Vis emner under Forside

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Emil Møllers gade i forbindelse med at ejeren af ejendommen Emil Møllers Gade 69 matr. Nr.1064 Horsens Bygrunde har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et grusareal/befæstetareal i naturlig sammenhæng med matriklen nr. 1064.

Arealet kan ses på medsendte kortbilag – det er angivet med blåt.                

Se kortbilag Læs Høringsbrev

Beskrivelse af arealet:

Arealet er et mindre areal på ca. 53 kvm som er udlagt i grus/belægningssten. Arealet er ikke en naturlig del af vejens udformning, og det er formentligt et levn fra en udstykning i tidernes morgen. Arealet bruges ikke til noget vejmæssigt/teknisk. Arealet er alene beliggende ud for ejendommen Emil Møllers Gade.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:

1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.

Jf. § 124 stk. 3 kan kommunen tidligst træffe beslutning om nedklassificering (hvis den skal overgå til privat fællesvej eller privat vej) af vejen 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort en plan herfor. Beslutningen skal træffes seneste 6 år efter offentliggørelsen.

Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 125 stk. 1 kan vejen ikke nedlægges før end der er udfærdiget en tilstandsrapport som dokumentere at vejen er med udstyr er i god og forsvarlig stand.

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Arealet som ønskes nedlagt tjener ikke noget alment færdselsmæssigt formål. Arealet er et grusareal/befæstetareal, som naturligt er en del af ejendommen Emil Møllers Gade 69.

Arealet er alene placeret ud for matr. Nr. 1064, og da arealet ønskes overdraget til matr. Nr. 1064 så er det kommunens vurdering at arealet kun er af vigtighed for den ejendom hvor til arealet skal overdrages.

Det er nødvendigt at køre over den del af vejen som ønskes nedlagt for at komme ind på matr. Nr. 1064, men da arealet som nævnt overdrages til matr. Nr. 1064 vil der ikke være problemer med adgangsforholdene til matriklen eller andre matrikler.

Da arealet skal nedlægges helt som vejareal og dermed ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej, skal proceduren nævnt i § 124 ikke følges, endvidere skal der ikke udarbejdes en tilstandsrapport.

Da noget af arealet ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej skal der jf. § 124 stk. 7 skal der være en høringsperiode på 8 uger til at komme med indsigelser om at opretholde vejen som privat eller privat fælles. Hvis kommunen afviser en evt. indsigelse kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne jf. §§ 105 og 106

Kommunen råder frit over det nedlagte areal, når det helt udgår som vejareal, som det er tilfældet her jf. § 127, derfor råder kommunen over vejarealet efter nedlæggelsen. Arealet påtænkes overført til ejendommen Emil Møllers Gade 69, 8700 Horsens Matr. Nr. 1064 Horsens Bygrund.

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at det blå areal som er vist på medsendt kortbilag nedlægges helt som vejareal – det blå areal påtænkes overdraget til ejendommen Emil Møllers Gade 69, 8700 Horsens Matr. Nr. 1064 Horsens Bygrund.

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Såfremt der er indsigelser til nedlæggelsen skal disse være kommunen i hånde seneste 31. marts 2017.

For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk