Vis emner under Forside

Faskiner: udledning af regnvand i hulrum i jorden

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, der sørger for, at regnvandet kan ledes væk fra jordoverfladen. Faskiner kan opbygges med småsten, eller man kan købe færdigt producerede plastkassetter til at grave ned i jorden. 
Der er nogle forholdsregler, der skal tages ved nedgravning af en faskine. Det er vigtigt den dimensioneres efter de vandmængder den modtager, og der skal tages højde for jordens evne til at lede vand væk. I meget leret jord kan det ikke anbefales at etablere en faskine, da vandet ikke vil kunne ledes væk ved større regnhændelser. Faskiner skal placeres mindst 2 meter fra skel, 5 meter fra bygninger med beboelse, 2 meter fra bygninger uden beboelse og mindst 25 meter fra drikkevandsboringer samt søer og åer.   
Hvis faskinen kun skal anvendes til nedsivning af tagvand, må du gerne selv etablere den. Det tilrådes dog at kontakte en kloakmester, som kan vejlede om faskinens dimensioner og placering samt udarbejde lednings- og oversigtsplaner. Du må ikke selv foretage til- og frakoblinger til forsyningens kloaksystem.

Regnbede

Et regnbed er en lavning i terrænet i en have, gårdanlæg eller lignende, hvor vandet fra tage eller andre befæstede arealer bliver opsamlet for at nedsive og/eller fordampe. Bedet kan både være med eller uden planter. Det kan for eksempel være et staudebed eller det kan være fyldt op med flotte sten – det vigtige er at jorden i bedet er gennemtrængelig. Vandet, der ledes hen til regnbedet, vil langsomt sive ned i jorden. Ønsker du en større kapacitet i dit regnbed, kan bedet etableres med en faskine under jordlaget. Det kan være en god idé at bede en ingeniør, anlægsgartner eller kloakmester om hjælp til dimensioneringen og beplantningen. 

Grønne tage - absorbering af regnvand ved hjælp af beplantning

På grønne tage er tagfladen beplantet med lavtvoksende arter af blandt andet mosser og stenurt. Tagene absorberer en del af det regnvand, der falder på både planterne og i vækstlaget. Vandet i de grønne tage vil langsomt fordampe eller sive til afløbet. Grønne tage er dekorative og giver samtidig en isolerende effekt i husene. Bygninger som cykel- og affaldsskure kan også få grønne tage. Grønne tage vejer mere end andre tagtyper, det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om tagkonstruktionen kan bære den ekstra vægt. Du skal kontakte Byg og Erhverv , før du etablerer et grønt tag på dit hus, da det kan kræve en tilladelse.  Der kan være bestemmelser i lokalplanen for dit område, som betyder, at du ikke kan få tilladelse.

Render til afledning af regnvand

Ved at anlægge åbne render eller trug til at lede regnvand, kan vandet blive ledt derhen, hvor det ønskes. Render eller trug kan være udformet på mange forskellige måder. Det kan både være en rende der er gravet direkte i græsplænen, eller det kan være en rende med belægning af sten. Du kan lave renderne med en vandgennemtrængelig belægning, så en del af regnvandet nedsiver under transporten. Fordelen ved en åben rende er at vandet  kan blive et rekreativt element i haven men også  praktisk idet et eventuelt opstuvningsproblem er synligt. Du behøver ikke tilladelse til at anlægge en rende til regnvand i en almindelig parcelhushave.

Opsamling af regnvand i beholder

Opsamling af regnvand er en simpel metode til at håndtere regnvandet lokalt. Det kræver blot, at der stilles en beholder til opsamling af regnvand ved nedløbsrør. Udover at spare kloakledningerne for vandet, har opsamlingen den fordel at vandet kan udnyttes til forskellige formål som havevanding. Til opsamling af regnvand kan også anvendes et havebassin, hvorfra der kan tages vand til vanding. Bassinet indrettes, så der er plads til næste regnskyl.

Gennemtrængelige belægninger

De traditionelle belægninger kan udskiftes med gennemtrængelige belægninger, derved kan regnvand sive ned i jorden enten til grundvandet, eller det kan opsamles og indgå i andre LAR-løsninger. Der er mange egnede områder til at anlægge gennemtrængelige belægninger: indkørslen, terrassen eller gårdanlægget. Gennemtrængelige belægninger kan bl.a.være grus eller græsarmering, det kan også være fliser med brede fuger. Hvis belægningerne skal bruges til nedsivning, er det vigtigt, at der ikke ligger et uigennemtrængeligt lag under belægningen. De gennemtrængelige belægninger kan give et grønnere udtryk hvis der bruges græsarmering. Du behøver ikke tilladelse til at lave gennemtrængelige belægninger på egen grund.

Kombinationer af de forskellige LAR-løsninger

De forskellige LAR-løsninger kan med fordel kombineres. Eksempelvis kan vandet fra et grønt tag, ledes til et bassin eller overskudsvand fra et regnbed kan ledes til en faskine. Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser. 
LAR-løsninger kan sagtens bruges på landet. Selvom arealerne til at modtage regnvand er større, kan der være vanskeligheder med afledning af vand i eksisterende vandløb og dræn, her kan LAR være en del af løsningen. 


Se også

Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk