Vis emner under Forside
Projekter under landdistriktsprogrammet støttes af den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriProjekter under fiskeriudviklingsprogrammet støttes fra Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
 

 
I forbindelse med de vedtagne vandplaner fra 2011-2015, laver Horsens Kommune en række projekter i og ved vandløb til forbedring af vandkvaliteten.

Projekterne kan være etablering af vådområder, fjernelse af spærringer i vandløb, restaurering af vandløb og frilægning af rørlagte vandløb.
Nedenunder er korte beskrivelser af afsluttede og kommende projekter.

 

Afsluttede projekter:

 

Forundersøgelse af vådområde Bygholm Enge
Etablering af vådområde Bygholm Enge

Formålet var at etablere et vådområde til fjernelse af kvælstof i Hansted å og Horsens Fjord.
Der blev etableret 33 hektar vådområde.

 

Forundersøgelse af vådområde Horsens og Hansted Enge

Realisering af vådområde Horsens og Hansted Enge

Formålet var at etablere et vådområde til fjernelse af kvælstof i Hansted å og Horsens Fjord. Der blev etableret 42 hektar vådområde.

 

Forundersøgelse af faunapassage Mattrup Gods

Formålet var at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk i Mattrup å.

Etablering af faunapassage Mattrup Gods

Formålet var at skabe fri passage for fisk i Mattrup å.
Ved at lede Mattrup å, uden om møllesøen ved Mattrup gods, blev der skabt fri passage for fisk i vandløbet.

Forundersøgelse af faunapassage "Den genfundne bro"

Formålet var at beskrive et projekt til at skabe fri passage for fisk ved naturstien ved Gammelstrup.

Ved at fjerne dæmningen hen over Gudenåen, blev der skabt fri passage for fisk i Gudenåen mellem og Vestbirk Kraftværk.

Etablering af faunapassage "Den genfundne bro"

Formålet var at skabe fri passage for fisk ved naturstien ved Gammelstrup.
Ved at fjerne dæmningen hen over Gudenåen, blev der skabt fri passage for fisk i Gudenåen mellem og Vestbirk Kraftværk.

Forundersøgelse af Engstemmeværket i Tolstrup Enge.

Formålet er at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk i Lille Hansted å ved Tolstrup Enge.

Etablering af passage ved engstemmeværket i Tolstrup Enge.

Formålet var at skabe fri passage for fisk i Lille Hansted å ved Tolstrup Enge. Dette er nu gennemført ved at føre bækken udenom engstemmeværket.

Forundersøgelse af Bagkjær Mølle.

Formålet er at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk i Lille Hansted å ved Bagkjær Mølle.

Etablering af passage ved Bagkjær Mølle

Formålet var at skabe fri passage for fisk i Lille Hansted å ved Bagkjær Mølle. Dette er nu gennemført ved at hæve vandløbsbunden neden for spærringen og justering af vandløbsprofilet.

Etablering af faunapassage i Hatting Bæk.

Formålet var at etablere fri passage for fisk i Hatting Bæk, hvor den passerer Hattinggård. Det blev udført ved at hæve vandløbsbunden.

Forundersøgelse af faunapassage i Hatting Bæk.

Formålet er at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk i Hatting Bæk ved Hattinggård.

Forundersøgelse af Rodvigsballegrøften.

Formålet er at beskrive et projekt til restaurering af Rodvigsballegrøften.

Forundersøgelse af Søvind bæk.

Formålet er at beskrive et projekt til restaurering af Søvind bæk.

Forundersøgelse af Klosterkæret

Formålet er at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk forbi Klostermølle ved Mossø. Oprindelig løb Gudenåen gennem Klosterkæret ud i Mossø, men siden middelalderen er hovedparten af vandet ledt via klosterkanalen ned til møllebygningerne, hvor vandkraften blev udnyttet. Fisketrappen fra 1992 virker ikke tilfredsstillende, og der skal findes en løsning, der forbedrer Gudenåens kontinuitet. Projektet skal tage højde for store naturinteresser, bevaringsværdig kulturhistorie og lodsejerkrav. Det undersøges hvor meget vand, der kan løbe gennem kæret uden af skade den værdifulde natur og forringe mulighederne for græsning. Resten af vandføringen skal føres udenom møllebygning og fisketrappe uden spærringer.

Forundersøgelse af spærring ved hovedvejen i Søvind Bæk.

Formålet er at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk i Søvind Bæk, hvor den passerer hovedvejen.

Etablering af faunapassage ved hovedvejen i Søvind Bæk.

Formål er at skabe fri passage ved spærringen ved hovedvejen. Bunden er hævet nedenfor styrtet og vandløbet er snoet.

Forundersøgelse af spærring ved kirken i Søvind Bæk.

Formålet er at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk i Søvind Bæk, hvor den passerer Kirkebjergvej.

Etablering af faunapassage ved kirken i Søvind Bæk.

Formål er at skabe fri passage ved spærringen ved kirken. Vandløbet er flyttet og faldet er udlignet nedenfor opstemningen. Stenkisten er bevaret.

Forundersøgelse af spærring ved Thingstedholm Mølle.

Formålet er at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk i Elling Bæk ved Thingstedholm Mølle.

Forundersøgelse af Lundum Skov Bæk.

Formålet er at beskrive et projekt til restaurering af Lundum Skov Bæk

Forundersøgelse af tilløb til Salten Langsø.

Formålet er at beskrive et projekt til restaurering af to tilløb til Salten Langsø

Forundersøgelse af spærring i Haldrup Bæk ved Blirup Mølle.

Formålet er at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk i Haldrup Bæk ved Blirup Mølle.

Etablering af faunapassage i Haldrup Bæk ved Blirup Mølle.

Formål er at skabe fri passage ved spærringen ved Blirup Mølle. Faldet ved opstemningen er udlignet over en strækning på 40 meter på begge sider af opstemningen.

Forundersøgelse af spærring i Haldrup Bæk syd for Serridslevgård.

Formålet er at beskrive et projekt til etablering af fri passage for fisk i Haldrup Bæk syd for Serridslevgård

Etablering af faunapassage i Haldrup Bæk syd for Serridslevgård.

Formål er at skabe fri passage ved spærringen syd for Serridslevgård. Der er lavet et nyt vandløb udenom søen. Faldet ved det tidligere udløb fra søen er udlignet over en 60 meter lang strækning.

Forundersøgelse af muligheden for at lave et kvælstofprojekt ved Sverigesvej.

Formål er at lave et projekt, der fjerne kvælstof, således at det fastsatte mål for Horsens fjord opnås. Under hensyntagen til de eksisterende forhold i projektområdet.

Kommende og igangværende projekter:

 

Etablering af faunapassage ved Hansted Mølle.

Formålet er at etablere fri passage for fisk i Lille Hansted Å, hvor den passerer Hansted Mølle.

Etablering af faunapassage ved Thingstedholm Mølle.

Formål er at skabe fri passage ved spærringen ved Thingstedholm Mølle. Lave et nyt vandløb udenom den eksisterende mølledam, samt aflede noget af vandet til den kommende Gedved Sø.

Forundersøgelse af mulighederne for at etablere faunapassge forbi Vestbirk Kraftværk.

Udarbejde 3 løsningsforslag for etablere passage forbi opstemningen. Samt afholde 2 borgermøder om projektet.

Etablere vådområde ved Sverigsvej.

Etablere et vådområde, som lever op til de krav, som er stillet i de forskellige bekendtgørelser

Forundersøgelse af muligheden for at lave et kvælstofprojekt ved Julianelyst.

Formål er at lave et projekt, der fjerne kvælstof, således at det fastsatte mål for Horsens fjord opnås. Under hensyntagen til de eksisterende forhold i projektområdet.

Forundersøgelse af muligheden for at lave et kvælstofprojekt ved Dallerup Sø.

Formål er at lave et projekt, der fjerne kvælstof, således at det fastsatte mål for Horsens fjord opnås. Under hensyntagen til de eksisterende forhold i projektområdet.

Forundersøgelse af muligheden for at lave et kvælstofprojekt ved Søvind Bæk.

Formål er at lave et projekt, der fjerne kvælstof, således at det fastsatte mål for Horsens fjord opnås. Under hensyntagen til de eksisterende forhold i projektområdet.

Forundersøgelse af muligheden for at lave et fosforprojekt ved Bolund.

Formål er at lave et projekt, der fjerne fosfor, således at det fastsatte mål for Randers fjord opnås. Under hensyntagen til de eksisterende forhold i projektområdet.

Etablere bedre passagemulighed ved Kloster Mølle i Gudenåen.

Formål er at forbedre passagemuligheden for vandrefisk og smådyr ved Kloster Mølle i Gudenåen. Lave et projekt der er i harmoni med Fredningen og Natura 2000 i området.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk