse


Sagsnummer
22.01.00-G01-10-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


10. Lukket punkt: Restaurant Skovbo, Nansensvej 57, Horsens - Alkoholbevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-5-17
Beslutning

 Vedtaget som indstillet.

Til toppen


11. Lukket punkt: Horsens Håndværkerforening IVS, Allegade 16A, Horsens - Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse


Sagsnummer
22.01.01-G01-11-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


12. Lukket punkt: La Vie Kaffebar, Thonbogade 16, st., th., Horsens - Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse


Sagsnummer
22.01.01-G01-20-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


13. Lukket punkt: Vinspecialisten, Hospitalsgade 6, st., tv., Horsens - Alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse


Sagsnummer
22.01.01-G01-24-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


14. Lukket punkt: Gudenå Camping, Bolundvej 4, 8740 Brædstrup - Alkoholbevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-4-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


15. Lukket punkt: Gøg og Gokke, Torvet 4, 1. sal, Horsens - Alkoholbevilling


Sagsnummer
22.01.01-G01-8-17
Beslutning

Vedtaget som indstillet

Til toppen


16. Lukket punkt: Hekkenfeldt Horsens, Graven 17, Horsens samt Oxygen, Graven 8, Horsens - Orienteringspunkt


Sagsnummer
22.01.00-G01-12-17
Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


17. Skrivelse fra Horesta - Orienteringspunkt


Sagsnummer
22.01.00-G01-1-17
Sagsfremstilling

Horesta har fremsendt brev af den 1. august 2017 til sekretariatet, hvori der anmodes om, at brevet forelægges nævnet.

 

Brevet vedrører et forslag fra Fyns Politi om en ensretning af bevillinger i de fynske kommuner om et generelt forbud i bevillinger mod unge under 18 år i nattelivet efter kl. 23.00.

I brevet henvises til, at Erhvervsministeriet har konkluderet, at der ikke er hjemmel i Restaurationsloven til et sådan generelt forbud, da der skal foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag.

 

Horesta anfører derudover bl.a., at et forbud mod unge i nattelivet ikke vil stoppe, at unge færdes i nattelivet, hvorfor et sådant forbud vil medføre, at festen afholdes i gaden.

 

Sekretariatet bemærker i forbindelse med Horestas brev, at det er nævnets praksis at foretage en konkret vurdering i hver enkelt bevillingssag, hvorfor brevet ikke indeholder noget nyt i forhold til nævnets praksis.

 

Vedlagt som bilag er Horestas brev af den 1. august 2017 til nævnets orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


18. Lukket punkt: Eventuelt


Sagsnummer
22.01.01-G01-48-15
Beslutning

-

Til toppen