Vis emner under Forside

Regnvand fra tage og andre befæstede overflader kan belaste kloakker og vandmiljø. Horsens Kommune har derfor udarbejdet retningslinjer for udledning af regnvand til vandmiljø og nedsivning af regnvand til jorden. Regnvand, der falder på tage, veje og øvrige befæstede arealer, bliver i miljølovens forstand betragtet som spildevand. Horsens Kommune skal derfor give tilladelse, både når regnvand bliver udledt til vandløb, søer og i fjorden, og når regnvand nedsives til undergrunden. 

Udledning af regnvand

Der kan være lokale forhold, som grundvandsstand, drikkevandsboringer eller jordtype, der betyder, at det ikke er muligt at nedsive regnvandet fra et befæstet areal. I sådanne tilfælde kan du søge om tilladelse til at udlede regnvandet til et vandområde. Udledning af regnvand kan - især ved kraftig regn - overbelaste det vandområde det udledes til og føre til oversvømmelse og en eventuel dårligere tilstand i vandområdet. Derfor er det vigtigt at forsinke og rense regnvandet inden det ledes videre, og dette sker som udgangspunkt i et bassin. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra tage m.v. 

Nedsivning af regnvand

Nedsivning af regnvand er som udgangspunkt et miljømæssigt bedre alternativ til udledning af regnvand. Ved nedsivning belastes vandområder ikke direkte af tilførsel af regnvand, kloakkerne aflastes og grundvandsdannelsen øges. Desuden kan der i et vist omfang ske en rensning af regnvandets indhold af forurenende og miljøfremmede stoffer under nedsivningen. Nedsivning af regnvand kræver dog at grundvands - og jordbundsforholdene er til det. Nedsivning af regnvand kan blandt andet ske via en faskine eller et regnbed. 

Lokal afledning af regnvand - LAR

Nedsivning i regnbed eller faskine er løsninger til at håndtere regnvandet lokalt. Denne lokale håndtering af regnvand kaldes LAR - Lokal Afledning af Regnvand. LAR byder også på andre løsninger, og fælles for dem er, at de handler om at håndtere regnvandet der hvor det falder, i stedet for at lede regnvandet ned i kloakken. Fordelene ved LAR er, at det letter trykket på kloakkerne, og således mindskes risikoen for at de løber over. Derudover giver LAR også mulighed for at anvende regnvandet som en ressource i stedet for et problem.
LAR-løsninger kan anvendes de fleste steder, hvor jordbundsforholdene er egnet, både ved enfamilieshuse, rækkehuse og fælles boligbyggerier, men også ved virksomheder og landbrugsejendomme.
Læs mere om forskellige LAR-løsninger  her.Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk