Vis emner under Forside

Region Midtjylland er myndighed på råstofområdet

Pr. 1. juli 2014 skal alle henvendelser vedrørende tilladelser, tilsyn og klager ske direkte til Region Midtjylland.

Al erhvervsmæssig råstofindvinding på land kræver tilladelse fra Region Midtjylland.

Ikke erhvervsmæssig indvinding og prøvegravning på mere end 200 m3 pr. år skal anmeldes til Region Midtjylland mindst 4 uger før indvindingen eller prøvegravningen påbegyndes.

Indvinding af råstoffer må ikke påbegyndes før Region Midtjylland har givet tilladelse.

Råstofplan 2012

Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. De primære råstoffer i Region Midtjylland er sand, sten og grus, men råstofplanen regulerer også indvinding af ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk. Omkring en tredjedel af samtlige råstoffer, som indvindes på landjorden i Danmark, stammer fra Region Midtjyllands område. Horsens Kommune er en af de midtjyske kommuner, som samlet set producerer flest råstoffer, og der forefindes flere større graveområder.

På www.raastofplan-midt.dk kan du se Region Midtjyllands Råstofplan 2012.

Modtagelse af jord i råstofgrave

Det er forbudt at tilføre jord i råstofgrave og tidligere råstofgrave uden dispensation. Region Midtjylland er myndighed og har mulighed for at udstede dispensation. Ansøgning om modtagelse af jord i tidligere og nuværende råstofgrave sendes til Region Midtjylland.

Yderligere oplysninger

Kontakt Region Midtjylland for yderligere oplysninger om indvinding af råstoffer og tilførsel af ren jord til råstofgrave.

Regionens opgaver i forhold til råstoffer kan ses på Region Midtjyllands hjemmeside.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk