Vis emner under Forside

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Tinghuspladsen (offentlig P-plads) i forbindelse med at ejeren af ejendommen Østergade 14, 8740 Brædstrup matr. Nr. 3q Brædstrup By, Brædstrup har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal/beplantningsareal.

Ejendommen Østergade 16, har en overgang ud til Tinghuspladsen, denne er der ikke givet tilladelse til og er dermed ulovlig. Dog er skellet fastlagt således at der stadig vil være adgang til ejendommen nr. 16 via Tinghuspladsen.

Arealet der nedlægges har ingen funktionel betydning for p-pladsen, der forsvinder ingen p-pladser eller bliver lavet nogen former for restriktioner på p-pladsen. Arealet som nedlægges påtænkes overført til ejendommen Østergade 14 til brug som have.

Arealet kan ses på dette kortbilag – det er angivet med rødt.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:

1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.

Jf. § 124 stk. 3 kan kommunen tidligst træffe beslutning om nedklassificering (hvis den skal overgå til privat fællesvej eller privat vej) af vejen 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort en plan herfor. Beslutningen skal træffes seneste 6 år efter offentliggørelsen.

Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 125 stk. 1 kan vejen ikke nedlægges før end der er udfærdiget en tilstandsrapport som dokumentere at vejen er med udstyr er i god og forsvarlig stand.

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Arealet som ønskes nedlagt tjener ikke noget alment færdselsmæssigt formål. Arealet er et græsareal/beplantningsbælte, som alene syner af at henligge som have areal til ejendommen Østergade 14, 8740 Brædstrup.

Arealet er en del af p-pladsen på stedet, men nedlæggelsen vil ikke få konsekvenser for pladsens udnyttelse, da der ikke forsvinder nogle p-pladser eller bliver lavet nogle restriktioner.

Arealet påtænkes overdraget til ejendommen Østergade 14, til brug som have, der vil ikke blive givet tilladelse til en overkørsel på stedet og dermed har det heller ikke betydning for p-pladsen fremtidige udnyttelse.

Vejen som tidligere har været adgangsvej til matr. Nr. 2f, og muligvis stadig tjener som brandvej til matriklen, vil stadig kan benyttes og indgår dermed ikke i det areal som nedlægges.

Det er vurderet at arealet ikke er af vigtighed for nogen ejendomme. Alle tilgrænsende ejendomme har stadig direkte adgang til offentlig vej til Østergade og Tinghuspladsen. Ejendommen Østergade 16, som har etableret en ulovlig adgang vil ligeledes stadig kunne benytte den adgang som ikke er etableret lovligt. Dermed mener kommunen ikke at arealet er af vigtighed for nogen ejendomme. Og alle ejendomme har som nævnt fortsat direkte adgang til offentlig vej.

Da arealet skal nedlægges helt som vejareal og dermed ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej, skal proceduren nævnt i § 124 ikke følges, endvidere skal der ikke udarbejdes en tilstandsrapport.

Da noget af arealet ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej skal der jf. § 124 stk. 7 skal der være en høringsperiode på 8 uger til at komme med indsigelser om at opretholde vejen som privat eller privat fælles. Hvis kommunen afviser en evt. indsigelse kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne jf. §§ 105 og 106

Kommunen råder frit over det nedlagte areal, når det helt udgår som vejareal, som det er tilfældet her jf. § 127, derfor råder kommunen over vejarealet efter nedlæggelsen. Arealet påtænkes overført til ejendommen Østergade 14, 8740 Brædstrup matr. Nr. 3q Brædstrup By, Brædstrup

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at det røde areal, som er vist på medsendt kortbilag nedlægges helt som vejareal – det røde areal påtænkes overdraget til ejendommen Østergade 14, 8740 Brædstrup matr. Nr. 3q Brædstrup By, Brædstrup

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Da høringen bliver udsendt i sommerferien perioden forlænges denne frist med 2 uger. Såfremt der er indsigelser til nedlæggelsen skal disse være kommunen i hånde seneste 21. september 2017.

Kontakt information

Claus Lundgaard Karlsen, Landinspektør
Telefon direkte: 76 29 26 17 eller email: clka@horsens.dk

 


Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk