Vis emner under Forside

Som grundejer er du forpligtiget til at rydde sne og glatførebekæmpe ud for din ejendom. Du kan læse de generelle regler her.

Byområder

I byområder har grundejere pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe på en offentlig vejs fortov ud for ejendommen. Herudover har grundejerne ansvaret for, at havegang, trapper, stier, gårdspladser og lign., der tilhører ens ejendom, er ryddet for sne, og at der er gruset eller saltet.

Forpligtelsen gælder også ejere af ejendomme ved veje og stier, der er led i et samlet vejsystem udelukkende eller overvejende til trafikbetjening af et udstykningsområde. Dette uafhængigt af, om der kan opnås direkte adgang fra ejendommen til den pågældende vej eller sti.

Snerydningspligt udfor affaldsstation

Hvor kommunen har etableret en nedgravet affaldsstation gælder grundejerens snerydningspligt ud til det sted hvor chausséstenene begynder. Se foto 


Privat fællesvej i by

Bor man på en privat fællesvej i en by eller bymæssig bebyggelse, har man pligt til at sørge for, at der er ryddet sne og gruset eller saltet på fortovet og mindst halvdelen af kørebanen ud fra ejendommen. En aftale om, at andre sørger for snerydning, skal være skriftlig og godkendes af politiet.

Forpligtelsen gælder også ejere af ejendomme, der grænser op til privat fællesvej eller sti, men som ikke har direkte adgang fra ejendommen til den pågældende private fællesvej eller sti.

Bilag 5: Fortegnelse over byer og bymæssig bebyggelse i Horsens Kommune.

Her kan du se fortegnelse over de byer og bymæssigt bebyggede områder af Horsens Kommune, hvor det påhviler ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, at rydde vejen (stien) for sne ud for ejendommene, at træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen (stien) samt at renholde vejen (stien). 

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.
Bilag 5.

Privat vej på landet

Hvis man har en ejendom ved en privat vej på landet, som man kun selv benytter, skal der ryddes sne, så fx postbude og renovationsarbejdere kan komme frem.

Privat fællesvej på landet

Bor man ud til en privat fællesvej på landet, skal grundejerne i fællesskab sørge for, at der ryddes sne og gruses. Der kan være tinglyste bestemmelser på ejendommen om, hvem der skal udføre arbejdet, og hvordan grundejerne skal fordele udgifterne.

Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdsels-berettigede træffe beslutning om grundejernes pligt til, at vintervedligeholde og renholde private fællesveje på landet efter lovgivningen om private fællesveje.

Erstatning

Sne og is skal fjernes hurtigst muligt. Den enkelte grundejer har ansvaret - og kan derfor komme til at betale erstatning - hvis nogen kommer til skade. Man kan desuden få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og gruses.

Hvis du vil vide mere

Horsens Kommune har i "Regulativ - Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" fastsat nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. Du kan på nedenstående links læse hele regulativet. 

Hvis du er i tvivl

Du kan kontakte Trafik og Vejafdeling, hvis du er i tvivl om regler for hvornår og hvordan sneen skal ryddes.


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk