Vis emner under Forside

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/omlægning af en del af den offentlige vej Niels Gyldings Gade. Vejarealet der nedlægges kan ses her på kort.

Vejen der nedlægges skal helt udgå som vejareal og opretholdes ikke som hverken privat fællesvej eller privat vej – det er dermed ikke en nedklassificeringen af vejen.

Vejarealerne der nedlægges råder Kommunen over, og de kan beholde dem eller sælge dem videre. 

Beskrivelse af arealet:

Arealet der ønskes nedlagt som vejareal er kørebane, fortov og cykelsti. Arealet er beliggende imellem krydset Niels Gyldings Gade/ Sønderbro og Rundkørslen ved Niels Gyldings Gade/Ove Jensens Alle og Grønlandsvej. Mod syd afgrænses vejen af Åen og mod nord af den gamle ”Kvickly” grund og nogle erhvervsgrund/bygninger.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:

1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.


Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Arealet der nedlægges som vejareal er en gennemgående vej. Vejen kan ligeledes betragtes som en forbindelsesvej imellem øst og vest. Der er dog stadig mulighed for at komme fra øst til vest via Ove Jensens alle, Løvenørnsgade og Sønderbro m.fl.

Vejen er ikke adgangsvej for nogle ejendomme på den strækning. Det er Kommunes vurdering at vejen ikke er af vigtighed for nogle ejendomme, alle tilgrænsende ejendomme er vejbetjent fra andre veje, og det vil derfor ikke forringe tilkørslen til de ejendomme at vejen nedlægges/omlægges. Da der ikke er nogen ejendomme som vejbetjenes fra vejen, er det Kommunes vurdering at vejen ikke er af vigtighed for nogen ejendomme.

Stien som løber langs åen bibeholdes.

Da arealerne ikke opretholdes som hverken privat vej eller privat fællesvej skal der jf. § 124 stk. 7 skal der være en høringsperiode på 8 uger til at komme med indsigelser om at opretholde vejen som privat eller privat fælles. Hvis kommunen afviser en evt. indsigelse kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne jf. §§ 105 og 106

Kommunen råder frit over de nedlagte arealer hvis det helt udgår som vejareal, som det er tilfældet her, derfor råder kommunen over vejarealerne efter nedlæggelsen.

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at de arealer som er vist med en skravering på medsendte kortbilag nedlægges.

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på mindst 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Såfremt der er indsigelser til nedlæggelsen skal disse være kommunen i hånde seneste 6. april 2018.

Kontakt information

Claus Lundgaard Karlsen, Landinspektør 
Telefon direkte: 76 29 26 17 eller email: clka@horsens.dk

 

 

 

 

 For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk