Vis emner under Forside

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/nedklassificeringen af en del af den offentlig vej Rylevej, 8700 Horsens som ligger som en stikvej til Fuglvangsvej.

Læs høringsbrev her Se kortbilag

Vejen er en blind vej som ikke tjener et alment formål. Endvidere er alle tilgrænsende ejendomme opkøbt og skal bebygges med almene boliger. Gaden vejbetjener dog stadig en enkelt parcelhusejendom, samt en institution matr. Nr. 2li. De første ca. 30 meter af vejen forbliver offentlig

Den enkelte parcelhusejendom, trafikbetjenes fra det stykke af vejen som forbliver offentlig. Institutionen trafikbetjenes i dag fra det stykke af den offentlige vej som nedlægges, men der optages en ny privat fællesvej, som adgangsvej til institutionen (se kortbilag), således at der fortsat er fri og uhindret adgang til offentlig vej fra ejendommen. De resterende ejendomme som er solgt og smalet til en fast ejendom har direkte adgang til offentlig vej Det betyder at alle ejendomme fortsat vil have fri og uhindret adgang til offentlig.

Det røde areal som er vist på kortbilaget skal nedlægges som vejareal, mens det areal som er vist med orange skal nedklassificeres til privat fællevej, da det bl.a. skal tjene som adgangsvej til institutionen. Det areal som er vist med gult, er en ny privat fællesvej som udlægges som adgangsvej til institutionen matr. Nr. 2li.

Beskrivelse af arealet:

Arealet er et offentligt vejareal som er anlagt i asfalt. Vejen er ca. 110 meter lang og er blind – hvoraf det er de sidste ca. 80 meter af vejen som nedlægges/nedklassificeres. Vejen vejbetjener i dag et parcelhus og en institution, men har tidligere vejbetjent flere ejendomme, som dog er solgt og lagt sammen til en samlet fast ejendom, og arealet skal bebygges med almene ejendomme. Parcelhusejendommen har fortsat adgang til offentlig vej, da der er udkørsel til den del af vejen som ikke nedklassificeres/nedlægges. Institutionen får adgang af en ny privat fællesvej som optage på matrikelkortet som adgangsvej til ejendommen. Og de øvrige arealer har direkte adgang til offentlig vej

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:

1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.

Jf. § 124 stk. 3 kan kommunen tidligst træffe beslutning om nedklassificering (hvis den skal overgå til privat fællesvej eller privat vej) af vejen 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort en plan herfor. Beslutningen skal træffes seneste 6 år efter offentliggørelsen.

Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 125 stk. 1 kan vejen ikke nedlægges før end der er udfærdiget en tilstandsrapport som dokumentere at vejen er med udstyr er i god og forsvarlig stand.

Jf. § 126 stk. 1 kan § 124 stk. 3 og § 125 stk. 1 fraviges ved aftale, når kommunalbestyrelsen og samtlige berørte grundejere er enig herom

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Kommunen har ansvaret for de matrikulære berigtigelser i forbindelse med nedlæggelse af arealet.

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Vejen tjener ikke et alment formål, f.eks. som skolevej, eller gennemfartsvej. Endvidere trafikbetjener vejen et meget begrænset antal af ejendomme, hvoraf flere er solgt og skal indgå i en samlet ny bebyggelse for området. Der vil fortsat være adgang til offentlig vej fra alle ejendomme på vejen. Det er derfor kommunens vurdering at vejen ikke længere tjener alment formål, og dermed er der ikke noget til hindre for at vejen nedlægges/nedklassificeres, da der også er sikret vejadgang til samtlige ejendomme på vejen.

Den del af vejen som opretholdes som privat fællesvej skal betjene institutionen matr. Nr.2li.

Vedr. den del af vejen som påtænkes nedlagt helt som vej, så er det kommunens vurdering at den ikke er af vigtighed for nogen ejendomme, da alle ejendomme som er tilgrænsende denne del er solgt og lagt sammen til en samlet fast ejendom som har direkte adgang til offentlig vej.

Jf. § 126 stk. 1 kan § 124 stk. 3 og § 125 stk. 1 fraviges ved aftale, når kommunalbestyrelsen og samtlige berørte grundejere er enig herom. Grundejerne har skrevet under på en erklæring, som fraskriver dem retten til en tilstandsrapport og 4-6 års reglen. Dermed nedklassificeres vejen med det samme.

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at det på kortbilaget orange areal nedklassificeres til privat fællesvej, og det med areal der er markeret med rødt nedlægges helt som vejareal.

Det nedlagte vejareal påtænkes overdraget til den tilgrænsende ejendom.

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgø-relse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen (ikke nedklassificeringen). Såfremt der er indsigelser til nedlæg-gelsen skal disse være kommunen i hånde seneste 10. marts 2017.


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk