Vis emner under Forside

Som en nytårshilsen fik alle de nye kommuner tilsendt et kort fra miljøminister Connie Hedegaard med et billede af en truet dyre- eller planteart, der kræver en særlig indsats for at blive bevaret i den pågældende kommune. Horsens Kommune har fået et særligt ansvar for at beskytte rød glente.

Meningen med udpegningen af den røde glente som vores særlige truede art, har været at gøre opmærksom på kommunernes ansvar over for alle truede arter, nu hvor en stor del af natur- miljøopgaverne er overgået fra amterne til kommunerne. Rød glente er således en af de mange arter, der skal gøres noget for med henblik på at sikre det overordnede mål: At stoppe tabet i den biologiske mangfoldighed i 2010.

Status:

Det går heldigvis rigtig godt for Danmarks glenter, og det er ikke mindst takket være den lokale indsats med at skabe lokal opbakning hos ejere og brugere af glenternes fugleskove. Ynglesæsonen 2007 blev den hidtil bedste med hele 47-57 registrerede ynglepar. Mindst 37 par havde ynglesucces, og fik til sammen mindst 85 udfløjne unger.

I Horsens Kommune har der de seneste år været et enkelt ynglende par i Hansted Ådal. Der er dog observation, der tyder på yderlige to par, et i Gudenådalen og et nordøst for Horsens by. I øjeblikket tyder data på, at bestanden er stabil måske med en lille fremgang. Se eventuelt mere på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside.

Trusler:

På landsplan er forgiftning et stort problem. Det er en udbredt praksis at udlægge forgiftede ådsler til bekæmpelse af krager og ræve, og da rød glente i høj grad er ådselsæder, lider den under denne praksis. Den er også følsom overfor giftbekæmpelse af rotter og mus, da den ofte søger føde nær landsbyer. Her vil den typisk tage døde og svækkede, forgiftede dyr.

Rød glente er meget sårbar overfor forstyrrelser ved reden, især i æglægnings- og rugeperioden, og ynglepladsen bør beskyttes mod forstyrrelser inden for en radius på 200 m fra reden i perioden marts til august. (Kilde: Grell, M. B. 2003: Forslag til en forvaltningsplan for bevarelse af rød glente Milvus milvus i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening).

Læs mere om:
Handlingsplan for rød glente i Danmark
Naturstyrelsen om rød glente
Om rød glente på Danmarks Fugle og Natur
Dansk Ornitologisk Forenings hæfte om rød glente


Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk