Vis emner under Forside

Afspærring af veje, Plakater/skilte, Stadepladser, Udeservering, Vejfest, Motions- og cykelløb ol.

Ansøgning om arrangement

Det kræver en tilladelse fra Horsens kommune, som skal søges elektronisk via Virk.dk med din virksomheds signatur eller som privat person med din nemID.
Der sendes en ansøgning og der modtages svar på ansøgningen igennem ansøgers/virksomheds e-boks

Vejledninger
I ansøgningen skal der tegnes i kortet, se vejledning : Quickguide til udpegning af stedet, se : https://rov.vd.dk/?page=guides  

Generel vejledning til ansøgninger i Virk.dk, se: https://rov.vd.dk/?page=start

Hvornår skal der søges om råden over vejareal:

På offentligt vejareal – Der skal altid ansøges om en tilladelse til råden over vejareal
   
På privat fællesvej i byzone – Der skal altid ansøges en tilladelse til råden over vejareal

På privat fællesvej i landzone – Her skal ikke ansøges om en tilladelse, med undtagelse af de privat fællesvej i bysamfund i landzone der behandles efter Afsnit lll i privatvejsloven som omhandler private fællesveje i byer og bymæssige områder, de skal ansøge om en tilladelse, se link Link på de byer i landzone.

Men ellers skal ansøger orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis et sådant findes for det pågældende areal.


Ophængning af plakater

Hvor må der ophænges plakater

Plakaterne kan opsættes i tilknytning til den lokalitet hvor arrangementet foregår. Der gives normalt kun tilladelse til at ophænge plakater på de kommunalt ejede gadelysstandere. Opklæbning/hængning af plakater på forsyningsskabe (elskabe og lign.), telefonbokse, byudstyr og blomsterstativer mv. er ikke tilladt.

Retningslinjer

Horsens Kommune har udarbejdet  "Retningslinjer  for ophængning af plakater", derudover skal også "Bekendtgørelse af politiets sikring af den offentlige orden" overholdes, når der gives tilladelse til ophængning af plakater.

Ved uretmæssig ophængning af plakater

Vejbestyrelsen forbeholder sig ret til, jf. "Vejlovens § 102 stk. 2" ,  uden forudgående varsel, at fjerne plakaterne for ejers regning, hvis de er til ulempe for færdslen. 

Specielt vedrørende ophængning af valgplakater på vejareal:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136735

Udeservering

Se retningslinjer i Gågaderegulativer her

Stadepladser

Der kan ansøges om tilladelse til midlertidig stadeplads på følgende lokaliteter: Torvet, Søndergade 5, Søndergade 7, Søndergade 18, Søndergade 23, Søndergade 26, Søndergade 42 samt på Vitus Berings Plads, østlige del.

Se retningslinjer i Gågaderegulativer her

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trafik:  E-mail:  trafik@horsens.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Teknik- og Miljøområdet
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: teknikogmiljo@horsens.dk
Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk