Vis emner under Forside

 

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Gudenåvej/Gl Ryevej matr. Nr. 7000m i forbindelse med at ejeren af matr. Nr. 2a Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing, Gudenåvej 1A-C, 8740 Brædstrup har ønsket at erhverve en del af arealet, som i dag ligger som et grusareal. Det resterende areal påtænkes udlejet til Borgerforeningen til fælles formål. 

Arealet der ønskes nedlagt er angivet på  kortbilag. Se kortbilag her
Arealet med rødt forventes overdraget til naboejendommen matr. Nr. 2a Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing, Gudenåvej 1A-C, 8740 Brædstrup og arealet med grønt bibeholder Kommunen, men påtænkes udlejet til borgerforeningen. Det røde areal har en bredde på 6 meter i hele længden.

Faktiske forhold:

Arealet ligger som et grusareal, og det har tidligere været brugt som vendeplads/rasteplads for busser. Der står et busskur på arealet i dag. Arealet har i flere år været brugt af borgeren som en plads hvor man kunne stille gamle biler, smide haveaffald m.v. og pladsen har ikke fremstået særligt velplejet. Der er placeret en transformerstation på arealet. Mod syd ligger Gudenåvej, mod vest ligger Gl Ryevej, mod øst ligger der en ejendom som også driver erhverv og mod nord ligger en anden ejendom som også driver erhverv samt en beboelsesejendom.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:

1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.

Jf. § 124 stk. 3 kan kommunen tidligst træffe beslutning om nedklassificering (hvis den skal overgå til privat fællesvej eller privat vej) af vejen 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort en plan herfor. Beslutningen skal træffes seneste 6 år efter offentliggørelsen.

Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

 

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Arealet som ønskes nedlagt tjener ikke noget alment færdselsmæssigt formål, og indgår ikke i det naturlige vejnet.

Arealet er et grusareal, som tidligere har været brugt som vendeplads/rasteplads for busserne men denne funktion har arealet ikke længere. Arealet henligger i dag nærmere som en oplags plads for borgerne i byen, hvor der har stået gamle biler, lagt haveaffald m.v. Arealet fremstår ikke særligt vejplejet.

Der er en transformerstation på arealet og denne skal fortsat forblive der, og der skal være fri og uhindret adgang til den.

Arealet vejbetjener ikke nogen ejendomme, de 3 tilgrænsende ejendomme har alle adgange direkte fra henholdsvis Gudenåvej og Gl Ryevej.

Endvidere er det vurderet at arealet ikke er af vigtighed for nogen ejendomme. Som nævnt er de tilgrænsende ejendomme vejbetjent direkte fra de tilgrænsende veje.

Da arealet skal nedlægges helt som vejareal og dermed ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej, skal proceduren nævnt i § 124 stk. 3 ikke følges, og ligeledes skal der ikke udarbejdes en tilstandsrapport jf. § 125.

Da noget af arealet ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej skal der jf. § 124 stk. 7 skal der være en høringsperiode på 8 uger til at komme med indsigelser om at opretholde vejen som privat eller privat fælles. Hvis kommunen afviser en evt. indsigelse kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne jf. §§ 105 og 106

Kommunen råder frit over det nedlagte areal, når det helt udgår som vejareal, som det er tilfældet her jf. § 127, derfor råder kommunen over vejarealet efter nedlæggelsen. En del af arealet påtænkes overdraget til naboejendommen, mens Kommunen beholder den anden del af arealet som påtænkes udlejet til borgerforeningen i Sdr. Vissing.

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at det areal der er markeret med rød og grøn på medsendt kortbilag nedlægges helt som vejareal.

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Såfremt der er indsigelser til nedlæggelsen skal disse være kommunen skriftligt i hånde seneste søndag den 4. februar 2018

 

Kontakt information

Claus Lundgaard Karlsen, Landinspektør 
Telefon direkte: 76 29 26 17 eller email: clka@horsens.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk