Vis emner under Forside
Ansøgninger
Tilladelser til afledning af spilde- og regnvand, samt udledninger fra renseanlæg er en myndighedsopgave, der varetages af Horsens Kommune, Teknik & Miljø, Natur & Miljø.

Udledning af regn- og spildevand (separatkloakerede områder)
Der skal ansøges ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema, som sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø spildevand@horsens.dk

Ansøgning om tilladelse til udledning af regnvand fra befæstede arealer 

 

Udledning af overløbsvand (fælleskloakerede områder)
I fælleskloakerede områder kan der ansøges om udledning af overløbsvand ved at udfylde nedenstående skema, som ligeledes sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø spildevand@horsens.dk

Ansøgning om tilladelse til udledning fra renseanlæg og overløb fra bygværker

Udledning af miljøfremmede stoffer
Der afledes som udgangspunkt ikke miljøfremmede stoffer til recipienter. Der kan dog blive aktuelt i nogle tilfælde. Der kan ansøges ved at udfylde nedenstående ansøgningsskema, som sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø spildevand@horsens.dk

Ansøgning om tilladelse til udledning af miljøfremmede stoffer

Horsens Kommunes spildevandsplaner
Oplysningerne i ansøgningen om tilladelse til afledning af regnvand og spildevand skal stemme overens med Horsens Kommunes spildevandsplaner, som er tilgængelige på hjemmesiden. Indgår et areal ikke i spildevandsplanen, skal der inden sagsbehandling påbegyndes, udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.
Horsens Kommune fremsender udkast til udledningstilladelse til Naturstyrelsen, som har op til fire uger til at komme med en udtalelse. Har naturstyrelsen ingen bemærkninger til udledningstilladelsen kan denne herefter gives af Horsens Kommune. Når udledningstilladelsen er givet skal den offentliggøres med en klagefrist på fire uger.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk