Vis emner under Forside

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej.

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade ind mod det grønne areal, samt p-pladsen i den vestlige ende af arealet beliggende ved Andr Stenbergs Plads. Se kortbilag.

Vejarealerne der nedlægges påtænkes tillagt de tilgrænsende matrikler – dvs. området som i dag henligger som et græsareal. Der vil ved hvert areal der nedlægges blive bibeholdt et offentligt fortov – i en bredde som svarer til de anbefalinger som vejdirektoratet har til et dobbelt fortov – dette svarer til 2 meter.

Beskrivelse af arealet:

Arealet som ligger ud til Konsul Jensens Gade ligger bag ved fortovs arealet og er tildeles udlagt i asfalt eller græs. Arealet som ligger i den vestlige ende af arealet er tildeles asfalteret p-plads og en del af arealet henligger også i græs.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:
1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.

Jf. § 124 stk. 3 kan kommunen tidligst træffe beslutning om nedklassificering (hvis den skal overgå til privat fællesvej eller privat vej) af vejen 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort en plan herfor. Beslutningen skal træffes seneste 6 år efter offentliggørelsen.

Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 125 stk. 1 kan vejen ikke nedlægges før end der er udfærdiget en tilstandsrapport som dokumentere at vejen er med udstyr er i god og forsvarlig stand.

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Arealet langs Konsul Jensens Gade henligger i dag som en asfaltbræmme på bagsiden af fortovet, og noget af det ligger som græsareal. Det er kommunens vurdering at dette areal ikke er af nogen vigtighed for nogle ejendomme – der bibeholdes stadig et 2 meter bred offentligt fortov på strækningen således vil der fortsat som tidligere være fri og uhindret adgang af fortovet på stedet. Arealet er heller ikke eneste adgang til nogle matrikler m.v.

Arealet som ligger mod vest er udlagt som p-plads – og det er et område som kommunen bl.a. har stillet til rådighed for turistbusser og flextrafik. Endvidere er det et mindre antal p-pladser til personbiler. Der er i området del gratis p-pladser som er i tilknytning til banegården og kommunen derfor ikke der er noget til hinder for at p-pladserne til personbilerne nedlægges. Hvad angår holdepladserne til turistbusserne og flextrafik så vil der blive anvist et andet sted til disse i området. Det er kommunens vurdering, at dette areal ikke er af nogen vigtighed for nogle ejendomme – der bibeholdes stadig et 2 meter bred offentligt fortov på strækningen således vil der fortsat som tidligere være fri og uhindret adgang af fortovet på stedet. Arealet er heller ikke eneste adgang til nogle matrikler m.v.

For begge arealer gælder der at alle de tilgrænsende matrikler er kommunalt ejet, og der derfor ikke nogen ejendommen ejet af tredje person som er tilgrænsende arealerne.

Da arealet skal nedlægges helt som vejareal og dermed ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej, skal proceduren nævnt i § 124 ikke følges, endvidere skal der ikke udarbejdes en tilstandsrapport.

Da noget af arealet ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej skal der jf. § 124 stk. 7 skal der være en høringsperiode på 8 uger til at komme med indsigelser om at opretholde vejen som privat eller privat fælles. Hvis kommunen afviser en evt. indsigelse kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne jf. §§ 105 og 106

Kommunen råder frit over det nedlagte areal hvis det helt udgår som vejareal, som det er tilfældet her, derfor råder kommunen over vejarealet efter nedlæggelsen. De nedlagte arealer påtænkes overdraget til de tilgrænsende matrikler.

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at det røde areal som er vist på kortbilag nedlægges helt som vejareal og tillægges de tilgrænsende matrikler.

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Da det er ferietid forlænges denne frist en smule. Såfremt der er indsigelser til nedlæggelsen skal disse være kommunen i hånde seneste 1. oktober 2017.

Kontakt information

Claus Lundgaard Karlsen, Landinspektør
Telefon direkte: 76 29 26 17 eller email: clka@horsens.dk

 


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk