Vis emner under Forside

ROTTER UDENDØRS - i haven, skure, hønsehus, kompostbunker, fuglefodringssteder m.m.

Jeg har anmeldt rotter udendørs, hvad sker der nu?

Når du anmelder rotter udendørs, vil du blive kontaktet af en skadedyrsbekæmper senest 7 hverdage efter anmeldelsen, og bekæmpelse og undersøgelse af årsagen til rottetilholdet vil blive påbegyndt eller aftalt.

Hvad gør rottebekæmperen for at skaffe mig af med rotterne?

Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter.

Ofte er fuglefodring samt hønse‐ eller kaninhold årsag til at der er kommet rotter. Åbne kompostbeholdere eller nedfaldsfrugt og nødder kan også tiltrække rotter. Opstabling af effekter samt brændestakke kan tjene som skjulesteder for rotter. Er der brud på kloakledningen eller gennemløbsbrønden, graver rotterne sig op gennem jorden og færdes i området.

Når årsagen til rottetilholdet er fundet og udbedret, bliver der udlagt gift. Rottegiften bliver udlagt i foderkasser for at forhindre børn og dyr udenfor målgruppen i at komme til giften.

Rotterne er ekstremt mistænksomme og der går nogen tid inden de tør gå i foderkasserne og æde af giften. Rotterne begynder oftest at æde af giften inden for nogle dage (afhængig af om andre fødekilder er fjernet). Herefter vil de typisk begynde at dø inden for en uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle rotterne æder af giften samtidig. Det typiske er, at hvis der stadig er rotter til stede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen.

Hvordan undersøger rottebekæmperen for rotteforekomst?

Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter. Det kan foregå ved undersøgelse af adgangsveje til bygningen, eventuelt undersøgelse af kloaksystemet. Hertil benyttes bl.a. en røgprøve hvorimod eventuel TV-inspektion af kloaksystemet skal udføres af en kloakmester. Udgifterne til TV-inspektionen betales af dig som grundejer eller dit forsikringsselskab.

Hvorfor bruger rottebekæmperen ikke TV‐inspektion for at finde kloakfejl?

Rottebekæmperen skal ifølge rottebekendtgørelsen benytte røg eller vandprøver, hvorimod mere avancerede metoder som TV-inspektion eller lignende skal foretages af en kloakmester. Udgifterne til TV-inspektionen afholdes af dig som grundejer eller dit forsikringsselskab.

Hvad er en røgprøve?

En røgprøve er en metode til at påvise utætheder i et kloaksystem både indendørs og udendørs. Røgen pumpes ind i bygningens kloaksystem med en blæser, f.eks. fra en samlebrønd. Hvis røgen kan ses eller lugtes inde i bygningen, indikerer det at der er en defekt på systemet. Udendørs kan det typisk være et hul i jorden, hvorfra der pumpes røg. Viser røgen sig i brøndsystemet, da er der indikation for en defekt.

Er røgen som bruges til røgprøver giftig?

Nej, røgen er ikke klassificeret som giftig, men da al røg kan være generende for luftvejene, bør der luftes grundigt ud efter røgprøven.

Hvad er en vandprøve?

En vandprøve har samme funktion som en røgprøve, og anvendes udendørs i nogle tilfælde på tilsvarende vis som røgprøven.

Rottebekæmperens undersøgelse viser mistanke om fejl på kloakken, hvad skal der nu ske?

Rottebekæmperen vil udstede en henstilling om at få undersøgt kloaksystemet af en autoriseret kloakmester, bede dig om at kloakken bliver repareret, ligeledes af en autoriseret kloakmester. Udgiften til kloakmesteren afholdes af dig som grundejer eller dit forsikringsselskab.

Hvem skal betale kloakmesteren for undersøgelse og reparation?

Udgifterne til kloakmesteren påhviler grundejeren eller dennes forsikringsselskab.

Der kan være situationer, hvor rottebekæmperen ikke kan konstatere kloakfejl, men har så stærk mistanke, at kloakken undersøges nærmere af en autoriseret kloakmester. Horsens Kommune eller rottebekæmperen kan ikke drages til ansvar for udgiften til kloakmesteren, selv om denne ikke finder fejl på kloaksystemet.

Dækker min forsikring rotteskader?

Hvis du har en udvidet rørskadeforsikring, dækker den som regel også rotteskader, der kan dog være forskellige regler fra selskab til selskab. Det tilrådes, at du kontakter dit forsikringsselskab før du ringer efter kloakmesteren, da nogle forsikringsselskaber ønsker at benytte bestemte kloakmestre.

Jeg har bestilt kloakmester til reparation af kloakfejlene, hvad med rotterne indtil kloakken er udbedret?

I visse tilfælde kan der udlægges rottegift i foderkasser. Ofte venter rottebekæmperen til kloakfejlene er udbedret for at sikre, at forgiftede rotter ikke finder ind i huset via endnu ikke opdagede brud under huset.

Hvorfor bliver der ikke udlagt gift med det samme, når der er konstateret kloakbrud?

I visse tilfælde kan der udlægges rottegift i foderkasser, men ofte venter rottebekæmperen til kloakfejlene er udbedret, da du ellers risikere at forgiftede rotter finder ind i huset via endnu ikke opdagede brud under huset. I tilfælde af rotter udendørs, hvor der ikke er kloakbrud, udlægges der som regel gift med det samme.

Hvor lang tid går der før alle rotterne er væk?

Rotterne er ekstremt mistænksomme og der går nogen tid inden de tør gå i foderkasserne og æde af giften. Rotterne begynder oftest at æde af giften inden for nogle dage (afhængig af om andre fødekilder er fjernet). Herefter vil de typisk begynde at dø inden for en uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert at alle rotterne æder af giften samtidig. Det typiske er, at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen.

Må jeg flytte foderkasserne med gift?

Nej, rottegift må kun håndteres af autoriseret mandskab, alle rottebekæmpere skal være autoriserede, eller efter nærmere regler tilmeldt et autorisationskursus i rottebekæmpelse. Rotter er ekstremt mistænksomme og skal vænne sig til alt nyt. Derfor risikerer du blot, at forsinke processen ved at flytte rundt på foderkasserne, dog kan rottebekæmperen vurdere at foderkasserne skal flyttes eller suppleres.

Hvorfor fanger rottebekæmperen ikke rotter i fælder udendørs?

Det er meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt at komme en udendørs rottebestand til livs med fælder. I visse tilfælde, hvor rotterne færdes ind under beboelseshuset, kan man dog forsøge at opstille smækfælder ved indgangshullet, godt afskærmet med en frugtkasse eller lignende for at beskytte fugle og andre dyr uden for målgruppen.

Hvad lever rotterne af udendørs?

Rotter kan æde stort set alt. Fuglefodring og foder ved dyrehold er meget yndede fødekilder for rotter, men rotterne kan også leve af nedfaldsfrugt og nødder samt køkkenaffald i kompostbunken. I strenge vintermåneder æder de sågar hundeekskrementer.

Kan rotterne angribe mennesker?

Du skal generelt ikke være bange for at blive angrebet af en rotte, da den hellere vil flygte end angribe. Rotten er ikke mere aggressiv end de fleste andre dyr. Alle dyr forsvarer sig imidlertid hvis de bliver trængt op i en krog. Derfor er det bedre at lade rotten løbe, frem for at risikere at blive bidt i selvforsvar. Derfor dette gode råd: Pres ikke rotten, men giv den mulighed for at stikke af. Du kan somme tider komme ud for, at du på gaden, i haven eller andre steder ser enlige, brune rotter, der tilsyneladende virker både tamme og rolige. Men her er der grund til at være på vagt. Det drejer sig sandsynligvis om et individ, der har ædt rottegift, men selv denne tilsyneladende ret så sløve rotte kan sagtens bide fra sig.

Kan jeg lade mit barn sove i barnevognen, når der er rotter i haven?

Ja, det anbefales dog at sætte et myggenet eller lignende over barnevognen, så du er sikker på at en rotte ikke forvilder sig op i vognen. Sørg for at kigge barnevognen efter før du lægger dit barn i vognen.

Kan jeg få økonomisk hjælp til genhusning, hvis jeg ikke ønsker at blive boende mens rotterne bekæmpes?

Nej, desværre er det generelt for egen regning, hvis du ønsker genhusning. Der kan dog være meget sjældne undtagelser, hvor forsikringsselskabet eller boligselskabet sørger for genhusning.

Er det farligt at røre ved en død rotte eller røre ved ting, som rotter har været i forbindelse med?

Svaret på begge spørgsmål er et klart: Ja! Hvor der er rotter, er der altid en smitterisiko. Risikoen er der stadig, selv om rotterne er forsvundet. I hvor lang tid efter er vanskeligt at afgøre. Du skal derfor aldrig røre ved en død rotte uden at have beskyttende handsker på. Du skal heller ikke røre ved ting og sager, som rotter har været i forbindelse med – med mindre du har iført sig beskyttende handsker. Erfaringen har desuden vist, at det kan være forbundet med fare at indånde støv fra steder, hvor der findes indtørret rotte- eller museekskrementer. Skal du arbejde disse steder, kan et fornuftigt åndedrætsværn derfor stærkt anbefales.

Hvilke hygiejniske forholdsregler skal jeg tage mens jeg har rotter?

Da du i sagens natur kan blive nødt til at leve sammen med rotterne i en periode, indtil alle rotter er fanget, er der nogle forholdsregler du bør iagttage:

  • Du bør altid benytte handsker, hvis du rører ved døde rotter eller ved steder, hvor rotterne har været.
  • Alle borde og overflader som kommer i kontakt med madvarer bør vaskes af med klorin eller lignende inden madlavning.
  • Principielt bør du kassere fødevarer, som rotter har været i kontakt med. Det gælder først og fremmest uemballerede fødevarer. Fødevarer i glas, konservesdåser etc. er der ingen grund til at kassere - blot du udviser den nødvendige omtanke ved rengøringen af emballagen. Har du den mindste smule betænkelighed ved at anvende de emballerede fødevarer, kan det anbefales, at du kasserer dem!

Hvor længe skal rottegiften være udlagt?

Når rotterne er begyndt at æde af giften, oftest inden for nogle dage (afhængig af om andre fødekilder er fjernet), vil de typisk begynde at dø inden for én uges tid. Der kan dog gå længere tid inden alle rotterne er væk, idet det ikke er sikkert, at alle rotterne æder af giften samtidig.
Det typiske er, at hvis der stadig er rotter tilstede en måned efter oprydning og giftudlægning, er det tid til at revurdere situationen.

Er rottegift farlig for mennesker og dyr?

Der er udlagt rottegift i foderstationer. Antikoagulerende rottegift er farlig for mennesker og husdyr. Ved forgiftninger tilkald straks læge (resp. dyrlæge) og oplyse, at giften indeholder et blodkoagulations-hæmmende stof og at K1-vitamin kan benyttes som modgift.

Hvad skal jeg gøre, hvis min hund har ædt rottegift?

Rottegift skal naturligvis udlægges, således at andre dyr end rotter ikke kan komme i forbindelse med giften. Det er således et krav, at rottegift normalt skal udlægges i de såkaldte foderkasser, hvilket bl.a. er med til at forhindre utilsigtede forgiftninger. Skulle det ulykkelige ske, at din hund alligevel er kommet til at æde rottegift, er det vigtigt, at du hurtigst muligt bringer hunden til dyrlæge. Er det muligt for dig at medbringe pakningen, hvori giften har været, vil det være det bedste. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt, at du fortæller dyrlægen, at din hund har ædt rottegift, som indeholder blodkoagulations-hæmmende stof, og at K1-vitamin kan benyttes som modgift. Virkningen af forgiftningen (blødningerne) vil normalt først indtræde 3-4 dage efter, at hunden har ædt rottegiften. Jo hurtigere du konsulterer dyrlægen, desto større er chancen for, at din hund undgår mén. Under konsultationen vil dyrlægen udføre den nødvendige undersøgelse/behandling, og han vil fortælle dig om den behandling, som din hund efterfølgende skal have.

Kan jeg få udleveret gift til rottebekæmpelse?

Nej. Du kan ikke få udleveret gift til rottebekæmpelse. Antikoagulerende rottegift er farlig for mennesker og husdyr, og derfor skal en giftudlægning ske med størst mulig omhu og under hensyntagen til alle risikofaktorer.

Hvorfor skal jeg være til stede, når der udlægges gift?

Den kommunale rottebekæmper har pligt til at oplyse hvis han lægger gift (eller modgift i tilfælde af forgiftning) og hvor giften er placeret. Af sikkerhedshensyn er det ikke nok, at du én gang er blevet informeret om giftudlægning på en ejendom. Informationen skal også ske ved supplerende udlægninger. I tilfælde af at du ikke er hjemme, kan du meddele rottebekæmperen, at du lader dig repræsentere af en anden person, som så skal være til stede når giften skal udlægges.

Hvornår er rottebekæmpelsen slut?

Når rottebekæmperen ved et af sine besøg kan konstatere, at rotterne er bekæmpet effektivt, vil du få at vide, at sagen hermed er afsluttet. Rottebekæmperen medtager fælder, evt. døde rotter og giftrester.

Hvor meget plads skal en rotte have for at komme ind?

En rotte kan klemme sig igennem et hul på 2,5 cm i diameter og en rotteunge behøver ikke mere end 1,5 cm i diameter for at komme ind. En mus behøver til sammenligning kun et hul på 8 mm for at kunne klemme sig igennem.

Rottebekæmperen har påvist utætheder i soklen på mit hus, hvordan lukker jeg dem?

En god måde at lukke rotterne ude på er, at benytte sammenkrøllet kyllingenet, som simpelthen stoppes ind i hullerne og fastgøres med en klat silikone eller lignende. Rotter kan gnave sig igennem alt materiale som er blødere end jern. Så hvis du lukker med cement eller mørtel, er det en god idé, at du samtidig bruger kyllingenet i cementen.

Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke får rotter igen?

Du kan aldrig være helt sikker. Men du kan nedsætte risikoen for rotteforekomst betydeligt ved at sørge for at

  • kloaksystemet er i god stand
  • ejendommen er ”rottetæt”
  • der ikke er noget på grunden som tiltrækker rotter (f.eks. ved hønse- eller kaninhold, fuglefodring, åbne kompostbeholdere samt rod, affald og skrammel ved udendørs arealer).

 

Du finder flere oplysninger og vejledninger om rottesikring på siden der handler om Hvad du kan gøre.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk