Vis emner under Forside

Partshøring om nedlæggelse af offentlig vej.


Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af de offentlige veje Sankt Helena Vej, Ove Jensens Alle samt Niels Gyldings Gade. Arealerne der nedlægges kan ses på kortbilag.
De er vist med en skravering og har betegnelserne 20, 21 og 24 på kortet.

Vejen der nedlægges skal helt udgå som vejareal og opretholdes ikke som hverken privat fællesvej eller privat vej.

Vejarealerne der nedlægges råder Kommunen over, og de agtes arealoverført til den matr. Nr. 761a, Horsens Bygrunde.

Beskrivelse af arealet:

Arealerne er kørebane og fortovs arealer. Det er den sydlige del af både Ove Jensens Alle og Sankt Helena Vej som agtes nedlagt. Den del af Niels Gyldings Gade som agtes nedlagt er en del af en rundkørsel. Denne del nedlægges som en del af et større vejprojekt, som betyder omlægningen af en vejstrækning.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:

1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.

Jf. § 124 stk. 3 kan kommunen tidligst træffe beslutning om nedklassificering (hvis den skal overgå til privat fællesvej eller privat vej) af vejen 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort en plan herfor. Beslutningen skal træffes seneste 6 år efter offentliggørelsen.

Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 125 stk. 1 kan vejen ikke nedlægges før end der er udfærdiget en tilstandsrapport som dokumentere at vejen er med udstyr er i god og forsvarlig stand.

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Arealerne som nedlægges er anlagt som vejarealer og udgøres af fortov, cykelsti og kørebane.

Sankt Helene Vej er en gennemgående vej der går fra Sønderbrogade og op til Oven Jensens Alle. Det agtes at nedlægge den sydlige del af vejen. Det betyder at vejen fortsat vil være offentlige på den nordlige del, og det er den del hvor vejen er adgangsvej til div. ejendomme/matrikler. Dermed vil der fortsat være fri og uhindret adgang til alle ejendomme fra den nordlige del af Sankt Helene Vej som ikke nedlægges som offentlig vej. Der vil være direkte adgang til både Rema 1000 og også ind til hotellet/restauranten og deres parkerings areal. Matr. Nr. 761A, Horsens Bygrunde vil også fortsat have fri og uhindret adgang via den del af Sankt Helene Vej som ikke nedlægges. Den del af Sankt Helene Vej der nedlægges er dermed ikke eneste adgangsvej for nogen ejendomme. Og det er ikke Kommunens vurdering, at den del af vejen som nedlægges er af vigtighed for en ejendom.

Ove Jensens Alle er en gennemgående vej fra Løvenørnsgade og frem til Niels Gyldings Gade. Det agtes at nedlægge den sydlige del af vejen. Vejen vil blive omlagt således at den kommer til at gå ind over det areal der i dag er parkeringsplads for Horsens Kommunes rådhus. Den del af vejen der nedlægges er ikke adgangsvej for nogen ejendomme. Og det er Kommunens vurdering at den ikke er af vigtighed for nogen ejendomme.

Arealet der nedlægges ved Niels Gyldingsgade er en del af en rundkørsel, der vil ved den fysiske nedlæggelse være etableret en anden vej (der bliver omlagt en vejstrækning). Mår den nye vej er anlagt vil arealet der nedlægges ikke længere skulle anvendes som vej. Vejdelen som nedlægges er ikke adgangsvej til nogen ejendomme, og det er kommunens vurdering, at den ikke er af vigtighed for nogen ejendomme, da der på det fysiske nedlæggelsestidspunkt er etableret en erstatningsvej, så det stadig er muligt at komme forbi på stedet.

Det er dermed Kommunes vurdering at alle tre vejstrækninger ikke behøves opretholdt som privat fællesvej eller privatvej, da der er den fornødne vejadgang fra offentlig vej til samtlige ejendomme. Og det er ligeledes Kommunes vurdering at vejen ikke er af vigtighed for nogen ejendomme. Der er ingen af ejendommene som har behov for vejen i forhold til f.eks. vareindlevering, afhentning af affald, adgang for kunder/gæster m.v. Dette vil fortsat frit og uhindret kunne ske via de offentlig veje og adgange til ejendommene.

Da arealerne skal nedlægges helt som vejareal og dermed ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej, skal proceduren nævnt i § 124 ikke følges, endvidere skal der ikke udarbejdes en tilstandsrapport.

Da arealerne ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej skal der jf. § 124 stk. 7 skal der være en høringsperiode på 8 uger til at komme med indsigelser om at opretholde vejen(e) som privat eller privat fælles. Hvis kommunen afviser en evt. indsigelse kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne jf. §§ 105 og 106

Kommunen råder frit over de nedlagte arealer hvis det helt udgår som vejareal, som det er tilfældet her, derfor råder kommunen over vejarealerne efter nedlæggelsen. Arealerne påtænkes overført til matr. Nr. 761a, Horsens Bygrunde

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at de arealer som er vist med en skravering og er betegnet med nr. 20, 21 og 24 på kortbilaget nedlægges helt som vejareal og tillægges matr. Nr. 761a, Horsens Bygrunde.

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Såfremt der er indsigelser til nedlæggelsen skal disse være kommunen i hånde seneste 19. januar 2018.

Kontakt information

Claus Lundgaard Karlsen, Landinspektør 
Telefon direkte: 76 29 26 17 eller email: clka@horsens.dk


Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk