Vis emner under Forside

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsvej, 8700 Horsens.

Kommunen har den 25. januar 2017 udsendt en partshøring omkring nedlæggelse af 2 vejstrækninger – henholdsvis Spedalsø torv og Ægirsgade. I den forbindelse er der indkommet et høringssvar fra Horsens Byskole afd. Lindvigsvej partshøringen vedrører alene nedlæggelsen af Ægirsgade 

Nedenfor vil høringssvaret blive kommenteret af kommunen. Da høringssvaret alene vedr. nedlæggelsen af Lindvigsvej træffes der en særskilt afgørelse vedr. nedlæggelsen af en del af Spdalsø Torv – denne afgørelse vil blive sendt særskilt. Dermed kommer denne partshøring alene til at vedr. nedlæggelsen af Ægirsgade – se kortbilag.

Høringssvaret vil være vedlagt parthøringen i fuld længde. Se Høringssvar

Bemærkninger/kommentarer:

Horsens Byskole afd. Lindvingsvej

Bemærkninger (forkortet)

I tidsrummet 7.30 til ca. 8.30 kommer største delen af børnene til matriklen, gående, cyklende og kørende af deres forældre. Det betyder der er et stort pres på Lindvigsvej og Ægirsgade. Der holder parkerede biler, der gør det farligt for elever, der er gående og cyklende. Der er nemlig ikke parkering forbudt på Lindvigsvej. Ægirsgade tager noget af trykket i forhold til den tunge trafik, Det er ligeledes en udfordring om eftermiddagen.

Vores bekymring er at hvis man lukker Ægirsgade, uden andre foranstaltninger vil man opleve meget mere trafik og øget usikkerhed for de bløde trafikanter. Vi er ikke enige i, at det vil være trafiksikkerhedsmæssigt at lukke Ægirsgade uden foranstaltninger, da det ikke i forslaget er taget højde for etableringen af daginstitution Søndermark, da mange af disse børn bliver fragtet i biler.

Vores forslag såfremt man lukker Ægirsgade:
• Inddrag et fortov og lav vejen bredere
• Lav parkering forbudt på hele Lindvigsvej og håndhæv dette
• Lav chikaner
• Lav en fodgænger overgang, så vi kan sætte skolepatruljer på.

Lukker man, Ægirsgade uden nogen foranstaltninger, kan vi ikke bakke op om beslutningen, da dette øger de store trafikale udfordringer for vores børn på skolen og i daginstitution.

Kommunens kommentarer til bemærkningerne:

Kommunen har været ude at besigtige stedet en morgen for at se, hvordan trafikafviklingen forløber. Det kunne i den forbindelse konstateres, at der er nogle som parkere langs Lindvigsvej i forbindelse med aflæsning af børn i særdeleshed til daginstitutionen. Dette kan besværliggøre fremkommeligheden på vejen, det skal dog nævnes, at det er kommunens vurdering, at problem ikke er så stort som det angives i bemærkningerne. Det skal dog i den forbindelse nævnes at en af trafikken der kommer af Lindvigsvej kører ud via Ægirsgade, Mimersgade og Spedalsø Torv, og problemet kan blive større, hvis Ægirsgade lukkes og al trafik dermed, skal ud igen via Lindvigsvej, og der samtidig er parkerede biler på Lindvigsvej, da det ikke er muligt at komme to biler forbi hinanden hvis der er en parkeret bil.

I forhold til de parkerede biler på Lindvigsvej kan kommunen som nævnt ovenfor godt se, at det er et problem, og der vil blive opsat standsningsforbud i begge sider af Lindvigsvej, dette skulle gerne gøre det nemmere for trafikken at glide i spidsbelastningsperioden – det skal i den forbindelse nævnes, at der til skolen er tilknyttet en kiss & ride samt en større p-plads, som den morgen som kommunen var på tilsyn, ikke på noget tidspunkt var fyldt, og der er ikke stort længere fra p-pladsen til hverken skolen eller daginstitutionen end hvis der blev parkeret på Lindvigsvej, dermed er det kommunes vurdering, at der ikke er behov for parkeringsarealer på selve Lindvigsvej.

Det er godkendt at Mimersgade spærres ved Spedalsø Torv, dette har ikke noget at gøre med nedlæggelsen af Ægirsgade og en del af Spedalsø Torv, men det er forventet at en stor del af den trafik som i dag om morgenen bruger Mimersgade og Spadalsø Torv til udkørsel fremadrettet vil bruge Lindvigsvej, dermed er det kommunens vurdering at nedlæggelsen af Ægirsgade ikke har den store betydning for afviklingen af trafikken fremadrettet – da der efter kommunens vurdering ved spærring af Mimersgade alligevel ville komme mere trafik på Lindvigsvej.

Det er også kommunens vurdering, at ved at nedlægge Ægirsgade så mindsker man den generelle gennemkørende på Lindvigsvej da denne ikke længere vil kunne bruges som smutvej i dagligdagen, som den hidtil har kunnet, og som den også ville kunne fremadrettet ved åbningen af Mimersgade ud til Bjarkesgade. Dette er trafiksikkerhedsmæssigt en fordel og i særdeleshed for de bløde trafikanter.

Det er kommunens vurdering, at det ikke er en god ide at inddragede et af fortovene for at gøre kørebanen bredere. En bredere kørebane opfordre til at folk kører hurtigere på stedet, hvilket ikke er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og i særdeleshed ikke ved en skole/daginstitution. Derudover vil man også forringe forholdende for de gående trafikanter ved at fjerne et fortov, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Derfor mener kommunen ikke det er en mulighed at gøre kørebanen bredere på bekostning af fortovet.

Der er forslået at der laves chikaner på Lindvigsvej – dette er der allerede i dag og det er kommunens vurdering, at det ikke er nødvendigt, at der laves flere bump/chikaner på vejen:

Der er ligeledes forslået en fodgænger overgang ved Lindvigsvej, dette er kommunen ikke afvisende overfor, da der ved tilsynet kunne konstateres, at der kom en del gående trafik til skolen og daginstitutionen og det også er vurderet at der vil ske en mindre stigning i trafikken på Lindvigsvej, da folk ikke længere kan komme ud via Spedalsø Torv eller Bjarksgade. Kommunen vil gerne indgå i en dialog med skolen om at dette ønske og fortage en vurdering af, om det er nødvendigt i forhold til trafiksikkerheden på stedet.

Beskrivelse af arealet:

Ægirsgade
Ægirsgade er ca. 47 meter lang og er en forbindelsesvej imellem Mimersgade og Lindvigsvej. Der ligger ingen boliger på Lindvigsvej, men der ligger en skole. Vejen trafikbetjener ingen ejendomme.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:

1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.

Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Kommunen har ansvaret for de matrikulære berigtigelser i forbindelse med nedlæggelse af arealet.

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Ægirsgade er ca. 47 meter lang og er en forbindelsesvej imellem Mimersgade og Lindvigsvej, og det er vejmyndighedens vurdering, at den ikke tjener et alment offentligt formål og den fremadrettet blot vil blive anvendt som smutvej hvilket ikke er hensigtsmæssigt da trafikken i så fald skal igennem et større boligområde, hvilket ikke er fornuftigt i forhold til trafiksikkerheden (kommunen får fredeliggjort et boligområde for en mængde trafik).

Der ligger en skole og daginstitution på Lindvigsvej og hovedparten af trafikken til skolen kommer via Lindvigsvej, der er dog en del af trafikken der har brugt Ægirsgade, mimersgade og Spedalsø Torv til at komme væk fra Lindvigsvej efter aflæsning af børn, men da Mimersgade bliver spærret ved Spedalsø Torv vil den mulighed ikke længere være tilgængelig og dermed er det vurderet at trafikken under alle omstændigheder vil stige på Lindvigsvej uanset om Ægirsgade bliver nedlagt eller ej. Det er dog også kommunens vurdering, at det er nødvendigt at opsætte standsningsforbud i begge sider af Lindvigsvej, for at sikre fremkommeligheden på vejen. Det er også vurderet, at der er nok parkeringspladser på skolens grund til, at kunne håndtere det pres, som der er i morgen og eftermiddags timerne – dette skal også sammenholdes med, at der er etableret en Kiss&Ride på skolens arealer.

I forhold til at der er en del bløde trafikanter på vejen, og der trods alt vil ske en stigning af trafikken i spidsbelastningsperioderne på Lindvigsvej er kommunen indstillet på, at se på muligheden for etablering af et fodgænger felt på Lindvigsvej.

Vejen trafikbetjener ikke nogen ejendomme og skal nedlægges helt som vejareal. Det er endvidere vurderet at vejen ikke er af vigtighed for nogen ejendomme.

Alle ejendommen vil fortsat have fri og uhindret adgang til offentligt vej.

Kommunen råder jf. § 127 over det nedlagte vejareal.

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at Ægirsgade nedlægges som vejareal og udgår af vejfortegnelsen.

Det nedlagte vejareal påtænkes overdraget til den tilgrænsende ejendom.

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgø-relse nr. 1520 af 27. december 2014.

 

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Såfremt der er indsigelser til nedlæggelsen skal disse være kommunen i hånde seneste 25. august 2017.

 

Kontakt information

Claus Lundgaard KarlsenLandinspektørTelefon direkte: 76 29 26 17clka@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk