Vis emner under Forside

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlig vej Våbensholmvej, 8740 Brædstrup. Se kortbilag

Vejen er en grusvej som ligger imellem Lillebuskvej og Stidsmøllevej. Alle tilgrænsende ejendomme/matrikler er ejet af Mattrup Gods A/S. Der er en enkelt boligejendom (ejet af Mattrup Gods A/S) som trafikbetjenes via vejen, samt nogle skovarealer (skovarealerne kan dog trafikbetjenes via en anden offentlig vej) og landbrugsarealer (ejet af Mattrup Gods A/S).

Boligen og landbrugsarealet er registreret som en selvstændig ejendom. Mens skoven er registreret som en selvstændig ejendom.

Det grønne areal som er vist på kortbilaget skal nedlægges.

Beskrivelse af arealet:

Vejen er en ca. 3- 3,5 meter bred grusvej og er ca. 1,4 km lang (den del som nedlægges). Som nævnt trafikbetjener vejen alene en beboelsesejendom samt et markareal og tildeles et skovareal (dette areal kan dog trafikbetjenes fra en anden offentlig vej). Alle ovennævnte arealer er ejet af Mattrup Gods A/S.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:

1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.

Jf. § 124 stk. 3 kan kommunen tidligst træffe beslutning om nedklassificering (hvis den skal overgå til privat fællesvej eller privat vej) af vejen 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort en plan herfor. Beslutningen skal træffes seneste 6 år efter offentliggørelsen.

Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 125 stk. 1 kan vejen ikke nedlægges før end der er udfærdiget en tilstandsrapport som dokumentere at vejen er med udstyr er i god og forsvarlig stand.

Jf. § 126 stk. 1 kan § 124 stk. 3 og § 125 stk. 1 fraviges ved aftale, når kommunalbestyrelsen og samtlige berørte grundejere er enig herom

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Kommunen har ansvaret for de matrikulære berigtigelser i forbindelse med nedlæggelse af arealet.

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Det er kommunens vurdering at vejen ikke tjener et alment offentligt formål. Der er en meget begrænset trafikmængde på vejen, da der alene også kun er en beboelsesejendom der ligger på den strækning af vejen der nedlægges, og den er som nævnt alene anlagt som en grusvej. Der er en meget begrænset mængde af ejendomme i området omkring vejen og alle ejendomme/matrikler, på nær de matrikler som der er ejet af Mattrup Gods A/S, er beliggende ud til andre offentlige veje, og derved er der ikke nogen ejendomme, som ikke har direkte adgang til offentlig vej. 

Stidsmøllevej som er en offentlig vej og er nord/syd gående (mere eller mindre som våbensholmvej også er) og ligger lidt vest for Våbensholmvej og derfor vil ejendommen nord for våbensholmvej ikke få en omkørsel i forhold til at komme syd på endvidere vil den del af Våbensholmvej som fører ud til Hårupvej (en større asfalteret vej) ikke blive nedlagt. Våbensholmvej er heller ikke at betragte som en gennemfartsvej og kan næppe betragtes som en ”smutvej”, da de nordlige ejendomme ikke får væsentligt længere eller i det hele taget får længere ved at skal bruge Stidsmøllevej fremover.

Som nævnt ovenfor er det kommunens vurdering at vejen ikke tjener et alment offentligt formål. Alle ejendomme vil fortsat have direkte adgang til offentlig vej. Beboelsesejendommen som ligger på vejen er ejet af Mattrup Gods A/S som ejer alle omkringliggende matrikler og dermed adgang til offentlig vej. Endvidere er det kommunens vurdering at vejen ikke er af vigtighed for nogen ejendomme eller matrikler, da der ikke er andre tilgrænsende ejendomme eller matrikler andet end dem som Mattrup Gods A/S ejer. Og alle ejendomme og matrikler stadig via Stidsmøllevej og Hårupvej vil kunne komme mod syd. Vejarealet overføres til boligejendommen og dermed kan arealet nedlægges da der dermed skaffes fornøden vejadgang til boligen og marken

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Kommunen har ansvaret for de matrikulære berigtigelser i forbindelse med nedlæggelse af arealet.

Kommunen påtænker at vejarealet overdrages til matr. 1a våbensholm Hgd., Føvling (beboelsesejendommen)

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at det på kortbilaget grønne vej-strækning nedlægges som vejareal.

Det nedlagte vejareal påtænkes overdraget til Mattrup Gods A/S matr. Nr. 1a våbensholm Hgd., Føvling (beboelsesejendommen)

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgø-relse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen, da fristen går ind i sommerferie perioden forlænges fristen. Så-fremt der er indsigelser til nedlæggelsen skal disse være kommunen i hånde seneste 20. august 2017.

Det påhviler grundejere at orientere evt. lejere om høringen.

Kontaktoplysninger

Claus Lundgaard Karlsen
Landinspektør
Telefon direkte: 76 29 26 17
clka@horsens.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk